รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ตุรกี

TE255 : ทัวร์ตุรกี พรีเมียม อิสตันบูล คัปปาโดเกีย [บินภายใน+พักโรงแรมถ้ำ] 9 วัน 6 คืน (TK)


Turkish Airlines (TK)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
DOGA THERMAL HOTEL & SPA
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel Grand Cave Suites
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
NOVOTEL KONYA
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
SHANGRI-LA BOSPHORUS ISTANBUL
TE255 : ทัวร์ตุรกี พรีเมียม อิสตันบูล คัปปาโดเกีย [บินภายใน+พักโรงแรมถ้ำ] 9 วัน 6 คืน (TK)
 

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี
​19.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ U1–U6  ชั้น 4 (ประตู 10) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน 
​21.45 น. เดินทางออกจากกรุงเทพ ด้วย สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (Turkish Airlines) เที่ยวบินที่ TK065 เวลา 21.45 – 04.10น.(+1)(ณ เวลาท้องถิ่นประเทศตุรกี) 
วันที่ 2อิสตันบูล - ไกเซรี - นครใต้ดิน ไกมากลิ - โกเรเม่
04.10 น. เดินทางถึง นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี และเดินทางต่อ ไปยังสนามบินไกเซรีโดย สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK2010 เวลา 06.40 – 08.15 น.  เมื่อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและได้สัมภาระเรียบร้อย

รถโค้ชนำท่านเพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองไกเซรี (Kayseri)
​เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม Radisson Blu Kayseri

ออกเดินทางสู่ นครใต้ดิน (Underground City Derinkuyu or Kaymakli) (98 กม./ 1 ชม. 50 นาที) หนึ่งในเมืองใต้ดินที่สำคัญ เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 12 ชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูในยามสงครามของชาวแคปปาโดเกีย โดยพยายามออกแบบให้เป็นเมืองใต้ดินที่สมบูรณ์ พร้อมมีระบบระบายอากาศภายใน โดยท่านสามารถเดินชมสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดินของ เมืองไกมากลิ (Kaymakli) ได้อย่างใกล้ชิด
​กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย    เข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโกเรเม่ (Goreme Open Air Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 เป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์และที่หลบภัยให้กับประชาชนในเมือง
​ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Grand Cave Suites หรือเทียบเท่า
วันที่ 3โกเรเม่ (แคปปาโดเกีย)
​เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

อิสระพักผ่อนอิริยาบถ หรือ ท่านใดที่มีความประสงค์จะ ขึ้นบอลลูน สามารถเลือกทำกิจกรรมที่ท่านต้องการได้ตามอัธยาศัยจุดเด่นที่ให้นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์เพิ่มเติมกับการชมวิวบนบอลลูน ของเมืองแคปปาโดเกีย (สามารถซื้อทัวร์ขึ้นบอลลูนเพิ่มเติมได้ ไม่รวมในราคาทัวร์)
​กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายเยี่ยมชมภูมิภาค แคปปาโดเกีย (Cappadocia) เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไตต์ แปลว่า“ดินแดนม้าพันธุ์ดี”ให้ท่านได้ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ภูมิประเทศแห่งนี้ เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ จนได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี

นำท่านผ่านชม Love Valley เป็นหุบเขาที่ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโกเรเม่และตัวเมืองโกเรเม่ ลักษณะเหมือนทุ่งหินที่มีหินทรงยาวๆ ตั้งเรียงรายคล้ายต้นเห็ดสูงอยู่เต็มไปหมด เป็นทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตา หาชมได้เมื่อมาเที่ยวตุรกีเท่านั้น, ที่พลาดไม่ได้เลยหากมาที่เมืองนี้คือปล่องนางฟ้า (Fairy Chimney’s) ที่มีอยู่เยอะแยะมากมาย

และผ่านชม พิพิธภัณฑ์เซลเว (Zelve Open Air Museum)

จากนั้นให้ท่านแวะ จิบกาแฟสไตล์คนตุรกี กับวิวหลักล้าน ที่เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองแห่งนี้ที่ร้าน Çiko'nunYeri (ไม่รวมในราคาทัวร์)
​ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL GRAND CAVE SUITES หรือเทียบเท่า
วันที่ 4โกเรเม่ (แคปปาโดเกีย) - คอนยา
​เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ได้เวลาออกเดินทางต่อไปยัง เมืองคอนยา (Konya)(236กม./ 3 ชม.) อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูค ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11 เป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือในชื่อ “อนาโตเลีย” เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศรวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคแถบนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตลอดสองฝั่งทางของภูมิภาคอนาโตเลีย 
​กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายจากนั้นนำคณะเดินทางเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum)ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1231 มีอาคารหลังใหญ่ที่มีโดมสีเขียวทรงแปลกตา แม้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน แต่ในอดีตแล้วที่นี่คือสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามที่สำคัญที่สุดของอาณาจักร

ระหว่างทางนำท่านแวะถ่ายภาพกับ อะลาดินฮิลล์ ปาร์ค (Alaadin Hill Park) วิวสวยตามนิทานในตำนาน เรื่องอะลาดิน
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรมแรมที่พัก
ที่พัก NOVOTEL KONYA หรือเทียบเท่า
วันที่ 5คอนยา - ปามุกกาเล่
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองดินาร์ (Dinar)(276 กม./ 4 ชม.) เพื่อแวะพักทานข้าว
​กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายจากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองปามุกกาเล่ (Pamukkale)(140 กม./ 1 ชม.40 นาที)

นำท่านชม เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานที่บำบัดโรค ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนสที่ 1 แห่งแพร์กามุม สถานที่แห่งนี้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังปี ค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยู่อีก ศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน้ำที่ศักสิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในโรงแรมปามุกกาเล่ สถานที่สาคัญอื่นๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุกกาเล่ โรงอาบน้ำโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าชม ไฮไลต์ สำคัญของเมืองคือ ปามุกกาเล่ หรือปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle)เมืองนี้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988  เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส มีแร่หินปูน (แคลเซียมออกไซด์) ทำให้เกิดความวิจิตรงดงาม รวมทั้งยังมีสรรพคุณในการบำบัดโรคผิวหนัง จนกลายเป็นสปาธรรมชาติทีมีมายาวนานกว่าพันปี เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันสวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และยากจะหาที่ใดเหมือน เชิญท่านอิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจที่ไม่รู้ลืมแห่งนี้อย่างจุใจ
​ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก DOGA THERMAL HOTEL & SPAหรือเทียบเท่า
วันที่ 6ปามุกกาเล่ - เอเฟซุส - อิสเมีย - อิสตันบูล
​เช้านำคณะเดินทางต่อไปยัง นครเอเฟซุส (Ephesus)(190 กม./ 3 ชม.) เมืองโบราณที่ก่อเกิดขึ้นก่อนยุคคริสตกาล เติบโตในยุคที่กรีกโบราณและรุ่งเรืองสูงสุดในช่วงยุคจักรวรรดิโรมัน “นครเอเฟซุส” ในพื้นที่มรดกโลกดังกล่าวมีสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าอย่าง ห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) โรงละครเอเฟซุส (Great Theatre) โรงอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) นอกจากนี้เอเฟซุสยังได้ถูกสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงของเขตการปกครองในเอเซีย เอเฟซุสนั้นยิ่งใหญ่ รุ่งเรืองถึงจุดสูงสุดและงดงามจนขนาดมีการจารึกไว้ว่า “ถือเป็นมหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย”

นำท่านเดินสำรวจและเยี่ยมชมจุดต่าง ๆ ที่น่าสนใจและเก็บภาพความประทับใจไม่รู้ลืม
​กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายจากนั้นนำท่านเข้าชม บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) เชื่อกันว่าเป็นสถานที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ก่อนสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูง โดยถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์ศาสนิกชน

จากนั้นนำคณะเดินทางไปยัง สนามบินอัดนัน เมรเดเรส
​17.15 น.  ออกเดินทางจาก สนามบินอัดนัน เมรเดเรส (Adnan Menderes InternationalAirport) เมืองอิสเมีย (Izmir) (80 กม./1 ชม.) สู่ เมืองอิสตันบูล โดย สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK2327 เวลา 17.15 – 18.35น.

หลังจากผ่านขั้นตอนพิธิการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าแล้ว เดินทางเข้าไปยัง เมืองอิสตันบูล (Istanbul)ศูนย์กลาง เมืองหลวงและมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกี ถือเป็นนครแห่ง 2 ทวีป ระหว่างยุโรปและเอเชีย มีทั้งวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกผสมผสานกันมาอย่างยาวนาน เป็นเมืองที่ไม่เคยหลับใหล มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ยาวนานมากกว่า 2,600 ปี มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในประเทศรวมถึงยังเป็นเมืองท่าพาณิชย์ที่สำคัญที่สุดของประเทศตุรกีอีกด้วย
​ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SHANGRI-LA BOSPHORUS ISTANBUL หรือเทียบเท่า
วันที่ 7อิสตันบูล
​เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด (Sultan Ahmed Complex) มีชื่อเรียกโบราณคือ “ฮิปโปโดม” (Hippodome) เดิมเป็นลานแข่งรถม้าและศูนย์กลางเมืองในยุคไบแซนไทน์

จากนั้นชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง รวมไปถึงชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปัจจุบัน “พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย” (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกส์ แต่ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่ามหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหารที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนในยุคนั้น ยังนับเป็นจุดเริ่มต้นและตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ตลอดกาลอีกด้วย

และสุดท้ายเข้าชม โรงเก็บน้ำใต้ดิน อายุกว่า 1,500 ปี สร้างในสมัยโรมัน ซึ่งเป็นโรงเก็บน้ำสำรองของเมืองคอนสแตนติโนเปิล เมืองหลวงแห่งจักรวรดิโรมันตะวันออกซึ่งด้านล่างนี้ท่านจะได้เห็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างโบราณที่น่าอัศจรรย์ พร้อมเก็บภาพความประทับใจ

 หมายเหตุ :โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สำหรับการเข้าชมสุเหร่า และจำเป็นต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าชมทุกครั้ง

สุภาพสตรี :ควรสวมกางเกงขายาวคลุมข้อเท้า เสื้อแขนยาวคลุมข้อมือ มิดชิดไม่รัดรูป และเตรียมผ้าสำหรับคลุมศีรษะด้วย
สุภาพบุรุษ : ควรสวมกางเกงขายาว และเสื้อแขนยาวไม่รัดรูป
​กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายนำคณะเดินทางเข้าชมพระราชวัง “โทพคาปี” (Topkapi Palace)เป็นพระราชวังของสุลต่านออตโตมัน (Ottoman Sultun) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1460 ตั้งอยู่ในฝั่งแผ่นดินยุโรป ถือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของ “The Republic of Turkey”

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปที่ "แกรนด์บาซาร์” (Grand Bazzar) อิสระช้อปปิ้งตลาดใจกลางเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของ

อิสตันบูล มีร้านค้าให้เลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกมากมาย อาทิ พรมหลากหลายสีสัน เครื่องประดับ เครื่องเงินและโลหะ เครื่องหนัง สินค้าหัตถกรรม
​ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SHANGRI-LA BOSPHORUS ISTANBUL หรือเทียบเท่า
วันที่ 8อิสตันบูล
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำคณะเข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์เช่ (Dolmabahce) พระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญของชนชาติ สร้างโดยสุลต่านอับดุล เมซิด (Abdul Mecit) สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1922 โดยใช้เวลาสร้างถึง 30 ปี เป็นพระราชวังหรูหราอลังการ ที่ทุ่มทุนสร้างไม่อั้น คิดเป็นเงินในปัจจุบันอาจถึงประมาณ 1,000ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียว สร้างด้วยหินอ่อน เป็นศิลปะแบบตะวันออกผสมผสานกับศิลปะตะวันตกในทุกรูปแบบ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามทั้งภายในและภายนอก ถือเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชิ้นสุดท้าย ก่อนที่จะถึงการสิ้นสุดของการปกครองด้วยระบบสุลต่านของชนชาติตุรกีที่ยาวนานกว่า 700 ปี ของจักรวรรดิออตโตมัน
​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายนำท่านคณะล่องเรือ ณ ช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) เป็นช่องแคบขนาดใหญ่ที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย เชื่อมระหว่างทะเลดำ (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า  (Sea of Marmara) ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทั้งสองฝากฝั่งที่สวยงาม ช่องแคบบอสฟอรัสถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกี 

จากนั้นเดินทางไปช้อปปิ้งที่ ตลาดเครื่องเทศ (Spice Market)ตามอัธยาศัย ตลาดเครื่องเทศเก่าแก่แห่งนี้ เริ่มต้นโดยชาวอียิปต์เข้ามาค้าขายเครื่องเทศสารพัดชนิด มีทั้งชาแอปเปิ้ลขึ้นชื่อของตุรกี ขนมหวานสไตล์ตุรกี เป็นต้น 

จากนั้นนำคณะเดินทางไปยัง สนามบิน
​17.55 น.  ออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาติ อตาเติร์ก  โดย สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ TK058 เวลา 17.55 – 07.30 น.(+1)
วันที่ 9กรุงเทพมหานคร
​07.30 น.   เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

​ค่าทัวร์ต่อท่านรวม 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน สายการบินเตอกิช แอร์ไลน์  (รวมภายใน)
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐาน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม นครใต้ดินKAYMAKLI,พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโกเรเม่,พิพิธภัณฑ์เมฟลานา,เมืองโบราณเฮียราโพลิส,พระราชวังโทพคาปี,พระราชวังโดลมาบาห์เช่, ล่องเรือ ณ ช่องแคบบอสฟอรัส
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้ลิ้มรสกับอาหารท้องถิ่นในประเทศตุรกีในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าประกันการเดินทางของบริษัท MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)
 • แจกน้ำดื่มทุกวัน 
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น  
​ค่าทัวร์ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %ของค่าบริการ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า-ออกโรงแรม  
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
​การจองทัวร์ (How to make your reservation) :
 • เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 
​ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ต่อบุคคลดังต่อไปนี้ (Cannot make your reservation) :

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิด ถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้ วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกถึงการเป็นบุคคลไร้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ และต้องการแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง หรือกลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิ ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง, พูดจาหยาบคาย, สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
​การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา***

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์

  ***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง***
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได้ ทางบริษัทฯ จะคิด ค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น (แต่จะต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่เป็น NON-CHANGE NAME & NON-REFUND)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 10 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนค่าทัวร์ให้แก่ผู้เดินทางเต็มจำนวน)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเดินทาง รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยอันได้แก่ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบTRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด 
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้วทั้งหมด
​การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :
 • หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 30 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) :
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป โดยจะเป็นไปตามสายการบินซึ่งเป็นผู้กำหนด และทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
 • กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND เงินตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนั้นสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่
 
​โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation) :
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin/Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน และอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันกับกลุ่มคณะของท่านตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใต้สุด โดยเฉพาะโรงแรมที่อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติ หรือเขตพื้นที่เมืองที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน 18 องศาเซลเซียสต่อปี จะไม่มีเครื่องปรับอากาศในห้องพัก โดยมักจะมีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมให้บริการเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
​สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) :
 • การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือการเปิดรับจองผ่านทาง Online ซึ่งหากในช่วงวันเวลาเดินทางดังกล่าวที่คณะจะเข้าชมและไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่า Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ 
 • และหากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง ที่เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
​สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter) :
 • ค่าทัวร์นี้ไม่ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม 
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20กิโลกรัม ขนาด ไม่เกิน 158 cm (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) และการเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หากสัมภาระของท่านมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูงขนาด 55 + 40 + 23 cm (21 + 15 + 9 inches).
 • กระเป๋า สัมภาระที่มีล้อเลื่อน และมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดมาตรฐาน ไม่เหมาะแก่การเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนยานพาหนะในการเดินทาง ได้แก่ เครื่องบิน รถโค้ช รถไฟ เป็นต้น โปรดพิจารณาในการใช้งานดังกล่าว
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือสูญเสียของสัมภาระในกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดขึ้นเครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแต่กฎของสายการบินนั้น ๆ
​การสูบบุหรี่ (Smoking Area) :
 • ในประเทศตุรกี มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
​การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) :
 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy