รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


หน้าแรก  Arrow ทัวร์ต่างประเทศ  Arrow ทัวร์ญี่ปุ่น  Arrow TE301 : ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ น้ำตกริวเซ น้ำตกกิงกะ 6 วัน 4 คืน (TG)

TE301 : ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ น้ำตกริวเซ น้ำตกกิงกะ 6 วัน 4 คืน (TG)

Thai Airways (TG)

พิมพ์ พิมพ์ ดาวน์โหลดโปรแกรทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HOTEL SAPPORO EXCEL TOKYU
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
SOUNKYO KANKO HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
YUBARI MT.RACEY RESORT
TE301 : ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ น้ำตกริวเซ น้ำตกกิงกะ 6 วัน 4 คืน (TG)

 

รายละเอียดการเดินทาง


วันที่ 1ประเทศไทย - ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) 
20:30 น. เรียนเชิญคณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ C เคาน์เตอร์ สายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังจากที่ผู้โดยสารทุกท่านได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านพร้อมกัน ณ ห้องผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
23:45 น. ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแห่งชาติ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670  (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
 
วันที่ 2ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอกไกโด - สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซ่ (นครซัปโปโร)เมืองอะชิเบะทสึ - สนุกกับกิจกรรมเก็บเชอร์รี่สดจากสวน - เมืองคามิคาว่า  พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งไอซ์ พาวิลเลี่ยน - เมืองโซอุนเคียว - อิสระถ่ายรูปน้ำตกริวเซ และน้ำตกกิงกะ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น 
08:30 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติชินชิโตเซะ บนเกาะฮอกไกโด เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศญี่ปุ่น ภายหลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรียบร้อย
 
09:30 น. นำท่านเดินทางสู่เมือง “อะชิเบะทสึ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีท้องฟ้าสดใสสมกับเป็นเมืองของจังหวัดฮอกไกโด แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเป็นแหล่งที่ตั้งของสวนผลไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดและใหญ่ที่สุดบนเกาะฮอกไกโด และได้รับรางวัลชนะเลิศจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง ด้านการพัฒนาสายพันธุ์เชอร์รี่ ให้ท่านได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมและอิ่มอร่อยกับการเก็บ “เชอร์รี่สด” สนุกสนานกับการเก็บผลไม้ตามฤดูกาล ท่านสามารถเก็บจากต้นเชอรรี่สด ๆ ทานได้ไม่อั้น ด้วยเชอร์รี่กว่า 30 สายพันธุ์ และ กว่า 1,500 ต้น (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละปี)... 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง “คามิคาว่า” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:30 ชั่วโมง) ในจังหวัด ฮอกไกโดจะมีเมืองที่ใช้ชื่อ คามิคาว่า ซ้ำกันถึง 3 เมืองเนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางต้นทางของแม่น้ำ เมืองคามิคาว่าแห่งนี้เป็นทางผ่านของแม่น้ำอิชิคาริ ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเกาะฮอกไกโด ด้วยความยาวถึง 268 กิโลเมตร และมีความยาวเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น...

นำท่านเข้าชม “อาคารน้ำแข็งไอซ์พาวิลเลี่ยน” ให้ท่านได้ชมความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ในถ้ำราวกับหินงอกหินย้อย ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นติดลบที่ -41 องศาเซลเซียส...

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “โซอุนเคียว” ชมวิวทิวทัศน์สวยงามสองข้างทางดั่งจิตรกรที่รังสรรค์ขึ้น จัดเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สรรสร้างขึ้นมา ท่านจะได้พบกับหน้าผาหินที่มีความสวยงามอย่างธรรมชาติ มีความยาว 24 กิโลเมตร มีความสูงถึง 150 เมตร ในช่วงฤดูหนาวถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งและหิมะขาวสะอาดอีกหนึ่งบรรยากาศที่หาชมยาก…

นำท่านชม “น้ำตกริวเซ” และ “น้ำตกกิงกะ” น้ำตกที่เคียงคู่กันและมีความสวยงามของเมืองโซอุนเคียว เป็นน้ำตกในตำนานแห่งทางช้างเผือกของชาวญี่ปุ่น... 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พัก SOUNKYO KANKO HOTEL or SOUN KAKU GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ ในค่ำคืนนี้กรุณาจัด OVER NIGHT BAG สำหรับ 1 คืน เพื่อใช้สำหรับการเข้าพักในโรงแรมคืนถัดไป เนื่องจากโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นไม่มีพนักงานยกกระเป๋าบริการ โดยเฉพาะโรงแรมต่างจังหวัด ลิฟต์โดยสารมีขนาดเล็ก และมีผู้ใช้บริการมาก จึงไม่สะดวกในการนำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้าเช็คอิน

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต 
วันที่ 3โซอุนเคียว - จุดชมวิวเมืองบิเอทุ่งข้าวบาร์เลย์ - เมืองฟุราโน่ - กระเช้าห้อยขาภูเขาโชะเอ - ชมทุ่งลาเวนเดอร์ฟาร์มโทมิตะ - ชมร้านเค้กชื่อดังและเลือกซื้อชิม - อร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติและเมล่อนยูบาริ (ไม่อั้น) - อาบน้ำแร่
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
     
นำท่านเดินทางผ่านเมือง “บิเอ” (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง)  ซึ่งท่านจะสามารถ “ชมความงามแห่งทุ่งข้าวบาร์เล่ย์” นอกจากมีแปลงดอกไม้แล้วก็ยังปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น ข้าวโพด มันผรั่ง ข้าวบาร์เล่ย์ทำให้เกิดภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนราม่าวิวระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สลับกับไร่ข้าวโพด และมันฝรั่งสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลัง ซึ่งเป็นถนนที่ทำให้ระลึกถึงชนบทของยุโรป...

นำท่านสู่ “จุดชมวิวโฮะคุเซะอิโนะโอกะ” ลักษณะของอาคารถูกสร้างเป็นรูปทรงพีระมิดบนเนินสูง ในการชมวิวสามารถทำให้มองเห็นทัศนียภาพโดยรอบที่มีสีสันสวยงาม โดยปกติสถานที่แห่งนี้ใช้ในการถ่ายทำรายการทางโทรทัศย์ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในการชมพระอาทิตย์ตกดิน ท่านยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเนินเขาที่กว้างใหญ่ของเทือกเขาทะอิเซะทสึ สัมผัสบรรยากาศของฮอกไกโดได้อย่างใกล้ชิด...

นำท่านผ่านชมสถานที่ถ่ายทำโฆษณารถยนต์ที่มีชื่อเสียงในปี 1972 ในนามต้นไม้ KEN AND MARRY TREE นอกจากนี้ยังมีสถานที่ถ่ายทำโฆษณาบุหรี่ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น MILD SEVEN HILL และ SEVEN STAR ซึ่งสามารถชมได้เฉพาะในช่วงพฤษภาคมถึงตุลาคมเท่านั้น และจะถูกปิดในช่วงหน้าหนาว...

นำท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุราโน่” เมืองเล็ก ๆ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยี่ยมชมในช่วงฤดูกาลของดอกไม้ และฤดูแห่งหิมะ ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดฮอกไกโด มีภูมิทัศน์แบบชนบทที่งดงาม ในเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และ ช่วงฤดูหนาวเมืองแห่งนี้จะเป็นที่นิยมสำหรับการทำกิจกรรมหน้าหนาว...

นำท่านชมความงดงามแห่ง “ดอกลาเวนเดอร์ฟาร์มโชะเอ” โดยการนำท่าน “นั่งกระเช้าห้อยขา” สัมผัสบรรยากาศแห่งความสุดภิรมย์สู่ด้านบนเนินเขาสูง ซึ่งท่านจะสามารถรับชมวิวโดยกว้างของ  เมืองฟุราโน่ พร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลของแต่ละปี)...
 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “ฟาร์มโทมิตะ” ฟาร์มแห่งแรกของเมืองฟุราโนะที่ริเริ่มการปลูกดอกลาเวนเดอร์ขึ้น และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองฟุราโน่ที่ต้องไปเยือน ท่านจะได้สัมผัสกับความหอมและความงดงามของ “ทุ่งดอกลาเวนเดอร์” ที่แข่งกันชูช่อเบียดกันแน่นเต็มฟาร์มบนเนินเขา กลิ่นหอมจะฟุ้งกระจายไปทั่วพื้นที่ทุ่ง ให้ท่านได้ถ่ายภาพแห่งความประทับใจกับทุ่งดอกไม้สีรุ้งที่อยู่ใกล้กัน นับได้ว่าเป็นจุดเด่นที่สุดที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาเยี่ยมชมฟาร์มแห่งนี้ ฟาร์มเหล่านี้จะปลูกแซมด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์หลากสีสันหลากสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสีม่วง สีชมพู สีเหลือง สีขาว ฯลฯ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลของแต่ละปี)... หากคณะพอมีเวลาและขึ้นอยู่กับสถานการณ์

นำท่านเดินทางสู่ “ร้านขนมเค้กขึ้นชื่อเมืองฟุราโน่” ซึ่งเป็นร้านขนมเค้กเล็ก ๆ แต่ตกแต่งอย่างน่ารักอยู่ท่ามกลางขุนเขาและแมกไม้โอบล้อมอย่างร่มรื่น ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อขนมเค้กเพื่อลิ้มลองรสชาติความหอมหวานและความอร่อยที่การันตีจากคนญี่ปุ่นและการท่องเที่ยงเมืองฟุราโน่ ซึ่งยากจะหาที่อื่นมาเปรียบเทียบ... 
      
นำท่านเดินทางสู่เมือง “ยูบาริ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) ต้นกำเนิดของเมล่อนสีทองที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศญี่ปุ่น ด้วยลักษณะพิเศษคือสีเนื้อด้านในที่เป็นสีเหลืองทอง และกลิ่นที่หอมยั่วยวนมากเป็นพิเศษ อีกทั้งรสชาติความหวานที่กำลังพอดี ทำให้เมล่อนของเมืองยูบาริเป็นที่ต้องการในเวลาอันรวดเร็ว...
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม... บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชนิด และที่สำคัญที่พลาดไม่ได้ คือ การได้ทานบุฟเฟ่ต์เมล่อน ด้วยรสชาติที่หวานอย่างธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะตัวพิเศษคือกลิ่นที่หอมหวลอย่างยิ่งจนแทบจะไม่ต้องทานอาหารคาวเลย
ที่พัก YUBARI MT.RACEY RESORT หรือเทียบเท่า

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต 
 
วันที่ 4ยูบาริ - เมืองคิตะฮิโระชิม่า - อิสระช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - เมืองซัปโปโร  โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ “ชิโระอิ โคะอิบิโตะ” - อิ่มอร่อยเมนูบุฟเฟ่ต์ ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัว (ไม่อั้น )
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง “คิตะ ฮิโระชิม่า” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:15 ชั่วโมง) เพื่อนำท่านเดินทางสู่ “มิซุยเอ้าท์เล็ต” แหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ที่รักการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม สถานที่นี้เหมาะสมกับความต้องการของท่านอย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากมีร้านค้ามากกว่าหนึ่งร้อยร้านค้า แบรนด์ยี่ห้อต่าง ๆ จากฝั่งอเมริกาและยุโรป อาทิ TIMBERLAND, BROOKS BROTHERS, COACH, COLE HAAN, ONITSUKA TIGERS, ADIDAS และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรรอย่าง
 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางความเจริญบนเกาะฮอกไกโด “ซัปโปโร” เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ติดอันดับห้าของประเทศญี่ปุ่น (ประมาณ 1.6 ล้านคน) เมืองที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครอง และที่นี้เองยังเคยเป็นสถานที่ๆ เคยจัดโอลิมปิคในช่วงฤดูหนาว...

สถานี รถไฟซัปโปโร สถานที่ถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัย ร้านค้า ร้านอาหารมากมายที่คอยตอบสนองความต้องการชาวฮอกไกโด ซึ่งในสมัยอดีตกาลฮอกไกโดเคยถูกเรียกว่า “เอะโซะ” เป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าพื้นเมืองอย่างชาวไอนุ และตั้งแต่ ปี 1603 หรือในสมัยเอะโดะ คนญี่ปุ่นก็เริ่มเข้ามาปักหลักอาศัยในเกาะแห่งนี้ จนสิ้นยุคสมัยเมย์จิ ในปี 1868 ชื่อ “เอะโซะ” ถูกประกาศเป็นรัฐอิสระและเปลี่ยนชื่อเป็น “ฮอกไกโด” ซึ่งในช่วงยุคบุกเบิกนั้น แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากนักโทษในเรือนจำอะบาชิริ จึงถือได้ว่าคนเหล่านี้คือผู้บุกเบิกฮอกไกโดที่แสนรกร้าง...

นำท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ”

นำท่านชมขั้นตอนการผลิตขนมดังที่ชื่อว่า ชิโระอิ โคะอิบิโตะ ขนมอร่อยที่มีชื่อเสียงจากฮอกไก ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อขนมเค็กสุดยอดแห่งความนุ่มลึกอร่อยตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร… บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัวเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยญี่ปุ่นร้อนระอุเม็ดนุ่ม
ที่พัก HOTEL SAPPORO EXCEL TOKYU หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เมืองซัปโปโร - ผ่านชมสวนสาธารณะโอโดริ พาร์คและหอนาฬิกาโบราณ - ที่ทำการรัฐบาลเก่าเกาะฮอกไกโด - เมืองโอตารุ - อิสระถ่ายรูปคลองโอตารุ - หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ (เหลือเพียง 1 ใน 2 เรือนของโลกเท่านั้น) - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - อิสระช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น - อัพเกรดมื้อค่ำบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเล ปูยักษ์ 3 ชนิด 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
      
นำท่านผ่านชม “สวนสาธารณะโอโดริ พาร์ค” สวนสาธารณะที่มีลักษณะ เป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญ่ มีความกว้าง 105 เมตร ยาว 3.8 กิโลเมตร ในช่วงต้นของสวนสาธารณะมีเสาทาวเวอร์ทีวีขนาดใหญ่ เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  ช่วงหน้าร้อนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่คนทั่วไป ส่วนในช่วงฤดูหนาวเป็นสถานที่จัดเทศกาลหิมะที่มีการแกะสลักหิมะอย่างงดงาม สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาทุก ๆ ปี...

นำท่านผ่านชม “หอนาฬิกาโบราณ” อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้เที่ยงตรงแม่นยำ ในอดีตเคยใช้เป็นสถานศึกษาทางด้านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด... นำท่านชมความยิ่งใหญ่และสวยงามแห่ง “ที่ทำการรัฐบาลเก่าบนเกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับฉายาว่าวิหารอิฐแดงอายุกว่าร้อยปี ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่ตั้งสูงตระหง่าน  และมีความโอ่อ่าหรูหราที่สุด ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา...

นำท่านชมเมือง “โอตารุ” เมืองโรแมนติคอีกแห่งบนเกาะฮอคไกโด พลาดไม่ได้กับสถานที่สำคัญของเมืองโอตารุ นับเป็นจุดที่มีชื่อเสียงของเมือง คือ “คลองโอตารุ” คลองที่ในอดีตเคยใช้สำหรับลำเลียงสินค้า จากบริเวณเรือสินค้าไปยังโกดังสินค้า ปัจจุบันมีความยาว 1,140 เมตร และมักจะมีรายการทีวีมาถ่ายภาพสวยจากบริเวณโดยรอบของคลองแห่งนี้เป็นประจำ ทำให้คลองแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุในปัจจุบัน...
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” บ้านไม้สถาปัตยกรรมแบบยุโรป เป็นสถานที่เก็บหีบเพลงตัวแรกที่มาถึงประเทศญี่ปุ่น ภายในอาคารมีสองชั้น มีหีบเพลงมากมาย ด้านบนเป็นห้องต่าง ๆ แสดงกล่องเพลงรุ่นแรก ๆ ที่นำมาจากยุโรปในรูปทรงหลากหลาย ราคานับค่าไม่ได้ ให้ท่านได้เลือกชมและฟังเพลงเมโลดี้อันไพเราะ...

บริเวณด้านหน้าของอาคารหลังนี้มี “นาฬิกาไอน้ำโบราณ” ที่มีเพียงสองเรือนในโลก (ประเทศแคนาดา และประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งจะส่งเสียงเป็นเมโลดี้ และพ่นไอน้ำออกมาเพื่อบอกเวลา จุดนี้เป็นสถานที่ห้ามพลาดในการยืนรอ เพื่อถ่ายภาพคู่กับนาฬิกาไอน้ำโบราณในจังหวะที่มีไอน้ำพวยพุ่งออกมา พร้อมเสียงดนตรีไพเราะ... นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกชมหรือซื้อของที่ระลึกประเภทเครื่องแก้วในหลากหลายรูปแบบ ด้วยเทคนิคการทำงานแบบพื้นบ้านแต่สามารถสร้างรายได้ในชุมชน ที่สำคัญลวดลายของสินค้าแต่ละใบเกิดจากจินตนาการในขณะทำงานจนเป็นความชำนาญ และเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำกัน ซึ่งท่านสามารถซื้อแก้วที่มีเพียงใบเดียวในโลกด้วยฝีมือการเป่าแก้วที่น่าทึ่งเป็นอย่างยิ่ง...

นำท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
     
การช้อปปิ้งสินค้าย่าน “สถานีรถไฟ เจ.อาร์. สเตชั่น” มีสินค้ามากมาย เช่น นาฬิกายี่ห้อแบรนด์เนม, กล้องถ่ายรูปดิจิตอล, เกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วยกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น น้ำหอม เครื่องสำอางค์ยี่ห้อดังของประเทศญี่ปุ่น และอื่น ๆ อีกมากมาย...
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ!!! บริการท่านด้วยอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารทะเลหลากหลายชนิด
เช่น กุ้ง หอยเชลล์ หอยนางรม ปู 3 ชนิด ทั้งปูขน ขาปูยักษ์ ขาปูสึไว รวมทั้งเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา เนื้อแกะ ให้ท่านได้มาย่างบนเตาย่างร้อน อิ่มอร่อยกับข้าวปั้นหน้าปลาดิบ เทมปุระ พร้อมเครื่องดื่มซอฟดริ๊งค์ ไม่อั้น
ที่พัก HOTEL SAPPORO EXCEL TOKYU หรือเทียบเท่า
วันที่ 6ซัปโปโร - สนามบินนานาชาติชินชิโตเซะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านสู่ สนามบินนานาชาติชินชิโตเซะ บนเกาะฮอกไกโด เกาะใหญ่อันดับสองของประเทศญี่ปุ่น
10:30 น. เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบิน TG 671
15:30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจครั้งใหม่ดาวน์โหลดใบจอง

   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง


ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้วย
 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด(ไป-กลับ) โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินตามประกาศของสายการบินที่ใช้ (ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการกำหนดราคาค่าทัวร์แล้ว กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกว่าจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บส่วนเพิ่มเติม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย น้ำหนักกระเป๋าเดินทางจำต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากกรณีที่น้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนด ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎสายการบิน (ข้อกำหนดด้านน้ำหนักอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยยึดตามประกาศของสายการบินปัจจุบันเท่านั้น)
อัตรานี้รวม
 • ค่าบริการน้ำแร่วันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
 • กระเป๋าไฟเบอร์ล้อลากดีไซน์แบบคันชักอย่างดี สายรัดกระเป๋าสีสวยสด และอะแด็ปเตอร์หัวแปลงปลั๊กไฟฟ้า
 • ค่าห้องพักโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์และพนักงานขับรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 •  ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับชำระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิตที่ออกให้โดยธนาคารต่างประเทศ
การชำระเงิน
 • บริษัทรับมัดจำ 10,000.- บาท สำหรับการจอง/ที่นั่ง
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด
  (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศครั้งใหม่ของสายการบินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
 • กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่ว่าจากกรณีใด
 • กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
 •  กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด
 • หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 • ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วัน ช่วงปกติ  (Low Season / Basic Period)
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลต่าง ๆ วันคริสตมาส วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม เป็นต้น
เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)
 • บริษัท คอมแพ็คเวิล์ด จำกัด ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติของปีก่อน ๆ และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่จะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  (จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)
 • รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 • ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น
ตั๋วโดยสารและสายการบิน
 • ตั๋วโดยสาร
  • การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทันทีเมื่อทำการจองทัวร์)
  • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
  • กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดำเนินได้ภายหลังออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง
  • ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้ สายการบินไม่รับคำขอบล็อกที่นั่ง Long Leg ผู้โดยสารต้องไปแจ้งคำขอที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง
  • กรณีที่ทัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ  
  • ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบินเท่านั้น กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่
  • การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่น ๆ ในเครือ Star Alliance ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้น ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของสายการบิน
  • กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวร์และสายการบิน

 • สายการบิน
  • สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้มีประวัติครรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวัติคลอดก่อนกำหนด
  • บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
  • กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)
  • น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
  • กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ 
   กว้างxยาวxสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.)
  • บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน
ประกาศ
 • เนื่องจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เรื่องการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์
  เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 สามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ) ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น ต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรือสิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างพำนักในญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) ทางบริษัท และ/หรือหัวหน้าทัวร์ ตลอดจนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ไม่สามารถให้การรับรองการเข้าประเทศแก่ผู้เดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือที่ได้มีการชำระเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้แต่ประการใด ในการซื้อบริการกับทางคอมแพ็คอย่างหนึ่งอย่างใด คอมแพ็คถือว่าท่านรับทราบเงื่อนไข ที่ทางคอมแพ็คกำหนดขึ้นแล้วทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา