รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


หน้าแรก  Arrow ทัวร์ต่างประเทศ  Arrow ทัวร์ญี่ปุ่น  Arrow TE008 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ โตเกียว 6 วัน 4 คืน (TG)

TE008 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ โตเกียว 6 วัน 4 คืน (TG)

Thai Airways (TG)

พิมพ์ พิมพ์ ดาวน์โหลดโปรแกรทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
AMBIENT AZUMINO HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
FUJINOBOU KAEN HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
REMM ROPPONGI HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
TAKAYAMA ASSOCIA HOTEL
TE008 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ โตเกียว 6 วัน 4 คืน (TG)

          ทดลองทำ ตุ๊กตาซารุโบโบะ...เมืองทาคายาม่า  

                            หมู่บ้านชิราคาวาโกะ … หมู่บ้านมรดกโลกแห่งเมืองกิฟุ หมู่บ้านสามเหลี่ยมทรงโบราณเรียกว่า สไตล์กัสโซ่

                          ซัมมาชิซูจิ ... แหล่งช้อปปิ้งพื้นเมืองชื่อดังของทาคายาม่า

                            ทาคายาม่าจินยะ ... อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายามา

                           กระเช้าไฟฟ้าชินโฮโฮทากะ ชมเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น

                            ปราสาทมัตสึโมโต้ ... ปราสาทสีดำสนิท 1 ใน 3 ปราสาทที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น

                            แหล่งช้อปปิ้ง ... ย่าน “ชินจูกุ”  ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองโตเกียว

                             HI-LIGHT !! อิ่มหนำสำราญกับ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ และเมนูอาหารอื่นๆอีกมากมาย


 

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรกกรุงเทพฯ – นาโกย่า
20.00 น.คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
วันที่สองนาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่า – ทดลองทำตุ๊กตา - ซารุโบโบะ – ออนเซ็น
00.05 น.เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินประจำชาติ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644
07.30 น.เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่า ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านในสไตล์ กัสโซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และ รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า“กัสโซ่ ’’
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” มีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้อมด้วยธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงามมากมาย ซึ่งก่อให้เกิดเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันล้ำค่า จากนั้นนำท่านทดลองทำ ตุ๊กตาซารุโบโบะถือเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งที่มีชื่อของเมืองทาคายาม่า ในสมัยคุณย่า คุณยายจะทำตุ๊กตานี้ขึ้นเพื่ออวยพรลูกสาวให้ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่งงานและให้หลานๆเล่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก
เย็นนำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พักTAKAYAMA ASSOCIA  HOTEL ***หรือเทียบเท่า

***ผ่อนคลายกับสปาญี่ปุ่นแบบต้นตำรับที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น
วันที่สามทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ – กรเช้าไฟฟ้าชิน - โฮทากะ – สะพานคัปปาบาชิ – มัตสึโมโต้
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าแห่งทาคายาม่า  สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในยามเช้าที่เรียบง่ายเมืองนี้เป็นอีกสถานที่ในแดนปลาดิบที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบบพื้นเมือง ผัก ผลไม้ ผลผลิตที่เก็บมาจากไร่สดๆของชาวบ้าน

จากนั้นนำท่าน เข้าสู่ย่านเมืองเก่าซันมาชิชูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อม สมัยเอโดะ ไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้าทาเทะยาม่าคุโรเบะ  ข้ามเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าที่ไม่มีเสากลางพยุงสายเคเบิล ชมวิวแอลป์ญี่ปุ่นและทะเลสาบสีหยกที่เขื่อนคุโรเบะแบบพาโนรามาซึ่งเป็นความงดงามหาที่เปรียบไม่ได้บนเส้นทางสายแอลป์แห่งนี้  

จากนั้นนำท่านชม สะพานคัปปาบาชิ (Kappa Bridge) เป็นสะพานแขวนที่อยู่เหนือแม่น้ำอาซุสะ (Azusa River) ใจกลางของคามิโกจิ ห่างออกจากสถานีรถบัสไปไม่ไกลนัก รอบๆสะพานเป็นที่ตั้งของโรงแรม ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักAMBIENT AZUMINO HOTEL **หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – สวนผลไม้ (ตามฤดูกาล) – โกเท็มบะเอาท์เล็ต - ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและติด 1 ใน 3 ปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำค่าประจำชาติ การตัดกันของสีดำและสีขาวของผนังปูนด้านนอกปราสาท ทำให้ปราสาทแห่งนี้ดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ปราสาทแห่งนี้ได้รับฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ  นำท่านไปยัง สวนผลไม้ (ตามฤดูกาล) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเข้าชมสวนผลไม้ตามฤดูกาล และชิมผลไม้สดๆ จากต้น
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านไปสักระ ศาลเจ้าเซ็นเก็น ศาลเจ้าศักสิทธิ์คู่ภูเขาไฟฟูจิ เป็นที่เคารพ สักการะที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจะต้องมาสักการะ ณ ที่นี่ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศมาช้อปปิ้งที่ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการจับจ่ายซื้อของแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ที่ผลิตทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น BURBERRY / COACH FACTORY / CK CALVIN KLEIN WATCHES หรือของเล่นจำพวกโมเดลกันดั้ม หรือตัวต่อของเลโก้
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และเมนูอื่นๆอีกมากมาย ***
ที่พัก​FUJINOBOU KAEN  HOTEL ***หรือเทียบเท่า

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น
วันที่ห้าทะเลสาบยามานาคาโกะ – โอชิโนะฮักไก –  ถนนสายต้นเมเปิล Momiji Kairo - โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ โอชิโนะ ฮักไก จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม และได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวและชาวญี่ปุ่นด้วยกันเอง อีกทั้งยังมี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดจากน้ำฝนไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิจากด้านบนลงมายังผืนดินเบื้องล่าง โดยใช้เวลายาวนาน กว่า 3 ปี โดยที่น้ำในบ่อนี้ ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าหากนำไปดื่มแล้วจะทำให้มีสุขภาพที่ดีและโชคดีอีกด้วยจากนั้นนำท่านไปยัง เจดีย์ชูเรโตะ เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงามเจดีย์นี้ตั้งอยู่บนศาลเจ้าอาราคุระเซนเกน ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปี 1963 ซึ่งจากตัวอาคารหลักของศาลเจ้าต้องขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ขั้น
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เพื่อนำท่านเดินทางสู่ ชินจูกุ ช่วงเวลาแห่งสีสัน ความทันสมัย   และการช้อปปิ้ง ณ. ย่านชินจูกุ ย่านธุรกิจชื่อดังที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนนับล้านในแต่ละวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์ รวมไปถึงเครื่องสำอางสุดฮอท อย่าง SHISEIDO, KANEBO, KOSE, SK-II ฯลฯ 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
ที่พักREMM ROPONGI HOTEL **หรือเทียบเท่า
วันที่หกโตเกียว – นาริตะ - วัดนาริตะ– ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยังวัดนาริตะ  วัดที่เป็นเสมือนสำนักงานใหญ่ของโรงเรียนสอนศาสนาลัทธิชินกอนจุดเด่นของวัดนี้ คือ เทวรูป ฟูโดเมียวโอ เทพชั้นสูงของลัทธินี้ ตลอดทั้งปีจะมีผู้มาสักการะ รวมทั้งมาทำบุญยังวัดแห่งนี้เป็นจำนวนมากกว่า 10 ล้านคน

จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งก่อนกลับที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
บ่ายให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ 

ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
17.25 น.เหินฟ้าเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
21.55 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง

   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง


อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามระบุในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 8 มกราคม 2559
 • หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • สายการบินไทย กำหนดให้ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
 • หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบน้ำหนักของสัมภาระอีกครั้งกับพนักงานขาย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของ บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด,
 • ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯจัดให้เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บเพิ่ม
ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็น ผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอREFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหาก ท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถ ทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% , ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %,ส่วนสายการบิน ฟินแอร์ , ลุฟฮันซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , สิงคโปร์แอร์ ไลน์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นสิทธิ์ของสายการบินเท่านั้นการเดินทางของสายการบินอื่นๆ สามารถสะสมไมล์ได้ตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ
 • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ล่าสุดที่มีการปรับค่าธรรมเนียมหากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณวันที่ออกตั๋ว
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง
 • น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้ 
 • กระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานขายด้วยตัวเอง
การชำระเงิน
 • ส่งใบจองทัวร์และชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000บาท ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง
 • ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ต้องชำระล่วงหน้า21 วันก่อนการเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่ มีเงื่อนไข  และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
หมายเหตุ : กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระมัดจำ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป
 • ทางบริษัทฯ ไม่มีน้ำดื่มบริการ
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกพีเรียดมาตราฐานเดียวกัน  แต่ราคาทัวร์แตกต่างกันเนื่องจาก ตรงวันหยุดยาวเทศกาลสำคัญทั้งของไทยและญี่ปุ่น  ราคาโรงแรมและตั๋วเครื่องบินจะสูงกว่าปกติ
 • เนื่องจากโรงแรมที่พักของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงแฝด ( TWIN ) ลูกค้าที่ต้องการพักเป็นเตียงเดียวพักคู่ ( DOUBLE ) บางโรงแรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มและแปลนโรงแรมส่วนใหญ่ห้องพักที่ประเภทห้องต่างกันจะไม่อยู่ใกล้กัน
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง  Long leg ลูกค้าจะต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาร์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้  ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้เดินทางทุกกรณีและทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการเนื่องจากทางบริษัทฯ ชำระค่าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ยามพาหนะ  และ อาหารไปล่วงหน้าแล้ว 

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา