รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์จีน

TE266 : ทัวร์เซียะเหมิน มรดกโลกอู่อี๋ซาน 6 วัน 5 คืน (TG) [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
HONGLIN HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
PARK CITY HOTEL
TE266 : ทัวร์เซียะเหมิน มรดกโลกอู่อี๋ซาน 6 วัน 5 คืน (TG) [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]
 

อู่อี๋ซาน เป็นมรดกโลกทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี ชมความงามของธารน้ำเก้าโค้ง
ชมยอดเขาเทียนโหยวฟง เป็นยอดเขาสำหรับชมวิวที่สูงที่สุดภายในเขตนี้
ชมโชว์อลังกาล IMPRESSION ต้าหงเผา 
พิเศษ !! มีช่างภาพ + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - เซียะเหมิน - ถนนจงซาน
​08.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
​10.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซียะเหมิน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618
​15.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเซียะเหมิน

เมืองเซียะเหมิน ซึ่งเป็นเมืองท่าที่เป็นที่รู้จักกันดีด้วยมีทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของนกกระยางตั้งแต่ครั้นโบราณกาล ต้องขอบคุณสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและดอกไม้ที่ผลิบานและ ทุ่งหญ้าที่สวยงาม รู้จักกันในชื่อเกาะนกกระยางเซียะเหมิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมลฑลฝูเจี้ยน อยู่ตรงข้ามมลฑลไต้หวัน เป็นหัวเมืองสำคัญของมณฑลฝูเจี้ยน ไข่มุกแห่งท้องทะเล สัญลักษณ์ คือ นกกระยางขาวเป็นศูนย์กลางของการพาณิชย์หนึ่งในห้าเขตของจีน ห่างจากเกาะ Quemoy ราว 2,000 เมตร

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  นำท่านเดินทางช้อปปิ้งที่ ถนนจงซาน ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1925 ถนนแห่งนี้มีความยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตร สองข้างมีตึกสไตล์หมิ่นหนานที่เรียกว่าฉีโหลว ซึ่งตึกทั้งหมดนี้เป็นโบราณที่มีลักษณะเด่น คือ ชั้นหนึ่งจะมีพื้นที่ส่วนหน้าซึ่งเว้นไว้ให้เป็นทางเดินของผู้คนที่มาเดินช้อปปิ้ง ปัจจุบันถนนจงซานเป็นถนนช้อปปิ้งที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเพราะมีห้างร้านมากมายและมีสินค้าให้เลือกช้อปเกือบทุกประเภท
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่1)
พักที่ PARK CITY HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
วันที่ 2เซียะเหมิน - เมืองหย่งติ้ง - บ้านดินถู่โหลวเกาเป่ย (เฉิงฉี่โหลว+เฉียวฝูโหลว+ซื่อฉือโหลว) - เซี่ยะเหมิน 
​เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่2)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหย่งติ้ง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

บ้านดินถู่โหลว ตั้งอยู่ที่อำเภอหย่งติ้ง มณฑลฝูเจี้ยน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที่36ของจีนจากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ครั้งที่ 32 ที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดาซึ่งคณะกรรมการลงความเห็นว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งภูมิปัญญาของชาวจีนแคะ หรือ เค้อเจียที่สืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น บ้านดินถู่โหลวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีทั้งสิ้น 46 หลัง ลักษณะโครงสร้างของถู่โหลวภายในเป็นไม้ไผ่สาน พอกทับด้วยดินเหนียว ซึ่งหมู่บ้านดินดังกล่าวกระจายอยู่ในเขตภูเขาด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของ มณฑลฝูเจี้ยน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่3)
​บ่าย นำท่านชม สถาปัตยกรรมบ้านดิน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมรอบข้างที่ได้ผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติและอาคารที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ลักษณะภายนอกของบ้านดินมีรูปทรงตามแบบเลขาคณิตหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทรงกลม ครึ่งวงกลม สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส ห้าเหลี่ยม แปดเหลี่ยม สำหรับชาวจีนฮากกา รูปทรงกลมเป็นการแสดงถึงการรวมกลุ่ม ความสวยงาม และความสุข ลักษณะภายในตัวบ้านมีลานกว้าง โดยรอบจะเป็นห้องพักติดกันหลายห้อง ขนาดของห้องจะแตกต่างกันไปตามขนาดของตัวอาคาร อาคารส่วนใหญ่จะมีความสูงราว 3-4 ชั้น สถาปัตยกรรมจะสะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวจีนฮากกาเป็นอย่างดี และยังป้องกันแผ่นดินไหวได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถปรับอุณหภูมิตามสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 

นำท่านชม บ้านดินเฉิงฉี่โหลว เล่าลือกันว่าบ้านดินแห่งนี้ เริ่มขุดดินก่อสร้างตั้งแต่สมัยจักรพรรดิฉงเจิน แห่งราชวงศ์หมิง จนถึงสมัยจักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง จึงสร้างเสร็จ ใช้เวลาถึง 3 ยุดในการก่อสร้าง เส้นผ่านศูนย์กลาง 73 เมตร อยู่อาศัยกว่า 400 คน  เป็นบ้านดินทรงกลมที่ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่ที่สุด ได้ชื่อว่าเป็น KING OF TULOU แล้วนำท่านชม บ้านดินเฉียวฝูโหลว ตั้งอยู่ทางตะวันตกของบ้านดินเฉิงฉี่โหลว สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1962 เจ้าของบ้านคือสามพี่น้องชาวอเมริกัน ผู้ออกทุนในการก่อสร้าง บ้านมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เมตร สูง 3 ชั้น เป็นทางเดินเชื่อมถึงกัน ทั้งอาคารแบ่งเป็นห้องทั้งหมด 30 ห้อง ห้องโถงหลักถูกออกแบบให้ผสมผสานกันระหว่างสไตล์จีนและตะวันตกได้อย่างลงตัว ได้ชื่อว่าเป็นบ้านดินแห่ง ดร. 

จากนั้นนำท่านชม บ้านดินซือจือโหลว ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของหมู่บ้าน เป็นบ้านดินรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเจียชิ่ง (จักรพรรดิชิงเหรินจง) ปี ค.ศ.1565 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,100 ตารางเมตร สูง 4 ชั้น กว้าง 40.8 เมตร ยาว 41.2 เมตร แต่ละชั้นมี 38 ห้อง แต่ละห้องกั้นด้วยอิฐ ที่พื้นประตูทางเข้าหลักปูด้วยก้อนหิน ให้คล้ายกับรูปเหรียญเงินโบราณเป็นสัญลักษณ์มงคล หมายถึงความมั่งคั่งและเจริญรุ่งเรือง

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยเหมิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4)
พักที่ PARK CITY HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3เซียะเหมิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง (G1652 /09.21-11.46) - อู่อี๋ซาน - อุทยานชาต้าหงเผา - วัดเทียนซิงหย่งเล่อ - โชว์จางอวี้โหมวต้าหงเผา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่5)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่ออกเดินทางสู่ เมืองอู๋อี้ซาน ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.25 ชั่วโมง)  อู่อี๋ซาน ตั้งอยู่ในเมืองหนานผิง เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของมณฑล อยู่ติดกับเจียงซีและเจ้อเจียง ตัวเมืองตั้งอิงกับเทือกเขาอู่อี้ซาน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่6)
บ่าย จากนั้นนําท่านชมแหล่งท่องเทียว แปลงไร่ชาต้าหงเผา ชมแปลงเพาะปลูกใบชาอันลือชื่อของฮกเกียน เช่น ต้าหงเผา, อู่หลง, เถียกวนอิม และสุ่ยเซียน เป็นต้น ให้ท่านชมต้นชาต้นโบราณต้าหงเผา ซึงเป็น ชาโบราณทีใช้เป็นเครื่องดื่มของผู้นําประเทศเท่านัน ปัจจุบันได้รักษาไว้ด้วยทุนประกัน 100 ล้านหยวน

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดเทียนซิงหย่งเล่อ เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่และใหญ่ ทีสุดในทีนีวัดนี้ สร้างในราชวงศ์ถังตังอยู่ใจกลางเขาอู่อี้ซาน ปัจจุบันได้สร้างและขยายเพิ่มเติ่ม เรื่อยๆจนเป็นวัดที่สวยงาม
​ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

จากนั้นนำท่านชมโชว์ IMPRESSION ต้าหงเผา เป็น 1 ใน 5 โชว์ของผู้กํากับชื่อดังจางอวี้โหมว เป็นการแสดงกลางแจ้งที่ยิ่งใหญ่ตระการตาเวทีที่ใช้มองด้วยสายต่างมีความยาวทีสุดในโลกถึง 12,000 เมตรและเป็นโชว์เดียวในโลกทีมีทีนังหมุนได้ 360 องศา เพื่อเพิ่มอรรถรสในการชม โชว์นี้ใช้วัฒนธรรมชาเพื่อบอกเล่าถึงเรื่องราวเกียวกับวัฒนธรรมธรรมชาติและความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นนี่
พักที่ HONGLIN HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน - เขาเทียนโหยวฟง - ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี - ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง - ผ่านชมวังอู่อี่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่8)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ มีอาณาเขต 70 ตารางกิโลเมตร เขาอู่อี๋ซานครอบคลุมพื้นที่ของเขตอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 4 เขตได้แก่ เขตทิวทัศน์เขาอู่อี๋ซาน เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเขาอู่อี๋ซานโบราณสถาน และเขตอนุรักษ์ต้นน้ำจิ่วชีว์ซีและยังเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาตลอดจนแหล่งผลิตชาด้วย 

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ เขาเทียนโหยวฟง มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 408.8 เมตรถือเป็นหินที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียมีนักเขียน นักท่องเที่ยวและจอมพลต่างๆมาเที่ยวที่นี้และได้เขียนแกะสลักบทความต่างๆไว้บนหน้าผา เพื่อชื่นชมถึงความสง่างามของหินก้อนนี้ 

จากนั้นนำท่านเดินผ่านเส้นผ่านฟ้าเล็ก เพื่อขึ้นสู่จุดชมวิวท่านจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยตระการตาของเขาอู่อี๋ซานแห่งนี้
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่9)
​บ่ายนำท่าน ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี ชมความงามของธารน้ำ 9 โค้ง 18 เลี้ยว ที่ใสสะอาดดุจกระจกเงา ชมทิวทัศน์อันสวยงามดุจแดนสวรรค์สองฝั่งธารน้ำ พร้อมฟังตำนานเรื่องเล่าต่างๆจากผู้ค้ำถ่อแพไม้ไผ่ 

นำท่าน ช้อปปิ้งถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง ตั้งอยู่ใต้เขาต้าหวังฟงมีความยาว 300 เมตรถนนเส้นนี้ก่อสร้างเลียนแบบสไตล์รราชวงศ์ซ่งมีร้านจำหน่ายสินค้าอาทิเช่นร้านชาร้านเหล้าและร้านขายของที่ระลึกต่างๆอิสระให้ท่านได้เดินเลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปบรรยากาศ

จากนั้นนาท่าน ผ่านชมวังอู่อี่ เป็นวัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดในอู่อี๋ซาน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)
พักที่ HONGLIN HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
วันที่ 5อู่อี๋ซาน - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เซียะเหมิน (G1635 / 08.43-12.11) - เกาะกู่ลั่งยี่ (รวมเรือ+รถกอล์ฟ) - สวนซูจวงหยวน - พิพิธภัณฑ์เปียโน - เซียะเหมิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบปิคนิคบนรถ(มื้อที่11)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง (G1635 / 08.43-12.11) เพื่ออกเดินทางสู่ เมืองเซียะเหมิน ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่12)
บ่ายนำท่านข้ามเรือยนต์สู่ เกาะกู่ลั่งยี่ (เกาะเปียโน) เกาะเล็กๆ แห่งหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเมืองเซี่ยะเหมิน

ชมทัศนียภาพของ เกาะกู่ลั่งยี่ (รวมนั่งรถกอล์ฟ) ซึ่งมีบ้านพักทรงยุโรป ในอดีตเป็นสถานกงศุลนานาชาติในสมัยราชวงศ์ชิง ปัจจุบันมีแมกไม้ สวนไผ่ปกคลุมให้ความร่มรื่นและสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ เป็นสถานที่ตากอากาศที่ดีเลิศอีกแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมาย นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่กำเนิดนักดนตรีโดยเฉพาะนักเปียโนชื่อดังอีกด้วย จึงได้รับสมญานามว่า “เกาะเปียโน”

ท่านจะได้ชม สวนซูจวงหยวน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1913 สวนที่สร้างโดยอาศัยธรรมชาติทางทะเลที่มีถ้ำ 12 แห่ง สะพาน 44 แห่ง พร้อมเก๋งจีนต่างๆ

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์เปียโน ภายในพิพิธภัณฑ์มีเปียโนเก่าแก่มากกว่า 70 หลัง ซึ่งหาดูได้ยากและประมาณค่าไม่ได้ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองเซียะเหมิน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)
พักที่ PARK CITY HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
วันที่ 6วัดหนานผู่โถว ถนนรอบเกาะ - หมู่บ้านชาวประมงเจิงชั่วอัน - ส่งออก เซียะเหมิน - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่14)

จากนั้นนำท่านชม วัดหนานผู่โถว หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดผู่โถวใต้ เนื่องจากเป็นวัดที่สักการะเจ้าแม่กวนอิมและอยู่ทางทิศใต้ของ เขาผู่โถวซาน ตั้งอยู่ที่ตีนเขาอู่เหล่าฟง ใจกลางเมืองเซียะเหมิน มีพื้นที่ประมาณ 30,000 ตารางเมตร วัดนี้ถูกสร้าง ขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง มีการเปลี่ยนชื่อและบูรณะซ่อมแซมในหลายยุคหลายสมัย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง ของพุทธศาสนาในหมิ่นหนาน สิ่งก่อสร้างในวัดเป็นสถาปัตยกรรมของวัดจีนเหมือนอื่นทั่วไปที่มีวิหารจตุโลก บาลวิหารใหญ่และวิหารพระไตรปิฎก ภายในวิหารใหญ่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปแห่งอดีต ปัจจุบันและ อนาคต ภายในวัดมีศาลต้าเปยเตี้ยนซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิมพันมือ แล้วยังมีโรงเจใหญ่สำหรับไว้ รับรองผู้มาสักการะ 

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านชาวประมงเจิงชั่วอัน เป็นหมู่บ้านชาวประมงพื้นเมืองของฮกเกี้ยน คำว่า"เจิง" แปลว่า ภูเขา คำว่า"ชั่ว" แปลว่า บ้าน ในภาษาฮกเกี้ยน ชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้จึงมีลักษณะตามที่ตั้งของหมู่บ้าน คือเป็นหมู่ บ้านที่ ด้านหลังเป็นภูเขา ด้านหน้าเป็นทะเล ซึ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่อย่างเสรีภาพ ผู้ชายจะมีหน้าที่ออกทะเลหาปลา ส่วนผู้หญิงจะมีหน้าที่ทำนา ในสมัยราชวงศ์หมิง เริ่มก่อตั้งเซียะเหมิน สถานที่แห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่สำคัญทาง ทหาร จนในปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม ปัจจุบันหมูบ้านชาวประมงได้ผสม ผสานสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัย ตามฝาผนังมีศิลปะภาพวาดที่มีสีสันสวยงาม ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อน ใจของชาวเซียะเหมินและและนักเที่ยวมากมาย

หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเซียะเหมิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
​16.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 611
​18.25 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทย
 • ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรับต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
การจองและสำรองที่นั่ง
 1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 10,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
การยกเลิกการเดินทาง
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 
 5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
เงื่อนไขการเดินทาง
 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
  2.1 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
  2.2 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
  2.3 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว + ค่าตั๋วเครื่องบินใหม่ทั้งหมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั้นๆ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น (ค่าตั๋วเครื่องบินของผู้ที่ไม่เดินทางที่ออกตั๋วไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ต้องรอทางสายการบินทำเงินคืนให้ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
 3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่เฉินตู) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
 5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 6. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 8. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 11. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 12. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 13. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารประกอบการเดินทาง
 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
 4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง) 
 5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
    5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
  - สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
  - สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 
  - สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ 
  - กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
    5.2 เดินทางพร้อมญาติ
  - สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
  - สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 
  - สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ 
  - กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
  - ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น
 6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง  ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
  - ใบอนุญาติการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น !! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน
  - หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
  - สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
  - สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
  - กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส

  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
  - หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,210 บาท
  - หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)

  สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านเพื่อยื่นขอวีซ่าในกรณีดังนี้
  1.ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
  2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
  3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า 
  4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
  - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
  - สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
  - เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
  - โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  
  - ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
หมายเหตุ
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy