รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์จีน

TE235 : ทัวร์ป่าหูหยาง มองโกเลียใน แกรนด์แคนยอนผิงซานหู จางเย่ ตุนหวง 8 วัน 7 คืน (3U) [บินภายใน 3 เที่ยว - ไม่เข้าร้านรัฐบาล]


พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
TE235 : ทัวร์ป่าหูหยาง มองโกเลียใน แกรนด์แคนยอนผิงซานหู จางเย่ ตุนหวง 8 วัน 7 คืน (3U) [บินภายใน 3 เที่ยว - ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

 

เมืองจางเย่ มณฑลกานซู่ | วัดต้าฝอซื่อ | ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย | แกรนด์แคนยอนผิงซานหู เมืองจางเย่ | กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน | เมืองเอ๋อจี้น่าฉี มองโกเลียใน | ซากโบราณสถานเฮยเฉิง (Heicheng) | ป่าหูหยาง ที่กลายเป็นฟอสซิลไม้ | ป่าหูหยาง 3000 ปี | ทะเลสาบจูเหยียน | เมืองตุนหวง | วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู | ภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน | ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉินตู
16.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 สายการบิน Sichuan Airlines (3U) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
19.30 น. ออกเดินทางโดยสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบิน Sichuan Airlines เที่ยวบินที่ 3U 3936 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.45 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฝู่ เมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่สายการบินจัดไว้ให้ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)
พักที่  โรงแรมที่ทางสายการบินจัดไว้บริการ
วันที่ 2เฉินตู - หลันโจว - จางเย่ - วัดต้าฝอซื่อ - ภูเขาสายรุ้ง ตันเซี๋ย
เช้า รับประทานอาหารเช้า บริการอาหารแบบกล่อง (โรงแรมจัดเตรียมไว้ให้) [มื้อที่ 1]
07:40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองหลันโจว โดยสายการบิน Sichuan Airlines เที่ยวบินที่ 3U 8361
09:05 น. เดินทางถึง เมืองหลันโจว
10.45 น.ต่อเครื่องสู่ เมืองจางเย่ โดยสายการบิน Juneyao Airlines เที่ยวบินที่ HO 1103
12.00 น.

เดินทางถึง เมืองจางเย่ มณฑลกานซู่ 

มณฑลกานซู่ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ตอนบนของแม่น้ำเหลือง (ฮวงโห) มีพื้นที่ประมาณ 454,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศจีน พื้นที่ของมณฑลประกอบด้วย ภูเขา ร้อยละ 30 ทุ่งหญ้า ร้อยละ 30 ทะเลทราย ร้อยละ 20 ป่า ร้อยละ 10 และพื้นที่เกษตรกรรม ร้อยละ 10 กานซู่นั้นเป็นมณฑลที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวกล่าวขานถึงตำนานเส้นทางสายไหมมานานนับพันปี

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 2]
บ่าย

หลังอาหารนำท่านชม วัดต้าฝอซื่อ มีอายุมากกว่า 900 ปี ซึ่งเป็นมหาวิหารประดิษฐานพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของจีน

จากนั้นนำท่านเข้าชม ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย ความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่ก่อเกิดมาจากธรรมชาติ

อุทยานธรณีวิทยาเขาสายรุ้งตันเซี๋ย Zhangye Danxia Landform Geological Park ตั้งอยู่ที่เมืองจางเย่ (Zhangye) มณฑลกานซู่ (Gansu)เป็นแนวเขาที่มีลวดลายเป็นริ้วสีธรรมชาติ ประกอบไปด้วยหินทรายและแร่ธาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อ 24 ล้านปีก่อน ลม และ ฝนใช้เวลานานนับพันๆปี กัดเซาะแนวเขาจนเกิดเป็นภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลและมีสีสันสุดแสนจะมหัศจรรย์ดั่งเช่นทุกวันนี้

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 3]
ที่พักYujing International Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3จางเย่ - แกรนด์แคนยอนผิงซานหู - เมืองเจียยี่กวน -  กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 4]

นำท่านชม แกรนด์แคนยอนผิงซานหู เมืองจางเย่

แกรนด์แคนยอนผิงซานหู เมืองจางเย่ มณฑลกานซู่ ดินแดนหินผาที่ยืนหยัดผ่านตำนานแห่งเส้นทางสายไหมมายาวไกล ถึงแม้ว่ากาลเวลาจะทำให้เส้นทางสายไหมแปลี่ยนแปลงไป  แต่ภูผาหินแกร่งเหล่านี้ยังคงตั้งตระหง่านอย่างมั่นคง ท้าทายนักเดินทางผู้มาเยือน ให้ได้ชมความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 5]
ที่พัก

Nuojin International Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4เมืองเจียยี่กวน - เมืองเอ๋อจี้น่าฉี - ซากโบราณสถานเฮยเฉิง (Heicheng) - ป่าหูหยาง ที่กลายเป็นฟอสซิลไม้ (เฮยสุ่ย กว้ายซู่หลิน)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 7]

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอ๋อจี้น่าฉี (ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง)

เอ๋อจีนา ฉี (Ejina Qi) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของเขตปกครองมองโกเลียใน (Inner Mongolia Autonomous Region) นับตั้งแต่การปฏิรูปทางเศรษฐกิจของจีนในปี 1980 Ejin ได้พัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 จนกลายเป็นหนึ่งในมณฑลที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศที่วัดโดยจีดีพี

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 8]
บ่าย

นำท่านชม ซากโบราณสถานเฮยเฉิง (Heicheng) หรือ "นครสีดำ" เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม ในเมืองเอ๋อจี่น่าฉี

จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม ป่าหูหยาง ที่กลายเป็นฟอสซิลไม้ (เฮยสุ่ย กว้ายซู่หลิน) ซึ่งช่วงเวลาที่สวยที่สุด จะเป็นเวลาเย็น ๆ จนถึงพลบค่ำ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 9]
พักที่ TaiHao International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 5ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี (เต็มวัน)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 10]

นำท่านชมความงามของ ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี

ป่าต้นหูหยางโบราณ 3,000 ปี (Euphrates Poplar) ที่ เอ๋อจิน (Ejin) หรือ เอ๋อจีนา ฉี (Ejina Qi) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของเขตปกครองมองโกเลียใน (Inner Mongolia Autonomous Region) นับเป็นอีกหนึ่งป่าประหลาดที่มีความสวยงามดั่งภาพเขียน โดยเฉพาะสีของใบไม้ที่พร้อมใจกันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอร่ามนั้นสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเยือนได้เป็นอย่างมาก

(ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี จะเป็นช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี)

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิก (อุ่นร้อนในตัว) [มื้อที่ 11]
บ่าย นำท่านชมความงามของ ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี กันต่อ (ป่าหูหยางโบราณ มีจุดให้เที่ยวถึง 8 จุดใหญ่ ๆ)
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 12]
พักที่ TaiHao International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 6เมืองเอ๋อจี้น่าฉี - ทะเลสาบจูเหยียน - เมืองตุนหวง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 13]

จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบจูเหยียน (Juyan Lake)

ทะเลสาบจูเหยียน (Juyan Lake) เป็นทะเลสาบในทะเลทรายโกบี ตั้งอยู่ทางตะวันตกของมองโกเลียใน ใกล้ชายแดนกับมองโกเลีย มีพื้นที่ประมาณ 267 ตารางกิโลเมตร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมง)

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 14]
บ่าย เดินทางกันต่อ มุ่งหน้าสู่ เมืองตุนหวง
ค่ำ   เดินทางถึง เมืองตุนหวง

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม [มื้อที่ 15]
พักที่  Dunhuang Grand Soluxe Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 7ตุนหวง - วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู - ภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน + ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 16]

นำนำท่านชม วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1987)

ถ้ำผาโม่เกาคู เป็นถ้ำทางพุทธศาสนาที่สำคัญและเป็นมรดกโลกอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศจีน นับตั้งแต่เริ่มสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 4-14 ( ราชวงศ์เว่ยเหนือ - ราชวงศ์หยวน) ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาของมนุษย์ จึงได้ทำการเจาะผนังหินทรายบนหน้าผาของภูเขาหมิงซา ซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณ 50 เมตร ยาวกว่า 12 กิโลเมตร  สร้างเป็นถ้ำน้อยใหญ่รวม 492 ถ้ำ, รูปปั้น 2,415 รูป และภาพจิตรกรรมบนฝาผนังและเพดาถ้ำอันงดงามที่ถูกวาดไว้แตกต่างกันไปตามยุคสมัย ... ทำให้ถ้ำผาโม่เกาคู กลายเป็นศาสนสถานที่สำคัญบนเส้นทางสายไหม

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 17]
บ่าย

จากนั้นนำท่านชม ภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน

ทะเลทรายหมิงซาซาน ซึ่งอยู่ที่ เมืองตุนหวง มณฑลกานซู่  เป็นกลุ่มของเนินทรายที่มีความยาวราว 40 กิโลเมตร จากทิศตะวันตก ณ หุบเขาตั่งเหอไปจรดยังตะวันออกที่ถ้ำหินสลักม่อเกา และมีความกว้างจากทิศเหนือจรดทิศใต้ราว 20 กิโลเมตร โดยยอดที่สูงที่สุดของเนินทรายครวญแห่งนี้นั้นมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,715 เมตร

กิจกรรมแนะนำที่ห้ามพลาด : ขี่อูฐ (มีคนจูง) ไปตามเนินทราย พร้อมถ่ายรูปสวย ๆ กับอูฐที่เราขี่ / เพิ่มความสนุก ด้วยการ นั่งกระดานสไลด์ ลงเนินทรายจากที่สูง / ขับ ATV ตะลุยทะเลทราย / ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ตุนหวง

นำท่านชม ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว

ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว หรือชื่อในภาษาจีน เย่ว์เหยา เฉวียน (Yueya Quan) เป็นทะเลสาบแห่งเดียวในอาณาบริเวณนี้ เป็นจุดแวะพักที่สำคัญของการค้าขายบนเส้นทางสายไหมในยุคโบราณ แต่เดิมทะเลสาบนี้มีความยาว 300 เมตร ล้อมรอบไปด้วยสันทรายขนาดใหญ่ ซึ่งสันทรายนี้มีความสัมพันธ์ทางกลศาสตร์ธรรมชาติ คือลมทะเลทรายจะพัดทรายขึ้นไปทับถมกันบนสันทราย จากสันทรายด้านหนึ่งไปยังสันทรายอีกด้านหนึ่ง โดยไม่พัดลงมาทับถมทรายด้านล่าง ทะเลสาบจึงไม่ถูกลืนหาย

หมายเหตุ : ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว จะติดไฟประดับสวยงามในยามค่ำคืน

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 18]
พักที่ Dunhuang Grand Soluxe Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 8สนามบินเมืองตุนหวง - บินภายใน สู่เมืองเฉิงตู - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 19]

ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ สนามบินเมืองตุนหวง

 

10.50 น. เดินทางออกจาก เมืองตุนหวง โดยสายการบิน Sichuan Airlines เที่ยวบินที่ 3U 6358
13.10 น.เดินทางถึง สนามบินเมืองเฉินตู จากนั้นรอต่อไฟล์ทกลับกรุงเทพฯ

หมายเหตุ : ไกด์จะหาของว่างรองท้องให้ทุกท่าน ที่สนามบิน ช่วงรอต่อเครื่อง
16.15 น. ออกเดินทางจาก สนามบินเมืองเฉิงตู โดยสายการบิน Sichuan Airlines เที่ยวบินที่ 3U 3935 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพและประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • พิเศษ :: มีช่างภาพ + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ (ไม่บังคับ)
การจองและสำรองที่นั่ง
 • วางเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชม. หลังการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 30 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
เงื่อนไขการเดินทาง
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว + ค่าตั๋วเครื่องบินใหม่ทั้งหมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั้นๆ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น (ค่าตั๋วเครื่องบินของผู้ที่ไม่เดินทางที่ออกตั๋วไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ต้องรอทางสายการบินทำเงินคืนให้ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
 • คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกการเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46-59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ)
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
ระเบียบการขอวีซ่าประเทศจีน (ท่องเที่ยว)
 • หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป)
 • หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย (ทุกเล่ม)
 • รูปถ่าย ขนาด 48 x 33 มม. สีหรือขาวดำ (พื้นหลังสีขาว ไม่สวมเครื่องประดับ ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 2 เดือน) 2 ใบ *ห้ามแม็กรูป !!
 • ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศจีนครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล (ทุกใบที่มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริง + สำเนา + ฉบับแปลภาษาอังกฤษ 1 ชุด
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 • ใบจองโรงแรม

กรณีต่างชาติ

 • (สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ) ต้องมีสำเนาหน้าตราประทับขาเข้าไทยครั้งล่าสุด รวมถึงวีซ่าระยะยาวในไทย และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
 • (สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ) ที่มีวีซ่าทำงานในประเทศไทย ต้องมีสำเนาใบอนุญาตทำงาน และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
 • (สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ) สำเนาวีซ่าจีนพร้อมตราประทับขาเข้า-ออก ที่เคยได้รับทั้งหมด (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ติดต่อยื่นขอวีซ่า)

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าจีน แบบท่องเที่ยว

 • หลังจากส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเอกสารของท่าน
 • เมื่อเอกสารครบตามกฎแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายท่าน เพื่อเข้ามาสแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีน ตามวันและเวลาที่สถานทูตจีนกำหนด
 • หลังจากวีซ่าจีนผ่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ไปรับเอกสารของท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องไปรับด้วยตัวเอง
หมายเหตุ
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
  บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy