รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


หน้าแรก  Arrow ทัวร์ต่างประเทศ  Arrow ทัวร์ญี่ปุ่น  Arrow TE144 : ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮีคาว่า (PINK MOSS) 6 วัน 4 คืน (TG)

TE144 : ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮีคาว่า (PINK MOSS) 6 วัน 4 คืน (TG)

Thai Airways (TG)

พิมพ์ พิมพ์ ดาวน์โหลดโปรแกรทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
NEW FURANO PRINCE HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
SOUNKYO TAISETSU HOTEL
TE144 : ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮีคาว่า (PINK MOSS) 6 วัน 4 คืน (TG)

 


 

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรกกรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเซ่
20.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง
23.45 น.ออกเดินทางสู่ เมืองชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
วันที่สองชิโตเซ่ - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมน - พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกะยามะ - คามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน - ออนเซ็น
08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของเกาะ     

นำท่านไปยัง หมู่บ้านราเมน แห่งเมืองอาซาฮิคาว่า ซึ่งที่แห่งนี้ได้รวบรวมร้านราเมนชื่อดังไว้ถึง 8 ร้าน ที่ต่างแข่งขันกันทำราเมนที่สืบทอดมาจากบรรพบรุษให้มีคุณภาพและอร่อย จนราเมนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ดำเนินกิจการตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของเมืองอาซาฮิคาว่าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในบริเวณหมู่บ้านยังมีศูนย์การค้า และศาลเจ้าเพื่อให้คู่รักมาขอพร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยในหมู่บ้านราเมน ( เงินสด 1,000 เยน)
บ่ายนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกะยามะ ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาเหล้าสาเกที่ขึ้นชื่อของประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้ฟังการบรรยายรายละเอียดความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ที่ครองใจชาวญี่ปุ่นมาแต่โบราณ รวมทั้งได้ทดลองลิ้มรสสาเกของที่นี่ เผื่อท่านใดสนใจซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านได้อีกด้วย

จากนั้นพาท่านเปลี่ยนบรรยากาศสัมผัสบรรยากาศหนาว ที่ คามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน เป็นไอซ์พาวิลเลียนที่จะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ความเย็นแบบสุดขั้ว และสามารถสัมผัสกับหิมะได้ตลอดทั้งปี ไฮไลท์ที่สำคัญของที่นี่คือห้องลมจำลองอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น และ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 
ที่พักSOUNKYO TAISETSU HOTEL **** หรือเทียบเท่า

** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการ เดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ** 
วันที่สามโซอุนเคียว - ทุ่งพิงค์มอสสวนทาคิโนะอุเอะ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) - บิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) - ฟุราโน่ - โรงงานผลิตชีส - ออนเซ็น
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ สวนทาคิโนะอุเอะ แห่ง เมืองมอมเบ็ทสึ ซึ่งจะถูกปูด้วยพรมสีชมพู จากดอกพิงค์มอสทั่วทั้งทุ่ง หรือที่เรียกกันว่า ชิบะซากุระ และเป็นประจำทุกปีที่สวนแห่งนี้จะมีจัดงานเทศกาลชมทุ่งดอกพิงค์มอสอีกด้วย

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ล้อมรอบด้วยภูมิทัศน์ที่งดงามของภูเขาและธรรมชาติที่กว้างใหญ่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางไปยัง Blue Pond หรือ บ่อน้ำสีฟ้า แห่งเมืองบิเอะ บ่อนํ้าแห่งนี้มีความสวยงามและเงียบสงบ มีสีฟ้าสดใสแปลกตา บ่อนํ้าแห่งนี้เกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหลเข้าสู่เมือง เอกลักษณ์ที่สำคัญของบ่อนํ้าที่นี่ คือ ก้นบ่อนํ้าจะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทำให้มีสีฟ้า หรือเขียวมรกตสดใส ท่ามกลางตอไม้ที่โผล่ออกมาจากพื้นผิวนํ้า และสีฟ้าที่ตัดกับต้นไม้เขียวขจีในฤดูร้อนหรือต้นไม้หลากสีในฤดูใบไม้ร่วง  เป็นความงามที่มีมนต์เสน่ห์ของที่แห่งนี้

หลังจากนั้นเข้าสู่ เมืองฟุราโน่ ชม โรงงานผลิตชีส ซึ่งเป็นโรงงานผลิตชีสคุณภาพชั้นยอดของฮอกไกโด ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตตลอดจนลองลิ้มชิมรสชาติของชีสคุณภาพชนิดต่างๆ กันถึงโรงงานผลิตรวมถึงชีสสีดำ (Black Cheese) ที่ผลิตจากหมึกของปลาหมึก 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการ เดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ** 
ที่พัก NEW FURANO PRINCE HOTEL ****หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ฟุราโน่ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ซัปโปโรเบียร์การ์เด้น - ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ผ่านชม) - หอนาฬิกา (ผ่านชม) - ช้อปปิ้ง JR ทาวเวอร์
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองคิตะฮิโรชิม่า เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งกันให้จุใจที่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่รวบรวมของแบรนด์เนมชั้น  นำราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK,  Elle, Prada, G2000 เป็นต้น 

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด และมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ในช่วงสมัยเริ่มต้นยุคเมจิมีการพัฒนาฮอกไกโด ทำให้ซัปโปโรได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลางการบริหารภูมิภาค เป็นไปตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ดังนั้นซัปโปโรจึงสร้างขึ้นบนพื้นฐานของระบบแบบอเมริกาเหนือซัปโปโรมีชื่อเสียงระดับโลกในปี 1972 คือช่วงจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวที่นี่ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีในการจัดเทศกาลหิมะ ราเมน และเบียร์ 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะ มะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักรักษาให้ชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จากนั้น

นำท่านเดินทางไป พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโรหรือ ซัปโปโรเบียร์การ์เด้น เป็นอาคารซึ่ง ก่อสร้างด้วยอิฐ เปิดเมื่อปี 1987 ในสมัยเมจิเคยเป็นโรงกลั่น ภายในพิพิธภัณฑ์จะแนะนำประวัติของเบียร์ในญี่ปุ่น และกระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร์ 

*** พิเศษ ให้ทุกท่านท่านได้ลองลิ้มรสเบียร์สดๆ ที่ผลิตออกมาใหม่ๆ (ท่านละ 1 แก้ว) ***
หลังจากนั้นนำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ผ่านชม) เป็นอาคารสไตล์นีโอ บาร๊อค อเมริกา    ที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ในปัจจุบันอาคารเก่าที่ยังงดงามอยู่นั้น ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ.1911

และนำท่านชม หอนาฬิกา (ผ่านชม) ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1878 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นที่ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน หอนาฬิกาถูกสร้างและมีเสียงระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1881 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ 

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งกันต่อที่ JR ทาวเวอร์ อาคารสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสถานี JR ซัปโปโร ที่รวมเอาสถานที่ต่างๆไว้ด้วยกัน อาทิเช่น ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์, ออฟฟิศ, จุดชมวิว T38 , ศูนย์การค้าใต้ดินมีร้านขายของฝากจากฮอกไกโด มีศูนย์อาหารสไตล์ธีมพาร์ค ราเม็ง  รีพับลิค ซัปโปโร และร้านขายส่ง
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL ****หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าซัปโปโร - คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานุกิ 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่เมืองโอตารุ นำท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อน ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู  คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปา กอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง เดินเล่นตามอัธยาศัย ชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจากนั้นให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที 

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่อง เพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ (ท่านใดที่สนใจทำกล่องดนตรีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 เยน)  และให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับ ถนนซาไกมาจิ ซึ่งเป็นถนนค้าขายที่ได้รับการอนุรักษ์ ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย 

สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางกลับ เมืองซัปโปโร
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

*** ให้ทุกท่านได้เต็มอิ่มกับขาปูยักษ์ 3 ชนิดแบบสดๆ ใหม่ๆ ซาชิมิ ซูชิ เท็มปุระ พร้อมอาหารทะเลปิ้งย่าง รวมไปถึง เนื้อหมู เนื้อไก่  เนื้อวัว และเครื่องดื่มซอฟท์ดริงค์ 
บ่าย ให้ทุกท่าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ย่านดังทานูกิโคจิ ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย  อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา  เกมส์  กล้องถ่ายรูป  ของฝาก  ของที่ระลึก  เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ เป็นต้น
คํ่ารับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL ****หรือเทียบเท่า
วันที่หกซัปโปโร - ชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
10.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
15.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง

   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง


อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้ 
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้   50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
การชำระเงิน
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน เงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
  ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 20วันก่อนการเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำตามเงื่อนไขการยกเลิก
การเลื่อนและการยกเลิกการเดินทาง
 • การเลื่อนการเดินทาง หรือการยกเลิกการเดินทางนั้น ต้องแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ในวันทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้โดยอยู่ในตามกำหนดเวลาทางบริษัท จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารให้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตั๋วทางลูกค้าจะต้องเป็นคนจ่ายเอง ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาต และ ไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร

 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 100 %
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 11 - 15 วัน เก็บค่าทัวร์ 50 %
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 16 - 30 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด 100 %
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 31 - 45 วัน เก็บค่ามัดจำ 50 %
หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศญี่ปุ่น ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เนื่องจากโรงแรมที่พักในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางทุกครั้ง) 
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง,  ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา