รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ญี่ปุ่น

TE307 : ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โกเบ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ 6 วัน 4 คืน (TG) [เทศกาลปีใหม่]


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HANSHIN OSAKA HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOTEL BIWAKO
TE307 : ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โกเบ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ 6 วัน 4 คืน (TG) [เทศกาลปีใหม่]

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - โอซาก้า 
20.30 น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ …. สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง
​23.59 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622   
วันที่ 2โอซาก้า - สะพานอะคาชิไคเคียว (ด้านนอก) - ฮิเมจิ - ปราสาทฮิเมจิ - โกเบ - หมู่บ้านอาริมะ ออนเซ็น - ออนเซ็น 
​07.30 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ สะพานอะคาชิไคเคียว ตั้งอยู่ระหว่างโกเบและเป็นส่วนหนึ่งของทางด่วน Kobe-Awaji-Naruto ซึ่งถือได้ว่าเป็น 1 ใน 3 ทางด่วนที่เชื่อมต่อเกาะฮอนชูกับชิโกกุ สะพานอะคาชิไคเคียวนั้นถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1998 โดยสิ่งที่ทำให้สะพานแห่งนี้นั้นพิเศษไปมากกว่าสะพานอื่นๆ เพราะมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 4 กิโลเมตร จนกลายมาเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทฮิเมจิ ปราสาทฮิเมจิ เมืองโกเบ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น และขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นและมรดกโลก ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโกะ ชาวญี่ปุ่นนิยมเรียกในชื่อว่า "ปราสาทนกกระสาขาว" ด้วยพื้นผิวของตัวปราสาทที่เมื่อพ้นจากฐานหินที่โค้งสูงขึ้นไปแล้วมีสีขาวสว่าง จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของปราสาทนี้คือ ทางเดินสู่อาคารหลักที่สลับซับซ้อนราวกับเขาวงกต ทั้งประตูและกำแพงต่างๆ ในปราสาทได้รับการออกแบบมาอย่างดี มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองโกเบ เพื่อเที่ยวแช่ออนเซ็นกันที่ หมู่บ้านอาริมะ ออนเซ็น ซึ่งติด 1 ใน 3 ออนเซ็นที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในญี่ปุ่น โดยน้ำแร่ในบ่อออนเซ็นแห่งนี้มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์ อุดมไปด้วยแร่ธาตุถึง 7 ชนิดในบ่อเดียว
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้เต็มอิ่มสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่นพิเศษเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ที่พัก KOBE HOTEL FRUIT FLOWER หรือเทียบเท่า

พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น
วันที่ 3โกเบ - สวนสมุนไพรนุโนบิกิ (นั่งกระเช้า) - ศาลเจ้าอิคุตะ - ซันโนะมิยะ พอร์ท ทาวเวอร์ โกเบ (ด้านนอก) - เกียวโต
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้า จากสถานีชินโกเบสู่ สวนสมุนไพรนุโนบิกิ ตั้งอยู่บนภูเขาร็อคโกะ เป็นสวนสมุนไพรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและภายในมีสมุนไพรมากถึง 75,000 พันธุ์ รวมไปถึงดอกไม้กว่า 200 พันธุ์ให้ชมตลอดทั้งปี ซึ่งสมุนไพรและดอกไม้ภายในสวนจะถูกจัดเปลี่ยนไปตามธีมต่างๆ บนพื้นที่ของสวนแห่งนี้ โดยปกติใบไม้จะเปลี่ยนสีบริเวณสวนสมุนไพรนุโนบิกิจะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม

จากนั้นนำท่านขอพร ศาลเจ้าอิคุตะ อยู่ใจกลางเมืองโกเบ มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,800 ปี มีเทพเจ้าแห่งสายสัมพันธ์อยู่ภายในเขตวัดนอกจากศาลเจ้าหลักแล้วยังมีศาลเจ้าเล็กๆ อยู่อีกมากมาย ซึ่งหนึ่งในเสน่ห์ของศาลเจ้านี้ก็คืออิคุตะโนะโมริที่เต็มไปด้วยสีเขียวและที่สำคัญคือเดินทางสะดวก
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสเมนูสเต็กเนื้อโกเบ หรือเนื้อของวัว Tajima ushi คุณภาพดี ละลายในอุณหภูมิต่ำ จึงมีความนุ่มอร่อยละลายในปาก อีกทั้งเป็นร้านยอดนิยมของโกเบ 
บ่าย นำท่านช้อปปิ้งต่อที่ ซันโนะมิยะ (Sannomiya) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเที่ยวในโกเบ บรรยากาศของเมืองที่แตกต่างกันระหว่างทิศเหนือ (ฝั่งภูเขา) และทิศใต้ (ฝั่งทะเล) ของสถานีซันโนะมิยะเป็นสิ่งที่น่าสนใจ

จากนั้นนำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ พอร์ท ทาวเวอร์ โกเบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโกเบเป็นอาคารชมวิวสีแดงตั้งริมอ่าวโกเบ มีสถาปัตยกรรมเลียนแบบรูปกลองของญี่ปุ่น มีความสูง 108 เมตร 
ค่ำรับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต
ที่พัก VISCHIO KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ - ย่านฮิกาชิยาม่า - โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - อะมากะซากิ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมสถานที่สำคัญอันวิจิตรงดงามอีกแห่งคือ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามกับโทริอิ (ซุ้มประตูสีส้ม) นับหมื่นที่เรียงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มีความงดงาม และที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนจำนวนมากมาสักการะขอพร เนื่องจากเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ เป็นผู้ส่งสารให้กับเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว และยังถูกนำมาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนต์ชื่อดังเรื่อง เดอะ เมมมัวรี่ ออฟ เกอิชา

จากนั้นนำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดน้ำใส ซึ่งตั้งตามชื่อของน้ำตกที่อยู่ในบริเวณวัดที่เชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเทือกเขา เป็นวัดเก่าแก่กว่า 1,500 ปีและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคนี้ โดยตั้งอยู่บนเนินเขาฮิงายามาทางตะวันออกของเมืองเกียวโต สร้างขึ้นในปีค.ศ. 788 เพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักตร์ ก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น ในปีค.ศ. 2007 ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่ได้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแต่วัดนี้ก็ถูกรับรองให้เป็นมรดกโลกไปแล้ว

ต่อมานำท่านเที่ยวชม ย่านฮิกาชิยาม่า (Higashiyama) ถือได้ว่าเป็นย่านการค้าที่ฮอตฮิตมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโตเชียวล่ะค่ะ โดยย่านนี้จะตั้งอยู่บริเวณที่เป็นเนินเขาทางตะวันออกของเกียวโต เต็มไปด้วยร้านค้าจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านของกินเล่น ร้านขายสินค้าต่างๆ และร้านขนมพื้นเมือง พูดได้เลยว่ามีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมด ซึ่งสิ่งที่ทำให้ย่านนี้มีเสน่ห์มากที่สุดก็คือรูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าที่ยังคงความเก่าแก่เป็นสไตล์โบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณระหว่างวัดน้ำใสหรือคิโยะมิสุ (Kiyomizudera) ไปจนถึงศาลเจ้ายาซากะ (Yasaka)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ ถนนคนเดินเส้นยาว อีกทั้งยังเป็นย่านการค้าชื่อดังของเมืองโอซาก้าที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และมีสินค้าหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของเมือง รวมทั้งมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมายในราคาไม่แพงมากนัก ส่วนตรงกลางของถนนจะมีสะพานข้ามคลองซึ่งถือเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม นั่นก็คือตึกที่มีสัญลักษณ์คนวิ่งชูมืออันเป็นเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ
ค่ำ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองอะมากะซากิ เพื่อเข้าสู่ที่พัก 
ที่พัก VISCHIO AMAGAZAKI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5อะมากะซากิ - **อิสระเที่ยวด้วยตัวเอง หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางเองโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, 
เด็กต่ำกว่า 12 ปีชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) **
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระเที่ยวด้วยตัวเองในเมืองโอซาก้าตามย่านดัง โดยการนั่งรถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนั่งรถไฟเพื่อเดินทางเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง อาทิ

– ปราสาทโอซาก้า ปราสาทโบราณ 7 ชั้นที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่และมีบทบาทสำคัญกับการเมืองของญี่ปุ่น
– โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในร่ม ซึ่งท่านจะได้พบกับปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ที่มีขนาดตัวใหญ่ราคาประเมินมิได้และเพลินตากับสัตว์มีชีวิตใต้น้ำนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นต้น
– วัดชิเทนโนจิ วัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกในญี่ปุ่น โดยมีจุดเด่นอยู่ที่เจดีย์ 5 ชั้นอันวิจิตรสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยอาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์
หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์” ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง “จูราสสิค พาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์   

เที่ยง / ค่ำอิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
​ที่พักVISCHIO AMAGAZAKI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6โอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ห้างอิออน - สนามบินโอซาก้า - กรุงเทพฯ
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง ตลาดสดที่มีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลาย กินอาณาเขตตั้งแต่แถว Sennichimae สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านปลาสด ผัก ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร ฯลฯ ราว 180 ร้าน ซึ่งในวันธรรมดาจะมีพ่อค้าหรือพ่อครัวร้านอาหารในโอซาก้าพากันมาจับจ่ายซื้อหาวัตถุดิบไปประกอบอาหาร
​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
​บ่าย ให้ท่าน อิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองโอซาก้า ที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝากและสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ

ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
​17.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673 
​22.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 23 กิโลกรัม ต่อใบ สูงสุด 2 ใบ ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้ 
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้   50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
การชำระเงิน
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน เงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
  ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 20วันก่อนการเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำตามเงื่อนไขการยกเลิก
การเลื่อนและการยกเลิกการเดินทาง
 • การเลื่อนการเดินทาง หรือการยกเลิกการเดินทางนั้น ต้องแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ในวันทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้โดยอยู่ในตามกำหนดเวลาทางบริษัท จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารให้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตั๋วทางลูกค้าจะต้องเป็นคนจ่ายเอง ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาต และ ไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 100 %
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 11 - 15 วัน เก็บค่าทัวร์ 50 %
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 16 - 30 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด 100 %
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 31 - 45 วัน เก็บค่ามัดจำ 50 %
หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศญี่ปุ่น ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เนื่องจากโรงแรมที่พักในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางทุกครั้ง) 
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง,  ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy