รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ญี่ปุ่น

TE010 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เกาะคิวชู ฟุคุโอกะ สวนสนุกเฮาส์เท็นบอช 6 วัน 4 คืน (TG) [เทศกาลปีใหม่]


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
BEPPU KAMENOI HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HILTON FUKUOKA SEA HAWK HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
KUMAMOTO VERDE HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
WATERMARK HUIS TEN BOSCH HOTEL
TE010 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เกาะคิวชู ฟุคุโอกะ สวนสนุกเฮาส์เท็นบอช 6 วัน 4 คืน (TG) [เทศกาลปีใหม่]

 


 


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ
21.00 น.คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง
วันที่ 2​ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - เมืองนางาซากิ - สวนโกลเวอร์การ์เด้น - สวนสันติภาพนางาซากิ - Kingdom of Light &ชมพุฉลองปีใหม่
00.50 น.ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648
08.00 น.ถึงสนามบินฟุคุโอกะ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ด้านบนของตัวศาลเจ้าก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง สวนหน้าศาลเจ้าก็ยังมีสะพานสีแดงคู่กับแม่น้ำสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสำเร็จด้านธุรกิจ และความปลอดภัย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยธรรมต่างๆ กับโลกตะวันตกซึ่งมาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นนำท่านเดินทางสู่ โกลฟเวอร์แมนชั่น

ชม สวนดอกไม้ (Glover Garden) ถูกดัดแปลงมาจากที่อยู่อาศัยของพ่อค้าชาวตะวันตกเก่า (เจ้าของเดิมชื่อ Thomas Glover จากประเทศอังกฤษ) โดยจัดทำขึ้นมาเป็นรูปแบบของสวนกึ่งพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่แบบเปิดโล่ง โดยกลุ่มอาคารเหล่านี้สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคที่ญี่ปุ่นเพิ่งเปิดประเทศใหม่ๆ ประมาณปลาย ค.ศ. 1900

นำท่านระลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ สวนสันติภาพนางาซากิ ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูที่ชื่อว่า Fat man เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ที่ทำลายเกือบทั้งเมืองและยังฆ่าชีวิตไปมากกว่า 80,000 คน ในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย โดยที่ด้านหลังของสวนจะมีเสาสีดำที่เป็นตัวชี้ตำแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู และรายชื่อของเหยื่อในครั้งนั้นด้วยทางตอนบนจะมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการทิ้งระเบิดในครั้งนั้น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาเซโบะ 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พักHOTEL NIKKO HUIS TEN BOSCH, SASEBO หรือเทียบเท่า

** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น **
วันที่ 3ซาเซโบะ - สวนสนุกเฮาส์เท็นบอช - โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - คุมาโมโต้ - ออนเซ็น
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม เฮ้าส์เท็นบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์ ของประเทศญี่ปุ่นที่รวมสถาปัตยกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวฮอลแลนด์ และดัชท์ รวมไว้ด้วยกัน พร้อมสนุกสนานตื่นเต้นกับสิ่งอำนวยความสะดวกนานัปการ ไม่ว่าจะเป็น กังหันแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ต่างๆ เช่น ทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่งดอกกุหลาบ, หรือแม้กระทั่งล่องเรือชมบรรยากาศของเฮ้าส์เท็นบอช  หรือโรงภาพยนตร์ และสวนสนุกแบบตะวันตก เช่น HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน้ำท่วมใหญ่ ฟ้าผ่าที่ทำได้เหมือนจริงอย่างน่าทึ่ง พร้อมชมทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองนี้, FUTURE CAST THEATER GRAND ODYSSEY ให้ท่านร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่มีท่านเป็นดารานำแสดง เป็นต้น
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เฮ้าส์เทนบอช (คูปองเงินสด1500 เยน)
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท (Tosu Premium Outlet) ในจังหวัดซากะ  เปรียบเสมือนสวรรค์สำหรับนักช้อปปิ้ง โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลทยังมีการเซลตลอดทั้งปี ให้คุณได้ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าต่างๆมากมาย รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมได้เต็มที่กว่า 180 ร้านค้า

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และเมนูอื่นๆอีกมากมาย
ที่พักROYAL PARK HOTEL, FUKUOKA  หรือเทียบเท่า

พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น
วันที่ 4คุมาโมโต้ - หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล - เบปปุ - จิโกกุ เมกุริ (ชมบ่อทะเลเดือด และบ่อเลือด) - อบทรายร้อน - ฟูคุโอกะ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองยูฟุอิน

นำท่านชม หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล เป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ถือเป็นไฮไลท์หนึ่งประจำเมืองยูฟุอิน เหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรูป ภายในบริเวณประกอบด้วยสวนหย่อม ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึก งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ของเล่น ของสะสมทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ แต่ละร้านตกแต่งภายในได้ดูดีดึงดูดให้คนเข้ามาเลือกซื้อสินค้า 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ ที่มีชื่อเสียงเรื่องออนเซ็นของญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ จิโกกุ เมกุริ หรือขุมนรกทั้งแปด คือบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น มีลักษณะแตกต่างที่กันมีทั้งหมด 8 บ่อนำท่านชม ยูมิ จิโกกุ หรือ “บ่อทะเลเดือด” เป็นบ่อน้ำร้อนสีฟ้าเหมือนน้ำทะเล และ คามาโดะ จิโกกุ และ ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือ “บ่อสีเลือด”

ให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์ที่หาได้เฉพาะในคิวชูเท่านั่นกับการ อบทรายร้อน (Sunaburo) เป็นวิธีการลงไปอบตัวอยู่ในทรายทั้งตัวตั้งแต่ส่วนคอลงมาประมาณ 10-20 นาที การอบทรายร้อนมักจะทำกันในแหล่งที่มีออนเซ็นและมีส่วนผสมของออนเซ็นแทรกซึมอยู่ในทราย ซึ่งส่งผลเรื่องความงามของผิวพรรณ สุขภาพ และการผ่อนคลายความเมื่อยล้า

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูคุโอกะ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ !!เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริ้งไม่อั้น
ที่พักNIKKO HUISTEN BOSCH HOTEL **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 5ฟุคุโอกะ - สวนสตรอว์เบอร์รี่ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน และคาแนลซิตี้
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปเดินทางสู่ สวนสตรอว์เบอร์รี่ ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทำให้ผลของสตรอว์เบอร์รี่นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวาน ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอว์เบอร์รี่ และที่สำคัญท่านสามารถเด็ดชิมสตรอว์เบอร์รี่สดใหม่หวานหอมในสวนได้อย่างไม่อั้น

นำท่านเดินทางไปยัง ศาลเจ้าดาไซฟุ เป็นศาลเจ้าชินโต ซึ่งเป็นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าเท็มมังงุทั้งหมด โดยบูชาเทพเจ้า สึกะวะระ โนะ มิจิสะเนะ หรือรู้จักกันในนามของ "เทพเจ้าทางการศึกษา"  ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2134 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ มิชิซาเนะ ซึงะวาระ นักปราชญ์และกวีเอกของญี่ปุ่นในสมัยเฮอัน ทางเข้าศาลเจ้ามีรูปปั้นวัวเทพเจ้านอนอยู่ในสภาพที่ถูกลูบจนมันวับ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่าหากได้ลูบไล้บริเวณหัวและเขาของวัวจะทำให้หายจากอาการเจ็บป่วย มีแต่โชคดีเข้ามาและประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียน ระหว่างทางเดินสู่ศาลเจ้าดาไซฟุท่านจะได้พบกับร้านขายอาหารและร้านของที่ระลึกมากมาย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ!!ให้ท่านได้ลิ้มรสเมนูสุกี้ขาปู เนื้อปูหวานฉ่ำ รสชาติกลมกล่อม พร้อมเสิร์ฟในทุกฤดูกาล ให้ท่านได้สัมผัสรสชาติอาหารสุดพิเศษสไตล์ญี่ปุ่นอย่างมีความสุขอร่อยกับรสชาติปูแบบดั้งเดิมและรายการอาหารอื่นๆ ที่เป็นสูตรเฉพาะของร้าน
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ ฟุคุโอกะ เพื่อให้ท่านได้อิสระ ช้อปปิ้งย่านเทนจิน ย่านนี้มีให้เลือกเดินชิลกันแบบจุใจ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าต่างๆที่เรียงรายอยู่เต็มสองข้างฝั่งถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย สินค้ามีให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสำอางต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ย่านคาแนลซิตี้ฮากาตะ ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ในฮากาตะ ภายในอาคารมีคลองไหลผ่าน และบนเวทีก็มีการจัดงานอีเวนท์สร้างบรรยากาศคึกคักอยู่เสมอ ส่วนโซนช้อปปิ้งครบครันด้วยร้านค้าหลากหลาย ตั้งแต่ร้านของที่ระลึกและร้านสินค้าคุมะมงที่หาซื้อได้ในคิวชูเท่านั้น รวมถึงร้านค้าชื่อดังอื่น ๆ  ที่มักเห็นในห้างใหญ่ๆ อย่าง Sanrio, Uniqlo ไปจนถึงร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้ง Ramen Stadium ซึ่งรวบรวมเอาร้านฮากาตะราเม็งชื่อดังมาไว้ที่นี่
ค่ำรับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
ที่พักROYAL PARK HOTEL, FUKUOKA  หรือเทียบเท่า
วันที่ 6ฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
11.40 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649
15.40 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 23 กิโลกรัม ต่อใบ สูงสุด 2 ใบ ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้ 
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้   50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
การชำระเงิน
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน เงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
  ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 20วันก่อนการเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำตามเงื่อนไขการยกเลิก
การเลื่อนและการยกเลิกการเดินทาง
 • การเลื่อนการเดินทาง หรือการยกเลิกการเดินทางนั้น ต้องแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ในวันทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้โดยอยู่ในตามกำหนดเวลาทางบริษัท จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารให้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตั๋วทางลูกค้าจะต้องเป็นคนจ่ายเอง ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาต และ ไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 100 %
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 11 - 15 วัน เก็บค่าทัวร์ 50 %
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 16 - 30 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด 100 %
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 31 - 45 วัน เก็บค่ามัดจำ 50 %
หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศญี่ปุ่น ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เนื่องจากโรงแรมที่พักในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางทุกครั้ง) 
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง,  ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy