รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์จีน

TE235 : ทัวร์ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี มองโกเลียใน จางเย่ ตุนหวง [บินภายใน 2 เที่ยว] 8 วัน 7 คืน (TG) [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ ดาวน์โหลดโปรแกรทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์ คัดลอก URL คัดลอก URL
TE235 : ทัวร์ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี มองโกเลียใน จางเย่ ตุนหวง [บินภายใน 2 เที่ยว] 8 วัน 7 คืน (TG) [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

 


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉิงตู (สนามบินเฉิงตู มณฑลเสฉวน) - บินภายใน สู่เมืองหลันโจว
07.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
10.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดย สายการบินไทย Thai Airways  เที่ยวบินที่ TG 618  
14.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน

เมืองเฉิงตู  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก

17:15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหลันโจว โดย สายการบิน China Eastern Airline (MU) เที่ยวบินที่ MU2414
18:50 น. เดินทางถึง เมืองหลันโจว

นำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร เพื่อรับประทานอาหารค่ำ [มื้อที่ 1]

หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่  โรงแรมเมืองหลันโจว ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2หลันโจว - จางเย่ - วัดต้าฝอซื่อ - ภูเขาสายรุ้ง ตันเซี๋ย - เมืองเจียยี่กวน
เช้า รับประทานอาหารเช้า บริการอาหารแบบกล่อง (โรงแรมจัดเตรียมไว้ให้) [มื้อที่ 2]
08:36 น. จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ D2705 สู่ เมืองจางเย่ (Zhangye)
11.51 น. เดินทางถึง เมืองจางเย่ มณฑลกานซู่ 

มณฑลกานซู่ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ตอนบนของแม่น้ำเหลือง (ฮวงโห) มีพื้นที่ประมาณ 454,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศจีน พื้นที่ของมณฑลประกอบด้วย ภูเขา ร้อยละ 30 ทุ่งหญ้า ร้อยละ 30 ทะเลทราย ร้อยละ 20 ป่า ร้อยละ 10 และพื้นที่เกษตรกรรม ร้อยละ 10 กานซู่นั้นเป็นมณฑลที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวกล่าวขานถึงตำนานเส้นทางสายไหมมานานนับพันปี

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 3]
บ่าย หลังอาหารนำท่านชม วัดต้าฝอซื่อ มีอายุมากกว่า 900 ปี ซึ่งเป็นมหาวิหารประดิษฐานพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานธรณีวิทยาเขาสายรุ้งตันเซี๋ย ความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่ก่อเกิดมาจากธรรมชาติ (จากจางเย่ถึงภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย ระยะทางประมาณ 40 ก.ม.)

อุทยานธรณีวิทยาเขาสายรุ้งตันเซี๋ย Zhangye Danxia Landform Geological Park ตั้งอยู่ที่เมืองจางเย่ (Zhangye) มณฑลกานซู่ (Gansu)เป็นแนวเขาที่มีลวดลายเป็นริ้วสีธรรมชาติ ประกอบไปด้วยหินทรายและแร่ธาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อ 24 ล้านปีก่อน ลม และ ฝนใช้เวลานานนับพันๆปี กัดเซาะแนวเขาจนเกิดเป็นภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลและมีสีสันสุดแสนจะมหัศจรรย์ดั่งเช่นทุกวันนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 4]

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียยี่กวน (Jiayuguan) (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช.ม.)

เมืองเจียยี่กวน (Jiayuguan) คือเมืองที่อยู่ในมณฑลกานซู (Gansu) เป็นที่ตั้งของป้อมปราการของกำแพงเมืองจีนทางด้านทิศ เป็นจุดแรกที่เริ่มทำการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนในสมัยราชวงศ์หมิงหรือเมื่อราว ปี ค.ศ. 1368 ด่านเจียยวี่กวนจึงเหมือนเป็นเส้นทางเปิดออกสู่เส้นทางสายไหมที่นักเดินทางจะต้องผ่านเข้าออกกันในเวลานั้น

พักที่ โรงแรมในเมืองเจียยี่กวน ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เมืองเจียยี่กวน - กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน - เมืองเอ๋อจี้น่าฉี
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 5]

นำท่านชม กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน

กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน ด่านประตูเจียยี่กวนเป็นด่านปราการที่สำคัญของเส้นทางสายไหม ถือเป็นซุ้มประตูด่านสุดท้ายของกำแพงเมืองจีน ด่านตะวันตก ประกอบด้วยกำแพง ซุ้มประตู กำแพงเมือง ด่านปราการ ซึ่งสร้างด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทำด้วยดินเหนียวและทรายที่หาได้ง่ายโดยการนำดินมาคั่ว กับเมล็ดพืชและผสมปูนขาว ,ข้าวเหนียว ,น้ำตาล ฯลฯ มาตำอัดแน่นเป็นชั้นๆ จนเป็นกำแพงที่ทนทานแข็งแรง เนื่องจากฟืนไฟหายากมากในทะเลทราย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 6]
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอ๋อจี้น่าฉี (Ejina Qi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช.ม.)

เมืองเอ๋อจี้น่าฉี (Ejina Qi) มณฑลกานซู่ ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของมองโกเลียใน ตั้งอยู่ในทะเลทรายโกบีและพรมแดนติดกับมองโกเลีย นับตั้งแต่การปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนในช่วงปี 1980 เมืองนี้ก็ได้พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็ว โดยต้นศตวรรษที่ 21 มันได้กลายเป็นหนึ่งในมณฑลเติบโตเร็วที่สุดในประเทศที่วัดโดย GDP การเติบโตส่วนใหญ่มาจากศูนย์เปิดตัวดาวเทียม Jiuquan ในบริเวณใกล้เคียงและการก่อสร้างทางรถไฟ ซึ่งในอนาคตจะสร้างทางเหนือระหว่างเส้นทาง Inner Mongolia และ Xinjiang

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม [มื้อที่ 7]
 พักที่  โรงแรม เมืองเอ๋อจี่นาฉี ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี - ป่าหูหยาง ที่กลายเป็นฟอสซิลไม้
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 8]

นำท่านชมความงามของ ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี

ป่าต้นหูหยางโบราณ 3,000 ปี (Euphrates Poplar) ที่ เอ๋อจิน (Ejin) หรือ เอ๋อจีนา ฉี (Ejina Qi) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของเขตปกครองมองโกเลียใน (Inner Mongolia Autonomous Region) นับเป็นอีกหนึ่งป่าประหลาดที่มีความสวยงามดั่งภาพเขียน โดยเฉพาะสีของใบไม้ที่พร้อมใจกันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอร่ามนั้นสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเยือนได้เป็นอย่างมาก

(ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี จะเป็นช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี)

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิก (อุ่นร้อนในตัว) ​[มื้อที่ 9]
บ่าย นำท่านชมความงามของ ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี กันต่อ ( ป่าหูหยางโบราณ มีจุดให้เที่ยวถึง 8 จุดใหญ่ ๆ )
16:00 น.  นำท่านเดินทางไปชม ป่าหูหยาง ที่กลายเป็นฟอสซิลไม้ ซึ่งช่วงเวลาที่สวยที่สุด จะเป็นเวลาเย็น ๆ จนถึงพลบค่ำ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม [มื้อที่ 10]
พักที่ โรงแรม เมืองเอ๋อจี่นาฉี ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เมืองเอ๋อจี้น่าฉี - ทะเลสาบจีหยวน - เมืองตุนหวง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 11]

จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบจีหยวน (Juyan Lake)

ทะเลสาบจีหยวน (Juyan Lake) เป็นทะเลสาบในทะเลทรายโกบี ตั้งอยู่ทางตะวันตกของมองโกเลียใน ใกล้ชายแดนกับมองโกเลีย มีพื้นที่ประมาณ 267 ตารางกิโลเมตร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมง)

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 12]
บ่าย เดินทางกันต่อ มุ่งหน้าสู่ เมืองตุนหวง
ค่ำ   เดินทางถึง เมืองตุนหวง

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม [มื้อที่ 13]
พักที่ โรงแรมเมืองตุนหวง ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 6ตุนหวง - วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู - ภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน + ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว (รอบแรก)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม[มื้อที่ 14]

นำท่านชม วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1987)

ถ้ำผาโม่เกาคู เป็นถ้ำทางพุทธศาสนาที่สำคัญและเป็นมรดกโลกอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศจีน นับตั้งแต่เริ่มสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 4-14 ( ราชวงศ์เว่ยเหนือ - ราชวงศ์หยวน) ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาของมนุษย์ จึงได้ทำการเจาะผนังหินทรายบนหน้าผาของภูเขาหมิงซา ซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณ 50 เมตร ยาวกว่า 12 กิโลเมตร  สร้างเป็นถ้ำน้อยใหญ่รวม 492 ถ้ำ, รูปปั้น 2,415 รูป และภาพจิตรกรรมบนฝาผนังและเพดาถ้ำอันงดงามที่ถูกวาดไว้แตกต่างกันไปตามยุคสมัย ... ทำให้ถ้ำผาโม่เกาคู กลายเป็นศาสนสถานที่สำคัญบนเส้นทางสายไหม

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 15]
บ่าย จากนั้น นำท่านชม ภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน (รอบแรก) ... เน้นทำกิจกรรมต่าง ๆ

ทะเลทรายหมิงซาซาน ซึ่งอยู่ที่ เมืองตุนหวง มณฑลกานซู่  เป็นกลุ่มของเนินทรายที่มีความยาวราว 40 กิโลเมตร จากทิศตะวันตก ณ หุบเขาตั่งเหอไปจรดยังตะวันออกที่ถ้ำหินสลักม่อเกา และมีความกว้างจากทิศเหนือจรดทิศใต้ราว 20 กิโลเมตร โดยยอดที่สูงที่สุดของเนินทรายครวญแห่งนี้นั้นมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,715 เมตร

กิจกรรมแนะนำที่ห้ามพลาด : ขี่อูฐ (มีคนจูง) ไปตามเนินทราย พร้อมถ่ายรูปสวย ๆ กับอูฐที่เราขี่ / เพิ่มความสนุก ด้วยการ นั่งกระดานสไลด์ ลงเนินทรายจากที่สูง / ขับ ATV ตะลุยทะเลทราย / ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ตุนหวง

นำท่านชม ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว

ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว หรือชื่อในภาษาจีน เย่ว์เหยา เฉวียน (Yueya Quan) เป็นทะเลสาบแห่งเดียวในอาณาบริเวณนี้ เป็นจุดแวะพักที่สำคัญของการค้าขายบนเส้นทางสายไหมในยุคโบราณ แต่เดิมทะเลสาบนี้มีความยาว 300 เมตร ล้อมรอบไปด้วยสันทรายขนาดใหญ่ ซึ่งสันทรายนี้มีความสัมพันธ์ทางกลศาสตร์ธรรมชาติ คือลมทะเลทรายจะพัดทรายขึ้นไปทับถมกันบนสันทราย จากสันทรายด้านหนึ่งไปยังสันทรายอีกด้านหนึ่ง โดยไม่พัดลงมาทับถมทรายด้านล่าง ทะเลสาบจึงไม่ถูกลืนหาย

หมายเหตุ : ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว จะติดไฟประดับสวยงามในยามค่ำคืน

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม [มื้อที่ 16]
พักที่  โรงแรมเมืองตุนหวง ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 7ทะเลทรายหมิงซาซาน (รอบที่ 2) - สนามบินเมืองตุนหวง - บินภายใน สู่เมืองเฉิงตู
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 17]

จากนั้นนำท่านเข้าเก็บบรรยากาศตอนเช้าของ ทะเลทรายหมิงซาซาน (รอบที่ 2) ... เน้นถ่ายรูปสวย ๆ 
ให้เวลาท่านถ่ายรูปกับแสงยามเช้าของ ทะเลทรายโกบี ก่อนจะเดินทางกลับเฉิงตู

ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ สนามบินเมืองตุนหวง

หมายเหตุ : ไกด์จะหาของว่างรองท้องให้ทุกท่าน ที่สนามบินเมืองตุนหวง ก่อนขึ้นเครื่อง
12.55  น. เดินทางออกจาก เมืองตุนหวง โดย สายการบิน Sichuan Airlines  เที่ยวบินที่ 3U8056
14.25 น. แวะพักที่ เมืองหลันโจว 
15.20 น. เดินทางต่อจาก เมืองหลานโจว มณฑลกานซู่ สู่ เมืองเฉินตู มณฑลเสฉวน
16.55 น.  เดินทางถึง เมืองเฉินตู มณฑลเสฉวน จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารชื่อดังของเสฉวน ลิ้มรสอาหารพิเศษ ... อาหารกวางตุ้ง + กุ้งมังกร  [มื้อที่ 18]
พักที่ โรงแรมเมืองเฉิงตู ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 8ถนนคนเดินควนจ่าย - ลิ้มรสอาหารสมุนไพร - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 19]

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินควนจ่าย หรือ ควานไจ่เซี่ยงจื่อ 

ถนนคนเดินควานไจ่เซี่ยงจื่อ  (Kuan Zhai Xiang Zi) แปลเป็นไทยได้ใจความ “ซอยกว้างซอยแคบ” เป็นถนนที่มีเสน่ห์และกลิ่นไอของอาคารบ้านเรือนที่ตกแต่งด้วยเรื่องราววิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนจีนเฉิงตูในสมัยโบราณ แต่ผสมความเป็นทันสมัยใส่เข้าไปได้อย่างลงตัว ถนนคนเดินมี 3 ซอย แต่ละซอยมีความยาวประมาณ 400 เมตร มีร้านค้าเล็กๆ ตั้งเรียงรายอยู่ในแต่ละซอยและตรอกให้เดินช้อปกันเพลิน ทั้งร้านหนังสือ ร้านชา-กาแฟ บาร์ เสื้อผ้า ไปจนถึงร้านอาหารนานาชนิด รวมร้านค้าทุกซอยแล้วมีจำนวนหลายร้อยร้านค้า

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  [มื้อที่ 20]
บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินเมืองเฉิงตู
15.30 น.  ออกเดินทางจาก เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน สู่ สุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG619
17.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy