รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ญี่ปุ่น

TE231 : ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได นิกโก้ โตเกียว เยือนหมู่บ้านโรแมนติกกินซัน 6 วัน 4 คืน (TG) [ฉลองปีใหม่]


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
ASHINOMAKI ONSEN OKAWASO HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
SHINAGAWA PRINCE HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
TAKINOYU HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
WEST HILLS MITO HOTEL
TE231 : ทัวร์ญี่ปุ่น เซนได นิกโก้ โตเกียว เยือนหมู่บ้านโรแมนติกกินซัน 6 วัน 4 คืน (TG) [ฉลองปีใหม่]
 

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - เซนได  
​19.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง
23.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG626
วันที่ 2เซนได - ปราสาทอาโอบะ (ชมวิวเมืองเซนได) - ศาลเจ้าโอซากิฮาจิมังกุ กินซังออนเซ็น - เท็นโด - ออนเซ็น
​07.30 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทอาโอบะ หรือ ปราสาทเซนได ตั้งอยู่บนผาสูงชัน สร้างโดยดาเทะ มาซามุเนะ แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ ปัจจุบันไม่มีตัวปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่ เนื่องจากถูกไฟไหม้ และระเบิดในช่วงสงคราม จึงเหลือเพียงกำแพงหินขนาดใหญ่ และป้อมปราการที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ มีพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ และอนุสาวรีย์ของมาซามุเนะบนหลังม้าที่หันหน้าไปทางเมืองเซนได

จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าโอซากิฮาจิมังกุ สร้างขึ้นในปีค.ศ1607 เพื่อบูชาเทพฮาจิมัง ซึ่งเป็นเทพแห่งสงครามของชินโตผู้พิทักษ์ประจำเมือง โครงสร้างอาคารเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของสไตล์สถาปัตยกรรมของดาเตะ อาคารหลักประกอบด้วยหอฮอนเดน และหอไฮเดน เชื่อมต่อภายใต้หลังคาเดียวกัน ซึ่งหลังคารเคลือบสีดำ ทองคำเปลว และสีสันสดใส เครื่องรางเพื่อความโชคดีโอมิคุจิ บางชิ้นก็เป็นสีดำเพื่อเป็นที่ระลึกถึงศาลเจ้าที่มีหลังคาสีดำโดดเด่น
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กินซังออนเซ็น เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของ จังหวัด ยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุง และพัฒนาใหม่จนมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซ็นที่สวยงามด้วยห้องพักแบบเรียวกัง ที่เรียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ำ ที่นี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์ญี่ปุ่นชื่อดัง โอชิน และเป็นโมเดลต้นแบบให้กับอนิเมะเรื่อง “มิติวิญญาณ (Spirited Away)” ด้วยให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพประทับใจกับบ้านโบราณ หรือ ออนเซ็นเท้าคลายความเมื่อยล้า
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ***
ที่พัก TAKINOYU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เท็นโด - ซาโอะ -  นั่งกระเช้าชมปิศาจหิมะ (Snow Monsters) - เมืองไอสุวะคะมัตสึ - ปราสาทสึรุกะ - หมู่บ้านโบราณโอะอุจิจุคุ - อะชิโนะมากิ ออนเซ็น
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหิมะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ชมความมหัศจรรย์ของสายลมจากไซบีเรียที่พัดพาหิมะมาปกคลุมต้นสนจำนวนมากเกาะเป็นผลึกน้ำแข็งก่อตัวเป็นรูปร่างเหมือนปีศาจในชุดขาวจึงทำให้ถูกกล่าวขวัญกันว่าเป็น “SNOW MONSTER” หรือ “ ปีศาจหิมะ ”
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย นำท่านชม ปราสาทสึรุกะ (ด้านนอก) สถานที่แห่งนี้ได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ด้วยคอนกรีต ในปี ค.ศ. 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2011 หลังคาเดิมซึ่งเป็นสีเทากลับกลายเป็น    สีแดง เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในปราสาท และขึ้นไปยังชั้นบนสุดเพื่อชมวิวของเมืองเบื้องล่าง และชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาท และวิถีชีวิตของเหล่าซามูไรในยุคก่อน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณโอะอุจิจุคุ เป็นหมู่บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะ ถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร มีบ้านโบราณประมาณ 40 - 50 หลัง ในสมัยก่อนถือว่าเป็นเมืองแวะพักระหว่างทางสำหรับคนเดินทางที่จะมุ่งหน้าสู่ เมืองเอะโดะ ซึ่งหมู่บ้านโบราณโอะอุจิจุคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองอะกิโนะมากิ
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ***
ที่พัก ASHINOMAKI ONSEN OKAWASO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4อะชิโนะมากิ - นิกโก้ - หมู่บ้านจำลองยุคสมัยเอโดะ - สวนสตรอเบอร์รี่  มิโตะ 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ เมืองนิกโก้ เพื่อเที่ยวชม หมู่บ้านจำลองยุคสมัยเอโดะ ภายในจำลองสถานที่สำคัญ ๆ ในยุคสมัยเอโดะเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้าน สะพาน ร้านอาหารต่างๆ ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายให้ท่านได้ทำ เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง ร้านย้อมผ้า แต่งตัวย้อนยุคในชุดต่างๆ อาทิเช่น นินจา ซามูไร เจ้าเมือง ชุดเกราะ กิโมโน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ โรงละครนินจา โรงละครศิลปะประเพณี วัฒนธรรมสมัยเอโดะ มี การยิงธนู ปาดาวกระจาย เป็นต้น
​เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสตรอเบอร์รี่ ณ สวนสตรอเบอร์รี่ ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทำให้ผลของสตรอเบอร์รี่นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวาน โดยท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์รี่และท่านสามารถเก็บสตรอเบอร์รี่ทานจากต้นในไร่นี้ได้ด้วยตัวเอง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิโตะ
​คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม เต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด พิเศษ! ซอฟดริ้งแบบไม่อั้น
ที่พัก WEST HILLS MITO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5มิโตะ - พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุสสึ - อามิ เอ้าท์เล็ต - ช้อปปิ้งชินจูกุ 
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสักการะ พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุสสึ เป็นพระพุทธรูปยืนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเคยเป็นรูปปั้นที่สุงที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกไว้โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊คเมื่อปีค.ศ.1995 ด้วย จากความสูงถึง 120 เมตร ทำให้สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียว แต่ไฮไลท์ของที่นี่มิได้เป็นเพียงที่สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถเข้าไปยังบริเวณภายในรูปปั้นและขึ้นไปยังจุดที่เป็นหอสังเกตุการ์ณในระดับความสูงที่ 85 เมตร ซึ่งจะอยู่ตรงส่วนของหน้าอกพระพุทธรูป เป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวในมุมด้านกว้างได้ทั้งหมด บนชั้นนี้จะมีกระจกที่เป็นช่องหน้าต่างอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน และมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากตรงนี้อีกด้วย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
​บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง อามิ เอ้าท์เล็ต เป็นแหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ หรือจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆ อาทิ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ รวมไปถึงเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ และยังมีรองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki Hous

และช้อปปิ้งต่อ ณ  ย่านชินจูกุ ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่าง โอนิทสึกะไทเกอร์ รวมไปถึงเครื่องสำอางค์ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ
***ร้านขายของบางร้านจะหยุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 1 มกราคม 2563***
​คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! เต็มอิ่มกับปิ้งย่างร้านดัง “Rokkasen” ทานเนื้อวัวเลิศรสระดับพรีเมี่ยม ขาปูยักษ์พร้อมเมนูอื่นๆ อีกมากมาย และซอฟดริ้งไม่อั้น
ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

***หมายเหตุ !! สำหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจำนวนจำกัด
วันที่ 6โตเกียว - วัดอาซะกุซ่า - ห้างอิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านชม วัดอาซะกุซ่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชาและพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
​บ่าย ให้ท่าน อิสระกับย่านช้อปปิ้ง ของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ห้างอิออน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
​17.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
​22.30 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
การชำระเงิน
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน เงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
  ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 20วันก่อนการเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำตามเงื่อนไขการยกเลิก
การเลื่อนและการยกเลิกการเดินทาง
 • การเลื่อนการเดินทาง หรือการยกเลิกการเดินทางนั้น ต้องแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ในวันทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้โดยอยู่ในตามกำหนดเวลาทางบริษัท จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารให้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตั๋วทางลูกค้าจะต้องเป็นคนจ่ายเอง ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาต และ ไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 100 %
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 11 - 15 วัน เก็บค่าทัวร์ 50 %
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 16 - 30 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด 100 %
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 31 - 45 วัน เก็บค่ามัดจำ 50 %
ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้ 
  และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศญี่ปุ่น ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เนื่องจากโรงแรมที่พักในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางทุกครั้ง) 
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy