รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


หน้าแรก  Arrow ทัวร์ต่างประเทศ  Arrow ทัวร์ญี่ปุ่น  Arrow TE307 : ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต อาราชิยามา 6 วัน 3 คืน (JL)

TE307 : ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต อาราชิยามา 6 วัน 3 คืน (JL)

Japan Airlines (JL)

พิมพ์ พิมพ์ ดาวน์โหลดโปรแกรทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HANSHIN OSAKA HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOTEL BIWAKO
TE307 : ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต อาราชิยามา 6 วัน 3 คืน (JL)

 

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรกกรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ
20.30 น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ …. สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง
23.00 น. เดินทางสู่ สนามบินคันไซ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728
วันที่สองสนามบินคันไซ - เกียวโต - วัดทองคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ - โอซาก้า
06.30 น. เดินทางถึงท่า อากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง จังหวัดเกียวโต หนึ่งในภูมิภาคคันไซ ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนุถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปี ในปัจจุบันยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของประเทศญี่ปุ่นด้วยประชากรที่มากถึง 1.4 ล้านคน เกียวโตจึงเป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

เข้าชม วัดทองคินคะคุจิ หรือที่ ปราสาททองคินคะคุจิ วัดแห่งนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เเกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามกลายเป็นอีกสัญญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต วัดนี้แต่เดิมสร้างเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิคางะ โยชิมิสุ และท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต และวัดคินคะคุจิยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายชายของโชกุน ในเวลานั้นสร้างวัดกินคะคุจิหรือวัดเงินขึ้นด้วย 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เข้าชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามกับ เสาโทริอิ นับหมื่นต้น ที่เรียงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตรคล้ายอุโมงค์ที่มีความงดงาม ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนจำนวนมากมาสักการะขอพร มีความเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ คือผู้ส่งสารให้กับเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว และยังถูกนำมาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตร์ชื่อดัง เรื่อง Memoirs of a Geisha

จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดคิโยมิสึ หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 780 มีน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน้ำตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่านทำให้เป็นที่มาของชื่อ “วัดน้ำใส”นอกจากนี้ยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) อีกด้วย อาคารที่มีชื่อเสียงของวัดแห่งนี้ก็คืออาคารไม้ขนาดใหญ่ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื้นดิน และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกทำให้บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม 

*** ตั้งแต่เดือน มกราคม 2017 จะมีการปิดซ่อมแซมในส่วนของอาคารหลัก จนถึงปี 2020 ***
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL BIWAKO หรือเทียบเท่า

พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียก อีกอย่างหนึ่งว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น 
วันที่สามเมืองอาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเง็ตสึเคียว - นั่งรถไฟโรแมนติค - โอซาก้า - ชมวิวตึกอูเมะดะสกาย - ช้อปปิ้งย่านอูเมดะ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาราชิยาม่า ซึ่งเป็นอีกเขตหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน อยู่ทางตะวักตกของเกียวโต โดยเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยเฮอัน (794-1185) เป็นต้นมา และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างคับคั่งในช่วงที่ดอกซากุระบานและช่วงใบไม้แดงหรือใบไม้เปลี่ยนสี

เดินชม สวนป่าไผ่ ที่มีชื่อเสียงของอาราชิยาม่า ในบริเวณนี้เต็มไปด้วยต้นไผ่รายล้อมเต็มบริเวณปกคลุมทั่วทั้งป่า ทิวป่าไผ่ที่ตัดเป็นแนวทางเดินสวยงาม ร่มรื่น 

นำท่านชม สะพานโทเง็ตสึเคียว เป็นหนึ่งในสัญลักษ์ของเมืองอาราชิยาม่า ถูกสร้างขึ้นในสมัยเฮอันและมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่เรื่องๆ สะพานนี้มีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนั้นเป็นภูเขาสูงใหญ่และด้านล่างเป็นแม่น้ำที่ทั้งสองฝั่งมีแนบต้นซากุระเรียงรายเรียบแม่น้ำไปเรื่อยๆ หลังจากนั้น 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน นั่งรถไฟสายโรแมนติค หรือ รถไฟชมวิวซากาโน่ ที่สามารถนั่งเที่ยวชมสถานที่ต่างๆเรียบแม่น้ำโฮซุกาว่า เส้นทางระหว่าง อาราชิยาม่าและ คาเมโอกะ รถไฟขบวนนี้เป็นรถไฟแบบโบราณ ที่ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่แสนจะสวยงาม 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จังหวัดโอซาก้า หนึ่งในจังหวัดที่เป็นเป้าหมายการเดิยทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งจังหวัดนี้มีความใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันไซ และถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคนี้ 

นำท่าเข้าชม วิวโอซาก้าที่ตึก อูเมะดะสกาย เป็นสถาปัตยกรรมอาคารสูงที่งดงามในย่านคิตะของโอซาก้า ตั้งอยู่ใกล้ Osaka and Umeda Station หรือรู้จักกันในชื่อ New Umeda City ตึกแห่งนี้มีความสูงถึง 173 เมตร ประกอบด้วยสองอาคารหลัก และมีสวนลอยอยู่บนชั้นที่ 39 เป็นจุดชมวิวที่จะได้เห็นทัศนียภาพของเมืองโอซาก้าทั้งหมด 

หลังจากนั้นให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านอูเมดะ ย่านสำคัญของโอซาก้า แหล่งธุรกิจ รวมถึงยังมีห้างสรพพสินค้าใหญ่โตหลายห้างรวมไว้ในย่านนี้ อูเมดะจะมีสถานีรถไฟหลักๆ อยู่ 2 สายนั้นคือ Umeda(Subway) และ Umeda(Hankyu) ใกล้ๆ ก็ยังมีสถานีรถไฟใหญ่ Osaka ซึ่งสามารถเดินเชื่อมถึงกันอีกด้วย ห้างหลักๆของย่านนี้ ก็คือห้าง Hankyu, ห้าง Yodobashi,  และอีกมากมาย 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก HANSHIN OSAKA HOTEL OR SML
วันที่สี่โอซาก้า ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริมสวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีจ่ายเพิ่มท่านละ  2,400 บาท)  **** โอซาก้า
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระ ช้อปปิ้งในโอซาก้า หรือ ซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนสนุกที่สร้างความบันเทิงให้กับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุ่มทุนสร้างของบริษัทสร้างภาพยนตร์ HOLLYWOOD ชื่อดัง นั่นคือ UNIVERSAL STUDIO ซึ่งภายในได้จำลองสตูดิโอจากภาพยนตร์เรื่องดังๆ ที่ผ่านมาของทางบริษัทไว้มากมาย โดยเริ่มจากภาพยนตร์เรื่องแรกที่สร้างชื่อเสียงให้กับ สตีเว่น สปรีลเบิร์ก คือ E.T.  ซึ่งเป็นการนั่งจักรยานไปพร้อมกับ อีที และเดินทางข้ามจักรวาลเพื่อกลับไปยังบ้านเกิด ต่อจากนั้นไปยังสตูดิโอของ TERMINATOR ภาพยนตร์คนเหล็ก ที่สร้างชื่อให้กับดาราดัง อาร์โนล์ ชวาสเซเน็กเกอร์  ท่านจะได้ดูภาพยนตร์ที่ไม่ได้ฉายตามโรงหนังแต่เป็นภาคพิเศษแบบดิจิตอล 2 มิติ และ 3 มิติ  รวมกระทั่งได้สัมผัสกับบรรยากาศเสมือนจริงกับตัวละครที่ออกมาโชว์กันนอกจอเลยทีเดียว

จากนั้น ไปต่อยังสตูดิโอ NEW AMAZING ADVENTURE OF SPIDER MAN 4K3D" สไปเดอร์แมนหรือไอ้แมงมุมผู้โด่งดัง เมื่อได้มาดูแบบการฉายภาพสามมิติเทคนิคพิเศษ 4KHD×3D แล้ว ทำให้เหมือนกับตัวละครมาอยู่ตรงหน้าเราจริงๆ ยิ่งตื่นตาตื่นใจกว่าเดิมหลายเท่า ต่อด้วยเครื่องเล่นที่สร้างขึ้นเพื่อทดสอบความกล้า นั่นคือ HOLLYWOOD DREAM THE RIDE มีการนำเพลงแนว HIP HOP คลาสสิค หรือ J-POP มาใช้เป็น BGM ขณะเครื่องเล่นทะยานขึ้นฟ้า พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ UNIVERSAL WONDERLAND เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูน สุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่นHELLO KITTY, SNOOPY, SESAME STREET
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้าหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก HANSHIN OSAKA HOTEL OR SML
วันที่ห้าโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า ( เข้าชมด้านใน ) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ -  สนามบินคันไซ 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าชม ปราสาทโอซาก้า สถานที่สำคัญของโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีตคูน้ำ และสวนนิชิโนมารุ (Nishinomaru Garden) ซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก ปราสาทโอซาก้าถูกสร้างขึ้นในปี 1583 ท่านโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผู้สร้างปราสาทตั้งใจที่จะให้ปราสาทแห่งนี้เป็นศูนย์กลางใหม่ของญี่ปุ่นภายใต้การปกครองของท่าน ภายหลังการสร้างเสร็จก็ได้กลายเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในขณะนั้น แต่หลังจากที่ท่านฮิเดโยชิเสียชีวิตลงไม่กี่ปี ปราสาทได้ถูกโจมตีและทำลายโดยทหารของโทคุกาว่า และได้มีการสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี 1620 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เสิร์ฟท่านด้วย  เซ็ทจักรพรรดิ์หลากหลายเมนูปู 
ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาดอาหารเมนูปูต่างๆ แบบฉบับร้านดังไม่ว่าจะเป็น เท็มปุระปู ข้าวอบปู ซุปปู และเมนูปูอื่นๆอีก พร้อมเครื่องเคียง
บ่าย นำทุกท่านไปยังแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง นั่นคือ ย่านชินไซบาชิ ซึ่งย่านช้อปปิ้งแห่งนี้ เปรียบได้กับย่านชินจูกุของกรุงโตเกียวเลยก็ว่าได้ ซึ่งที่นี่มีสินค้าหลากหลาย อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า  รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ อิเล็คทรอนิคส์ ไปจนถึงภัตตาคารอาหารที่เพียบพร้อม โดยให้อิสระกับท่านอย่างเต็มที่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ
วันที่หกสนามบินคันไซ - กรุงเทพ ฯ
00.30 น. ออกเดินทางเพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727
05.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง

   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง


อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 23 กิโลกรัม ต่อใบ สูงสุด 2 ใบ ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้ 
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้   50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
การชำระเงิน
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน เงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
  ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 20วันก่อนการเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำตามเงื่อนไขการยกเลิก
การเลื่อนและการยกเลิกการเดินทาง
 • การเลื่อนการเดินทาง หรือการยกเลิกการเดินทางนั้น ต้องแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ในวันทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้โดยอยู่ในตามกำหนดเวลาทางบริษัท จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารให้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตั๋วทางลูกค้าจะต้องเป็นคนจ่ายเอง ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาต และ ไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 100 %
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 11 - 15 วัน เก็บค่าทัวร์ 50 %
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 16 - 30 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด 100 %
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 31 - 45 วัน เก็บค่ามัดจำ 50 %
หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศญี่ปุ่น ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เนื่องจากโรงแรมที่พักในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางทุกครั้ง) 
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง,  ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา