รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์ญี่ปุ่น

TE008 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชิราคาวะโกะ คามิโคจิ [ใบไม้เปลี่ยนสี] 6 วัน 4 คืน (JL)


Japan Airlines (JL)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
TE008 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชิราคาวะโกะ คามิโคจิ [ใบไม้เปลี่ยนสี] 6 วัน 4 คืน (JL)

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)
​20:30 น. เรียนเชิญคณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ R เคาน์เตอร์เจแปนแอร์ไลน์ ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที หลังผู้โดยสารได้รับบัตรขึ้นเครื่องแล้ว กรุณาทำการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึ้นเครื่องกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึ้นเครื่องอีกครั้ง เนื่องจากประตูขึ้นเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน เรียนเชิญผู้โดยสารพร้อมกัน ณ ห้องผู้โดยสารประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
​23:30 น. ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728
(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนัดหมาย)
วันที่ 2ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคันไซ (โอซาก้า) ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้านัมบะยาซากะ - อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ - จังหวัดกิฟุ
​07:05 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคันไซ (นครโอซาก้า) บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
     
“ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคันไซ” สนามบินที่เกิดจากการถมทะเล หรือจะเรียกอีกชื่อได้ว่า “สนามบินลอยทะเล” เป็นสนามบินที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้อยู่ห่างออกไปจากตัวแผ่นดิน โดยมีสะพานข้ามทะเลไปยังตัวสนามบินไกลถึง 3,750 เมตร ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1998

นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” ชมด้านในป้อมปราการน่าเกรงขามของโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ กำแพงหินแกรนิตสูงชัน แสดงให้เห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของฝีมือมนุษย์ในอดีต องค์ปราสาทสูงเด่นเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ท่านได้ศึกษาจากแบบจำลองในโบราณวัตถุ และยังเป็นจุดชมวิวนครโอซาก้า 

นำท่านชมสถานที่เก็บ “แคปซูลกาลเวลา” สถานที่ซึ่งถูกบันทึกเก็บเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่น ตลอดระยะการดำเนินชีวิตแต่ละช่วงเวลา บันทึกเรื่องราวประวัตศาสตร์ การค้นพบเทคโนโลยี ซึ่งจะถูกนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะชนในอนาคต เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในอดีตแก่คนรุ่นต่อไป
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเยี่ยมชม “ศาลเจ้านัมบะยาซากะ” ตั้งอยู่ในย่านนัมบะของนครโอซาก้า สัญลักษณ์ที่สังเกตุได้อย่างโดดเด่น คือ หัวสิงโตปั้นหน้าตาดุดันขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้า มีความสูง 17 เมตร ความกว้าง 11 เมตร และ ลึก 7 เมตร ซึ่งมีความเชื่อกันว่าปากของสิงโตตัวใหญ่นั้นจะสามารถกลืนกินสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ช่วยปัดเป่าความชั่วร้ายให้หายไป นำพามาซึ่งความมีโชคลาภเข้ามา ปัจจุบันกลายเป็นที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาสักการะขอพรเรื่องการเรียน หรือการงานให้เกิดความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง งานปั้นสิงโตเอกลักษณ์โดดเด่นใบหน้าดุดันกลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมสำหรับผู้มาเยือน
     
ย่าน “ชินไซบาชิ” เมืองท่าที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคคันไซ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ข้าวของเครื่องใช้ของท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ อาทิ กล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ MP3, WALKMAN, CD-PLAYER, COMPUTER, NOTEBOOK, GAMES หรือท่านจะเลือกสนุกกับการซื้อของแบบสบาย ๆ กระเป๋าที่ร้าน 100 เยน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%) ที่มีของหลายประเภท เลือกซื้อของฝากติดไม้ติดมือ และนอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าหรูมีชื่อของประเทศญี่ปุ่น

นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “กิฟุ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3:00 ชั่วโมง) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และได้รับความนิยมมากสำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก GIFU MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ ในค่ำคืนนี้กรุณาจัด OVER NIGHT BAG สำหรับ 2 คืน เพื่อใช้สำหรับการเข้าพักในโรงแรมคืนถัดไป เนื่องจากโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นไม่มีพนักงานยกกระเป๋าบริการ โดยเฉพาะโรงแรมต่างจังหวัด ลิฟต์โดยสารมีขนาดเล็ก และมีผู้ใช้บริการมาก จึงไม่สะดวกในการนำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้าเช็คอิน
วันที่ 3กิฟุ - เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  อิสระช้อปปิ้งย่านถนนโบราณซันมาชิซึจิ - โอะคุฮิดะ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) เพื่อนำท่านชม “บ้านตัวอย่าง” ซึ่งโครงสร้างบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้วัสดุที่ทำจากโลหะ เหล็ก หรือแม้แต่ตะปูแม้แต่ตัวเดียว ซึ่งยังคงความแข็งแรงและสามารถรองรับหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดีด้วย อิสระเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามรอบหมู่บ้านได้ตามอัธยาศัย ลักษณะเด่นของบ้านที่มีขนาดใหญ่ หลังคามุงด้วยต้นหญ้าขนาดใหญ่ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัชโชทสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือพนมเข้าหากันจนเป็นคล้ายดอกบัวตูม ตัวบ้านจะมีความยาวประมาณ 18 เมตร และกว้างถึง 10 เมตร
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง “ทาคายาม่า” เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่เป็นมิตร เมืองทาคายาม่าได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเก่าคล้ายเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว

นำชมความงามของ เมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงความเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริงเดิน

นำท่านชมสถานที่สำคัญในอดีต “ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า” ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของ โชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักเจ้าหน้าที่ นำชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงความเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริง

เดินชม “ถนนโบราณซันมาชิซึจิ” ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นโรงบ่มสาเก ร้านมิโสะ ตุ๊กตาซารุโบะโบะตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน ร้านขายของที่ระลึกและเครื่องป้องกันสิ่งชั่วร้าย นอกจากนี้ยังมีร้านเนื้อวัวฮิดะย่างอร่อย

นำท่านเดินทางสู่เมือง “โอะคุฮิดะองเซ็น” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือสุดของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นเป็นหนึ่งในห้าจุดที่มีองเซ็นจากน้ำพุร้อนที่ส่งตรงมาจากทางใต้เทือกเขาแอลป์ สถานที่ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติซึ่งจัดเป็นจุดที่มีบรรยากาศที่ดีและวิวที่สวยงาม หากผ่านมาเมืองนี้ต้องหาโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการลงแช่บ่อองเซ็นกลางแจ้งพร้อมดื่มด่ำไปกับธรรมชาติอันงดงาม ผ่อนคลายกับกับเสียงธรรมชาติให้ได้
ค่ำรับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พัก HOTEL OKUHIDA YAKUSHI NO YU HONJIN  หรือเทียบเท่า

พิเศษ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นมาอย่างช้านานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต
วันที่ 4โอะคุฮิดะ - สถานีชินโฮตากะ - องเซ็นแช่เท้า - จุดชมวิวภูเขาชินโฮตากะ (กระเช้าไฟฟ้าสองชั้นแห่งแรกของญี่ปุ่น) - คามิโคจิสวิตเซอร์แลนด์แห่งญี่ปุ่น  สะพานคัปปะ - ทะเลสาบซึวะ (จังหวัดนากาโน่)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้า “ชินโฮตากะ” ให้ท่านได้ “เพลิดเพลินกับการแช่องเซ็นเท้า” เพื่อเป็นการผ่อนคลาย โดยทั่วไปเรามักจะได้ยินคุณสมบัติในการแช่น้ำแร่ในหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละที่คุณสมบัติในการแช่ก็จะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแร่ธาตุแต่ละชนิดที่อยู่ในน้ำแร่นั้น และโดยส่วนใหญ่จะเป็นการแช่ทั้งตัว แต่ก็มีสถานหลายแห่งที่มีลักษณะเป็นบ่อที่ใช้เท้าในการแช่เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย และเพื่อเป็นการผ่อนคลายกับการเดินทางโดยใช้ระยะเวลาไม่มากนัก 

นำท่านทดลองขึ้น “กระเช้ากอนโดลาที่เป็นแบบสองชั้นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น” ซึ่งจะนำท่านขึ้นไปสู่ความสูงเหนือเมฆที่ระดับ 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่นี่ท่านจะสามารถอิ่มเอมไปกับทัศนียภาพแห่งเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นตอนเหนือ สามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาสูง 3,000 เมตรจากบริเวณจุดชมวิวดาดฟ้า ท่านสามารถเพลิดเพลินกับดอกไม้ป่าและพรรณไม้ในที่สูงในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน มากไปกว่านั้นสีสันของใบไม้ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็มีมนต์เสน่ห์ที่ตรึงตราตรึงใจในช่วงปลายเดือนตุลาคม ท่านจะสามารถเห็นกำแพงหิมะที่มีความสูงสามเมตรช่วงฤดูหนาว 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เส้นแห่งธรรมชาติ “เส้นทางคามิโคจิ” อุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่และมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น คามิโคจิมีความหมายว่าสถานที่ที่เทพเจ้าลงมาประทับ ซึ่งในบริเวณนี้มีบึงน้ำอยู่ทั้งสองแห่ง คือ บึงไทโช และบึงเมียวจิน บึงไทโชซึ่งอยู่ระหว่างทางถือเป็นสถานที่ถ่ายภาพยอดนิยม ที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดที่จะแวะถ่ายรูปบริเวณบึงสีเขียวมรกตที่มีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลัง คามิโคจิหรือหลายคนเรียกว่า "สวิตเซอร์แลนด์แห่งประเทศญี่ปุ่น" ถือเป็นมงกุฎอัญมณีแห่งเทือกเขาแอลป์ ที่นี่เป็นจุดชมทัศนียภาพอันงดงามสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,500 เมตร โดยมีความงดงามของแม่น้ำอาซึสะ ที่มีสีสะท้อนจากผืนน้ำสีเขียวมรกตด้านล่างสู่ด้านบน 
 
ระหว่างทางจะมี แม่น้ำอาซึสะไหลผ่าน สองข้างทางจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้ครึ้ม ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ “สะพานคัปปะ” สัญลักษณ์ของคามิโคจิ เป็นสะพานแขวนที่ทำด้วยไม้ทอดข้ามแม่น้ำอะซึสะ เมื่อท่านเดินข้ามสะพานท่านจะเห็นผืนน้ำสะท้อนกับเทือกเขาโฮตาเคะและยาเคะตาเคะก่อให้เกิดภาพสะท้อนงดงาม ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบซึวะ” ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเขตภูมิภาคชินชู ตั้งอยู่ทางตอนกลางของลุ่มน้ำซึวะ ทางตอนกลางของจังหวัดนากาโนะ ต้นน้ำของแม่น้ำเท็นยุซึ่งไหลผ่านเมืองโอคายะไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและสุดท้ายไหลไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ในอดีตผิวน้ำในทะเลสาบจะแข็งเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ทำให้สามารถสนุกกับการเจาะรูน้ำแข็งเพื่อตกปลาในทะเลสาบ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พักNAGANO KAMISUWA SHINYU HOTEL หรือเทียบเท่า

พิเศษ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น
มาอย่างช้านานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต
วันที่ 5นากาโน่ - เก็บลูกพลับสดจากสวน (จังหวัดยามานาชิ) - มหานครโตเกียว อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุจุใจครึ่งวันบ่าย - อิ่มอร่อยสุดพิเศษเมนูอัพเกรดอาหารประเภทปิ้งย่างแนะนะโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยนพร้อมบริการขาปูยักษ์ (ไม่อั้น)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “ยามานาชิ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคชูบุของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดที่ถูกปิดล้อมด้วยภูเขา เป็นสถานที่พักตากอากาศยอดนิยมแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเอง 
นำท่านเดินทางสู่ “สวนลูกพลับ” ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลลูกพลับสด ๆ จากต้นและอิ่มอร่อยอย่างเต็มที่กับลูกพลับใหญ่ ๆ ที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีจึงได้ผลใหญ่ สีเหลืองสดทั่วทั้งลูกและกรอบ อีกทั้งรสชาติหวานและหอม รับประกันความอร่อยแน่นอน อิ่มอร่อยกับลูกพลับอย่างจุใจ
  
นำท่านเดินทางสู่  “มหานครโตเกียว” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) มหานครโตเกียวเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น นับเป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย อิสระช้อปปิ้ง “ย่านชินจูกุ” ย่านช้อปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดี ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ร้าน MUJI ร้านค้าร้อยเยน ร้าน UNIQLO ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ร้านอาหารมากมาย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านรองเท้า ให้ท่านได้สนุกและเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้า
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างมื้อพิเศษ (อัพเกรด) ทานและดื่มไม่อั้นแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวอย่างดี เนื้อหมูคัดพิเศษ ชุดอาหารทะเลสด กุ้งตัวใหญ่ หมึกสด ปลาปักเป้า หอยเชลล์พิเศษ ขาปูใหญ่ยักษ์ ผักสด สลัดผัก ซุป และไอศครีม
ที่พัก TOKYO BAY TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6อุรายาสึ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์วัดอาซากุซะ - นาริตะ (จังหวัดชิบะ)  อิสระช้อปปิ้งห้างนาริตะ อิออน มอลล์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนาริตะ  ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ “วัดอาซากุซะ” วัดที่ได้ชื่อว่า เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์   ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัดที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม มีชื่อว่าถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย อาทิ ขนม ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจ ฯลฯ ให้ท่านอิสระกับการซื้อเป็นของฝากที่ระลึก

นำท่านเดินทางสู่เมือง “นาริตะ” ตั้งอยู่ในจังหวัด “ชิบะ” ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา เนื่องจากลักษณะชายฝั่งที่ติดต่อกับอ่าวโตเกียว ในอดีตจังหวัดชิบะเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการบ่ม เช่น มิโซะ สาเก มิริน นอกจากนี้จังหวัดชิบะเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยว ด้วยความที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โอบล้อมไปด้วยทะเล 3 ฝั่ง อยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว จึงสามารถแวะเที่ยวได้อย่างง่ายดาย ซึ่งที่นี่ไม่ได้มีแค่เพียงธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังมีวัฒนธรรมที่โดดเด่น พร้อมทั้งอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ นั่นจึงทำให้จังหวัดชิบะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่น  
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ “นาริตะ อิออน มอลล์” ห้างที่ใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่านได้ ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา   เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และที่ขาดเสียมิได้ คือ ร้านร้อยเยน ที่ทุกท่านสามารถซื้อหาของใช้ดี ๆและของฝากได้อย่างจุใจ นอกจากนี้ยังมีโซนซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซื้อ กาแฟ เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว ขนม เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ของใช้ในครัวเรือน แผนกเครื่องนอน ผลไม้ ฯลฯ
​14:30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินาริตะ ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ ดำเนินการโดยบริษัทท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ แปรสภาพเดิมมาจากองค์การบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่งใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลักที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา เป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารมากอันดับ 2 ของญี่ปุ่น (รองจากสนามบินนานาชาติฮาเนะดะ) เป็นสนามบินที่รองรับการขนส่งทางอากาศเป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่นและอันดับ 3 ของโลก
​18:15 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย) โดย สายการแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 707
​23:35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • Pocket Wifi บริการบนรถโค้ช
 • บริการน้ำแร่วันละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Thaivivat Asia Plus Basic ความคุ้มครองตามระบุในกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม)
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ หากบริการดีน่ารักประทับใจ สามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้
 • ค่าโรงแรม ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
  (ซึ่งมีค่าพักเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง โปรดรับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง)
อัตรานี้ไม่รวม
 •  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น
 •  ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 •  ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับชำระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิตที่ออกให้โดยธนาคารต่างประเทศ
 •  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ หากบริการดีมีอัธยาศัยได้รับความประทับใจ สามารถให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
การชำระเงิน
 • บริษัทรับมัดจำ 10,000.- บาท สำหรับการจอง/ที่นั่ง
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด
  (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศครั้งใหม่ของสายการบินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
 • กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่ว่าจากกรณีใด
 • กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
 • กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด
 • หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 • ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วัน ช่วงปกติ  (Low Season / Basic Period)
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลต่าง ๆ วันคริสตมาส วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม เป็นต้น
สำคัญ (เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)
 • บริษัท ฯ ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติของปีก่อน ๆ และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาอ้างอิง แต่จะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน หรือเลื่อน/ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทาง 
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง 
  (กรณีที่ท่านซื้อ/ออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะตามกำหนดนัดหมายหรือออกเดินทางไปกับคณะแล้วงดใช้บริการใดก็ตามระหว่างทัวร์ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการใด ๆ คืน ไม่ว่าด้วยจากสาเหตุใดก็ตาม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  (จำเป็นต้องแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน)
 • รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนื้อสัตว์น้ำอื่นใดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูที่เป็นผักหรือเต้าหู้แทน
 • ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ (เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจำกัดเรื่องอาหาร(ล่วงหน้า) เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนื้อสัตว์ ภัตตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูให้ท่านได้เพียงผัก หรือเต้าหู้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวบุกเท่านั้น
ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้วย
 • ตั๋วเครื่องบินโดยสารหมู่คณะระหว่างประเทศชั้นประหยัด(ไป-กลับ)โดยสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินตามประกาศของสายการบินที่ใช้ (ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังการกำหนดราคาค่าทัวร์แล้ว กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกว่าจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บส่วนเพิ่มเติม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางจำต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 46 กิโลกรัม (ใบละ 23 กิโลกรัม X 2 ใบ) หากกรณีที่น้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใดใบหนึ่ง มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎข้อกำหนดของสายการบินนั้น (ข้อกำหนดด้านน้ำหนักอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดยยึดประกาศของสายการบินปัจจุบัน)
​ตั๋วโดยสารและสายการบิน

1. ตั๋วโดยสาร
1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทันทีเมื่อทำการจองทัวร์)
1.2 ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
1.3 กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดำเนินได้ภายหลังออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง 
1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้ สายการบินไม่รับคำขอบล็อกที่นั่ง Long Leg ผู้โดยสารต้องไปแจ้งคำขอที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง
1.5 กรณีที่บริษัททัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางในทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ  
1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังขั้นตอนการออกตั๋วเครื่องบิน ผู้เดินทางต้องรอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบินนั้น ๆหรือแม้ว่าคณะทัวร์อาจยังไม่ออกตั๋วเครื่องบินแต่ผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง โปรดทราบว่าตั๋วใบนั้นจะยกเลิกไม่ได้ต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวน ไม่ว่าผู้โดยสารเดินทางหรือไม่ (เป็นเงื่อนไขเฉพาะของสายการบิน กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถยกเลิก/แก้ไขหรือขอเงินคืนได้หรือไม่)
1.7 การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่น ๆ ในเครือ Star Alliance ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้น ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของสายการบิน
1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวร์และสายการบิน

2. สายการบิน
2.1 สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้มีประวัติครรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวัติคลอดก่อนกำหนด 
2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
2.3 กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)
o น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
o กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้ 
กว้างxยาวxสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.)
2.4 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน

 
ประกาศ
 • เนื่องจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เรื่องการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์
  เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 สามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ) ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น ต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรือสิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างพำนักในญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) ทางบริษัท และ/หรือหัวหน้าทัวร์ ตลอดจนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ไม่สามารถให้การรับรองการเข้าประเทศแก่ผู้เดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือที่ได้มีการชำระเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้แต่ประการใด ในการซื้อบริการกับทางคอมแพ็คอย่างหนึ่งอย่างใด คอมแพ็คถือว่าท่านรับทราบเงื่อนไข ที่ทางคอมแพ็คกำหนดขึ้นแล้วทั้งสิ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy