รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


หน้าแรก  Arrow ทัวร์ต่างประเทศ  Arrow ทัวร์ตีกอล์ฟ  Arrow ทัวร์เวียดนาม  Arrow TE310 : ทัวร์กอล์ฟ เวียดนามเหนือ BRG Kings Island Golf Resort & Phoenix Golf Resort [5 ดาว] 4 วัน 3 คืน (TG)

TE310 : ทัวร์กอล์ฟ เวียดนามเหนือ BRG Kings Island Golf Resort & Phoenix Golf Resort [5 ดาว] 4 วัน 3 คืน (TG)

Thai Airways (TG)

พิมพ์ พิมพ์ ดาวน์โหลดโปรแกรทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์ คัดลอก URL คัดลอก URL
TE310 : ทัวร์กอล์ฟ เวียดนามเหนือ BRG Kings Island Golf Resort & Phoenix Golf Resort [5 ดาว] 4 วัน 3 คืน (TG)

 

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรกกรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4ประตู 2 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (*บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
07.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG560 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)
09.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านสู่ ตัวเมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม จะมีอายุครบ 1,000 ปีในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ซึ่งท่านได้ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่างๆ

นำท่านชม จัตุรัสบาดิงห์ สถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. สุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ปิดไม่ให้ เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เข้าไปคารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาด

นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล

นำท่านชม บ้านพักโฮจิมินห์ ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายจากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ที่พัก เพื่อให้ท่านได้อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า และ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
16.00 น.  พร้อมกัน ณ Lobby ที่พัก เพื่อออกเดินทงสู่ภัตตาคาร 

นำท่านชม การแสดง ระบำตุ๊กตาน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาว
วันที่สองออกรอบ ณ BRG Kings Island Golf Resort สนาม Mountain
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.30 น.  พร้อมกัน ณ Lobby โรงแรม

เพื่อนำท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ BRG Kings Island Golf Resort ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

นำท่านออกรอบ ณ สนาม Mountain ได้รับการออกแบบโดย Pacific Coast Design Pty. Ltd. ที่ตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยที่บริษัท Pacific Coast แห่งนี้ก็ได้สร้างสนามที่มีชื่อเสียงในประเทศต่างๆ อย่าง อินเดีย มาเลเซีย จีน ไทยและออสเตรเลียมาแล้วทั้งสิ้น ซึ่งการออกแบบสนามก็ได้พยายามที่จะใช้บรรยากาศของริมน้ำ ภูเขาที่อยู่ไกลออกไปและต้นไม้ที่ล้อมรอบบริเวณนี้อยู่ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และผู้ออกแบบก็มีความตั้งใจให้สนามแห่งนี้เป็นสนามที่จะสร้างความตื่นเต้นและท้าทายให้กับนักกอล์ฟทุกระดับฝีมือ

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการออกรอบ ซึ่งแพคเกจรวม 18 หลุม Green fee, Caddy และ รถกอล์ฟ 1 คันสำหรับนักกอล์ฟ 2 ท่าน (ไม่รวมค่าทิป Caddy)
เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่ายหลังจากที่ท่านออกรอบเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถใช้ Facility ต่างๆของทาง BRG Kings Island Golf Resort ได้ เนื่องจากที่นี่มีคลับเฮาส์ที่ให้บริการร้านอาหารเลิศรสและหลายหลายประเภทอาหาร รวมไปถึงบาร์ที่ท่านสามารถพักผ่อนหย่อนใจหลังจากออกรอบได้ อีกทั้งยังมีกิจกรรมนอกเหนือไปจากสนามกอล์ฟให้บริการอีกด้วย อาทิเช่น ฟิตเนส สปา ซาวน่า ล่องเรือและตกปลาในทะเลสาบ Dong Mo และ ว่ายน้ำในสระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิค
15.00 น.  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาว
วันที่สามออกรอบ ณ สนาม Phoenix Golf Resort
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.30 น.  พร้อมกัน ณ Lobby โรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ Phoenix Golf Resort โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

สนาม Phoenix Golf Resort แห่งนี้เป็นสนามจำนวนทั้งหมด 54 หลุม ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟที่ให้บริการกอล์ฟอย่างเดียวที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม และเป็นที่สองของเอเชียรองลงมาจาก Mission Hills China ในประเทศจีน ออกแบบโดย Ronald Fream สนามทุกสนามต่างก็ใช้ประโยชน์จากแฟร์เวย์ที่ลำบาก กรีนที่เป็นลอนคลื่น รวมถึงการวางเส้นทางลอดผ่านและรอบๆ โขดหินปูนอย่างชาญฉลาด ยิ่งไปกว่านั้นยังเพิ่มการออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นและเกาหลีเข้าไป  อีกด้วย ทำให้สภาพแวดล้อมโดยรอบได้รับการดูแลอย่างดีและมีสภาพอันงดงามอีกด้วย

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการออกรอบ ซึ่งแพคเกจรวม 18 หลุม Green fee, Caddy และ รถกอล์ฟ 1 คันสำหรับนักกอล์ฟ 2 ท่าน (ไม่รวมค่าทิป Caddy)

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่ายหลังจากที่ท่านออกรอบเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถใช้ Facility ต่างๆของสนามได้ ซึ่งจะมีคลับเฮาส์สไตล์ยุโรปขนาดใหญ่โตมีความตั้งใจที่จะมอบการความสะดวกสบายสไตล์โมเดิร์นให้แก่นักกอล์ฟทุกท่านที่มาเยี่ยมเยือนสนาม Phoenix Golf Resort แห่งนี้ โดยที่นี่จะใช้วัสดุและอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการพักผ่อนหลังออกรอบ อาหาร หรือความบันเทิงอื่นๆ เป็นต้น
15.00 น.  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาว
วันที่สี่ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง๊อกเซิน - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย - สนามบินนอยไบ - กรุงเทพ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

พักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลา Check out
 
11.00 น.  พร้อมกัน ณ Lobby โรงแรม  หัวหน้าทัวร์ และ พนักงานโรงแรมอำนวยความสะดวกเรื่องการ Check out ออกจากที่พัก

หลังจาก Check out เรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร 
เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งคาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้  บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้

นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่ กลางทะเลสาบคืนดาบ

ชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน

จากนั้นเชิญท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
20.45 น. เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ  โดย สายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 565
22.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง

   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา