รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ญี่ปุ่น

TE101 : ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ 6 วัน 4 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
JR KYUSHU BLOSSOM SHINJIKU
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
KINUGAWA ROYAL HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
MINAKAMI HOTEL SUNBIRD
TE101 : ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ 6 วัน 4 คืน (TG)

 


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) -โตเกียว
​19.30 น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนการขึ้นเครื่อง
​22.10 น.ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640
วันที่ 2สวนฮิตาชิ ซีไซด์ - นิกโก้ - วัดรินโนจิ - สวนโชโยเอ็น - ศาลเจ้าโทชูกุ - ศาลเจ้าฟุตาระซัน
06.20 น.เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านขึ้นรถโค้ชเดินทางสู่ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ (Hitachi Seaside Park) เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเมือง Hitachinaka จังหวัดอิบารากิ มีพื้นที่ 1.9 ล้าน ตร.ม. แบ่งออกเป็นหลายโซนตามชนิดและสายพันธุ์ของต้นไม้ และดอกไม้ต่างๆ ที่ผลัดเปลี่ยนกันบานและโชว์ความงามตลอดทั้งปี สำหรับในช่วงเดือนกันยายนตุลาคม จะเป็นฤดูของ Kochia (ต้นไซปรัสฤดูร้อน) ที่เปลี่ยนเนินมิฮาราชิจากสีเขียวเป็นสีแดงตัดกับสีฟ้าสดใสของท้องฟ้า รวมถึงดอกคอสมอสหลากสีทั้งขาว ชมพู และแดง สวยสดงดงาม นอกจากนี้ยังมีโซนที่เป็นสวนสนุก (Pleasure Garden) ร้านอาหาร รวมถึงร้านคาเฟ่ให้ได้นั่งพักผ่อนอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินชมเก็บภาพความงามกันอย่างเต็มที่
​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายออกเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกนิกโก้ (Nikko) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในทิวเขาในจังหวัดโทะจิงิ ประเทศญี่ปุ่นอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางทิศเหนือประมาณ 140 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ที่นิกโก้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นยุคตระกูลโชกุน โทกุกาว่า อิเอยะสุ ผู้สร้างเมืองเอโดะให้เป็นเมืองหลวง

นำท่านเดินทางสู่บริเวณ “แหล่งมรดกโลก” เข้าชม วัดรินโนจิ (Rinnoji Temple) วัดพุทธศาสนาในนิกายเทนได ศาลาหลังใหญ่ ซันบุตสึโด (Sanbutsu-do) ภายในวัดรินโนจิ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2191ตามพระบัญชาของจักรพรรดินินเมอิ (Ninmei Emperor) เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปไม้แกะสลักปิดทองสูงองค์ละ 8 เมตร อันเป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวเมืองนิกโก้ 3 องค์ คือ เจ้าแม่กวนอิมพันกร พระอมิตพุทธ และพุทธรูปม้าอยู่กลางพระนลาต โดยองค์ที่ 3 นี้ถือว่าเป็นเทพผู้พิทักษ์สัตว์โลกทั้งมวล ปัจจุบันศาลาหลังนี้อยู่ระหว่างการบูรณะครั้งใหญ่ แต่ยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมวิธีการบูรณะซ่อมแซมอาคารได้ และด้านบนมีจุดชมวิวให้ได้เก็บภาพสวยๆ จากมุมสูงได้อีกด้วย

แวะชม สวนโชโยเอ็น (Shoyo-en Garden) ตั้งอยู่ตรงข้ามศาลาหลังใหญ่ของวัดรินโนจิ ตกแต่งด้วยหิน เสาหิน บ่อน้ำตามแบบอย่างของสวนญี่ปุ่นในสมัยเอโดะ ออกแบบโดย Issai Sato ภายในบรรยากาศร่มรื่นด้วยมวลแมกไม้ มีต้นซากุระให้เห็นบ้างแต่ไม่มาก แต่ในฤดูใบไม้ร่วงก็จะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง ส้มและแดงเพลิงดูสวยไปอีกแบบ

นำท่านเดินทางเข้าชม ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) เป็นศาลเจ้าชินโตที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่โชกุนโทะกุงะวะ อิเอะยะสุ โชกุนคนแรกของตระกูลโทคุงะวะ เริ่มสร้างในปี พ.ศ.2160 ศาลเจ้านี้ ตั้งอยู่ในเมืองนิกโก้ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานวัฒนธรรม “ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโก้” ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ตั้งรูปเคารพและป้ายวิญญาณของอิเอยาสุ และมีสถานที่ฝังอัฐิอยู่ที่นี่ ภายในศาลเจ้ามีรูปสลักหินจำลองมากมายกว่า 5,000 รูป และภายในศาลเจ้ายังเป็นที่ตั้งของสุสานของโชกุนโทกุกาว่า อิเอยาสุ ซึ่งต้องขึ้นบันไดหินกว่า 200 ขั้นถึงจะได้ชมตัวสุสานที่ฝังร่างท่านโชกุนผู้นี้ โดยบริเวณนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามได้อย่างเต็มตา และชมเจดีย์ห้าชั้นทรงญี่ปุ่นสูงกว่า 40 เมตร ซึ่งประดับด้วยภาพ ไตรวานร ซึ่งเป็นรูปลิงปิดหู ปิดตา และปิดปากอันโด่งดัง ซึ่งมีความหมายว่า ไม่รับฟังสิ่งชั่ว ไม่พูดสิ่งชั่ว และไม่มองสิ่งชั่ว ออกมาจากบริเวณศาลเจ้าโทโชกุ เดินเลี้ยวขวาไปตามทางเดินที่ร่มรื่นประมาณ 200 เมตรจะถึงประตูโทริอิทางเข้า ศาลเจ้าฟุตาระซัน (FutarasanJinja) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2162 โดยโชกุนฮิเดะทาดะ (Shogun Hidetada) ศาลเจ้าแห่งนี้คนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นที่สถิตของเทพ 3 องค์ โดยทั้งสามองค์เป็นเทพในครอบครัวเดียวกัน มีความสำคัญคือ เป็นเทพที่นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ญี่ปุ่น
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
ที่พัก KINUGAWA ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

หลังอาหาร ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย (ONSEN)
วันที่ 3น้ำตกเคงอน - น้ำตกริวซุ - ทะเลสาบซูเซ็นจิ - จุดชมวิวฮันเก็ทสึ หรือ สะพานชินเคียว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ น้ำตกเคงอน (Kegon Waterfall) ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของนิกโก้ โดยการชมน้ำตกแห่งนี้ ต้องขึ้นลิฟท์ความเร็วสูงขึ้นไปยังจุดชมวิวที่ความสูงมากกว่า 90 เมตร และน้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบชูเซ็นจิ ขึ้นกระเช้าอะเคชิไดระ (Akechidaira) ไปยังจุดชมวิวน้ำตก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกริวซุ (Ryuzu Waterfall) หรือน้ำตกหัวมังกร “ริวซุ” มีความหมายว่า หัวมังกร เป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุด 1 ใน 3 ของเมืองนิกโก้ ที่มาของชื่อน้ำตกแห่งนี้ได้มาจากรูปร่างของน้ำตกที่คล้ายกับหัวมังกรนั่นเอง น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำยูคาว่าไม่ไกลจากทะเลสาบชูเซ็นจิ เนื่องจากด้านหน้าของแอ่งน้ำตกมีหินก้อนใหญ่ขวางทางอยู่ทำให้กระแสน้ำที่ไหลมาถึงจุดนั้นถูกแยกออกเป็นสองทาง ลักษณะคล้ายหัวมังกร ตรงส่วนหัวของมังกรมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมอยู่ เมื่อใบไม้บริเวณนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดง ก็จะทำให้มองเห็นเป็นหัวมังกรสีแดงด้วย จึงทำให้ที่แห่งนี้กลายเป็นจุดที่ชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยมของเมืองนิกโก้เลยทีเดียว
​กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชูเซนจิ (Lake Chuzenji) เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ตีนเขาของภูเขาไฟNantai ตัวทะเลสาบเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 20,000 ปีที่แล้ว ทะเลสาบชูเซนจิมีชื่อเสียงทางด้านบ่อน้ำพุร้อน และความหลากหลายทางธรรมชาติ โดยมีน้ำตกหลายแห่งในบริเวณรอบๆ ฤดูที่สวยที่สุดของทะเลสาบคือช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง เนื่องจากรอบทะเลสาบรายล้อมไปด้วยภูเขาและต้นไม้ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์ของใบไม้หลากสี

เดินทางสู่ จุดชมวิวฮันเก็ทสึยาม่า (Hangetsuyama Viewpoint) เป็นภูเขาที่อยู่ทางใต้ของทะเลสาบจากจุดชมวิวนี้ท่านสามารถเห็นทะเลสาบชูเซ็นจิและภูเขานันไทที่ถูกแต่งแต้มสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีอย่างงดงาม ซึ่งเป็นจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยมอีกจุดนึงในช่วง ต.ค.-พ.ย. ของทุกปี

ถ้าไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้ จะนำท่านชม สะพานชินเคียว (Shinkyo Sacred Bridge) หรือ สะพานอสรพิษคู่ สะพานโค้งสีแดง ทอดข้ามแม่น้ำไดยะ (Daiya River) ตรงเชิงเขาปากทางขึ้นสู่แหล่งมรดกโลก มีความยาว 28 เมตร กว้าง 7 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเลราว 10 เมตร สร้างจากไม้โดยมีเสาหินรองรับน้ำหนัก ได้ชื่อว่าเป็นสะพานที่สวยงามอีกแห่งของบรรดาสะพานไม้โบราณในญี่ปุ่น
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหาร ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย (ONSEN)
ที่พัก KINUGAWA ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4EDO WONDERLAND - มินาคามิ - Garba Cafe
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ หมู่บ้านจำลองยุคสมัยเอโดะ (Edo Wonderland) ภายในจำลองสถานที่สำคัญๆ ในยุคสมัยเอโดะเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าน สะพาน ร้านอาหารต่างๆ โรงละครนินจาโรงละครวัฒนธรรมจนเหมือนกับท่านได้ย้อนเวลากลับไปในยุคเอโดะเลยทีเดียว ภายในหมู่บ้านมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกมากมาย เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง ลองประกอบอาชีพในสมัยเอโดะ เป็นกิจกรรมที่จะได้ประสบการณ์จากการฝึกอันหลากหลาย โดยสวมบทบาทเป็นชินเซนกุมิ (ผู้ดูแลความเรียบร้อย) นินจา หรือตำรวจวันหยุดราชการ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนเปิดทุกวันสนามยิงธนู ปาเป้า และชูริเค็น ให้ท่านได้ลองฝึกทักษะแบบซามูไร หรือนินจา ด้วยการฝึกฝนคิวโด(ศิลปะการยิงธนู) ที่เป็นหนึ่งในวิถีแห่งซามูไรที่จะช่วยขัดเกลาทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับผู้ที่สนใจวิถีแบบนินจา คงจะหนีไม่พ้นการทดลองฝึกชูริเค็นที่เป็นหนึ่งในอาวุธทั้งเจ็ดของนินจา ส่วนการปาเป้าเป็นการแข่งขันที่เกิดชึ้นที่ประเทศอังกฤษในศตวรรษที่ 14 ได้เริ่มจากตอนที่เหล่าทหารปาลูกธนูไปที่ถังไวน์เพื่อความสนุกสนาน การปาเป้าที่หมู่บ้านเอโดะก็เป็นเรื่องน่าสนุกเช่นกันอายยะ ร้านย้อมผ้า เรียนรู้วิธีการย้อมผ้าด้วยครามที่เป็นที่นิยมกันในสมัยเอโดะ คุณจะได้ย้อมผ้าเช็ดหน้าสีขาวเป็นลายตามชอบใจด้วยสีฟ้าสดของคราม เมื่อล้างเสร็จแล้วเพียงรอให้แห้งเท่านั้นลองทำเป็นที่ระลึก 1 ผืนศูนย์แปลงโฉม เมื่อท่านแวะมาที่นี่ท่านจะสามารถเปลี่ยนโฉมเป็นชาวเมืองเอโดะตัวจริง บทบาทที่ท่านอยากจะเป็น ไม่ว่าจะเป็น ซามูไร นินจา ชินเซน-กุมิ พ่อค้า โออิรัน หรือหญิงสาวในเมือง เป็นต้น(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเช่าชุด ราคาค่าเช่าจะแตกต่างกันไปในแต่ละอาชีพของตัวละครที่ท่านต้องการโดยโออิรัน เกอิชา และชุดเกราะซามูไรจะต้องทำการจองล่วงหน้า)
​กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายจากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองมินาคามิ (Minakami) จังหวัดกุมมะ เมืองนี้ตั้งอยู่บริเวณต้นแม่น้ำโทเนกาว่า ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งของญี่ปุ่น และเนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแนวเขาและสายน้ำ อันบริสุทธิ์ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เมืองนี้จึงเต็มไปด้วยแหล่งน้ำพุร้อนชั้นดี สวนผลไม้ และมีกิจกรรมทางธรรมชาติหลากหลาย ที่ดึงดูดผู้คนให้แวะเวียนไปเยือนอยู่เป็นประจำ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหาร ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย (ONSEN)
พักที่ MINAKAMI HOTEL SUNBIRD (ONSEN) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5จุดชมวิวทานิกาว่าเท็นจินไดระ - เก็บแอบเปิ้ลสดจากฟาร์ม - วัดดารุมาจิ -โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยัง สถานีกระเช้าทานิกาวะดาเกะ (Tanigawadake Ropeway) เพื่อขึ้นไปชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่ จุดชมวิวทานิกาว่าเท็นจินไดระ ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,321 เมตร ซึ่งที่นี่ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของทุกปี ตลอดแนวภูเขาจะเต็มไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสี โดยเราจะเริ่มเห็นใบไม้เปลี่ยนสีได้ตั้งแต่ เริ่มขึ้นกระเช้าตลอดทางไปจนถึงด้านซึ่งเป็นจุดชมวิว ระยะเวลาในการนั่งกระเช้า โดยประมาณ 15 นาทีเมื่อขึ้นไปถึงจุดชมวิวเราจะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีทั่วทั้งภูเขา ในแบบ 360 องศาเลยทีเดียว

(หรือในกรณีไม่ได้ขึ้นไปชมวิวที่จุดชมวิวทานิกาว่าเท็นจินไดระโดยกระเช้า Tanigawadake Ropeway)

ด้วยเหตุผลบางประการ เช่น กระเช้าปิดหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เราจะนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาซุวะเคียว (Suwa Kyo) เป็นจุดชมวิวทดแทน ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวที่อยู่ใกล้กับมินาคามิ ออนเซ็น ผู้มาเยือนจะสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามจากทางเดินเล่นข้างๆ แม่นำโทเนะงาวะได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ก็ยังสามารถเพลิดเพลินกับวิวธรรมชาติสวยๆ จากสะพานซุวะเคียวที่มีความสูง 42 เมตรที่ทอดข้ามแม่น้ำโทเนะงาวะ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Minakami Fruit Land Mogitore สวนผลไม้ขนาดใหญ่ที่มีผลไม้หลากหลายให้ได้เข้าไปเก็บและกินได้สดๆ จากสวนโดยในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน จะเป็นฤดูของแอปเปิ้ลผลโตหวานกรอบ ให้ทุกท่านได้เข้าไปเก็บและทานกันสดๆ จากต้น หรือจะซื้อกลับไปเป็นของฝากก็ได้
​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายจากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับสู่ กรุงโตเกียว โดยระหว่างทางแวะชมวัดดารุมะจิ (SyorinzanDarumaji) วัดนี้เป็นถิ่นกำเนิดของตุ๊กตา “ทาคาซาคิ ดารุมะ” ที่เป็นตัวนำโชคที่มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่นวัดดารุมะจิถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี 1697 และในพื้นที่นี้มีตุ๊กตาดารุมะที่สิ้นสุดหน้าที่และถูกนำเข้ามาเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 6 และ 7 มกราคมของทุกปีจะมีการจัดงาน “โชรินซัน นานาคุซะ ไทไซ ดารุมะอิชิ” ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่ผู้คนมาเป็นจำนวนมากเพื่อซื้อตุ๊กตาดารุมะตัวใหม่ที่จะอธิษฐานในปีใหม่ สำหรับตุ๊กตาดารุมะ เป็นตุ๊กตา ของญี่ปุ่น มีลักษณะกลมไม่มีแขนและขา โดยหน้าตาจะคล้ายคลึงกับพระโพธิธรรม (ซึ่งชื่อว่า ดะรุมะ ในภาษาญี่ปุ่น) มีหนวดและเครา โดยส่วนมากตุ๊กตาดะรุมะจะมีสีแดงให้เหมือนกับอาภรณ์ของนักบวช ตรงบริเวณคางจะมีการเขียนคำขอพรไว้ ส่วนใหญ่ก็มักจะเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าต่างๆ การขอพรกับตุ๊กตาดารุมะ ชาวญี่ปุ่นจะระบายสีที่ดวงตาข้างหนึ่งเมื่อเวลาตั้งจิตอธิษฐานเช่น ขอให้สอบผ่าน ขอให้ชนะการเลือกตั้ง ขอให้ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจ หรือ ขอให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ส่วนดวงตาอีกข้างหนึ่งจะถูกระบายเมื่อคำอธิษฐานนั้นกลายเป็นจริง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น โตเกียวตั้งอยู่บริเวณภูมิภาค คันโตของญี่ปุ่น คำว่า “โตเกียว” หมายถึง “นครหลวงตะวันออก” เมืองโตเกียวมี ระบบการปกครองแบบพิเศษซึ่งรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน และเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง

อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการ ช้อปปิ้งที่ ชินจูกุ (Shinjuku) ชินจูกุเป็นย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด นาฬิกา เสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสำอาง เป็นต้น
​ค่ำรับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า
ที่พัก JR KYUSHU BLOSSOM SHINJIKU หรือเทียบเท่า
วันที่ 6วัดนาริตะ - อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ
​เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย)

ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ

นำท่านเข้าชม วัดนาริตะ (Narita-san Temple) เป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ จังหวัดจิบะ ประเทศญี่ปุ่นวัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต บริเวณวัดเป็นที่ตั้งของประตูหลัก ทางเดินบันไดขึ้นสู่อาคารหลัก เจดีย์ห้าชั้นหนึ่งคู่ สวนหย่อมที่มีสระน้ำขนาดใหญ่ รวมทั้งบริเวณสำหรับเลี้ยงสัตว์อาคารหลักเป็นสถานที่สำหรับสักการะบูชาภายในก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิออน พลาซ่า เมืองนาริตะ ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด ทั้งกระเป๋ารองเท้า เสื้อผ้า นอกจากนี้ยังมี “ร้าน 100 เยน” และซุปเปอร์มาร์เกต เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อขนมและของฝากอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ
​กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ
​14.30 น.  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
​17.30 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
​22.30 น.  เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยมดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง+ภาษีน้ำมัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนในส่วนนี้ตามจริงหากมีการปรับขึ้นราคาจากสายการบินภายหลังจากการจองทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าพาหนะท้องถิ่นที่อยู่ในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • โรงแรมที่พักระดับมาตรฐานระดับ 3-4 ดาว ตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มรสกับอาหารท้องถิ่น
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ท้องถิ่นผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยให้ความรู้สนุกสนานและดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 500,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ อัตราวันละ 600 เยน/คน/วัน คือ
 • ทิปไกด์ 300 เยนต่อวัน จำนวน 5 วัน คิดเป็น 1,500 เยนต่อท่านต่อทริป
 • ทิปคนขับรถ 300 เยนต่อวัน จำนวน 5 วัน คิดเป็น 1,500 เยนต่อท่านต่อทริป
 • ทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ (คนไทย) ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย
  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
เงื่อนไขการให้บริการ
 • ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน
 • ราคานี้คิดตามราคา ค่าตั๋วเครื่องบิน และ ค่าภาษีน้ำมันใน อัตราปัจจุบัน ถ้ามีการปรับราคาสูงขึ้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • การถูกปฎิเสธวีซ่า และการออกจากเมืองไทยจากกองตรวจคนเข้าเมือง หรือถูกปฎิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าประเทศใดๆ จนทำให้ท่านไมสามารถเดินทางต่อไปได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหาย ตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างสุดความสามารถในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่งฯ หากเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่ไม่ได้รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ แล้ว
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมารวมรายการ และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมารวมการบริการเช่นกัน ดังนั้นหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุเอาไว้ เช่น ค่าอาหาร ค่านำเที่ยวสถานที่ต่างๆท่านจะขอหักค่าบริการคืนไม่ได้เพราะบริษัทฯ ต้องอยู่ภายใต้การจัดการที่มีเงื่อนไขกับองค์กรนั้นเช่นกัน เช่น การยกเลิกวินาทีสุดท้ายหลังจากการยืนยันแล้ว เป็นต้น ยกเว้นมีการคืนค่าใช้จ่ายส่วนไหนบริษัทฯ จะคืนท่านตามจำนวนนั้น เท่าที่ตัวแทนแต่ละประเทศคืนให้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิดัดแปลงรายการ หรือบอกเลิกตามความเหมาะสม แต่ยึดถือประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเป็นสำคัญ

  การยกเลิก หลังจากทางบริษัทฯได้รับเอกสารการยืนยันการใช้บริการและค่ามัดจำตามที่บริษัทกำหนดเรียบร้อยแล้ว
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 20% ของราคาค่าทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-21 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 30 % ของราคาค่าทัวร์หมายเหตุ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTERFLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ และราคา โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 • คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทย) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไป-กลับพร้อมคณะหรือบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีไป
หมายเหตุ
 • จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากประเทศไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว (อ้างอิงจากข้อ 2 ในเงื่อนไขของการให้บริการ)
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทย และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุ
  ไว้แล้วทั้งหมด

  ** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้าและทุกบรรทัดเนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**
ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็น ผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอREFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหาก ท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถ ทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% , ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %,ส่วนสายการบิน ฟินแอร์ , ลุฟฮันซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , สิงคโปร์แอร์ ไลน์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นสิทธิ์ของสายการบินเท่านั้นการเดินทางของสายการบินอื่นๆ สามารถสะสมไมล์ได้ตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ
 • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ล่าสุดที่มีการปรับค่าธรรมเนียมหากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณวันที่ออกตั๋ว
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง
 • น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้ 
 • กระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานขายด้วยตัวเอง

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy