รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ตีกอล์ฟ

TE310 : ทัวร์กอล์ฟ เวียดนามเหนือ BRG Kings Island Golf Resort & Phoenix Golf Resort [5 ดาว] 4 วัน 3 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
TE310 : ทัวร์กอล์ฟ เวียดนามเหนือ BRG Kings Island Golf Resort & Phoenix Golf Resort [5 ดาว] 4 วัน 3 คืน (TG)

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4ประตู 2 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (*บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
07.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG560 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)
09.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านสู่ ตัวเมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม จะมีอายุครบ 1,000 ปีในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ซึ่งท่านได้ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่างๆ

นำท่านชม จัตุรัสบาดิงห์ สถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. สุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ปิดไม่ให้ เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เข้าไปคารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด

นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล

นำท่านชม บ้านพักโฮจิมินห์ ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายจากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ที่พัก เพื่อให้ท่านได้อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า และ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
16.00 น.  พร้อมกัน ณ Lobby ที่พัก เพื่อออกเดินทงสู่ภัตตาคาร 

นำท่านชม การแสดง ระบำตุ๊กตาน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาว
วันที่สองออกรอบ ณ BRG Kings Island Golf Resort สนาม Mountain
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.30 น.  พร้อมกัน ณ Lobby โรงแรม

เพื่อนำท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ BRG Kings Island Golf Resort ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

นำท่านออกรอบ ณ สนาม Mountain ได้รับการออกแบบโดย Pacific Coast Design Pty. Ltd. ที่ตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยที่บริษัท Pacific Coast แห่งนี้ก็ได้สร้างสนามที่มีชื่อเสียงในประเทศต่างๆ อย่าง อินเดีย มาเลเซีย จีน ไทยและออสเตรเลียมาแล้วทั้งสิ้น ซึ่งการออกแบบสนามก็ได้พยายามที่จะใช้บรรยากาศของริมน้ำ ภูเขาที่อยู่ไกลออกไปและต้นไม้ที่ล้อมรอบบริเวณนี้อยู่ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และผู้ออกแบบก็มีความตั้งใจให้สนามแห่งนี้เป็นสนามที่จะสร้างความตื่นเต้นและท้าทายให้กับนักกอล์ฟทุกระดับฝีมือ

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการออกรอบ ซึ่งแพคเกจรวม 18 หลุม Green fee, Caddy และ รถกอล์ฟ 1 คันสำหรับนักกอล์ฟ 2 ท่าน (ไม่รวมค่าทิป Caddy)
เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่ายหลังจากที่ท่านออกรอบเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถใช้ Facility ต่างๆของทาง BRG Kings Island Golf Resort ได้ เนื่องจากที่นี่มีคลับเฮาส์ที่ให้บริการร้านอาหารเลิศรสและหลายหลายประเภทอาหาร รวมไปถึงบาร์ที่ท่านสามารถพักผ่อนหย่อนใจหลังจากออกรอบได้ อีกทั้งยังมีกิจกรรมนอกเหนือไปจากสนามกอล์ฟให้บริการอีกด้วย อาทิเช่น ฟิตเนส สปา ซาวน่า ล่องเรือและตกปลาในทะเลสาบ Dong Mo และ ว่ายน้ำในสระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิค
15.00 น.  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาว
วันที่สามออกรอบ ณ สนาม Phoenix Golf Resort
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.30 น.  พร้อมกัน ณ Lobby โรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ Phoenix Golf Resort โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

สนาม Phoenix Golf Resort แห่งนี้เป็นสนามจำนวนทั้งหมด 54 หลุม ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟที่ให้บริการกอล์ฟอย่างเดียวที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม และเป็นที่สองของเอเชียรองลงมาจาก Mission Hills China ในประเทศจีน ออกแบบโดย Ronald Fream สนามทุกสนามต่างก็ใช้ประโยชน์จากแฟร์เวย์ที่ลำบาก กรีนที่เป็นลอนคลื่น รวมถึงการวางเส้นทางลอดผ่านและรอบๆ โขดหินปูนอย่างชาญฉลาด ยิ่งไปกว่านั้นยังเพิ่มการออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นและเกาหลีเข้าไป  อีกด้วย ทำให้สภาพแวดล้อมโดยรอบได้รับการดูแลอย่างดีและมีสภาพอันงดงามอีกด้วย

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการออกรอบ ซึ่งแพคเกจรวม 18 หลุม Green fee, Caddy และ รถกอล์ฟ 1 คันสำหรับนักกอล์ฟ 2 ท่าน (ไม่รวมค่าทิป Caddy)

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่ายหลังจากที่ท่านออกรอบเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถใช้ Facility ต่างๆของสนามได้ ซึ่งจะมีคลับเฮาส์สไตล์ยุโรปขนาดใหญ่โตมีความตั้งใจที่จะมอบการความสะดวกสบายสไตล์โมเดิร์นให้แก่นักกอล์ฟทุกท่านที่มาเยี่ยมเยือนสนาม Phoenix Golf Resort แห่งนี้ โดยที่นี่จะใช้วัสดุและอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการพักผ่อนหลังออกรอบ อาหาร หรือความบันเทิงอื่นๆ เป็นต้น
15.00 น.  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาว
วันที่สี่ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง๊อกเซิน - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย - สนามบินนอยไบ - กรุงเทพ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

พักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลา Check out
 
11.00 น.  พร้อมกัน ณ Lobby โรงแรม  หัวหน้าทัวร์ และ พนักงานโรงแรมอำนวยความสะดวกเรื่องการ Check out ออกจากที่พัก

หลังจาก Check out เรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร 
เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งคาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้  บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้

นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่ กลางทะเลสาบคืนดาบ

ชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน

จากนั้นเชิญท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
20.45 น. เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ  โดย สายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 565
22.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy