รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ตีกอล์ฟ

TE306 : ทัวร์ตีกอล์ฟ บาหลี อินโดนีเซีย | ออกรอบที่สนามกอล์ฟ New Kuta Bali Golf 4 วัน 3 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
New Kuta Hotel
TE306 : ทัวร์ตีกอล์ฟ บาหลี อินโดนีเซีย | ออกรอบที่สนามกอล์ฟ New Kuta Bali Golf 4 วัน 3 คืน (TG)

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพฯ - เดนปาซาร์ (บาหลี) - วัดอูลูวาตู - ระบำไฟ
07.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย ( Thai Airway) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์  ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
09.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดนปาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ด้วย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 431
14.55 น. เดินทาง ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติงูระไรห์ เมืองเดนปาซาร์ บาหลี  (เวลาที่บาหลีเร็วกว่าไทย 1 ชม.)  หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  พร้อมรับกระเป๋า และสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  พบการต้อนรับอันอบอุ่นแบบบาหลี จากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ต้อนรับท่านสู่ เกาะบาหลี ที่เปรียบเสมือน สวรรค์บนดินของนักท่องเที่ยว  เกาะบาหลี ตั้งอยู่เกือบๆ กึ่งกลางของหมู่เกาะต่างๆ ของอินโดนีเซีย  มีพื้นที่ประมาณ  5,620 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งส่วนมากนับถือศาสนาฮินดู  เมืองหลวงของเกาะนี้ คือเมืองเดนปาซาร์ 

แล้วนำท่านชม วัดอูลูวาตู (ULUWATU TEMPLE)  ซึ่งเป็นวัดหลักประจำท้องทะเล ที่ชาวบาลีทุกคนเคารพบูชา สูงตระหง่าน 70 เมตร (230 ฟุต)  ตั้งอยู่บนไหล่เขา ริมหน้าผาทางใต้สุดของเกาะบาหลี    ซึ่งวิหารแห่งนี้ แกะสลักจากหิน  ในสมัยราชวงศ์ ซเล็นดราส ราว คริสต์ศตวรรษ ที่ 10 โดยเอิมปู กูรูตัน และดังห์ยัง นิราร์ตา นักบวชครั้งบรรพกาล    ว่ากันว่า ดังห์ยัง นิราร์ตาเข้าถึงโมกษะหรือความหลุดพ้น ณ วัดนี้    ประตูผ่าซีก หรือ จันดี เบินตาร์ ของวัดนี้ไม่ธรรมดาตรงที่ด้านข้างสลักเป็นลักษณะของปีก ส่วนทางเข้าสู่ลานวัดชั้นที่สอง  (จาบา เตินกะห์) ประจำยามโดยรูปปั้นพระคเนศวร์ เศียรช้าง ที่ผู้คนนับถือว่าเป็นเทพผู้ปัดเป่าอุปสรรค   สถานชั้นในสุดอันศักดิ์สิทธิ์  (เจโรอัน) นั้น จะอนุญาตให้เข้าได้เฉพาะชาวฮินดู ผู้ที่จะสวดบูชา เทพแห่งท้องทะเล  และรอบๆบริเวณวัด ท่านจะได้พบกับฝูงลิงจำนวนมาก ที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้   อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี 

จากนั้นนำท่านชม ระบำไฟ Kacak Fire Dance โชว์ระบำไฟบูชาเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างหนุมานและทศกัณฑ์โดยมีหมู่คนรายล้อมคอยร้องและส่งเสียงเป็นจังหวะประสาน

นำท่านเดินทางสู่ หาดจิมบาราน  ที่มีหาดทรายขาว รูปจันทร์เสี้ยว  เมื่อก่อน ย่านนี้ เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบสงบ  แต่ปัจจุบัน  เป็นศูนย์รวมของร้านอาหารทะเล  ที่ตั้งทอดยาวไปตลอดชายหาด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ. ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรม New Kuta Hotel, Pecatu หรือเทียบเท่า
วันที่สองออกรอบ ที่สนามกอล์ฟ New Kuta Bali Golf และ พักผ่อนตามอัธยาศัย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

นำท่าน ออกรอบ ที่ สนามกอล์ฟ NEW KUTA GOLF (รวม 18 Holes)
เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่ายเชิญท่านพักผ่อนใน รีสอร์ท หรือ ริมชายหาด ตามอัธยาศัย
17.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ บนเรือสุดหรู พร้อมชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกแบบที่ไม่เหมือนใคร ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหาร และ เพลิดเพลินกับการชมการแสดงขณะล่องเรือ
ที่พักโรงแรม New Kuta Hotel, Pecatu หรือเทียบเท่า
วันที่สามออกรอบ ที่สนามกอล์ฟ New Kuta Bali Golf และ พักผ่อนตามอัธยาศัย
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

นำท่าน ออกรอบ ที่ สนามกอล์ฟ NEW KUTA GOLF (รวม 18 Holes)
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่ายเชิญท่านพักผ่อนในรีสอร์ท หรือ ริมชายหาด ตามอัธยาศัย

พิเศษ!!แพคเกจนวดสปาท่านละ 1 ครั้ง
18.00 น. พร้อมกัน ณ Lobby นำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรม New Kuta Hotel, Pecatu หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ย่านกูต้าสแควร์ - เดนปาซาร์ - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

อิสระ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลาเช็คเอ้าท์
10.30 น. พร้อมกัน ณ Lobby โรงแรม

นำท่านไปที่ ถนนเลียบหาดกูต้า  ย่านกูต้าสแควร์ ซึ่งเป็นเสมือนศูนย์กลางของบาหลี  ที่นักท่องเที่ยวที่มายังเกาะสวรรค์แห่งนี้  ต้องมาเดินชม เดินเที่ยว กันสักครั้ง   เพราะที่นี่ เป็นศูนย์รวมของโรงแรมมากมาย   ร้านอาหาร  ร้านนั่งดื่ม   บาร์เบียร์  ร้านสปาและนวด  รวมถึง ร้านค้าต่างๆ  ที่มีทั้งสินค้าพื้นเมือง และ แบรนด์เนมดัง    นอกจากนั้น ยังมีร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าประเภทงานศิลป์  ผ้าบาติก และภาพวาด 

ให้ท่าน อิสระกับการช้อปปิ้งที่ย่านกูต้าสแควร์  อาร์ตมาร์เก็ต  หรือชมห้างเซ็นโทร  หรือห้างสรรพสินค้า บีชวอล์ค  ตามอัธยาศัย พอสมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางไปร้านอาหาร   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.30 น. นำท่านเดินทางไป สนามบิน 
16.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร ด้วย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 432 บริการอาหาร และ เครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบิน
20.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และ ประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการรวม 
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง ที่นั่งชั้นประหยัด (Economy Class) แบบหมู่คณะ ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ  
 • ค่าสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดเบื้องต้น
 • ค่าแพคเกจกอล์ฟ 2 วัน วันละ 18 Holes 
 • ค่าบริการ รถกอล์ฟ, ค่าบริการ Caddy, ค่าประกันสำหรับผู้เล่น
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (กำหนดการเข้าพักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
 • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท หลังทำการจอง ภายใน 7 วัน หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 20 วัน ก่อนออกเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 • กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากที่ชำระมัดจำเข้ามาแล้ว ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ได้เกิดขึ้นจริง และไม่สามารถ Refund ได้ เช่น ค่าบัตรโดยสาร, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น 
หมายเหตุ
 • กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด **สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเวียดนามโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเวียดนาม ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทไม่รับผิดชอบหากเกิด กรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด 
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจจะเกิดจากสาหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์จลาจล สงครามการเมือง เป็นต้น โดยบริษัทจะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy