รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


หน้าแรก  Arrow ทัวร์ต่างประเทศ  Arrow ทัวร์จีน  Arrow TE235 : ทัวร์ป่าต้นหูหยาง (ใบไม้เปลี่ยนสี) จางเย่ ตุนหวง [บินภายใน] 8 วัน 7 คืน (TG)

TE235 : ทัวร์ป่าต้นหูหยาง (ใบไม้เปลี่ยนสี) จางเย่ ตุนหวง [บินภายใน] 8 วัน 7 คืน (TG)

Thai Airways (TG)

พิมพ์ พิมพ์ ดาวน์โหลดโปรแกรทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์ คัดลอก URL คัดลอก URL
TE235 : ทัวร์ป่าต้นหูหยาง (ใบไม้เปลี่ยนสี) จางเย่ ตุนหวง [บินภายใน] 8 วัน 7 คืน (TG)

"เส้นทางสายไหม" สายไยที่ถักทอจากวันวาน สู่ ปัจจุบัน

ชม ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว โอเอซิส ลมหายใจหนึ่งเดียวแห่งท้องทะเลทราย

ที่ส่องประกายดุจจันทร์ฉาย ชุบชีวิตเพิ่มชีวาให้แด่เหล่านักเดินทางบนเส้นทางสายไหมมานับแต่โบราณ


กำหนดการเดินทาง


รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE235-00122-29 ก.ย. 62Thai Airways (TG)68,000จองด่วน
TE235-00210-17 ต.ค. 62Thai Airways (TG)68,000จองด่วน
 

รายละเอียดการเดินทาง


วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉิงตู (สนามบินเฉิงตู มณฑลเสฉวน)
07.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
10.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดย สายการบินไทย Thai Airways  เที่ยวบินที่ TG 618  
14.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน

เมืองเฉิงตู  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
พักที่  โรงแรมเมืองเฉิงตู
วันที่ 2เฉิงตู - หลานโจว - จางเย่ - ชมภูเขาสายรุ้ง ตันเซี๋ย
05.30 น. เดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศ เมืองเฉิงตู เพื่อไปยัง มณฑลกานซู่
07.40 น. ออกเดินทางจาก เมืองเฉิงตู สู่ เมืองจางเย่ โดย สายการบิน China Eastern airline(MU) เที่ยวบินที่ MU2471  และ สายการบิน Junyao (HO) เที่ยวบินที่ HO1103
13.30 น. เดินทางถึง เมืองจางเย่ มณฑลกานซู่ 

มณฑลกานซู่ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ตอนบนของแม่น้ำเหลือง (ฮวงโห) มีพื้นที่ประมาณ 454,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศจีน พื้นที่ของมณฑลประกอบด้วย ภูเขา ร้อยละ 30 ทุ่งหญ้า ร้อยละ 30 ทะเลทราย ร้อยละ 20 ป่า ร้อยละ 10 และพื้นที่เกษตรกรรม ร้อยละ 10 กานซู่นั้นเป็นมณฑลที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวกล่าวขานถึงตำนานเส้นทางสายไหมมานานนับพันปี

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานธรณีวิทยาเขาสายรุ้งตันเซี๋ย (จากจางเย่ถึงภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย ระยะทางประมาณ 40 ก.ม.)

จากนั้นนำท่านเข้าชม ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย ความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่ก่อเกิดมาจากธรรมชาติ

อุทยานธรณีวิทยาเขาสายรุ้งตันเซี๋ย Zhangye Danxia Landform Geological Park ตั้งอยู่ที่เมืองจางเย่ (Zhangye) มณฑลกานซู่ (Gansu)เป็นแนวเขาที่มีลวดลายเป็นริ้วสีธรรมชาติ ประกอบไปด้วยหินทรายและแร่ธาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อ 24 ล้านปีก่อน ลม และ ฝนใช้เวลานานนับพันๆปี กัดเซาะแนวเขาจนเกิดเป็นภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลและมีสีสันสุดแสนจะมหัศจรรย์ดั่งเช่นทุกวันนี้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
พักที่ โรงแรมในเมืองจางเย่
วันที่ 3จางเย่ (Zhangye) - เอ๋อจี่หน้าฉี (Ejina Qi) - ทะเลสาบจีหยวน (Juyan Lake)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอ๋อจี่หน้าฉี (Ejina Qi) ระยะทาง 600 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-11 ช.ม. 

เมืองเอ๋อจี่หน้าฉี (Ejina Qi) มณฑลกานซู่ ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของมองโกเลียใน ตั้งอยู่ในทะเลทรายโกบีและพรมแดนติดกับมองโกเลีย นับตั้งแต่การปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนในช่วงปี 1980 เมืองนี้ก็ได้พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็ว โดยต้นศตวรรษที่ 21 มันได้กลายเป็นหนึ่งในมณฑลเติบโตเร็วที่สุดในประเทศที่วัดโดย GDP การเติบโตส่วนใหญ่มาจากศูนย์เปิดตัวดาวเทียม Jiuquan ในบริเวณใกล้เคียงและการก่อสร้างทางรถไฟ ซึ่งในอนาคตจะสร้างทางเหนือระหว่างเส้นทาง Inner Mongolia และ Xinjiang

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เดินทางถึง เมืองเอ๋อจี่หน้าฉี (Ejina Qi)

จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบจีหยวน (Juyan Lake)

ทะเลสาบจีหยวน (Juyan Lake) เป็นทะเลสาบในทะเลทรายโกบี ตั้งอยู่ทางตะวันตกของมองโกเลียใน ใกล้ชายแดนกับมองโกเลีย มีพื้นที่ประมาณ 267 ตารางกิโลเมตร

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม 
 พักที่  โรงแรม เมืองเอ๋อจี่นาฉี
วันที่ 4สำรวจชมความงามแห่งท้องทะเลทราย - ป่าหูหยางโบราณ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านสำรวจและชื่นชมความงามของ ทะเลทรายโกบี (Gobi) 

ทะเลทรายโกบี (Gobi) ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศมองโกเลียตอนใต้กับเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางตอนเหนือของประเทศจีน โกบีเป็นทะเลทรายที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ทอดตัวเป็นแนวโค้งยาว 1,600 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1.3 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่พอ ๆ กับรัฐอะแลสกาของสหรัฐอเมริกา ทะเลทรายแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ราบสูงเหนือระดับน้ำทะเล 900-1,500 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ทางด้านตะวันออกจะเป็นหิน ส่วนด้านตะวันตกเป็นทราย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมความงามของ ป่าหูหยางโบราณ

ป่าต้นหูหยาง (Euphrates Poplar) ที่ เอ๋อจิน (Ejin) หรือ เอ๋อจีนา ฉี (Ejina Qi) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของเขตปกครองมองโกเลียใน (Inner Mongolia Autonomous Region) นับเป็นอีกหนึ่งป่าประหลาดที่มีความสวยงามดั่งภาพเขียน โดยเฉพาะสีของใบไม้ที่พร้อมใจกันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอร่ามนั้นสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้มาเยือนได้เป็นอย่างมาก

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม 
พักที่ โรงแรม เมืองเอ๋อจี่นาฉี
วันที่ 5เมืองเอ๋อจี่หน้าฉี - เมืองเจียยี่กวน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียยี่กวน (Jiayuguan) ระยะทางประมาณ 415 ก.ม. ใช้เวลา 9.30 ช.ม.

เมืองเจียยี่กวน (Jiayuguan) คือเมืองที่อยู่ในมณฑลกานซู (Gansu) เป็นที่ตั้งของป้อมปราการของกำแพงเมืองจีนทางด้านทิศ เป็นจุดแรกที่เริ่มทำการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนในสมัยราชวงศ์หมิงหรือเมื่อราว ปี ค.ศ. 1368 ด่านเจียยวี่กวนจึงเหมือนเป็นเส้นทางเปิดออกสู่เส้นทางสายไหมที่นักเดินทางจะต้องผ่านเข้าออกกันในเวลานั้น

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางถึง เมืองเจียยี่กวน (Jiayuguan) นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
พักที่ โรงแรมเมืองเจียยี่กวน
วันที่ 6เจียยี่กวน - เช้าชม กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน - ตุนหวง - ชมภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน + ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านชม กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน 

กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน ด่านประตูเจียยี่กวนเป็นด่านปราการที่สำคัญของเส้นทางสายไหม ถือเป็นซุ้มประตูด่านสุดท้ายของกำแพงเมืองจีน ด่านตะวันตก ประกอบด้วยกำแพง ซุ้มประตู กำแพงเมือง ด่านปราการ ซึ่งสร้างด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทำด้วยดินเหนียวและทรายที่หาได้ง่ายโดยการนำดินมาคั่ว กับเมล็ดพืชและผสมปูนขาว ,ข้าวเหนียว ,น้ำตาล ฯลฯ มาตำอัดแน่นเป็นชั้นๆ จนเป็นกำแพงที่ทนทานแข็งแรง เนื่องจากฟืนไฟหายากมากในทะเลทราย

จากนั้นนำท่านเดินทางออกจากเมือง เจียยี่กวน สู่ เมืองตุนหวง ระยะทาง 375 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางถึง เมืองตุนหวง 

จากนั้น นำท่านชม ภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน 

ทะเลทรายหมิงซาซาน ซึ่งอยู่ที่ เมืองตุนหวง มณฑลกานซู่  เป็นกลุ่มของเนินทรายที่มีความยาวราว 40 กิโลเมตร จากทิศตะวันตก ณ หุบเขาตั่งเหอไปจรดยังตะวันออกที่ถ้ำหินสลักม่อเกา และมีความกว้างจากทิศเหนือจรดทิศใต้ราว 20 กิโลเมตร โดยยอดที่สูงที่สุดของเนินทรายครวญแห่งนี้นั้นมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,715 เมตร

นำท่านชม ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว

ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว หรือชื่อในภาษาจีน เย่ว์เหยา เฉวียน (Yueya Quan)  เป็นทะเลสาบแห่งเดียวในอาณาบริเวณนี้ เป็นจุดแวะพักที่สำคัญของการค้าขายบนเส้นทางสายไหมในยุคโบราณ แต่เดิมทะเลสาบนี้มีความยาว 300 เมตร ล้อมรอบไปด้วยสันทรายขนาดใหญ่ ซึ่งสันทรายนี้มีความสัมพันธ์ทางกลศาสตร์ธรรมชาติ คือลมทะเลทรายจะพัดทรายขึ้นไปทับถมกันบนสันทราย จากสันทรายด้านหนึ่งไปยังสันทรายอีกด้านหนึ่ง โดยไม่พัดลงมาทับถมทรายด้านล่าง ทะเลสาบจึงไม่ถูกลืนหาย

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
พักที่  โรงแรมเมืองตุนหวง
วันที่ 7เช้าชมถ้ำมุ่กวางคู หรือ ถ้ำผาโม่เกาคู - เฉิงตู มณฑลเสฉวน
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านชม ถ้ำผาโม่เกาคู  

ถ้ำผาโม่เกาคู เป็นถ้ำทางพุทธศาสนาที่สำคัญและเป็นมรดกโลกอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศจีน    นับตั้งแต่เริ่มสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 4-14 ( ราชวงศ์เว่ยเหนือ – ราชวงศ์หยวน)  ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาของมนุษย์   จึงได้ทำการเจาะผนังหินทรายบนหน้าผาของภูเขาหมิงซา  ซึ่งสูงจากพื้นดินประมาณ 50 เมตร ยาวกว่า 12 กิโลเมตร  สร้างเป็นถ้ำน้อยใหญ่รวม 492 ถ้ำ, รูปปั้ น 2,415 รูป และภาพจิตรกรรมบนฝาผนังและเพดาถ้ำอันงดงามที่ถูกวาดไว้แตกต่างกันไปตามยุคสมัย….ทำให้ถ้ำผาโม่เกาคู กลายเป็นศาสนสถานที่สำคัญบนเส้นทางสายไหม

 
ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ สนามบิน เมืองตุนหวง
12.55  น. เดินทางออกจาก เมืองตุนหวง โดย สายการบิน Sichuan Airlines  เที่ยวบินที่ 3U8056
14.25 น. แวะพักที่ เมืองหลานโจว 
15.20 น. เดินทางต่อจาก เมืองหลานโจว มณฑลกานซู่ สู่ เมืองเฉินตู มณฑลเสฉวน
16.55 น.  เดินทางถึง เมืองเฉินตู มณฑลเสฉวน จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม
พักที่ โรงแรมเมืองเฉิงตู
วันที่ 8ถนนคนเดินควนจ่าย - ลิ้มรสอาหารสมุนไพร - กรุงเทพฯ 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินควนจ่าย หรือ ควานไจ่เซี่ยงจื่อ 

ถนนคนเดินควานไจ่เซี่ยงจื่อ  (Kuan Zhai Xiang Zi) แปลเป็นไทยได้ใจความ “ซอยกว้างซอยแคบ” เป็นถนนที่มีเสน่ห์และกลิ่นไอของอาคารบ้านเรือนที่ตกแต่งด้วยเรื่องราววิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนจีนเฉิงตูในสมัยโบราณ แต่ผสมความเป็นทันสมัยใส่เข้าไปได้อย่างลงตัว ถนนคนเดินมี 3 ซอย แต่ละซอยมีความยาวประมาณ 400 เมตร มีร้านค้าเล็กๆ ตั้งเรียงรายอยู่ในแต่ละซอยและตรอกให้เดินช้อปกันเพลิน ทั้งร้านหนังสือ ร้านชา-กาแฟ บาร์ เสื้อผ้า ไปจนถึงร้านอาหารนานาชนิด รวมร้านค้าทุกซอยแล้วมีจำนวนหลายร้อยร้านค้า

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินเมืองเฉิงตู
15.30 น.  ออกเดินทางจาก เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน สู่ สุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG619
17.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและประทับใจ


อัตราค่าบริการราคา

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 22 - 29 กันยายน 2562 68,000 บาท
 TE235-001: ทัวร์ป่าต้นหูหยาง (ใบไม้เปลี่ยนสี) จางเย่ ตุนหวง [บินภายใน] 8 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 10 - 17 ตุลาคม 2562 68,000 บาท
 TE235-002: ทัวร์ป่าต้นหูหยาง (ใบไม้เปลี่ยนสี) จางเย่ ตุนหวง [บินภายใน] 8 วัน 7 คืน (TG)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง

   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)


ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

สอบถามทาง Line