รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ญี่ปุ่น

TE143 : ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ เซนได โตเกียว เส้นทางใบไม้เปลี่ยนสีอิโระฮะซากะ 7 วัน 4 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ ดาวน์โหลดโปรแกรทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
FUJINOBOU KAEN HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
KUNUGAWA PLAZA HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL
TE143 : ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ เซนได โตเกียว เส้นทางใบไม้เปลี่ยนสีอิโระฮะซากะ 7 วัน 4 คืน (TG)

 


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ประเทศไทย - ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) 
20.30 น. เรียนเชิญคณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เจ้าหน้าที่
อำนวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังผู้โดยสารได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน เรียนเชิญผู้โดยสารพร้อมกัน ณ ห้องผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
​22:45 น. ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682
(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
วันที่ 2ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนะดะ (กรุงโตเกียว) วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ (จังหวัดโทจิกิ) - เยี่ยมชมศาลเจ้าโทโชกุ (มรดกโลก) เส้นทางใบไม้เปลี่ยนสีอิโระฮะซากะ - จุดชมวิวน้ำตกเคง่อนและทะเลสาบชูเซ็นจิ (กระเช้าไฟฟ้า) - น้ำตกหัวมังกรริวซึ - เมืองคินุกาว่าองเซ็น - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
​06:55 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ภายหลังจากการผ่านขั้นตอนการเอกสารตรวจคนเข้าเมือง และตรวจศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้” ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด “โทจิกิ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือห่างจากมหานครโตเกียว ประมาณ 180 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่อุดมไปด้วยธรรมชาติแม้จะอยู่ใกล้ตัวเมือง สภาพอากาศค่อนข้างหนาวช่วงฤดูหนาว สามารถเพลิดเพลินกับน้ำพุร้อนองเซ็นในขณะที่ชมหิมะได้ สำหรับฤดูร้อนพื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือจะมีอากาศเย็นเป็นพื้นที่ที่นิยมในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิในแต่ละวันนั้นแตกต่างค่อนข้างมากซึ่งทำให้สามารถที่จะปลูกพืชที่มีคุณภาพดีได้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับดอกซากุระและไม้เลื้อยในฤดูใบไม้ผลิ สีสันสวยงามของใบไม้ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี นับเป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับความสวยงามไว้เป็นระดับโลก โดยเฉพาะช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่ทั้งหุบเขาจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันหลากหลาย ประหนึ่งแวนโก๊ะสาดสีลงบนผืนผ้าแห่งต้นไม้ใบหญ้าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่งดงาม 

นำท่านชม “ศาลเจ้าโทโชกุ” เป็นศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีตและยังเป็นสุสานของ “โทกุงาวะ อิเอะยะสุ” โชกุนผู้พลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น พร้อมสักการะเทพเจ้าคุ้มครอง และปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เลื่อมใส ชมเจดีย์ 5 ชั้น สถานที่รวบรวมพระธรรมคำสอน บทสวดมนต์ และสิ่งของมีค่า แล้วชมงานแกะสลัก อันเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าที่มีมากกว่า 5,000 ชิ้น แล้วตื่นตากับซุ้มประตูโยเมย์มง อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ของญี่ปุ่น และยังเป็นศิลปะชิ้นเอกและมีชื่อเสียงของประทศญี่ปุ่นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มังกร 100 หัว ซุ้มประตูแมวนอนหลับ เพดานมังกรหัวเราะเป็นต้น ให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจในการบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “จุดชมวิวน้ำตกเคง่อนและทะเลสาบชูเซ็นจิ” โดยการนำท่านขึ้น “กระเช้าไฟฟ้า” สู่จุดชมวิวด้านบน สามารถชมทัศนียภาพความงามของ “น้ำตกเคง่อน” และ “ทะเลสาบชูเซ็นจิ” ที่อยู่คู่กัน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละช่วง) นอกจากนี้สำหรับนักเดินป่ายังใช้เป็นเส้นทางในการเดินเขาจากทะเลสาบขึ้นไปยังดาดฟ้าเพื่อชมวิวด้านบน โดยจะต้องใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

นำท่านเดินทางสู่ เส้นทางสายธรรมชาติ โดยเฉพาะช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่ทั้งหุบเขาจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันหลากหลาย ประหนึ่งดังแวนโก๊ะสาดสีลงบนผืนผ้าแห่งต้นไม้ใบหญ้าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่งดงาม

ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะเป็นภาพทัศนียภาพที่สามารถบันทึกภาพที่สวยงาม และนับเป็นภาพหายาก  ซึ่งระหว่างเส้นทางจะใช้เส้นทาง “อิโระฮะซากะ” เป็นทางโค้งหักศอกที่มีมากถึง 48 โค้ง และในแต่ละโค้งจะมีชื่อกำกับไว้ ท่านสามารถชมทัศนียภาพสวยงามของขุนเขาและแมกไม้ตามแต่ละฤดูกาล

นำท่านสู่ “ที่ราบสูงอะเคะจิดะอิระ” ตั้งอยู่ใกล้กับสุดด้านบนของถนนอิโระฮะซากะ บนที่ราบสูงมีลานจอดรถและดาดฟ้าชมวิวของถนนคดเคี้ยวและหุบเขาเบื้องล่าง ช่วงฤดูใบไม้ร่วงความสวยงามของใบไม้จะแผ่กระจายไปทั่วทุกมุมมอง และช่วงฤดูหนาวจะเป็นภาพวิวทิวทัศน์ที่ยากจะหาชมได้

นำท่านเดินทางสู่ “น้ำตกหัวมังกรริวซึ” เป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดและติดอันดับ 1 ใน 3 ของน้ำตกในเมืองนิกโก้ ทอดตัวสู่เบื้องล่างด้วยความยาว 210 เมตร ไหลลัดเลาะลดหลั่นไปตามโตรกเขาหน้าผา และมีลักษณะเป็นหัวมังกร ทำให้น้ำตกแห่งนี้ถูกเรียกเป็นชื่อในภาษาญี่ปุ่นว่า “ริวซึ” ในปัจจุบัน

นำท่านเดินทางสู่เมือง “คินูกาว่าองเซ็น” เมืองที่มีชื่อเสียงด้านการอาบน้ำแร่ธรรมชาติ ซึ่งนับเป็นเมืองยอดนิยมในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ตั้งอยู่ในจังหวัดโทชิกิและไม่ไกลจากเมืองนิกโก้มากนัก ที่นี่ถือเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของเรียวกัง เพราะเป็นแหล่งที่มีน้ำพุร้อนแร่ธรรมชาติคุณภาพสูง ทำให้ที่นี่ถูกรายล้อมด้วยองเซ็นและเรียวกังมากมายที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ โดยคินูกาว่าถือเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอย่างสม่ำเสมอและมากมายทุกปี ซึ่งนอกจากเรียวกังขนาดใหญ่อันทันสมัยแล้ว ที่นี่ยังมีสวนสนุกและโรงอาบน้ำให้บริการด้วย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บริการท่านด้วยเมนูชุดไคเซคิ เป็นชุดที่ใช้สำหรับเป็นการรับรองแขกคนสำคัญของประเทศญี่ปุ่น ชุดอาหารที่เรียกว่า “ไคเซคิ” ยังได้รับการจดบันทึกให้เป็นมรดกโลก รายการอาหารแตกต่างตามฤดูกาล
 
ที่พัก KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

พิเศษ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นมาอย่างช้านานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต

หมายเหตุ ในค่ำคืนนี้กรุณาจัด OVER NIGHT BAG สำหรับ 1 คืน เพื่อใช้สำหรับการเข้าพักในโรงแรมคืนถัดไป เนื่องจากโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นไม่มีพนักงานยกกระเป๋าบริการ โดยเฉพาะโรงแรมต่างจังหวัด ลิฟต์โดยสารมีขนาดเล็ก และมีผู้ใช้บริการมาก จึงไม่สะดวกในการนำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้าเช็คอิน
วันที่ 3คินุกาว่าองเซ็น - ลานผาหินล้านปี (จังหวัดฟุคุชิม่า) - หมู่บ้านโบราณโออุจิจุคุ  เยี่ยมชมสุดยอดจุดชมวิวทาดามิ - ไอซึวาคามัตสึ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “ฟุคุชิม่า” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูมิภาคโทโฮะกุ ประมาณ 200 กิโลเมตรจากมหานครโตเกียว เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศญี่ปุ่น  แม้ว่าจะอยู่ใกล้กันกับเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นเองก็ตาม แต่ก็ยังคงวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมและอนุรักษ์เอาไว้ได้เป็นอย่างดี และนับได้ว่าเป็นจังหวัดทางอุตสาหกรรม ที่มีมูลค่าสินค้ารวมที่ถูกส่งออกสูงที่สุดในเกาะฮอกไกโดและภูมิภาคโทโฮะกุอีกด้วย 

นำท่านเยี่ยมชม “ลานผาหินล้านปี” ซึ่งเกิดขึ้นจากการถูกกัดเซาะของกระแสน้ำจากแม่น้ำโอะคาวะ และกระแสลมเป็นระยะเวลากว่าล้านปี จึงทำให้เกิดเป็นลักษณะผาหินมีรูปร่างเป็นแท่งคล้ายเจดีย์ ซึ่งเรียกว่า “โท” และ หน้าผา ซึ่งเรียกว่า “เฮะทสึริ” เป็นภาษาไอซึ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตของสวนสาธารณะโอคาวะฮาโตริ ให้ท่านได้ชื่มชมดื่มด่ำกับธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์ เลือกมุมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

นำท่านเดินทางและเยี่ยมชม “หมู่บ้านโบราณโอะอุจิจุคุ” ในสมัยก่อนถือว่าเป็นเมืองแวะพักระหว่างการเดินทาง สำหรับคนเดินทางที่จะมุ่งหน้าสู่เมืองเอะโดะ (โตเกียวในอดีต) ปัจจุบันที่แห่งนี้ยังถูกจัดให้เป็นสถาปัตยกรรมของชาติ และมีอาหารที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงอย่างมาก คือ “เนะงิโซะบะ” เป็นโซบะที่ใช้ต้นหอมหนึ่งต้นเป็นตะเกียบ และเวลาทานก็ต้องทานต้นหอมเข้าไปพร้อมกับเส้นโซบะด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง “โอะนุมะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) เมืองเล็ก ๆ ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาและแมกไม้

เพื่อนำท่านสู่ “จุดชมวิวทาดามิ" เป็นทางรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่างสถานีไอสึวาคามัทสึในจังหวัดฟุคุชิม่า และสถานีโคะอิเดะในจังหวัดนีงาตะ โดยมีความยาวทั้งสิ้น 135.2 กิโลเมตร จุดที่สามารถถ่ายภาพวิวและรถไฟที่กำลังแล่นผ่านสะพานนั้นจะเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งจากนักท่องเที่ยวและตากล้องทั้งมือสมัครเล่น และมืออาชีพ ซึ่งมักจะมาคอยเวลาและตั้งกล้องรอจังหวะที่เหมาะสม

ซึ่งรถไฟจะมีวันละ 12 รอบที่ผ่านสะพานเส้นนี้ โดยแบ่งเป็นขาขึ้น 6 รอบ และขาล่อง 6 รอบ ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนความโชคดีอย่างยิ่ง ถ้าได้มีโอกาศถ่ายภาพติดรถไฟได้ด้วย รอบเวลาที่รถไฟจะวิ่งผ่านสะพาน คือ 06:30 l 07:22 l 07:39 l 09:04 l 09:17 l 13:05 l 14:22 l 15:59 l 18:13 l 19:41 l 20:58 l 22:57 น. ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพและเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศแสนสวย ซึ่งจุดชมวิวจะมีด้วยกัน 4 จุด [A-D] ซึ่งจุด D อยู่ด้านบนสุดและสูงชัน แต่การมองเห็นสะพาน แม่น้ำ และขบวนรถไฟที่แล่นผ่าน จะสามารถเห็นได้ชัดเจนที่สุด 
     
นำท่านเดินทางสู่เมือง “ไอซึวาคามัตสึ” ตั้งอยู่ที่จังหวัดฟุกุชิมะ ในภูมิภาคโทโฮะกุ นับว่าเป็นเมืองขนาดเล็กอีกแห่งในภูมิภาคแห่งนี้ที่มีความงดงามตามธรรมชาติอยู่หลายแห่งด้วยกัน นอกจากนี้แล้วก็ยังมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน จึงเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในการมาเที่ยวชมเมืองนี้
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
ที่พัก HOTEL AIZU WAKAMATSU HARATAKI or URABANDAI LAKE RESORT หรือเทียบเท่า

พิเศษ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น มาอย่างช้านานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต
วันที่ 4ไอซึวาคามัตสึ - ชมความงามของปราสาทนกกระเรียนทสึรุกะ ไอซึ วาคามัตสึ -  ทะเลสาบห้าสีโกะชิคินุมะ (บริการฟรีไอศครีมรสเกลือ) - จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี อุระบันไดอาซึมะ สกาย ไลน์” - ประสบการณ์เก็บแอ๊ปเปิ้ลสดจากสวน - เซ็นได (จังหวัดมิยางิ) - อิสระช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม “ปราสาททสึรุกะ” หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “ปราสาทไอซึวาคามัตสึ” ความหมายคือ “ปราสาทนกกระเรียน” ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1384 และผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มามากมาย ปราสาทแห่งนี้ถูกทำลาย และสร้างขึ้นใหม่หลายต่อหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1964 ปัจจุบันปราสาททสึรุกะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองไอสุวะคะมะทสึ รวมทั้งเครื่องเขิน ดาบ และอาวุธโบราณต่าง ๆ และชั้นบนสุด (ชั้นที่ 5) ของปราสาทเป็นจุดชมวิว ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาล้อมรอบ
      
นำท่านเดินทางสู่เมือง “อุระบันได” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:00 ชั่วโมง) หรือที่รู้จักกันในนามที่ราบสูงบันได ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามตามฤดูกาล อาทิ ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่นี่จะเต็มไปด้วยสีสัน หรือช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่หิมะขาวโพลนเหมาะสมกับการเล่นสกี ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในเส้นทางที่คนญี่ปุ่นนิยมเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจมากที่สุด เพื่อเป็นการพักผ่อนและตากอากาศ 

นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบห้าสีโกะชิคินุมะ” เป็นที่รู้จักในนามทะเลสาบ 5 สี ที่จริงแล้วที่ทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่รวมทะเลสาบมากกว่า 40 แห่ง และยังมีบึงเล็กน้อยต่าง ๆ ของจังหวัดฟูคุชิม่าอีกมากมาย ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป คือ “บึงอะคานุมะ” หรืออีกชื่อว่า “บึงน้ำสีแดง” และ “บึงมิโดรินูมะ” หรือที่รู้จักกันในนามของ “บึงน้ำสีเขียว” เป็นต้น ซึ่งสีของน้ำจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศ และความเข้มข้นของแพลงตอนในน้ำนั่นเอง ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ เกิดขึ้นตั้งแต่ 1888 ให้ท่านชมความสวยงามของทะเลสาบหลากสีผสมผสานกับสีของต้นไม้ที่กำลังสวยงาม 

พิเศษบริการท่านฟรี ด้วยไอศครีมท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงและหาทานได้ยากอีกด้วย “ไอศครีมรสเกลือ” นอกจากท่านจะได้ลิ้มลองรสชาติแสนอร่อยแล้ว ยังช่วยเสริมแร่ธาตุและเกลือแร่ให้ร่างกายอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิว “อุระบันได อาซึมะ สกาย ไลน์” เส้นทางสายธรรมชาติ ซึ่งเป็นชื่อถนนเส้นทางพิเศษที่ให้บริการนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เป็นเส้นทางที่เหมาะกับการขับรถชมใบไม้เปลี่ยนสีเป็นอย่างยิ่ง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร และมีความยาวทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างแหล่งน้ำพุร้อนทาคายุในเมืองฟุคุชิม่ากับเส้นทางขึ้นเขาทสึจิยุ จากจุดชมวิวอาซึมะฮัคเคะ มองลงมาจะเห็นป่าใบไม้แดงที่แสนงดงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละปี) ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากนิยมเดินทางมาชื่นชม และดื่มด่ำกับความงดงามของสถานที่แห่งนี้ และมีน้ำพุร้อนโดยรอบที่ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปด้วย
     
นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ อีกหนึ่งในผลไม้ที่มีมีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ควรพลาด หนึ่งในนั้น คือ “แอ๊ปเปิ้ล” ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลแอ๊ปเปิ้ลสด ๆ จากต้นและอิ่มอร่อยอย่างเต็มที่กับแอ๊ปเปิ้ลลูกใหญ่ ๆ ที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีจึงได้ผลใหญ่สีแดงสดทั่วทั้งลูกและกรอบอีกทั้งรสชาติหวานและหอม รับประกันความอร่อยแน่นอน... 

นำท่านเดินทางสู่เมือง “เซ็นได” เมืองใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮกุ มีประชากรประมาณหนึ่งล้านคน และแวดล้อมไปด้วยกำแพงปราสาท ต้นไม้ จนได้ชื่อว่าเป็น CITY OF TREES และมีอาหารที่ขึ้นชื่อ คือ เมนูลิ้นวัว เป็นเมนูดังที่คนญี่ปุ่นที่มาเที่ยวเมืองนี้ต้องหาโอกาสลิ้มลองความอร่อยอย่างแน่นอน เมืองเซ็นไดนั้นตั้งอยู่ในเขตของจังหวัด “มิยางิ” ทำเลที่สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยว จึงกลายเป็นศูนย์การท่องเที่ยว ที่สะดวกในการเดินทางต่อไปยังเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดข้างเคียงทั่วภูมิภาคโทโฮกุ มีเมืองท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดหันสู่มหาสมุทรแปซิฟิค และเป็นอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้
     
นำท่านช้อปปิ้งย่าน “อิจิบังโจ” เป็นย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกายี่ห้อแบรนด์เนม กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ สินค้าที่เอาใจนักช้อปด้วยกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม, เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น, น้ำหอม, เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SKII และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย  และที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ ร้าน 100 เยน  ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ในราคาที่สบายกระเป๋า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เสิร์ฟท่านด้วยอาหารอัพเกรดที่มาญี่ปุ่นแล้วพลาดไม่ได้ นั่นคือ ข้าวหน้าปลาไหล Hitsumabushi ร้านดังที่มีคนญี่ปุ่นแวะเวียนมากินกันอย่างต่อเนื่อง ให้ท่านได้สัมผัสวัฒนธรรมการกินแบบมีขั้นตอนที่รับรองได้ว่าท่านจะได้ติดในรสชาติมิรู้ลืม
ที่พัก JAL CITY SENDAI HOTEL or METROPOLITAN SENDAI หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เซ็นได - เมืองชิโอะกามะ - ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า (มรดกโลก) – สถานีรถไฟเซ็นได - สถานีรถไฟโอะมิยะ  - มหานครโตเกียว
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง “ชิโอะกามะ” เมืองแห่งทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารทะเลสด รสชาติหวาน และอร่อยที่สุดอีกเมืองหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีเมืองท่าที่มีความสำคัญ และได้รับการจดทะเบียนบันทึกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ “อ่าวมัตสึชิม่า” เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ของเมืองที่มีทัศนียภาพทางท้องทะเลอันงดงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น (อีก 2 เมืองที่ได้รับการติดอันดับ ได้แก่ เกาะมิยาจิม่า จังหวัดฮิโรชิม่า และอามาโนะฮาชิดาเตะ เมืองเกียวโต) ตลาดขายส่งอาหารทะเลแห่งนี้ท่านสามารถเดินชมสัตว์น้ำทางทะเลได้หลากหลายสายพันธุ์ ที่ชาวญี่ปุ่นนิยมนำมาบริโภค และส่งออกขายไปยังหัวเมืองต่าง ๆ นอกจากนี้ท่านอาจจะได้เห็นปลาทูน่าขนาดใหญ่วางเรียงราย เพื่อรอผู้ที่ประมูลได้แล้วมารับไป (ขึ้นอยู่กับฤดูกาลของการจับปลา) นอกจากนี้ท่านยังสามารถซื้อทดลองชิมลิ้มลองข้าวหน้าทะเลที่เรียกว่า “มายไคเซ็นดง” คือการเลือกอาหารทะเล หรือปลาดิบหน้าต่าง ๆ แบบสด ๆ ที่ท่านโปรดปราน และชี้ให้กับทางเจ้าของร้านนำมาวางลงบนข้าวสวยร้อน ตามความต้องการของผู้ซื้อ นับได้ว่าเป็นประสบการณ์และวัฒนธรรมการกินแบบฉบับชาวญี่ปุ่นอีกด้วย ซึ่งราคานั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของชนิดอาหารและจำนวนที่ท่านเลือกวงลงไปนั่นเอง 
     
นำท่านล่องเรือ “อ่าวมัตสึชิม่า” ที่ได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ในปัจจุบันยังคงความงามนั้นเอาไว้ ในปี ค.ศ. 2013 อ่าวนี้ยังได้รับรางวัล “อ่าวที่งดงามที่สุดในโลก” รองจากอ่าวของมหาวิหารมงต์ ชาน มิเชล ที่ประเทศฝรั่งเศส และอ่าวซานฟรานซิสโก ของประเทศอเมริกา และเป็นอ่าวแรกของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลนี้ ระหว่างการล่องเรือไปรอบ ๆ นั้น ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงที่นี่ ได้แก่ การเลี้ยงหอยนางรม ซึ่งชาวบ้านจะเลี้ยงเป็นฟาร์มอยู่ในทะเล   ทำให้หอยนางรมมีคุณภาพดีและตัวใหญ่ อีกทั้งอาหารทะเลของเมืองนี้ก็มีความสดเป็นอย่างมาก และให้ท่านได้เดิมชมหมู่บ้านที่อยู่บริเวณอ่าว และร้านขายของที่ระลึก อ่าวมัตสึชิม่ามีเกาะน้อยใหญ่มากมายกว่า 300 เกาะ ด้วยเกาะน้อยใหญ่พวกนี้จึงช่วยลดแรงกระแทกของคลื่นยักษ์ ทำให้มัตสึชิม่าได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ ในปี ค.ศ. 2011 ไม่มากเท่ากับเมืองริมทะเลอื่นในแถบนี้  และเป็นแหล่งเลี้ยงหอยนางรมด้วย โดยมีเมนูแนะนำ คือ “หอยนางรมชุปเกร็ดขนมปังทอด” รสหวาน สด อร่อยที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนที่นี่ หรือจะทานหอยนางรมย่าง บีบด้วยเลม่อนนิดก็อร่อยไม่แพ้กัน ให้ท่านได้เลือกชิมตามอัธยาศัยหรือเดินเล่มชมบรรยากาศก็สามารถลืมเวลาไปได้แบบไม่รู้ตัวเลย 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยชุดเซ็ตเมนูอาหารทะเลหม้อไฟทะเลเดือด และสุดยอดเมนูขึ้นชื่อแห่งเมืองมัตสึชิม่า
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟเซ็นได” เพื่อนำท่านขึ้น “รถไฟชินกังเซ็น” หรือ “รถไฟหัวกระสุน” ที่วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยสูงสุดถึง 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง “ประมาณ 1:08 ชั่วโมง” ระยะทางรวมทั้งสิ้น 322 กิโลเมตร รถไฟชินกังเซ็นนับว่าเป็นยานพาหนะที่สะดวกสบายไม่แพ้เครื่องบิน

มุ่งหน้าสู่ “สถานีรถไฟโอะมิยะ” จากนั้นนำท่านเปลี่ยนขบวนรถไฟเป็น “รถไฟสายด่วน” ระยะทาง 28 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

เพื่อมุ่งหน้าสู่ “สถานีรถชินจูกุ” ใน “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน และถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง...

ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคยอย่างดี “ย่านชินจูกุ” เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย สามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ไม่ว่าร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง และสินค้าอื่น ๆ ให้ท่านได้สนุกกับการซื้อสินค้าอย่างจุใจ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมื้อพิเศษ (อัพเกรด) ทานและดื่มไม่อั้นแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวอย่างดี เนื้อหมูคัดพิเศษ ชุดอาหารทะเลสด กุ้งตัวใหญ่ หมึกสด ปลาปักเป้า หอยเชลล์พิเศษ ขาปูใหญ่ยักษ์ ผักสด สลัดผัก ซุป และไอศครีม
ที่พักMITSUI GARDEN HOTEL GOTANDA or TOKYO BAY TOKYU หรือเทียบเท่า
วันที่ 6โตเกียว - ศาลเจ้าฮิเอะ - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - ย่านเมืองใหม่โอไดบะ - อิสระช้อปปิ้งห้าง  ไดเวอร์ซิตี้ - อิสระถ่ายภาพบรรยากาศ (สะพานเรนโบว์ l รูปปั้นเทพีเสรีภาพ l หุ่นยนต์กันดั้มยูนิคอร์นขนาดเท่ากับขนาดจริง) - สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
      
นำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮิเอะ” สร้างขึ้นในช่วงต้นสมัยคามาคุระ โดยทั่วไปศาลเจ้าในประเทศญี่ปุ่นนั้นจะสามารถพบเห็นรูปปั้นของสัตว์ต่าง ๆ ได้ทั่วไป ซึ่งความคิดที่ว่าสัตว์คือผู้พิทักษ์เทพเจ้าหรือเป็นเสมือนตัวแทนเทพเจ้า เป็นความคิดที่ได้จากลัทธิชินโต ศาลเจ้าฮิเอะเป็นศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ในเขตที่เป็นใจกลางของการเมืองและเศรษฐกิจของโตเกียว เนื่องด้วยศาลเจ้านี้มีที่ตั้งอยู่ในที่ดังกล่าว เลยมีความเชื่อว่าศาลเจ้านี้เป็นศาลเจ้าที่ให้โชคลาภด้านการเมืองและธุรกิจ ว่ากันว่าเหมาะสำหรับผู้ที่อยากสมหวังเรื่องการงาน หรือว่าความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจการงานอย่างมาก นอกจากนี้ศาลแห่งนี้ยังมีรูปปั้นลิงสองสามีภรรยา ลิงเป็นสัตว์ที่มีความรักต่อลูกของตนมาก ฉะนั้นศาลเจ้าฮิเอะแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงในเรื่องการให้โชคในเรื่องการขอบุตร และการคลอดบุตรง่าย เป็นการขอพรที่เป็นเสน่ห์ทำให้ผู้คนอยากที่จะมาทำการสักการะที่ศาลเจ้าแห่งนี้...

นำท่านสู่แหล่งที่วัยรุ่นนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง “ย่านวัยรุ่นฮาราจูกุ” แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กำลังมองหาซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆ หรือ แนวคอสเพลย์ ท่านยังสามารถหาซื้อได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ในวันอาทิตย์...
เที่ยงอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (คืนเงิน ท่านละ 2,000 เยนจากมัคคุเทศก์)

ขอแนะนำท่านด้วยด้วยเมนูพิเศษและขึ้นชื่อประเภทเส้นจากเกาะใต้ของญี่ปุ่น เกาะคิวชู กับเมนู “จังการะราเม็ง” (ไม่สามารถทำการจองได้ล่วงหน้า คิวเป็นไปตามสถานการณ์)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ย่าน “มาคุฮาริ” ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง “อิออน มาคุฮาริ ชินโตชิน” ย่านช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ที่สุดในฝั่งภูมิภาคคันโต ตั้งแต่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ไปจนถึงเสื้อผ้าและเครื่องใช้ประจำวันซึ่งวางจำหน่าย โดยตรงอย่างครบถ้วน รวมถึงร้านค้าปลีกชั้นนำ ร้านอาหารกว่า 40 ร้านค้า ที่รวมอยู่ด้วยกันทั้งหมดตลอดทั้งชั้นเข้ามาวางจำหน่าย ที่สาขามาคุฮารินี้แบ่งออกเป็น 4 โซน ดังนี้ ACTIVE MALL ZONE มีร้านค้าเกี่ยวกับการกีฬา ออกกำลังกาย เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าแนะนำหลากหลายเป็นต้น FAMILY MALL ZONE มีร้านค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าเด็ก แผนกขายของเล่นเด็ก ROYS’R US ร้านค้าเกี่ยวกับครอบครัว ร้าน UNIQLO กระเป๋าอะเนโล่ และสินค้าแนะนำอีกมากมาย PET MALL ZONE มีร้านขายสัตว์เลี้ยง โรงแรมสัตว์ ตัดขน อุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์ โรงเรียนสัตว์ วัสดุอุปกรณ์อาหารที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน่ารัก และ GRAND MALL ZONE มีห้างอิออนมอลล์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต H&M DHC ศูนย์อาหาร โอนิทสึกะไทเกอร์ รองเท้าผ้าใบ และอื่น ๆ อีกมากมาย...

นำท่านเดินทางสู่ “โอะไดบะ” ย่านเมืองใหม่ที่เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียวโดยมี สะพานสายรุ้ง RAINBOW BRIDGE เป็นตัวเชื่อมระหว่างฝั่งเมืองโตเกียวกับฝั่งโอะไดบะ เมืองใหม่โอะไดบะ ได้ทำสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ เช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ เป็นต้น ประกอบกับเป็นทางผ่านจากตัวเมืองไปสนามบินนานาชาตินาริตะ ทำให้โอะไดบะแห่งนี้เป็นเมืองที่ขยายออกมาเพื่อต่อยอดความเจริญของโตเกียว ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งห้าง “ไดเวอร์ซิตี้” พลาซ่าได้รับการออกแบบให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโตเกียว ให้มีความหลากหลายและสร้างความตื่นตาตื่นใจในบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโด่งดัง และเพลินกับการช้อปปิ้ง เอ็นเตอร์เท็นเม้นท์คอมเพล็กซ์ ความบันเทิง และการพักผ่อนซึ่งจะทำให้ท่านลืมเวลากับศูนย์การค้าแห่งนี้เป็นที่ตั้งของร้านเสื้อผ้านำเข้า แบรนด์เสื้อผ้าจากญี่ปุ่นและต่างประเทศ และยี่ห้อสินค้าที่ล้ำสมัยและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร สถานที่สร้างความบันเทิงขนาดใหญ่จะให้คุณได้รับประสบการณ์หลากหลาย ศูนย์อาหารที่มีร้านอาหารขึ้นชื่อของโตเกียว หรือชั้นที่ตั้งของร้านอาหารท้องถิ่นและหรูหราเย้ายวนความหิวของท่าน ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายภาพบรรยากาศสวยงามของ “วิวสะพานเรนโบว์” ภาพบรรยากาศ “รูปปั้นอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ” จำลองแบบเสมือนจริงจากสหรัฐอเมริกา และที่พลาดไม่ได้กับคนรัก “หุ่นยนต์กัมดั้มยูนิคอร์น” ที่มีขนาดเท่ากับตัวจริง
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
​19:30 น. นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ” บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น 
วันที่ 7สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
​00:20 น. เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบิน TG 661
​04:50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ (ตารางเวลาบินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล เป็นไปตามประกาศของสายการบินนั้น ๆ)ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • Pocket Wifi บริการบนรถโค้ช
 • บริการน้ำแร่วันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Thaivivat Asia Plus Basic ความคุ้มครองตามระบุในกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม)
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ หากบริการดีน่ารักประทับใจ สามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 • ค่าโรงแรม ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
  (ซึ่งมีค่าพักเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง โปรดรับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง)
อัตรานี้ไม่รวม
 •  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
 •  ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 •  ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับชำระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิตที่ออกให้โดยธนาคารต่างประเทศ
 •  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ หากบริการดีมีอัธยาศัยได้รับความประทับใจ สามารถให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
การชำระเงิน
 • บริษัทรับมัดจำ 10,000.- บาท สำหรับการจอง/ที่นั่ง
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด
  (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศครั้งใหม่ของสายการบินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
 • กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่ว่าจากกรณีใด
 • กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
 • กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด
 • หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 • ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วัน ช่วงปกติ  (Low Season / Basic Period)
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลต่าง ๆ วันคริสตมาส วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม เป็นต้น
สำคัญ (เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)
 • บริษัท ฯ ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติของปีก่อน ๆ และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่จะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน หรือเลื่อน/ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทาง 
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง 
  (กรณีที่ท่านซื้อ/ออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะตามกำหนดนัดหมายหรือออกเดินทางไปกับคณะแล้วงดใช้บริการใดก็ตามระหว่างทัวร์ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการใด ๆ คืน ไม่ว่าด้วยจากสาเหตุใดก็ตาม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  (จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)
 • รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 • ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น
ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้วย
 • ตั๋วเครื่องบินโดยสารหมู่คณะระหว่างประเทศชั้นประหยัด(ไป-กลับ)โดยสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินตามประกาศของสายการบินที่ใช้ (ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการกำหนดราคาค่าทัวร์แล้ว กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกว่าจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บส่วนเพิ่มเติม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางจำต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 46 กิโลกรัม (ใบละ 23 กิโลกรัม X 2 ใบ) หากกรณีที่น้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใดใบหนึ่ง มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎข้อกำหนดของสายการบินนั้น (ข้อกำหนดด้านน้ำหนักอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดยยึดประกาศของสายการบินปัจจุบัน)
​ตั๋วโดยสารและสายการบิน

1. ตั๋วโดยสาร
1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทันทีเมื่อทำการจองทัวร์)
1.2 ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
1.3 กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดำเนินได้ภายหลังออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง 
1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้ สายการบินไม่รับคำขอบล็อกที่นั่ง Long Leg ผู้โดยสารต้องไปแจ้งคำขอที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง
1.5 กรณีที่บริษัททัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางในทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ  
1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังขั้นตอนการออกตั๋วเครื่องบิน ผู้เดินทางต้องรอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบินนั้น ๆหรือแม้ว่าคณะทัวร์อาจยังไม่ออกตั๋วเครื่องบินแต่ผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง โปรดทราบว่าตั๋วใบนั้นจะยกเลิกไม่ได้ต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวน ไม่ว่าผู้โดยสารเดินทางหรือไม่ (เป็นเงื่อนไขเฉพาะของสายการบิน กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถยกเลิก/แก้ไขหรือขอเงินคืนได้หรือไม่)
1.7 การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่น ๆ ในเครือ Star Alliance ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้น ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของสายการบิน
1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวร์และสายการบิน

2. สายการบิน
2.1 สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้มีประวัติครรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวัติคลอดก่อนกำหนด 
2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
2.3 กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)
o น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
o กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ 
กว้างxยาวxสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.)
2.4 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน

 
ประกาศ
 • เนื่องจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เรื่องการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์
  เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 สามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ) ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น ต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรือสิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างพำนักในญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) ทางบริษัท และ/หรือหัวหน้าทัวร์ ตลอดจนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ไม่สามารถให้การรับรองการเข้าประเทศแก่ผู้เดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือที่ได้มีการชำระเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้แต่ประการใด ในการซื้อบริการกับทางคอมแพ็คอย่างหนึ่งอย่างใด คอมแพ็คถือว่าท่านรับทราบเงื่อนไข ที่ทางคอมแพ็คกำหนดขึ้นแล้วทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy