รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


หน้าแรก  Arrow ทัวร์ต่างประเทศ  Arrow ทัวร์ญี่ปุ่น  Arrow TE046 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี 7 วัน 5 คืน (TG)

TE046 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี 7 วัน 5 คืน (TG)

Thai Airways (TG)

พิมพ์ พิมพ์ ดาวน์โหลดโปรแกรทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
DAIICHI RYOGOKU HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
ENAKYO GRAND HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
FUJIMATSUZONO HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
KYOTO ROYAL HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
NARITA GARDEN HOTEL
TE046 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี 7 วัน 5 คืน (TG)

 

รายละเอียดการเดินทาง


วันที่ 1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - โตเกียว 
19.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระก่อนการขึ้นเครื่อง
22.30 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640
วันที่ 2สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนสายแปะก๊วย - ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ 
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอน ศุลกากรเรียบร้อบแล้ว 

นำท่านขึ้นรถโค้ชเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น โตเกียวตั้งอยู่บริเวณภาคคันโต ของญี่ปุ่น คำว่า ìโตเกียวî หมายถึง ìนครหลวงตะวันออกî โตเกียวแต่เดิมเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ ชื่อเอโดะ เมื่อโชกุน โทกุงะวะ อิเอะยะสึได้เป็นโชกุนในปี ค.ศ.1603 เมืองเอโดะจึงได้กลายเป็น ศูนย์กลางของรัฐบาลทหารของเขาซึ่งมีอำนาจปกครองทั้งประเทศ เมืองโตเกียวมีระบบการปกครอง แบบพิเศษซึ่งรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน และเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุด และมีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง

นำท่านชม วัดอาซากุสะ (Asakusa Kannon) หรือชื่อเดิมคือวัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) ที่ เรียก กันว่าวัดอาซากุสะ เพราะวัดอยู่ย่านอาซากุสะของเมืองโตเกียว ในอดีตวัดอาซากุสะเป็นวัดที่เหล่า โชกุนและซามูไรมักจะมาสักการะและขอพรจากเทพเจ้าคันนอน เป็นประจำ และสิ่งที่ขอพรไปนั้น ก็ประสบผลจริงทำให้ซามูไรและโชกุนจึงมีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก จุดเด่นของ วัดอาซากุสะคันนอน นั่นก็คือ โคมไฟขนาดยักษ์ สีแดงสูง 4.5 เมตร ที่แขวน อยู่ที่บริเวณประตู ìคามินาริมî (ประตูฟ้าฟาด) ทั้งสองข้างของโคมแดงจะเป็นรูปปั้นของ 2 เทวบาล ผู้รักษาประตู ได้แก่ ฟูจิน (FUJIN) เจ้าแห่ง สายลม อยู่ทางด้านขวา ส่วนด้านซ้าย คือ ไรจิน (RAIJIN) เจ้าแห่งอสุนีบาต โดยมี ìถนนนากามิเสะî ถนนร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น โดยเฉพาะ ìขนมอาเกมันจูî ขนม ขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้เช่นกัน
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย แวะชม ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามิกิ ตั้งอยู่ในย่านเมจิจิงกุที่ทั้งสองฝั่งของถนนปลูกต้นแปะก๊วย อยู่เรียงราย จนทำให้ที่นี่ถูกเรียกว่าถนนสายแปะก๊วย ซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือน ธันวาคมต้นแปะก๊วยทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองน่าดู ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทาง มาชมความงามของต้นแปะก๊วยยังถนนแห่งนี้ บ้างก็มาเพื่อวาดภาพ บ้างมาเดินเล่น บ้างก็มา จิบกาแฟในร้านกาแฟริมถนน เป็นต้น (ในกรณีใบแปะก๊วยไม่เปลี่ยนสี เราจะแค่ผ่านชมครับ) 

จากนั้นเดินทางสู่ จังหวัดยะมะนะชิ ตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคจูบุของประเทศญี่ปุ่น มีเมืองหลวงอยู่ที่ เมืองโคฟุ ยะมะนะชิ เป็นจังหวัดที่ถูกปิดล้อมด้วยภูเขา โดยเฉพาะภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นจุดที่ นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันมาก มีสินค้าขึ้นชื่อ คือ ไวน์ ที่เมืองโคะฟุมีชื่อเสียงมากในอุตสาหกรรม อัญมณี และมีทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงาม

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ เป็นหนึ่งในทะเลสาบ 5 แห่งบริเวณภูเขาไฟฟูจิ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาที่ทะเลสาบแห่งนี้ เนื่องจากเป็นจุดที่สามารถชื่นชมความงาม ของภูเขาไฟฟูจิได้ดีที่สุดอีกจุดหนึ่ง นอกจากนั้นยังสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สวยงามไม่ว่า จะเป็นช่วงซากุระในฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก (บุฟเฟ่ต์ขาปู)

หลังอาหาร ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย
 
พักที่ HOTEL MIFUJIEN หรือเทียบเท่า
วันที่ 3โอชิโนะฮัคไค - ฟูจิชั้น 5 - นาโกย่า - นาบะนาโนะซาโตะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางไปชม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบน ภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อน้ำ ดังนั้น น้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตร จาก ระดับน้ำทะเลและรูปทรงกรวยคว่ำที่ได้สัดส่วน เป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของ ศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อปี 1707 หรือกว่า สามร้อยปีมาแล้ว ส่งผลให้มีเถ้าลาวาลอยฟุ้งขึ้นปกคลุม เป็นรัศมีกว้างไกลไปถึงกรุงโตเกียวใน สมัยเอโดะ ซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า 100 กิโลเมตร

นำท่านขึ้นชม ความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ ชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทาง
อุทยานฯ อนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็น ทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบและเทือกเขาเจแปนแอลป์ ที่ทอดตัวยาวขนานกับเส้นทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟ (จะสามารถเห็นได้หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย)

(โดยปกติตามรายการจะพาขึ้นถึงบริเวณชั้นที่ 5 แต่ในบางครั้งอาจมีปิดเส้นทางเนื่องด้วยความ ปลอดภัย เช่น ถนนลื่นเนื่องจากหิมะตกในช่วง เปลี่ยนฤดู หรือ มีซ่อมบำรุงเส้นทาง ทางบริษัทขอ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยพาขึ้นไปยังจุด ที่ทางเจ้าหน้าที่อนุญาติเท่านั้น)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโงย่า เป็นเมืองหลวงของจังหวัดไอจิ ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ ญี่ปุ่นไม่ห่างจากเมืองโอซาก้าและเกียวโตมากนัก จังหวัดไอจิเป็นเมือง ที่รู้จักกันในฐานะศูนย์กลาง การผลิตวัสดุก่อสร้างและรถยนต์ รวมทั้งเป็นเมืองท่าที่สำคัญเนื่องจาก ตั้งอยู่ริมชายฝั่งมหาสมุทร แปซิฟิคและถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของญี่ปุ่นรองจากมหานครโตเกียว โยโกฮาม่า และโอซาก้า ถึงแม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่แต่มีบรรยากาศเป็นเหมือนเมืองเล็กๆ ไม่ค่อย จอแจและวุ่นวายนัก (ประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักที่ DORMY INN NAGOYA PREMIUM SAKAE หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4หุบเขาโครันเค - โอบาระ - ชมซากุระสี่ฤดู Shikizakura - นาโกย่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอะซึเคะ (Asuke) ตั้งอยู่ในภาคกลางของจังหวัดไอจิ 

นำท่านชม ความงามของหุบเขาโครันเค ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไอชิโคเง็น เมืองโทโยตะ มี ชื่อเสียงอย่างมาก ในเรื่องความงามของใบไม้เปลี่ยนสี โดยเฉพาะบนภูเขาอีโมริ ที่เต็มไปด้วย เมเปิลราว 4,000 ต้น ต้นเมเปิ้ลนี้ได้ถูกปลูกทีละต้นทีละต้นมาตั้งแต่สมัยเอโดะและในช่วงตั้งแต่ กลางเดือนพฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 เดือนธันวาคมจะมีงานเทศกาลต้นเมเปิ้ลแห่ง Korankei ในตอน กลางคืนจะเปิด light up ให้บรรยากาศที่แตกต่างจากตอนกลางวัน ช่วงระหว่างงานเทศกาลจะมี ร้านรวงมาออกร้าน นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศจะมาชื่นชมและเข้าร่วมงานเทศกาลนี้ แต่พอ ถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกด็อกทูทไวโอเลต หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า คะตะคุริ ก็จะพากันผลิบาน อวด ดอกสีม่วงสวยสดมาแทนที่ ดึงดูดใจผู้ที่รักในธรรมชาติมาท่องเที่ยวไม่น้อยเลยทีเดียว

อิสระให้ท่าน เดินเที่ยวชมเก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นออกเดินทางสู่เมืองโอบาระ  (Obara) ที่อยู่ในเมืองโตโยต้า  (Toyota) จังหวัดไอจิ  (Aichi)

นำท่านเดินชม ซากุระ 4 ฤดู (Shikizakura) ซึ่งเป็นซากุระที่แตกต่างกับพันธุ์อื่น เนื่องจากซากุระพันธุ์นี้ จะบาน 2 ครั้งต่อปี คือ จะบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (ประมาณเมษายน) และช่วงฤดูใบไม้ร่วง (ประมาณปลายตุลาคมถึงต้นธันวาคม) โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั้นจะมีความพิเศษตรงที่ซากุระจะบานพร้อม กับใบไม้แดง ในทุกปีจะมี งานเทศกาลชมดอกซากุระสี่ฤดูที่โอบาระ (Obara Shikizakura Matsuri) โดยทุกปีนี้จะจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 1-30 พ.ย. เปิดให้เข้าชมเวลา 10.00-16.00 น. ภายในงานจะมีการแสดงที่น่าสนใจ มากมาย อย่างเช่น Obara Kabuki รวมไปถึงร้านอาหารญี่ปุ่นต่างๆ ที่มารวมตัวออกงาน กันอย่าง ครื้นเคริง ตลอดจนการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กระดาษญี่ปุ่น Japanese Paper Art Museum และ Art and Crafts Center และจุดที่เป็นไฮไลท์คือ ต้น Shikizakura อายุกว่า 100 ปี และได้รับ การรักษาเป็นสมบัติทางธรรมชาติของจังหวัดอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินชมตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโงย่า เป็นเมืองหลวงของจังหวัดไอจิ ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ ญี่ปุ่นไม่ห่างจากเมืองโอซาก้าและเกียวโตมากนัก จังหวัดไอจิเป็นเมือง ที่รู้จักกันในฐานะศูนย์กลาง การผลิตวัสดุก่อสร้างและรถยนต์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักDORMY INN NAGOYA PREMIUM SAKAE หรือเทียบเท่า 
วันที่ 5นาโกย่า - เกียวโต - คินคาคุจิ - อาราชิยาม่า - วัดเทนริวจิ - ป่าไผ่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เกียวโต 

นำท่านชม วัดคินคากุจิ (Kinkakuji) ซึ่งมีศาลาทองเป็นจุดเด่นของวัด ลักษณะเป็นอาคารสามชั้น ชั้นแรกสร้างตามแบบพระราชวัง ชั้นสองสร้างตามแบบบ้านซามูไร ชั้นสามสร้างตามแบบวัดพุทธ ในนิกายเซน ด้านหน้ามีบึงน้ำขนาดน้ำใหญ่รายล้อมด้วยภูมิทัศน์อันงดงาม ในอดีตเป็นที่ประทับ ของโชกุนโท-กุกาว่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งของเกียวโตซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษทิ่ 15 ก่อนได้รับการ บูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1955 นับเป็นสถาปัตยกรรมที่ยังคงไว้ซึ่งรูปแบบของสถาปัตยกรรม ญี่ปุ่นโดยแท้ รู้จักจากภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นเรื่อง อิคิวซัง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า (Arashiyama) เป็นสถานที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง ของเกียวโต ตั้งอยู่ค่อนไปทางตะวันตกของตัวเมือง เป็นที่ที่มีธรรมชาติสวยงาม ในฤดูใบไม้ผลิจะมี ซากุระบานสวยมากมาย และในฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีใบไม้แดง นอกจากนี้ยังมีป่าไผ่ที่อุดมสมบูรณ์ เขียวสวยตลอดปี นอกจากธรรมชาติแล้วก็ยังมีย่านโบราณที่ดูสงบริมฝั่งแม่น้ำ

ชมวัดเก่าแก่ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก วัดเทนริวจิ และก็มีสะพานยาวสวยสร้างขึ้นในสมัยเฮอัน ซึ่งถือเป็น จุดเด่นของที่นี่ ชื่อว่า สะพานโทเง็ทสึเคียว (Togetsukyo) มีความหมายว่า สะพานชมจันทร์ โดยมี ภูเขาอาราชิยาม่าเป็นฉากหลังทอดยาวข้ามแม่น้ำโฮซึ ปัจจุบันนี้ อาราชิยาม่า ถือได้ว่าเป็น 1 ใน 10 แหล่งชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ไม่ควรพลาดของญี่ปุ่นเลยทีเดียว ระหว่างทางจากสะพานยังมีทางเดินที่ สองข้างทางเหมือนอุโมงค์ไผ่ ให้ความรู้สึกสงบและสดชื่นเย็นสบายตลอดเส้นทาง

นอกจากนี้ยังมี วัดเทนริว (Tenryu-ji) ซึ่งเป็นวัดนิกายเซนซึ่งเก่าแก่สร้างเสร็จเมื่อ ค.ศ.1345 เพื่ออุทิศให้แก่ พระจักรพรรดิโกะไดโงะ ภายในมีสวนโซเง็นฉิ (Sogenchi) ที่เป็นสวนดั้งเดิมตั้งแต่วัดสร้างเสร็จ และไม่ไกลจากบริเวณวัดจะเป็นทางเดินป่าไผ่ (Bamboo Groves) ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์เด่นอีกจุดหนึ่ง ของอาราชิยาม่าเช่นกัน วัดเทนริวจิได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี ค.ศ.1994 อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ LA RAISON HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่า
วันที่ 6วัดคิโยมิสึ - วัดโทฟุคุจิ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเข้าชม วัดคิโยมิสึ (Kiyomizudera) หรือวัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่กว่าเมืองเกียวโต โดยก่อตั้ง ขึ้นใน ค.ศ.788 ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองเกียวโต เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ง ของจังหวัด แต่อาคารต่างๆ ที่เห็นในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2176 ชื่อของวัดซึ่งมี ความหมายว่าน้ำบริสุทธิ์นั้นมีที่มาจากน้ำตกโอโตวาโนะทากิที่ไหลผ่านเนินเขาลงมาบริเวณวัด ซึ่ง เชื่อกันว่าผู้ใดได้ดื่มน้ำจากที่นี่ก็จะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ และเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2549 วัดคิโยมิสึได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกให้เป็น7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคใหม่ และอาคารหลักของวัดนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านชม วัดโทฟุคุจิ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสถานีเกียวโต เป็นเป็นวัดพุทธในนิกายเซน สร้างมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.1798 โดยมีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างเหมือนวัดโทไดจิ (Todaiji) ในเมืองนาระ ใน ฤดูใบไม้ร่วงราวเดือนพฤศจิกายน รอบๆ บริเวณวัดแห่งนี้จะสวยงามมากเป็นพิเศษด้วยสีของใบไม้ หลากสีที่กำลังจะร่วงหล่นจากต้นเมเปิ้ล (Kaede) ซึ่งที่นี่จำนวนกว่า 2,000 ต้น นอกจาก ใบไม้เปลี่ยนสีที่เลื่องชื่อแล้ว ยังมีโบราณสถานสำคัญๆ ที่ควรมาสักการะอยู่มากมาย วัดโทฟุคุจิ เป็นอีกสถานที่อีกหนึ่งที่ขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ เป็นย่านช็อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในมีร้าน เก่าแก่ขนาดเล็กตั้งปะปนอยู่กับห้างใหญ่ มีสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่ง ย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเล ขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่ง คือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่ง ดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็น ที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่งจะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้ คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (เพื่อจะได้ใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า) 
พักที่ LA RAISON HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่า
วันที่ 7ปราสาทโอซาก้า - อิออน - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเข้าชม ภายนอกปราสาทโอซาก้า ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สร้างขึ้น ในปี 1586 โดยโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ใช้แรงงานหลายหมื่นคน จึงใช้เวลาก่อสร้างเพียงสามปีเท่านั้น แต่ทุก 30 ปีให้หลังก็ถูกโทกุงาวะ อิเอยะสุทำลายลง แล้วสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง คูน้ำกับกำแพง ที่เป็นของเดิมยังคงสภาพดีอยู่มาก ตัวปราสาทก็ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่จนแล้วเสร็จในปี 1997 ปัจจุบันเป็นป้อมปราการสูงห้าชั้น จำลองแบบจากของเดิม ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาศิลปะ วัตถุโบราณหลายชิ้น ทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตระกูลโทโยโทมิและโอซาก้าในอดีต

จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่อิออนพลาซ่า เมืองคันไซ ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด ทั้งกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า นอกจากนี้ยังมี ìร้าน 100 เยนî และซุปเปอร์มาร์เกต เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งและ เลือกซื้อขนมและของฝากอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (เพื่อจะได้ใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า)
14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
17.25 น. เดินทางกลับสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
22.00 น.  เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยมดาวน์โหลดใบจอง

   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง+ภาษีน้ำมัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนในส่วนนี้ตามจริงหากมีการปรับขึ้นราคาจากสายการบินภายหลังจากการจองทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าพาหนะท้องถิ่นที่อยู่ในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
  โรงแรมที่พักระดับมาตรฐานระดับ 3-4 ดาว ตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มรสกับอาหารท้องถิ่น
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ท้องถิ่นผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยให้ความรู้สนุกสนานและดูแลอำนวยความสะดวกตลอด การเดินทาง
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ อัตราวันละ 600 เยน/คน/วัน สำหรับหัวหน้าทัวร์ (คนไทย) ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในวงเงินท่านละ 500,000 บาท และค่าประกันสุขภาพในวงเงินท่านละไม่เกิน 500,000 บาท
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. กระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักของกระของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้
 • ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
เงื่อนไขการเดินทาง
 • ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน 
 • ราคานี้คิดตามราคา ค่าตั๋วเครื่องบิน และ ค่าภาษีน้ำมันใน อัตราปัจจุบัน ถ้ามีการปรับราคาสูงขึ้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • การถูกปฎิเสธวีซ่า และการออกจากเมืองไทยจากกองตรวจคนเข้าเมือง หรือถูกปฎิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าประเทศใดๆ จนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหาย ตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างสุดความสามารถในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่งฯ หากเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่ไม่ได้รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ แล้ว
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมารวมรายการ และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมารวมการบริการเช่นกัน ดังนั้นหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุเอาไว้ เช่น ค่าอาหาร ค่านำเที่ยวสถานที่ต่างๆ ท่านจะขอหักค่าบริการคืนไม่ได้เพราะบริษัทฯ ต้องอยู่ภายใต้การจัดการที่มีเงื่อนไขกับองค์กรนั้นเช่นกัน เช่น การยกเลิกวินาทีสุดท้ายหลังจากการยืนยันแล้ว เป็นต้น ยกเว้นมีการคืนค่าใช้จ่ายส่วนไหนบริษัทฯ จะคืนท่านตามจำนวนนั้น เท่าที่ตัวแทนแต่ละประเทศคืนให้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิดัดแปลงรายการ หรือบอกเลิกตามความเหมาะสม แต่ยึดถือประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเป็นสำคัญ
 • การยกเลิก หลังจากทางบริษัทฯได้รับเอกสารการยืนยันการใช้บริการและค่ามัดจำตามที่บริษัทกำหนดเรียบร้อยแล้ว
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 20% ของราคาค่าทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-21 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 30 % ของราคาค่าทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
  • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ และราคา โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 • คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทย) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไป-กลับพร้อมคณะหรือบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีไป
 • **จำนวนผู้เดินทาง 20-25 ท่าน (หากต่ำกว่า 20 ท่าน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)**

หมายเหตุ
 • จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
  บริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากประเทศไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
  ** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้าและทุกบรรทัด 

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา