รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ญี่ปุ่น

TE012 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ เซ็นได (ชมดอกวิสทีเรีย) 6 วัน 4 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
KINUGAWA PLAZA HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
SENDAI WASHINGTON HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
URABANDAI ROYAL HOTEL
TE012 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ เซ็นได (ชมดอกวิสทีเรีย) 6 วัน 4 คืน (TG)
 

 
รายละเอียดการเดินทาง

12 เม.ย. 62กรุงเทพฯ - สนามบินฮาเนดะ
19.30 น. กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง 
22.45 น. เหิรฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682
13 เม.ย. 62สนามบินฮาเนดะ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - ปราสาทซึรึงะ - ที่ราบสูงอูระบันได - ทะเลสาบโกชิคินุมะ
06.35 น. เดินทางถึง ฮาเนดะ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

นำท่านเดินทางสู่ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค (Hitachi Seaside Park) เป็นสวนริมทะเลขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงด้านทุ่งดอกไม้ที่สวยงาม โดยเฉพาะทุ่งดอกโคเชีย(Kochia)ที่โดยปกติจะมีสีเขียว และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงอยู่ที่เมืองฮิตาชินากา ของจังหวัดอิบารากิ อยู่ห่างจากเมืองโตเกียวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 130 กิโลเมตร และในช่วงเมษายนถึงปลายพฤษภาคม ทุ่งดอกเนโมฟีเลีย จะเป็นดอกไม้สีฟ้า และน้ำเงิน ทำให้ทุ่งหญ้าสีเขียวกลายเป็นสีฟ้าสวยงามแปลกตามาก เพราะหาชมไม่ได้ง่ายนัก ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของสวนแห่งนี้เลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีทุ่งดอก rapeseed สีเหลืองสดที่จะบานพร้อมกันด้วย
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้น ปราสาทซึรุงะ (Tsuruga Castle)ปราสาทซึรุงะตั้งอยู่ที่เมืองไอสึ-วะคะมะซึ จังหวัดฟุกุชิมะ สร้างขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ. 1384 โดยตระกูลอะชินะ ซึ่งให้ ชื่อแรกว่า ปราสาทคุโระคะวะ ภายหลังตกอยู่ภายใต้การครอบครองของยอดไดเมียวแห่งโทโฮะคุ ดะเตะ มะซะมุเนะ ก่อนที่จะส่งต่อให้กับโทะโยะโทะมิ ฮิเดะโยะชิ ในค.ศ. 1590 จนกระทั่งตกทอดมาถึง กะโม อุจิซะโตะ  และได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น ปราสาทซึรุงะ ในปีค.ศ. 1611 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทำให้ปราสาทเสียหายไปอย่างมากและก็เริ่มเอียง จึงได้มีการบูรณะโดยเจ้าของปราสาทคนใหม่ โยชิอะคิ คาโตะ ในปีค.ศ. 1627 ปัจจุบัน “ปราสาทซึรุงะ” ถูกจัดเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมืองไอสึ-วะคะมะซึ ที่มีการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของปราสาทแห่งนี้  

นำท่านเดินทางสู่ ที่ราบสูงอูระบันได เป็นบ่อน้ำทางทิศเหนือของภูเขาบันได(Mount Bandai) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้งที่นิยมแห่งหนึ่ง มีทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดฟุคุชิมะ

ทะเลสาบโกชิคินุมะ (Urabandai Goshiki-numa Ponds) หรือ (บึงน้ำ 5 สี)  สถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจจากการได้เห็นวิวที่น่ามหัศจรรย์  โกชิคินุมะ นั้นมีบึง หลักๆ รวมตัวกันอยู่ถึง 9 บึง ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่ใหญ่ที่สุดของอูระบันได โดยแต่ละบึงก็จะมีสีของน้ำเฉพาะตัวเอง มีตั้งแต่สีน้ำตาลเข้ม ไปจนถึงสีฟ้าเข้ม  ซึ่งสีของน้ำที่เห็นจะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ ช่วงเวลา และปัจจัยอื่นๆ  ตลอดความยาวกว่า 3.6 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทางเที่ยวชมธรรมชาติยอดนิยมแห่งหนึ่งในแถบนี้ทีเดียว
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรม  SENDAI ROYAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 
14 เม.ย. 62ศาลเจ้าชิโอกามะ - อ่าวมัตสึชิมะ - เกาะโอชิม่า - ศาลเจ้าโกได - สวนผลไม้ - ออนเซ็น
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าชิโอกามะ (Shiogama Shrine) ศาลเจ้าชิโอะกามะเป็นหนึ่งในศาลเจ้าเพียงไม่กี่แห่งที่มีประวัติยาวนานถึง 1200 ปี และยังเป็นสถานที่ที่ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วย ต้นซากุระบริเวรศาลเจ้าเปรียบได้กับอนุสรณ์ทางธรรมชาติ คนที่มาศาลเจ้าล้วนมาขอพรเกี่ยวกับ สุขภาพของทารก สภาพของทะเล รวมถึงการเดินทางปลอดภัย ภายในศาลเจ้าประกอบด้วยอาคารโบราณที่สร้างในสมัยเอโดะ 15 หลัง ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ นอกจากนี้บริเวณศาลเจ้ายังเป็นจุดชมดอกซากุระที่มีต้นซากุระมากกว่า 300 ต้น รวม 20 สายพันธุ์ ซึ่งจะบานตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม อีกด้วย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านสู่ อ่าวมัตสึชิม่า (Matsushima) เป็นเมืองทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเซนได อ่าวมัตสึชิม่าได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 3 ดินแดนที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น ที่มีเกาะน้อยใหญ่อยู่ถึง 300 เกาะ เมื่อ พ.ศ. 2554 ก็เป็นอีกเมืองที่ได้รับความเสียหายจากสึนามิ สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเสียหาย แต่ทางการและชาวเมืองก็บูรณะฟื้นฟูจนกลับมาสวยงามดังเดิมได้อีกครั้ง มัตสึชิม่า เป็นเมืองท่องเที่ยวริมอ่าวมัตสึชิม่า ที่มีเกาะน้อยใหญ่มากมาย ด้วยเกาะน้อยใหญ่พวกนี้ช่วยลดแรงกระแทกของ คลื่นยักษ์ ทำให้มัตสึชิมะได้รับผลกระทบจากสึนามิ ปี 2011 ไม่มากเท่ากับเมืองริมทะเลอื่นๆในแถบนี้  และเป็นแหล่งเลี้ยงหอยนางรมด้วย โดยมีเมนูแนะนำ ก็คือ “Kaki Fried” เซทหอยนางรมชุบแป้งทอด หวาน สด อร่อยที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนที่นี่ ไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่มัตสึชิม่า คือ  การนั่งเรือชมอ่าวและป้อนอาหารให้นกนางนวล โดยจะสามารถมองเห็นหมู่เกาะน้อยใหญ่บนอ่าวมัตสึชิม่าได้อย่างเด่นชัดกว่า 100 เกาะ จากทั้งหมดที่มีอยู่กว่า 260 เกาะ 

จากนั้น เกาะโอชิม่า (Oshima Island) เกาะที่มีสะพานข้ามไปยังเกาะที่ทอดจากฝั่งยาวประมาณ 20 เมตร เป็นสะพานสีแดงที่มีชื่อว่า โทเงทสึเคียว สมัยก่อนเกาะโอชิม่า เป็นที่หลบภัยของนักบวช ที่บนเกาะนี้มีถ้ำหินเจาะเป็นโพรงทั้งเล็กและใหญ่จำนวนกว่า 50 แห่ง มีพระพุทธรูปหินประดิษฐานอยู่ภายใน ถ้ำบางถ้ำเป็นสถูปหรือเจดีย์หิน ซึ่งแต่เดิมมีถ้ำอยู่ถึง 108 ถ้ำ

ศาลเจ้าโกไดโด (Godaido Shrine) แห่งมัตสึชิม่า ถูกสร้างในปี พ.ศ.1350 ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าถึง 5 องค์ แต่หลังที่เห็นกันในปัจจุบันดาเตะ มาซามุเนะได้สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2147 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโมโมยามะ สร้างด้วยไม้ มีระเบียงทั้งสี่ด้าน การข้ามไปศาลเจ้าจะมีสะพานช่วงสั้นๆ 3 ช่วง สองช่วงก่อนถึงศาลเจ้าเรียกว่า ซึคาชิบาชิ สร้างจากไม้ เว้นช่องระหว่างไม้กระดาน เมื่อเดินข้ามจะมองเห็นพื้นน้ำด้านล่าง มักมีคู่รักมาจูงเมื่อข้ามสะพานเพราะเชื่อว่า จะทำให้สานสัมพันธ์แห่งรักแนบแน่นยิ่งขึ้น

จากนั้นนำท่านไปยัง สวนผลไม้ เพื่อให้ท่านได้ลิ้มรสผลไม้จากต้นเด็ดกันจากขั้วเลือกกินเลือกทานกันตามอัธยาศัยให้เต็มที่กับการมาเยือน (ผลไม้ที่ให้ท่านรับประทานนั้นจะเป็นไปตามฤดูกาลของเมืองแห่งนี้)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี
ที่พักโรงแรม  KINUKAWA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
15 เม.ย. 62สวนผลไม้ - เมืองนิกโก้ - น้ำตกเคง่อน - ทะเลสาบชูเซนจิ - คินูกะวาออนเซน
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านไปยัง สวนผลไม้  เพื่อให้ท่านได้ลิ้มรสผลไม้จากต้นเด็ดกันจากขั้วเลือกกินเลือกทานกันตามอัธยาศัยให้เต็มที่กับการมาเยือน (ผลไม้ที่ให้ท่านรับประทานนั้นจะเป็นไปตามฤดูกาลของเมืองแห่งนี้.)
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายจากนั้นนำท่านไปยัง น้ำตกเคงอน (Kegon Waterfall) ตั้งอยู่ภายในเมืองนิกโก้ จังหวัดโทจิงิ ที่นี่นั้นสวยเลื่องชื่อจนได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 3 น้ำตกที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น นอกจากที่เราจะได้มาเที่ยวชมความงดงามของน้ำตกชื่อดังที่มีความสูงเกือบๆ100 เมตร มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และในช่วงหน้าหนาวตัวน้ำตกนี้ก็ยังแข็งเป็นรูปร่าง และดูแปลกตาไปอีกด้วย

จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบชูเซนจิ เป็นทะเลสาบที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสูงประมาณ 1,269 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 20,000 ปีที่แล้ว ในตอนที่ภูเขานันไตระเบิด ทำให้แอ่งน้ำหลายสายไหลรวมกันกลายเป็นทะเลสาบชูเซนจิ ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถดื่ม  ด่ำไปกับความเงียบสงบของทะเลสาบและอากาศบริสุทธิ์ในฤดูร้อน อีกทั้งยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ทะเลสาบสะท้อนเงาของท้องฟ้าราวกับเห็นภาพของกระจกขนาดใหญ่ยักษ์สะท้อนความงามอย่างหาที่ไหนไม่ได้
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี
16 เม.ย. 62สวนคาชิคาเงะ(ชมดอกวิสทีเรีย) - สวนคุมากายะซากุระซึซึมิ - ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนอาชิคางะ (Ashikaga Flower Park) เป็นหนึ่งในสวนดอกวิสทีเรียที่สวยงามและอลังการที่สุดของประเทศญี่ปุ่น บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 60 ไร่ ที่จัดแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม โดยมีไฮไลท์อยู่ที่ อุโมงค์ต้นวิสทีเรียยาวเกือบ 100 เมตร และต้นวิสทีเรียขนาดใหญ่ยักษ์ อายุกว่า 140 ปีมาแล้ว อยู่ที่จังหวัดโทชิกิเมืองอาชิคางะ ดอกวิสทีเรียเป็นดอกไม้ที่ชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญมากเช่นเดียวกับดอกซากุระ โดยในภาษาญี่ปุ่น ดอกวิสทีเรียนี้จะอ่านออกเสียงว่า ฟูจิ เสียงเดียวกับภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาประจำชาติ และยังถูกใช้เป็นชื่อตระกูลของคนญี่ปุ่นกันอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงชุดการแสดงคาบูกิ ที่เป็นการแสดงละครเวทีของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมด้วย ทำให้สวนแห่งนี้เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นช่วงพีค จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมกันมากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายจากนั้นนำท่าน สวนคุมากายะซากุระซึซึมิ เป็นที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยเอโดะหรือเมื่อประมาณ 400 ปีก่อน และในปี 1990 ได้ถูกเลือกให้เป็น "สถานที่แห่งซากุระอันมีชื่อ 100 แห่ง" ซึ่งเป็นสวนริมน้ำยาวเป็นอุโมงค์ต้นซากุระถึง 2 กิโลเมตร ตั้งอยู่จังหวัดไซตามะ เป็นจุดชมซากุระที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งของญี่ปุ่น ติดอันดับ 100จุดชมซากุระที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นด้วยอีกไฮไลท์สำคัญในการชมสวนแห่งนี้คือในบางปีจะมีดอกเรปซีด(Rapeseed)หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า นาโนะฮานะ(Nanohan)ที่เป็นเหมือนดอกไม้ริมทางต้นเล็กๆ ดอกเป็นพวงเล็กๆสีเหลืองสดออกดอกบานเป็นทุ่งพร้อมๆกันกับดอกซากุระทำให้มีสีเหลืองตัดกับสีชมพูของดอกซากุระ สวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากๆ

จากนั้น ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า  แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
17 เม.ย. 62วัดอาซากุสะ - วัดนาริตะซัง ชินโซจิ - อิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุซะ คันนอน หรือ วัดเซนโซจิ วัดที่มีชี่อเสียงของเมืองโตเกียว มีลักษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเข้าชั้นนอกที่เรียกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจ้าสายฟ้า) กลางประตู มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลักเทพเจ้าสายฟ้าและเทพเจ้าสายลมทำหน้าที่เป็นทวารบาล อยู่สองข้างประตู จากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลักด้านในวัด  เป็นถนนความยาวประมาณ  200 เมตร  เรียกว่า Nakamise สองข้างทางมีร้านขายของพื้นเมืองของญี่ปุ่น อาทิ ชุดยูกะตะ พัด ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวัก เครื่องลาง ของที่ระลึกของญี่ปุ่นทุกชนิด ขนมญี่ปุ่น ไอศรีม และอีกมามาย และเมื่อผ่านประตูหลัก Hozomon เข้ามาก็จะถึงลานด้านหน้า ตรงกลางลานจะมีกระถางธูปปักอยู่ ข้างกระถางมีที่ล้างมือคล้ายกับว่าให้ชำระร่างกายให้ บริสุทธิ์ ก่อนไหว้พระ และเมื่อจุดธูปแล้ว คนญี่ปุ่นมักจะเอามือกวักควันธูปเข้าหาตัว ด้วยเชื่อว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงสติปัญญาดี, เงินทองไหลเข้ากระเป๋า
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายจากนั้นนำท่านสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) ตั้งอยู่ที่ เมืองนาริตะ (Narita) ภายในจังหวัดชิบะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.940 ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตั้งอยู่ในบริเวณที่กว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้น เป็นวัดที่นิยมมาขอพรเรื่องสุขภาพ  ระหว่างทางมาวัดเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านจำหน่ายสินค้างานฝีมือดั้งเดิม ร้านอาหาร และร้านของที่ระลึก ซึ่งเปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวมานานหลายศตวรรษ เรียกได้ว่าเป็นวัดที่ดีงามทั้งความงดงาม เก่าแก่ และยังมีแหล่งช็อปปิ้งรอบๆให้ได้เพลินกันยาวๆอีกด้วย

ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งใน ห้างอิออน ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนาาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม และซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย

ถึงเวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินนาริตะ
17.30 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 677
22.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

​อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2561  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • บริการน้ำวันละ 1 ขวด
 • บริการ WIFI ฟรีบนรถบัส
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  (หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ...) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต  
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมัดจำค่าทัวร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ 
การยกเลิก
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์*** หากท่านได้ทำการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน  ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วัน หักค่ามัดจำ  
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วัน หักค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วัน หักค่าใช้จ่าย  75 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วัน หักค่าใช้จ่าย  100% ของราคาทัวร์
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่  หักค่าใช้จ่าย 100%
  *** ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด***
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
 • เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 • กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 
 • กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 •  ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร 
หมายเหตุ.. (สำคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย  ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
 • หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้
  ** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง 
  ** กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
  ** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
   (ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy