รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ญี่ปุ่น

TE006 : ทัวร์โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล โตเกียว UNIVERSAL+DISNEYLAND 6 วัน 4 คืน (JL)


Japan Airlines (JL)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
ENAKYO GRAND HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
KYOTO ROYAL HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
SHINAGAWA PRINCE HOTEL
TE006 : ทัวร์โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล โตเกียว UNIVERSAL+DISNEYLAND 6 วัน 4 คืน (JL)

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)
20:00 น. เรียนเชิญคณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ R โดย สายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ ประตูทางเข้าหมายเลข 8 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ณ บริเวณด้านหน้าจุดนัดพบเคาน์เตอร์สายการบินเพื่อมอบเอกสารก่อนเช็คอิน 
     
หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังผู้โดยสารได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน เรียนเชิญผู้โดยสารพร้อมกัน ณ ห้องผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
23:00 น. ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728  (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
วันที่ 2ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ภายใน) - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้าอะควอเรี่ยม (เท็มโปซัน) - เดินเล่นเท็มโปซันมาร์เก็ตเพลส - ชินไซบาชิ
07:05 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติคันไซ (นครโอซาก้า) บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
     
“ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคันไซ” สนามบินที่เกิดจากการถมทะเล หรือจะเรียกอีกชื่อได้ว่า “สนามบินลอยทะเล” เป็นสนามบินที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้อยู่ห่างออกไปจากตัวแผ่นดิน โดยมีสะพานข้ามทะเลไปยังตัวสนามบินไกลถึง 3,750 เมตร ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1998
​08:30 น. นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” เข้าชมภายในปราสาทป้อมปราการน่าเกรงขามของโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ กำแพงหินแกรนิตสูงชัน แสดงให้เห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของฝีมือมนุษย์ในอดีต องค์ปราสาทสูงเด่นเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ท่านได้ศึกษาจากแบบจำลองในโบราณวัตถุ และยังเป็นจุดชมวิวนครโอซาก้า 

นำท่านชมสถานที่เก็บ “แคปซูลกาลเวลา” สถานที่ซึ่งถูกบันทึกเก็บเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่น ตลอดระยะการดำเนินชีวิตแต่ละช่วงเวลา บันทึกเรื่องราวประวัตศาสตร์ การค้นพบเทคโนโลยี ซึ่งจะถูกนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะชนในอนาคต เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในอดีตแก่คนรุ่นต่อไป

นำท่านเดินทางสู่ย่าน “เท็มโปซัน” เพื่อนำท่านสู่จุดชมวิวอ่าวโอซาก้า สถานที่ตั้งของ “ชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น” อิสระให้ท่านเลือกมุมถ่ายภาพและชมความงามอ่าวโอซาก้า ทัศนียภาพโดยรอบ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้าอะควอเรี่ยม” ที่ใหญ่สุดในโลก ณ เมืองโอซาก้า ให้ท่านได้ศึกษาชีวิตของโลกใต้ทะเลอย่างใกล้ชิด เกาะติดปลาฉลามขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ชมปลาฉลามพันธุ์หายากมากมาย รวมถึงปลาฉลามวาฬที่มีขนาดลำตัวยาวมากกว่า 6 เมตร ร่วมทักทายพระเอกของที่นี่ ปลามัมโบที่มีเพียงครึ่งตัว ร่วมชมความน่ารักโลมาครีบสวย และราชาเพนกวิน เพลิดเพลินไปกับสิงโตทะเล รู้จักตัวจริงของปูยักษ์อลาสก้า ถ่ายรูปกระเบนยักษ์ ตื่นตากับฝูงแมงกะพรุนนานาชนิดที่ท่านไม่เคยพบมาก่อน และสัตว์น่ารักน้อยใหญ่มากมาย และอิสระในการเลือกซื้อของที่ระลึก 
     
ให้ท่านได้ อิสระกับการเดินเล่นย่าน “เท็มโปซันมาร์เก็ตเพลส” ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาท่าเรือเท็มโปซัน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1990 จากท่าเรือเก่าให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองโอซาก้า เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งมากมาย อาทิ เสื้อผ้า ของใช้ ของฝาก ของเล่น  ร้านค้า 100 เยน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและรับเฉพาะเงินสด) และร้านอาหารชื่อดัง นอกจากนี้ยังมีส่วนของสวนสนุกให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศญี่ปุ่น และชมวิวอ่าวโอซาก้าที่สวยงาม
     
ย่าน “ชินไซบาชิ” เมืองท่าที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคคันไซ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ข้าวของเครื่องใช้ของท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ อาทิ กล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ MP3, WALKMAN, CD-PLAYER, COMPUTER, NOTEBOOK, GAMES หรือท่านจะเลือกสนุกกับการซื้อของแบบสบาย ๆ กระเป๋าที่ร้าน 100 เยน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%) ที่มีของหลายประเภท เลือกซื้อของฝากติดไม้ติดมือ และนอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าหรูมีชื่อของประเทศญี่ปุ่น
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก OSAKA DAI-ICHI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3นครโอซาก้า - สวนสนุกระดับโลก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน - เมืองนาโกย่า (จังหวัดไอจิ) - อิ่มอร่อยเซ็ตเมนูหมูชุบแป้งเกร็ดขนมปังทอดกรอบนอกนุ่มใน 
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 
นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกระดับโลก ณ “ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ” ซึ่งนับได้ว่าเป็นสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ตระการตากับโลกภาพยนตร์ พร้อมร่วมสนุกและท้าทายกับเครื่องเล่นหลากชนิดที่น่าตื่นเต้นเร้าใจ

เชิญท่านสัมผัสภาพยนตร์ 3 มิติ “THE TERMINATOR 2” จำลองฉากคนเหล็กทะลุมิติ ซึ่งจะทำให้ท่านได้เข้าไปอยู่ในการผจญภัยและตื่นเต้นไปกับนักแสดงอย่างคาดไม่ถึง / ตื่นเต้นกับเครื่องเล่นใหม่แบบ 4 มิติ กับเรื่อง “SPIDERMAN” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องเล่นที่มีนักท่องเที่ยวมารอเข้าคิวในการเข้าชมอย่างไม่ขาดสาย l สนุกกับตัวคาแร็คเตอร์สีเหลือง “มินเนี่ยน” โดยการนั่งซีมูเลเตอร์ตลุยไปกับภาพยนตร์จอโค้งขนาดใหญ่ เครื่องเล่นใหม่นี้ เป็นแบบ 3D-RIDE ที่เน้นความตลกและสนุกสนาน ซึ่งมีฉากต่าง ๆ อยู่ภายในห้องทดลองของ GRU จอมวายร้าย ซึ่งเป็นหัวหน้าของเหล่า MINION นั่นเอง บริเวณโซน “มินเนี่ยนพาร์ค” จะตกแต่งเป็นมินเนี่ยนสีเหลืองสดใสในอิริยาบทน่ารักสุดกวน ชวนให้น่าถ่ายภาพทุกมุม นอกจากนี้ยังมีร้านขายของที่ระลึก คาเฟ่ และร้านอาหาร มีเมนูพิเศษ อย่างเช่น แฮมเบอร์เกอร์มินเนี่ยน และราเม็งมินเนี่ยน l ชมเทคนิคทันสมัย และสาธิตวิธีการจัดฉากในภาพยนตร์ที่ต้องเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงหรือการเกิดเพลิงไหม้
เที่ยงอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
บ่าย พบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงกับ “JAWS” ร่วมใช้ทุนก่อสร้างอย่างมหาศาลไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะเครื่องเล่น JAWS) / ส่วนท่านที่รักความน่ารัก โดยเฉพาะเด็ก ๆ จะพลาดไม่ได้กับการเล่นเครื่องเล่น “SNOOPY’S PLAYLAND” ซึ่งเป็นเครื่องเล่นอีกชิ้นหนึ่งที่สามารถสร้างทั้งความสนุก...ตื่นเต้น..และเสียงหัวเราะได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีฉากจำลองของเมืองนิวยอร์คการแสดงสดของบรรดาคาวบอยที่จะออกมาดวลปืนกันเสียงดังสนั่นอวดความยิ่งใหญ่ และที่ขาดไม่ได้กับขบวนพาเหรดโชว์ที่จัดขึ้นประจำทุกวัน สัมผัสกับความน่ารักของเหล่าตัวการ์ตูนในจินตนาการ และการแสดงความสามารถพิเศษของนักแสดงที่จะโชว์ความสามารถกันอย่างเต็มที่ 
     
ท่านสามารถเลือกสนุกกับสวนสนุกใหม่โลกแห่งจินตนาการ ตื่นตาตื่นใจไปกับดินแดนเวทมนต์แห่งพ่อมด โดยตัวเอกของเรื่องคือ “แฮร์รี่ พอตเตอร์” จากวรรณกรรมเยาวชนที่โด่งดังที่สร้างจากจินตนาการที่เล่าผ่านตัวอักษรหลายภาษา จนกลายเป็นดินแดนที่ถูกสร้างขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง นำท่านเพลินและร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับจินตนาการในสวนสนุก ได้แก่ ปราสาทฮอกวอตส์ สถานที่จัดกิจกรรมแฮร์รี่ พอตเตอร์กับการผจญภัยต้องห้าม (Harry Potter and the Forbidden Journey) หมู่บ้านฮอกส์มี้ด... เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่จำลองมาจากหมู่บ้านฮอกส์มี้ดในภาพยนตร์ ประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และสถานีรถไฟจำลอง หลังคาของอาคารมีหิมะปกคลุมตลอดปี ในส่วนนี้จะมีทางเดินหินอยู่ตรงกลาง สองด้านข้างเป็นร้านรวงต่างๆ ในฮอกส์มี้ด ทางเข้าเป็นซุ้มหินโค้ง เที่ยวบินฮิปโปกริฟฟ์... รถไฟเหาะความเร็วต่ำสำหรับครอบครัวที่ดัดแปลงมาจากเครื่องเล่นเดิมชื่อ "Flying Unicorn" โดยจะมีแฮกริดคอยให้คำแนะนำในการนั่งรถไฟที่ถูกต้อง ทางเข้าเป็นช่องว่างระหว่างวงกลมหินดังที่ปรากฏในหนังภาค 3-4 เมื่อเข้าไปจะพบกระท่อมและหุ่นยนต์ฮิปโปกริฟฟ์ขนาดเท่าจริง โดยผู้เล่นจะต้องโค้งให้กับฮิปโปกริฟฟ์ก่อน เพื่อสร้างความไว้วางใจ หลังจากนั้นจึงจะสามารถนั่งรถไฟได้ ในส่วนของตัวรถไฟเหาะ จะเป็นรถไฟพ่วงที่สานจากฟาง ประดับด้วยใบไม้และขนนก แล่นบนรางรถไฟสีดำ เบื้องล่างเป็นกระท่อมแฮกริดขนาด 2 ห้องสร้างจากหิน และสวนฟักทองยักษ์หุ่นไล่กาที่มีหัวเป็นฟักทอง บัตเตอร์เบียร์เครื่องดื่มโลกพ่อมดแม่มด (ไม่มีแอลกอฮอล์)  

นำท่านเดินทางสู่เมือง “นาโกย่า” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3:00 ชั่วโมง)  เมืองใหญ่ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้า และการเมืองของบริเวณภาคกลาง มีอุตสาหกรรมสำคัญทางด้านสิ่งทอ รถยนต์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และย่านการค้าทันสมัย ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด “ไอจิ” จังหวัดที่มีมูลค่าการส่งสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองด้านการประดิษฐ์สิ่งของมาแต่อดีตทำให้มีอุตสาหกรรมหลากหลายสาขากระจุกตัวกันอยู่ในจังหวัดไอจิ ตั้งแต่อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เช่น เครื่องปั้นดินเผา สิ่งทอ จนกระทั่งอุตสาหกรรมระดับแนวหน้า เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการเดินทาง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูพิเศษหมูทอดราดซอสมิโซะสูตรพิเศษเฉพาะทางร้านที่ทอดด้วยความกรอบนอกนุ่มใน อีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดเมนูชื่อดังของเมืองนาโกย่า
ที่พัก NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ ในค่ำคืนนี้กรุณาจัด OVER NIGHT BAG สำหรับ 1 คืน เพื่อใช้สำหรับการเข้าพักในโรงแรมคืนถัดไป เนื่องจากโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นไม่มีพนักงานยกกระเป๋าบริการ โดยเฉพาะโรงแรมต่างจังหวัด ลิฟต์โดยสารมีขนาดเล็ก และมีผู้ใช้บริการมาก จึงไม่สะดวกในการนำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้าเช็คอิน
วันที่ 4นาโกย่า - ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - ชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ยามานาคะโกะ 
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
     
นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3:30 ชั่วโมง) หนึ่งในห้าทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ สถานที่พักตากอากาศที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติให้ความนิยมอย่างยิ่ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร...
บ่ายนำท่านชมความงามแห่ง “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล

นำท่านขึ้นสู่ ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก..
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น ซูชิ และอื่น ๆ. 
ที่พัก YAMANAKAKO MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต
วันที่ 5ยามานาคะโกะ - สวนสนุกระดับโลก โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์ รีสอร์ท - มาคุฮาริ
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
       
นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกระดับโลก “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 02:30 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นดิสนีย์แห่งแรกของเอเชีย ชมทัศนียภาพอันน่ารื่นรมย์ที่ถูกจัดแต่งจำลองขึ้นมาบนแผ่นดิน โดยเกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียว ภายในเป็นที่รวบรวมของเครื่องเล่นต่าง ๆ ที่จัดแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ให้ท่านได้เลือกชมและเล่นเครื่องเล่นได้อย่างสนุกสนาน ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจในโซนของ TOMORROW LAND สำรวจดวงดาวต่าง ๆ ในอวกาศ กับ STAR TOUR หวาดเสียว ตื่นเต้น เร้าใจ และสนุก สุดเหวี่ยง กับ SPACE MOUNTAIN ไปกับยานความเร็วสูง แล่นไปในอวกาศอันมืดมิด มีแต่แสงของดวงดาวนับพันดวงระยิบระยับเป็นฉากหลัง เลือกอิสระชมและเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นอื่นได้อย่างสนุกสนาน
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
บ่าย ตื่นเต้น เร้าใจ และสนุกสุดเหวี่ยงกับ SPACE MOUNTAIN ไปกับยานความเร็วสูงที่พาทุกท่าน แล่นไปในอวกาศอันมืดมิดมีแต่แสงของดวงดาวนับพันดวงเป็นฉากหลัง สนุกกับเครื่องเล่นภายในสวนสนุกตามอัธยาศัย ชมภาพยนตร์ 3 มิติภายในโรงภาพยนตร์ MICRO ADVENTURE เหมือนเข้าไป  ร่วมอยู่ในเหตุการณ์จริง  และเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด MONSTER INC ผจญภัยกับเหล่าวายร้าย หรือจะเป็น BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS ให้ทุกท่านได้ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดโดยใช้ปืนเลเซอร์ BIG THUNDER MOUNTAIN ที่จะพาทุกท่านแล่นผ่านทะลุภูเขาในโลกของ  WESTERN LAND  ท่านจะพบกับหมาป่าแดนตะวันตกที่กำลังหิวโหย และแกะที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ หวาดผวาไปกับการหลอกหลอนของภูตผีต่าง ๆ ภายในบ้านผีสิง  สนุกสุดกับเครื่องเล่น  SPLASH MOUNTAIN  ที่พาทุกท่านนั่งเรือล่องชมความน่ารักของหมู่บ้านสัตว์ แต่จบด้วยการล่องเรือตกลงมาจากหน้าผาของน้ำตกที่สูงชัน ชมโลกของโจรสลัดที่จำลองหมู่บ้าน ฉากเรือโจรสลัดที่ตื่นเต้น ระบบเสียงสุดล้ำ

เฉพาะท่านผู้สนใจ หากต้องการอยู่ต่อเพื่อรอชมขบวน “อิเล็คทริคพาเหรด” (กำหนดการแสดงเป็นไปตามประกาศของสวนสนุกและขึ้นกับสภาพอากาศ) ท่านสามารถอยู่ต่อเพื่อรอชมการแสดงได้ตามอัธยาศัยและเดินทางโดยการนั่งรถไฟกลับเข้าสู่ที่พักด้วยตนเอง (ค่าเดินทางไม่รวมในรายการ) อิเล็คทริคพาเหรด จะจัดเป็นริ้วขบวนเพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างสวยงาม และอลังการด้วยเครื่องแต่งกายของนักแสดงรวมทั้งตัวการ์ตูนต่าง ๆ ของดิสนีย์ที่ออกมาเต้นและเดิน ในขบวนนั้นจะประดับประดาตกแต่งไปด้วยดวงไฟนับล้านดวง ทั้งยังสามารถเปลี่ยนสีของไฟตามท่วงทำนองเพลงที่เปิดประกอบการเดิน และได้ชื่อว่าเป็นไฮไลท์ของวันเลยทีเดียว กับการใช้ดวงไฟมาใช้ในการตกแต่งตัวละครและยานพาหนะต่าง ๆ ที่มาร่วมในขบวนพาเหรด เหมือนอยู่ในโลกแห่งเทพนิยาย ขบวนพาเหรดยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความฝัน เหล่าดาวเด่นของดิสนีย์ที่เปล่งประกายเจิดจรัสถูกห้อมล้อมไปด้วยแสงไฟและเสียงเพลง อาทิ ตัวละครจากภาพยนตร์เรื่อง “อะลาดิน” “ทอย สตอรี่” และอีกมากมาย จะปรากฏบนขบวนรถพาเหรดสีสันสดใสแต่งแต้มสวนสนุกยามค่ำคืนน่าอัศจรรย์
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการทัวร์)
ที่พัก MAKUHARI NEW OTANI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6มาคุฮาริ - วัดนาริตะซังชินโชจิ (จังหวัดชิบะ) - อิสระช้อปปิ้งห้างอิออนมอลล์  ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนาริตะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
     
นำท่านเดินทางสู่เมือง “นาริตะ” ตั้งอยู่ในจังหวัด “ชิบะ” ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา เนื่องจากลักษณะชายฝั่งที่ติดต่อกับอ่าวโตเกียว ในอดีตจังหวัดชิบะเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการบ่ม เช่น มิโซะ สาเก มิริน นอกจากนี้จังหวัดชิบะเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยว ด้วยความที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โอบล้อมไปด้วยทะเล 3 ฝั่ง อยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว จึงสามารถแวะเที่ยวได้อย่างง่ายดาย ซึ่งที่นี่ไม่ได้มีแค่เพียงธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังมีวัฒนธรรมที่โดดเด่น พร้อมทั้งอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ นั่นจึงทำให้จังหวัดชิบะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่น  

นำท่านเยี่ยมสักการะ “วัดนาริตะซังชินโชจิ” ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 940 เป็นวัดพุทธนิกายชินงอน วัดขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่กว่าพันปีซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ มีชื่อเสียงมากในแถบภูมิภาคคันโต และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว อุโบสถหลักจำลองลักษณะของภูเขานาริตะ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1963 วัดนาริตะซังมีวิหารตั้งเรียงรายมากมาย ซึ่งแต่ละแห่งเชื่อว่าจะช่วยให้คำขอพรที่แตกต่างกันแต่ละประการเป็นจริง ได้แก่ วิหารโคเมียวจะช่วยเรื่องความรัก, วิหารพระพุทธเจ้าจะช่วยเรื่องสะเดาะเคราะห์เสริมดวง ศาลชุซเซะอินาริจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ(ชุซเซะ)และการค้ารุ่งเรือง นอกจากนี้ยังช่วยให้ความปรารถนาอื่นได้เป็นจริงด้วย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่   “นาริตะ อิออน มอลล์” ห้างที่ใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่านได้ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า   รองเท้า   นาฬิกา   เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้านร้อยเยน ที่ทุกท่านสามารถซื้อหาของใช้ดี ๆและของฝากได้อย่างจุใจ นอกจากนี้ยังมีโซนซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซื้อ กาแฟ เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว ขนม เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ของใช้ในครัวเรือน แผนกเครื่องนอน ผลไม้ ฯลฯ
​14:30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินาริตะ ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ ดำเนินการโดยบริษัทท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ แปรสภาพเดิมมาจากองค์การบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่งใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลักที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา เป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารมากอันดับ 2 ของญี่ปุ่น (รองจากสนามบินนานาชาติฮาเนะดะ) เป็นสนามบินที่รองรับการขนส่งทางอากาศเป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่นและอันดับ 3 ของโลก
18:20 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ(ประเทศไทย) โดย สายการแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 707
23:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 •  Pocket Wifi บริการบนรถโค้ช
 •  บริการน้ำแร่วันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 •  ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Thaivivat Asia Plus Silver ความคุ้มครองตามระบุในกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม)
 •  กระเป๋าผ้าล้อลากดีไซน์แบบคันชักอย่างดี สายรัดกระเป๋าสีสวยสด และอะแด็ปเตอร์หัวแปลงปลั๊กไฟฟ้า
 •  ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ หากบริการดีน่ารักประทับใจ สามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 •  มัคคุเทศก์ไทยนำทัวร์ ค่าโรงแรม ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
  (ค่าพักเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง โปรดรับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง)
อัตรานี้ไม่รวม
 •  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
 •  ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 •  ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับชำระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิตที่ออกให้โดยธนาคารต่างประเทศ
 •  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ หากบริการดีมีอัธยาศัยได้รับความประทับใจ สามารถให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
การชำระเงิน
 • บริษัทรับมัดจำ 10,000.- บาท สำหรับการจอง/ที่นั่ง
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด
  (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศครั้งใหม่ของสายการบินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
การเลื่อนและการยกเลิกการเดินทาง
 • กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่ว่าจากกรณีใด
 • กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
 • กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด
 • หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 • ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วัน ช่วงปกติ  (Low Season / Basic Period)
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลต่าง ๆ วันคริสตมาส วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม เป็นต้น
สำคัญ เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)
 • บริษัท ฯ ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติของปีก่อน ๆ และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่จะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน หรือเลื่อน/ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทาง 
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง 
  (กรณีที่ท่านซื้อ/ออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะตามกำหนดนัดหมายหรือออกเดินทางไปกับคณะแล้วงดใช้บริการใดก็ตามระหว่างทัวร์ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการใด ๆ คืน ไม่ว่าด้วยจากสาเหตุใดก็ตาม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร 
 • รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 • ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น
 
ตั๋วโดยสารและสายการบิน

ตั๋วโดยสาร

1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทันทีเมื่อทำการจองทัวร์)
1.2 ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
1.3 กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดำเนินได้ภายหลังออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง 
1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้ สายการบินไม่รับคำขอบล็อกที่นั่ง Long Leg ผู้โดยสารต้องไปแจ้งคำขอที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง
1.5 กรณีที่บริษัททัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางในทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ  
1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังขั้นตอนการออกตั๋วเครื่องบิน ผู้เดินทางต้องรอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบินนั้น ๆหรือแม้ว่าคณะทัวร์อาจยังไม่ออกตั๋วเครื่องบินแต่ผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง โปรดทราบว่าตั๋วใบนั้นจะยกเลิกไม่ได้ต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวน ไม่ว่าผู้โดยสารเดินทางหรือไม่ (เป็นเงื่อนไขเฉพาะของสายการบิน กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถยกเลิก/แก้ไขหรือขอเงินคืนได้หรือไม่)
1.7 การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่น ๆ ในเครือ Star Alliance ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้น ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของสายการบิน
1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวร์และสายการบิน

สายการบิน

2.1 สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้มีประวัติครรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวัติคลอดก่อนกำหนด 
2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
2.3 กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)
o น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
o กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ 
กว้างxยาวxสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.)
2.4 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy