รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ญี่ปุ่น

TE148 : ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชุ ฮิโรชิม่า เกาะมิยาจิม่า สโนว์พาร์ค 6 วัน 4 คืน (TG) [เทศกาลปีใหม่]


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
FUJINOBOU KAEN HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOTEL SHINBASHI ATAGOYAMA TOKYU REI
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOTEL THE B NAGOYA
TE148 : ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชุ ฮิโรชิม่า เกาะมิยาจิม่า สโนว์พาร์ค 6 วัน 4 คืน (TG) [เทศกาลปีใหม่]
 

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินฟุคุโอกะ
22.00 น.กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร  เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง 
วันที่ 2สนามบินฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - นั่งกระเช้าชมเมืองเบบปุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - ออนเซ็น
00.50 น. เหิรฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนักปราชญ์ มิจิซาเนะ สุงาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่ที่มีผู้คนหลั่งไหลไปสักการะกันอย่างเนืองแน่น รอบบริเวณท่านจะตื่นตากับต้นบ๊วยกว่า 6,000 ต้น ซึ่งหาดูที่ไหนไม่ได้  ระหว่างทางเดินไปศาลเจ้าสองข้างทางจะมีร้านขายขนม อาหาร ของที่ระลึกมากมาย ขนมขึ้นชื่อที่ห้ามพลาดเมื่อมาดาไซฟุก็คือ ขนมโมจิย่างไส้ถั่วแดงร้อนๆจากเตา หรือเรียกว่า “Umegae-Mochi” ร้านส่วนใหญ่ที่นี่จะทำกันสดๆ ปั้นเสร็จก็เอามาย่างให้เรากันกันเลย ให้กินทันทีจะอร่อยที่สุด กรอบนอกนุ่มใน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
​บ่ายนำท่าน นั่งกระเช้าเบปปุ สู่ ยอดเขาทสึรุมิ (ระดับความสูง 1375 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล) โดยเป็นกระเช้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตกด้วยความจุผู้โดยสารสูงสุดถึง 101 คน  วิวด้านบนสุดยอดถึงขนาดได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 31 ทัศนียภาพอันงดงามในญี่ปุ่น ที่ประกาศโดย CNN รายการข่าวของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2015 เลยทีเดียว เราสามารถชมอ่าวเบปปุ อาคารบ้านเรือนของเมืองเบปปุ และต้นไม้-ดอกไม้ 4 ฤดูกาลได้ตลอดทั้งปี

บนยอดภูเขาทสึรุมิ ท่านจะได้เห็นเสาโทริอิสีแดง เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้ามาตั้งแต่สมัยก่อน แม้ในปัจจุบันก็ยังคงสักการะบูชาเทพเจ้าหลายองค์บนยอดเขาแห่งนี้ และไฮไลท์ที่ห้ามพลาดบนยอดเขาแห่งนี้เลยก็คือ “จุดชมวิว” ที่สามารถชมอ่าวเบปปุได้อย่างสวยงามเต็มตา

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยุฟุอินหรือหมู่บ้านโออิตะ เพื่อชม “หมู่บ้านมินเงมุระ” ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของผลิตภัณฑ์โอทอป “ISSON IPPIN” เป็นที่แรกในประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้ชมการสาธิตการทำกระดาษสา และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ที่พัก โรงแรม BEPPU WAN ROYAL  HOTEL หรือเทยีบเท่า

นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า“ออนเซ็น” เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี
​วันที่ 3ปราสาทนาคัทสึ - วัดรุริโคจิ - สะพานคินไตเคียว - เมืองฮิโรชิม่า
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชม ปราสาทนาคัสสึ เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดโออิตะ ถูกสร้างในสมัยไดเมียวโดย Kuroda Kanbeในกองทัพของ Toyotomiปราสาทฝั่งหนึ่งล้อมด้วยทะเล อีกฝั่งมีวัดจำนวนมากที่คอยปกป้องปราสาท หลังจากนั้นปราสาทได้ถูกทำลายเมื่อปีค.ศ.1877 จนกระทั่งถึงปีค.ศ. 1964 จึงจะได้รับการบูรณะอย่างสมบูรณ์โดยใช้การออกแบบของเดิมปัจจุบันปราสาทมีขนาด 5 ชั้น โดยเป็นของเอกชนและมีพิพิธภัณฑ์สวย ๆ ที่มีวัตถุโบราณ เกราะ และดาบคาตานะอีกทั้งยังมีจุดชมวิวที่ยอดปราสาทอีกด้วย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
​บ่ายวัดรูริโคจิ เป็นวัดของศาสนาพุธในเมืองยามากูจิ สมบัติของชาติที่รู้จักกันดีในเมืองนี้ คือ เจดีย์ห้าชั้น ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1442 นับเป็นเจดีย์ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 เจดีย์ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดในญี่ปุ่น

นำเดินทางสู่ เมืองอิวาคุนิ เยี่ยมชมความงามของ สะพานคินไตเคียว สะพานไม้ 5 โค้ง 1 ใน 3 สะพานที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น สร้างครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2216 แต่พังทลายลงในปีต่อมา จึงได้มีการสร้างขึ้นใหม่และอยู่มายาวนานกว่า 270 ปีจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2493 สะพานแห่งนี้ได้พังทลายเพราะถูกพายุไต้ฝุ่นคิจิยะพัดทำลาย ชาวอิวาคุนิเลยพร้อมใจกันสร้างสะพานขึ้นมาใหม่อีกครั้งตามรูปแบบเดิม

นำท่านสู่ เมืองฮิโรชิม่า
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม HIROSHIMA PRINCE  HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เกาะมิยาจิม่า - อิทสึคุชิม่า - อะตอมมิคบอมบ์ - สวนสันติภาพ - ออนเซ็น
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อข้าม สู่ เกาะมิยาจิม่า สถานที่ที่ได้รับยกย่องว่ามีทิวทัศน์สวยที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น และประตูสีแดงกลางน้ำ “โอโทริอิ” อันเลื่องชื่อ

นำท่านสักการะ ศาลเจ้าอิทซึกุชิม่า ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างคร่อมทั้งบนบกและในทะเล สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1136 เพื่อบูชาเทวีแห่งท้องทะเลซึ่งเป็นธิดาสามองค์  ของอะมะเทระสุเทวี ในขณะที่น้ำขึ้นเต็มที่นั้นศาลเจ้าจะเหมือนเรือขนาดยักษ์ที่ลอยน้ำอยู่ ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2539 และรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยกานะให้เป็นสมบัติประจำชาติ 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า เมืองที่ถูกทำลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

เที่ยวชม อะตอมมิคบอมบ์โดม สวนสันติภาพ และ พิพิธภัณฑ์สงคราม ซึ่งเป็นสถานที่แสดงซากคอนกรีตที่เหลือจากการถูกระเบิด โจมตีทางอากาศ เป็นสถานที่เป็นจุดศูนย์กลางระเบิด ที่โดนถล่ม ณ วันที่ 6 สิงหาคม 1945 ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกโลก

สวนสันติภาพฮิโรชิม่า Hiroshima Peace Park ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองฮิโรชิม่า(Hiroshima) นับเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่มากถึง 120,00 ตารางกิโลเมตร  เลยล่ะค่ะ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่แขกไปใครมาเยือนเมืองฮิโรชิม่าจะต้องมาที่นี่ดูซักครั้ง ไม่ใช่แค่จะมีเพียงสวนเปล่าๆนะคะ แต่ที่นี่ยังจะมีส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถเข้าไปเยี่ยมชมภายในได้อีกต่างหาก จุดที่เป็นเสมือนไฮไลท์ของสวนแห่งนี้นั้นนั่นก็คือ ตึก A-Bomb Dome เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากๆของของสวนสันติภาพแห่งนี้เลยทีเดียว เพราะเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ของอาคารกรมอุตสาหกรรมของจังหวัดฮิโรชิม่า หลังการระเบิดได้กลายเป็นหนึ่งในไม่กี่อาคารที่ยังเหลือรอดมาได้และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

อิสระช้อปปิ้งในเมืองฮิโรชิม่า
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม       
ที่พักโรงแรม SHIMODEN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี
วันที่ 5เมืองคุราชิกิ - ปราสาทฮิเมจิ - ภูเขาร๊อคโกะ - สโนว์พาร์ค (เล่นสกี) - โกเบ พอร์ตทาวเวอร์ - ฮาร์เบอร์แลนด์ - โอซาก้า
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุระชิกิ เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดโอะกายะมะ ตั้งอยู่บนชายฝั่งแม่น้ำทะกะฮะชิ (Takahashi River) และทะเลเซโตะ (Seto Inland Sea) ซึ่งอยู่ในภูมิภาคโชโกะกุ (Chugoku) ที่อยู่ส่วนปลายสุดของเกาะฮอนชู (Honshu) สิ่งที่เป็นจุดเด่นของภูมิภาคของเมืองในแถบนี้ จะมีความสวยงามและเงียบสงบ ซึ่งนี่เองยังคงทำให้มีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นแบบ  โบราณดั้งเดิม
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle)ตั้งอยู่ที่เมืองฮิเมจิในจังหวัดเฮียวโงะ นับเป็นปราสาทดั้งเดิมที่เหลืออยู่มีทั้งหมด 12 แห่งในญี่ปุ่น ยิ่งภายหลังปราสาทฮิเมจิเพิ่งจะผ่านการรีโนเวทครั้งใหญ่มาเมื่อปี 2015 ทำให้สภาพของปราสาทตอนนี้สวยงามและสมบรูณ์มากยิ่งขึ้นไปอีก จนได้รับการยอมรับว่าเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียวค่ะ อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ และเป็น 1 ใน 4  ปราสาทที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นร่วมกับปราสาทอีกสามแห่งอย่าง Matsumoto Castle, Inuyama Castle และ Hikone Castle) เห็นจากการได้รับการการันตีทั้งระดับประเทศไปจนถึงระดับสากลนี่บอกได้เลยว่าปราสาทแห่งนี้ต้องไม่มีคำว่าธรรมดาอย่างแน่นอน

เมืองโกเบ นำท่าน สนุกกับกิจกรรมลานสกี ณ ยอดเขาร็อคโคให้ท่านได้สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาวมากมายให้ท่านได้สนุกกันแบบเต็มอิ่ม อาทิ กระดานเลื่อน Sledge ไถลลงจากเนินหิมะและกิจกรรมณลานสกีอีกมกมาย
(หมายเหตุ.. ค่ากิจกรรมทุกชนิดที่ลานสกี  ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)

นำท่านถ่ายรูปด้านล่างหอคอยแห่งโกเบ หรือ โกเบ พอตทาวเวอร์ (Kobe Port Tower)เป็นสัญญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองโกเบ เป็นอาคารชมวิวสีแดงตั้งอยู่ริมทะเล มีสถาปัตยกรรมแบบเกลียวเลียนแบบรูปทรงของกลองยาวของญี่ปุ่น และยังเป็นอาคารแรกของโลกที่มีรูปทรงแบบท่อ(Pipe Structure)อีกด้วยโกเบ พอตทาวเวอร์สูง 108 เมตร 

ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ (Kobe Harborland)ตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือโกเบ นับเป็นย่านที่รวมทั้งแหล่งช็อปปิ้งและความบันเทิงที่หลากหลายที่โด่งดังมากๆของเมืองแห่งนี้เลย เรียกได้ว่าสามารถช็อปปิ้งแบบชิลๆได้อย่างสบายๆ เพราะมีทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสนุก ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมือง ช่วงช่วงเย็นจะยิ่งคนเยอะเพราะบรรยากาศย่านนี้น่าเดินมากเวอร์ โดยสามารถเดินเล่นตามทางเดินริมน้ำเพื่อชื่นชมบรรยากาศแบบคลาสสิค ของไฟจากตะเกียงน้ำมัน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม DAIWA SHINSAIBASHI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi)ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองโอซาก้า (Osaka) เรียกได้ว่าเป็นย่านยอดสุดฮอตของเหล่านักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ บอกเลยว่าถ้ามาโอซาก้าแล้วไม่มาเที่ยวย่านนี้ถือว่ามาไม่ถึง เนื่องจากเป็นย่านศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอซาก้า และภูมิภาคคันไซทีเดียว แถมยังมีแลนด์มาร์กของเมืองอย่างเจ้าป้ายกลูลิโกะอยู่ที่ย่านนี้อีกด้วย โดยจะมีหลายช้อปปิ้งสตรีทรวมตัวกันอยู่ระหว่างสถานีรถไฟนัมบะ(Namba) และสถานีรถไฟชินไซบาชิ(Shinsaibashi Station) เป็นรวบรวมแหล่งบันเทิงต่างๆ ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้ามากมายให้ได้เลือกช๊อปกันอย่างจุใจ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
​บ่ายจนได้เวลาสมควรนำท่านสู่ ห้างจัสโก้ อิออน อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก สินค้า และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  ของเมืองฮอกไกโด ห้างสรรพสินค้าชื่อดังห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอีกมากมาย เป็นต้น

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
17.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 673
22.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2561  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • บริการน้ำวันละ 1 ขวด
 • บริการ WIFI ฟรีบนรถบัส
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  (หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ500,000 บาท ...) 

อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต  
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์
การชำระเงิน
 • เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมัดจำค่าทัวร์ท่านละ  20,000 บาท ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ
การยกเลิกการเดินทาง
 • ***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์***


 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน  หักเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-44 วัน หักค่ามัดจำจำนวนเต็มทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วัน หักค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-14  วัน หักค่าใช้จ่าย  100% ของราคาทัวร์

 • *** ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด***

  หากท่านได้ทำการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 
 • เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 • กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 
 • กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร 
หมายเหตุ

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย  ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้

** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง 
** กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy