รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


หน้าแรก  Arrow ทัวร์ต่างประเทศ  Arrow ทัวร์ญี่ปุ่น  Arrow TE304 : ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ขึ้นบอลลูนชมเมืองกุโจ 5 วัน 3 คืน (JL)

TE304 : ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ขึ้นบอลลูนชมเมืองกุโจ 5 วัน 3 คืน (JL)

Japan Airlines (JL)

พิมพ์ พิมพ์ ดาวน์โหลดโปรแกรทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
CHUBU COMFORT HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
NAGOYA CASTLE PLAZA HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
TAKAYAMA HIDA PLAZA HOTEL
TE304 : ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ขึ้นบอลลูนชมเมืองกุโจ 5 วัน 3 คืน (JL)

 

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรกประเทศไทย - ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) 
21:30 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ R เคาน์เตอร์โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังจากที่ผู้โดยสารทุกท่านได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านพร้อมกัน ณ ห้องผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
วันที่สองประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินชูบุเซ็นแทร (นาโกย่า) - จังหวัดกิฟุ   อิ่มอร่อยกับเซ็ตเมนูปลาอิวานะอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อจังหวัด - จุดชมวิวหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ - ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวา - ทาคายาม่า - อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณซันมาชิซึจิ
00:25 น. เดินทางจากกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL 738 (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
08:00 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่หนึ่งของญี่ปุ่น ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย
09:00 น. นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “กิฟุ” (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3:00 ชั่วโมง) ท่านจะได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของเมืองเล็กท่ามกลางป่าไม้และขุนเขา ที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นในอดีตครั้งสร้างเมืองในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางจังหวัดกิฟุ ตอนบนของกระแสน้ำนะกะระซึ่งติดอันดับ 1 ใน 3 ธารน้ำบริสุทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องความบริสุทธิ์ของสายน้ำใส...

นำท่านสู่ “จุดชมวิวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ” ท่านจะได้เห็นภาพมุมบนกว้างที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้านจากด้านบนของ “ภูเขาชิโระยาม่า” (รถบริการขึ้นเขาเปิดทำการตามประกาศของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น) ความงดงามของหมู่บ้านชาวนาแห่งนี้เกิดจากการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มบ้านไม้อายุเก่าแก่กว่าสองร้อยปีบนพื้นที่ราบ ระหว่างเชิงเขาฮากุที่ปกคลุมด้วยต้นสนหนาทึบกับสายน้ำสีครามใสของแม่น้ำโชกาวา ที่ไหลคดเคี้ยวแทรกผ่านพื้นหินกรวดทางด้านตรงข้าม บ้านแต่ละหลังถูกออกแบบมาให้สามารถต้านทานการทับถมของหิมะที่ตกหนักในฤดูหนาวและสายฝนกระหน่ำด้วยหลังคาฟางซ้อนหนา ช่วงเดือนเดียวกับที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง นาข้าวและแปลงผักก็เต็มไปด้วยต้นกล้าเล็ก ๆ สีเขียวอ่อน มองดูไกล ๆ จากจุดชมทิวทัศน์แล้วรู้สึกถึงพลังชีวิตที่กำลังงอกเงยหลังผ่านพ้นฤดูหนาวอันหนาวเหน็บ...
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเซ็ตญี่ปุ่นเมนูปลาอิวานะ อาหารพื้นเมืองแนะนำขึ้นชื่อของจังหวัด ด้วยปลาคัดสรรอย่างดีจึงทำให้เนื้อปลามีรสชาติหวานอร่อยโดยธรรมชาติ
บ่าย นำท่านชม “หมู่บ้านชิราคาวะโกะ” หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 ท่านจะพบบ้านในแบบกัสโชทสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้อย่างดี…

นำท่านเดินทางสู่เมือง “ทาคายาม่า” ซึ่งอยู่ในเมือง “ฮิดะ” เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่เป็นมิตร เมืองทาคายาม่าได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว...

นำท่านชมความงดงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงความเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริง ให้ท่านได้เดินชม “เมืองเก่าซันมาชิซึจิ” ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน ร้านค้าน่ารัก ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเกบ่มและหมักอย่างดี ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน

ฟรีบริการพิเศษท่านด้วยการทดลองชิม “เนื้อวัวฮิดะย่างชั้นเยี่ยม” รสชาตินุ่มละมุนละลายในปาก ให้ท่านลิ้มลองรสเนื้อวัวที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองฮิดะติดอันดับเนื้อวัว หนึ่งในสามของเนื้อวัวที่อร่อยที่สุดของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย...
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม...

บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูอาหารชุดญี่ปุ่นด้วยการเลือกสรรวัตถุดิบที่ดี และล้วนแต่เป็นของท้องถิ่นทั้งสิ้น ซึ่งรายการอาหารที่บริการจะแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาล
ที่พัก TAKAYAMA HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทั่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต 
วันที่สามทาคายาม่า - กุโจฮะจิมัง - กิจกรรมขึ้นบอลลูนชมเมืองกุโจ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - กิจกรรมนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - นาโกย่า (จังหวัดไอจิ) - อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ - อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง และบริการด้วยเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ (ไม่อั้น)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
     
นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณ “กุโจฮะจิมัง” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:15 ชั่วโมง) 

นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ “กิจกรรมขึ้นบอลลูนชมเมืองกุโจ” ทดลองขึ้นบอลลูนที่ความสูง 25 เมตร ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 5-8 นาทีต่อครั้ง ระหว่างที่บอลลูนกำลังลอยขึ้นสู่ด้านบน ท่านจะเห็นเมืองกุโจในมุมสูงที่หาชมได้ยาก (ในการขึ้นบอลลูนจำเป็นจะต้องใช้ช่วงเวลาที่กระแสลมอ่อนที่สุด ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย กิจกรรมนี้อาจหยุดให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) See : https://www.youtube.com/watch?v=sVkTcXkhVOw
     
จากนั้นนำท่านสมบุกสมบันการกิจกรรมผาดโผนที่สุดตื่นเต้นไม่แพ้กับการขึ้นบอลลูน คือ “กิจกรรมนั่งรถสะเทิ้นสะเทิ้นบก” โดยจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ เป็นผู้บริการขับรถและดูแลท่านตลอดการนั่งรถชมวิว ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่พาท่านฝ่าป่าจำลอง ตะลุยแม่น้ำระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ว่าต้องการความเร็วและตื่นเต้นขนาดไหน สำหรับท่านที่ไม่ต้องการความตื่นเต้นมาก เจ้าหน้าที่จะทำการปรับโหมดการขับธรรมดาให้สำหรับกิจกรรมนี้
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “นาโกย่า” (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) เมืองใหญ่ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้า และการเมืองของบริเวณภาคกลาง มีอุตสาหกรรมสำคัญทางด้านสิ่งทอ รถยนต์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และย่านการค้าทันสมัย เมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัด “ไอจิ” จังหวัดที่มีมูลค่าการส่งสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น เป็นจุดศูนย์กลางที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการประดิษฐ์สิ่งของ มาแต่อดีต ดังนั้นจึงมีอุตสาหกรรมหลากหลายสาขากระจุกตัวกันอยู่ในจังหวัดไอจิ ตั้งแต่อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เช่น เครื่องปั้นดินเผา สิ่งทอ จนถึงอุตสาหกรรมแนวหน้า เช่น ยานยนต์ การบินและอวกาศ...

นำท่านอิสระช้อปปิ้ง “ย่านซาคาเอะ” จุดเด่นของสถานีนี้อยู่ที่รูปลักษณ์อาคารคู่แฝดที่เรียกว่า JR CENTRAL TOWER โดยภายในจะมีทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร จุดชมวิว และอีกหนึ่งความพิเศษ คือ บริเวณชั้นสองจะเป็นสวนที่ท่านสามารถมานั่งพักผ่อนระหว่างรอเดินทางไปยังจุดหมายถัดไป หรือจะเดินไปฝั่งตรงข้ามสถานีก็จะมีตึก MIDLAND SQUARE ที่รวบรวมช้อปแบรนด์ดังจากทั่วโลกมาไว้ที่นี่ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, CARTIER ให้คุณได้ช็อปกันเพลิน ๆ หรือจะนั่งจิบกาแฟชมเมืองนาโกย่าไปพลาง ๆ ที่นี่ก็มีคาเฟ่เก๋ ๆ คอยต้อนรับคุณอยู่จำนวนมากมาย ถ้าเดินต่อมายังทางเชื่อมด้านขวามือของสถานีจะเจอสถานีรถไฟ JR TAKASHIMAYA ซึ่งเป็นสถานีจุดเปลี่ยนรถที่มีเส้นทางต่อไปยังสถานีอื่น ๆ ได้อีกหลากหลายและยังมีร้านค้าจำนวนมากให้เลือกแวะช้อป ชิม ชิลอีกด้วย...
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร…

บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น
อิ่มอร่อยอย่างไม่อั้นกับเนื้อสันนอก เนื้อสันในที่คัดสรรมาอย่างดี เนื้อไก่หมักเครื่องเทศเนื้อหมูสไลด์ ผักสด ๆ นานาชนิดให้ท่านได้ปิ้งบนเตาร้อน พร้อมทั้งน้ำจิ้มแสนอร่อยสูตรพิเศษเฉพาะร้าน หรือจะเลือกทานข้าวแกงกะหรี่ อุด้งร้อน ซุปต่าง ๆ และสุดพิเศษกับข้าวปั้นหน้าปลาดิบหลากชนิด เช่น หน้ากุ้ง ปลาหมึก ไข่ปลา ปลาแซลมอน ปลาโอ และเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ ของหวานชนิดต่าง ๆ และไอศครีม (ไม่อั้น)
ที่พัก NAGOYA CASTLE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่นาโกย่า - ชมสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ “นาบานะ โนะ ซาโตะ” (จังหวัดมิเอะ)  อิสระช้อปปิ้ง “นางาชิม่า แจ๊ส ดรีม เอ้าท์เล็ต” - เมืองโทโกนาเมะ (จังหวัดไอจิ)  ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
     
นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “มิเอะ” ตั้งอยู่ที่ในใจกลางประเทศญี่ปุ่น หันหน้าออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งอยู่ระหว่างเมืองนาโกย่า โอซาก้า และเกียวโต เป็นจังหวัดที่มีชายฝั่งยาวถึง 1,000 กิโลเมตร ลักษณะชายฝั่งเป็นหินขรุขระสวยงามและน่าชมเป็นอย่างยิ่ง และนับได้ว่าจังหวัดมิเอะมีธรรมชาติที่สวยงาม และประกอบด้วยพื้นที่หนึ่งในสามที่เป็นป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ ซึ่งในสมัยโบราณ มิเอะเป็นจังหวัดที่จัดอาหารให้กับจักรพรรดิญี่ปุ่น และถูกเรียกว่า MIKETSUKUNI คือ สถานที่เวลาจักรพรรดิเสวยพระกายาหาร มิเอะเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสถานที่ ๆ เต็มไปด้วยภูเขาและทะเล อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม...

นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น บนภูมิภาคชูบุ “นาบานะ โนะ ซาโตะ” ชมสวนดอกไม้ที่บานสะพรั่งไปทั่วท้องทุ่ง ตื่นตาตื่นใจกับการเนรมิตทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์บนพื้นที่มากกว่า 13,000 ตารางเมตร ดอกไม้ที่จัดแสดงจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลซึ่งท่านสามารถชมดอกไม้หลายชนิดที่แตกต่างกัน เช่น ดอกบ๊วย ต้นซากุระเก่าแก่กว่า 100 ปี ทิวลิป กุหลาบ ฯลฯ อิสระให้ถ่ายรูปอย่างเพลิดเพลินกับดอกไม้สวยสดงดงามตระการตา...
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (รับเงินคืนท่านละ 1,500 เยน)
บ่าย นำท่านสู่เขตช้อปปิ้งแห่งใหม่เอ้าท์เล็ตใหญ่ “นางาชิม่า มิทสึอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต” ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยราคาถูกจนคุณแปลกใจ แหล่งรวมของแบรนเนมชื่อดังจากทั่วโลก ทั้งแฟชั่นนำสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกค่ายที่พร้อมใจกันมาลดราคากัน เช่น COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS และยังมีสินค้าอีกมากมาย...

นำท่านเดินทางสู่เมือง “โทะโกะนาเมะ” ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด “ไอจิ” เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงเรื่องเครื่องปั้นดินเผาของจังหวัดไอจิ ซึ่งลักษณะโคลนหรือดินที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบของเมืองนี้จะเป็นสีส้มน้ำตาล นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่เป็นประตูเชื่อมไปยังเมืองต่าง ๆ อีกด้วย...

นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ “อิออนช้อปปิ้งมอลล์” ห้างที่ใหญ่ที่สุดในแถบภูมิภาคชูบุ ให้อิสระกับทุกท่านได้ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า   รองเท้า   นาฬิกา เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้าน 100 เยน ที่ทุกท่านสามารถซื้อหาของใช้ดี ๆ และของฝากนานาชนิดได้อย่างสนุกจุใจ...
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
ที่พัก CHUBU COMFORT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นเทร - ประเทศไทย - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เดินเท้าเข้าสู่ “สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรนาโกย่า” ตั้งอยู่ในพื้นที่ถมทะเล ชานเมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ ของประเทศญี่ปุ่น นับเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับงานเอ็กซ์โป ในปี ค.ศ. 2005 เนื่องจากสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่กึ่งกลางของประเทศญี่ปุ่น จึงทำให้สามารถเป็นศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศของประเทศที่สำคัญ ลักษณะพิเศษ คือ มีพื้นที่พาณิชยกรรมแยกอยู่บนชั้นหนึ่งของอาคารผู้โดยสาร เรียกว่า แอร์ซิตี (AIRCITY) ประกอบด้วยพื้นที่ขายของแบบตะวันตก แบบญี่ปุ่น และพื้นที่พักผ่อน เช่น โรงอาบน้ำแร่ ทำให้นอกจากเป็นท่าอากาศยานแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนในจังหวัดไอจิและพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเดินทางระหว่างตัวเมืองนาโกย่าได้รถไฟฟ้าความเร็วสูงภายในเวลา 20 นาที...
09:55 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL 737
13:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ (ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับตารางการบินภาคฤดูร้อน เป็นไปตามกำหนดการของสายการบิน)ดาวน์โหลดใบจอง

   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง


ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้วย
 •  ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด(ไป-กลับ) โดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์
 •  ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินตามประกาศของสายการบินที่ใช้ (ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการกำหนดราคาค่าทัวร์แล้ว กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกว่าจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บส่วนเพิ่มเติม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 •  ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางจำต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 46 กิโลกรัม (ใบละ 23 กิโลกรัม X 2 ใบ) หากกรณีที่น้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใดใบหนึ่ง มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎข้อกำหนดของสายการบินนั้น (ข้อกำหนดด้านน้ำหนักอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดยยึดประกาศของสายการบินปัจจุบัน)
อัตรานี้รวม
 •  ค่าบริการน้ำแร่วันละ 1 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 •  ค่าบริการมัคคุเทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ
 •  ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
 •  ค่าห้องพักโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
อัตรานี้ไม่รวม
 •  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
 •  ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 •  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 •  ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับชำระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิตที่ออกให้โดยธนาคารในต่างประเทศ
การชำระเงิน
 • บริษัทรับมัดจำ 10,000.- บาท สำหรับการจอง/ที่นั่ง
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด
  (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศครั้งใหม่ของสายการบินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
 • กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่ว่าจากกรณีใด
 • กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
 •  กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด
 • หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 • ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วัน ช่วงปกติ  (Low Season / Basic Period)
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลต่าง ๆ วันคริสตมาส วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม เป็นต้น
เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)
 • บริษัท คอมแพ็คเวิล์ด จำกัด ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติของปีก่อน ๆ และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่จะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  (จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)
 • รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 • ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น
ตั๋วโดยสารและสายการบิน
 • ตั๋วโดยสาร
  • การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทันทีเมื่อทำการจองทัวร์)
  • ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
  • กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดำเนินได้ภายหลังออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง
  • ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้ สายการบินไม่รับคำขอบล็อกที่นั่ง Long Leg ผู้โดยสารต้องไปแจ้งคำขอที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง
  • กรณีที่ทัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ  
  • ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบินเท่านั้น กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่
  • การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่น ๆ ในเครือ Star Alliance ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้น ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของสายการบิน
  • กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวร์และสายการบิน

 • สายการบิน
  • สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้มีประวัติครรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวัติคลอดก่อนกำหนด
  • บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
  • กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)
  • น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
  • กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ 
   กว้างxยาวxสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.)
  • บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน
ประกาศ
 • เนื่องจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เรื่องการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์
  เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 สามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ) ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น ต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรือสิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างพำนักในญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) ทางบริษัท และ/หรือหัวหน้าทัวร์ ตลอดจนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ไม่สามารถให้การรับรองการเข้าประเทศแก่ผู้เดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือที่ได้มีการชำระเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้แต่ประการใด ในการซื้อบริการกับทางคอมแพ็คอย่างหนึ่งอย่างใด คอมแพ็คถือว่าท่านรับทราบเงื่อนไข ที่ทางคอมแพ็คกำหนดขึ้นแล้วทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา