รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์จีน

TE358 : โปรแกรมทัวร์จีน ซินเจียง อูรูมูฉี 9 วัน 8 คืน (CZ)


China Southern Airlines (CZ)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Boda hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hongfu Lake Kanas Resort Altai
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Jinghe Ying Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Nightlight Town Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Shang Cheng Tekesi Hotel
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Sheraton Urumqi Hotel

โปรแกรมทัวร์จีน ซินเจียง อูรูมูฉี 9 วัน

ทางด่วน S21 ที่สร้างตัดข้ามทะเลทรายกูบันตุงกุด ทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในซินเจียง
หวู่ไฉ่ทาน หรือ หาดห้าสี ก้อนหินริมฝั่งแม่น้ำที่ระยิบระยับมีสีสันคล้ายอัญมณีเมื่อต้องแสงอาทิตย์
แกรนด์แคนยอนอันจี้ไห่ ภูเขาสีแดงที่เกิดจากการไหลเซาะของภูเขาเทียนซาน
ชมความงามของทุ่งลาเวนเดอร์หาวเฉิงที่บานสะพรั่งไปตามหุบเขาของแม่น้ำอีหลี่


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE358-00107-15 ก.ย. 67China Southern Airlines (CZ)79,900จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - เมืองกวางเจา - เมืองอูรูมูฉี 
08.00 น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ (CZ) ROW M ประตู 6 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระให้กับท่าน 
11.20 น.เหินฟ้าสู่ เมืองกวางเจา ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ CZ358 (BKK-CAN 1120-1525) (ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 5 นาที) (บริการอาหารบนเครื่อง)
<กรุณาปรับนาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่ ประเทศจีน เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง> 
15.25 น.ถึงสนามบินนานาชาติกวางโจวไปหยุ่น เมืองกวางเจาเป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง และเป็นเมืองใหญ่สุดทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ปากแม่น้ำจูเจียง มีความประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,800 ปี เป็นจุดเริ่มของเส้นทางสายไหมทางทะเลในครั้งอดีต และยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดต้อนรับชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขายเสฉวน 
17.05 น.เหินฟ้าสู่ เมืองอูรูมูฉี ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ CZ6896 (CAN-URC 1705-2220) (ใช้เวลาบิน 5 ชั่วโมง 15 นาที) (บริการอาหารบนเครื่อง)
22.20 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอูรูมูฉีเตอวัวเป่า เมืองอูรูมูฉี เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ “อูรูมูฉี” (Urumqi) เป็นคำภาษามองโกล หมายถึง ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าอันแสนงาม เป็นเมืองเดียวในซินเจียงที่มีชาวฮั่นอยู่อาศัยมากที่สุด คือถึงกว่าร้อยละ 72 ของประชากร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว

นำท่านเดินทางมุ่งหน้าไปยังโรงแรมที่พัก
ที่พักSheraton Urumqi Hotel 5* หรือเทียบเท่า
วันที่ 2เมืองอูรูมูฉี - ผ่านเมืองอู่เจียคู - ผ่านเส้นทางหลวง S21 - เมืองปู้เอ่อจิน - หาดห้าสี 
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองปู้เอ่อจิน โดยนั่งรถผ่าน เมืองอู่เจียคู ตั้งอยู่ในเทือกเขาเทียนซาน (Tianshan) มีทะเลทรายจากใต้สู่เหนือ ซึ่งเป็นเมืองระดับเทศมณฑล อยู่ภายใต้เขตอำนาจของเขตปกครองตนเองซิน เจียงอุยกูร์โดยตรง ได้ใช้ระบบการจัดการเมืองแบบแบ่งส่วนแบบครบวงจรเมื่อเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนได้เปิดทางด่วนข้ามทะเลทรายสายแรก ซึ่งช่วยลดระยะเวลาเดินทางจากเมืองอูรูมูฉีไปยังเขตอัลไตทางตอนเหนือสุดได้เกือบครึ่งหนึ่ง ทางด่วนทะเลทรายสายแรกของซินเจียง มีชื่อเรียกว่า S21  (Altay-Urumqi Expressway) ระยะทาง 343 กิโลเมตร โดยมีระยะทางมากกว่า 150 กิโลเมตร ที่ตัดผ่านทะเล ทรายกูบันตุงกุต ซึ่งเป็นทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับ 2ของซินเจียง ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมทิวทัศน์ทะเล ทรายกูบันตุงกุตอันกว้างใหญ่ 
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่ายออกเดินทางต่อสู่ เมืองปู้เอ่อจิน เพื่อนำท่านชม หวูไฉ่ทาน หรือ หาดห้าสี ที่หินแต่ละก้อนริมฝั่งธารน้ำคาเอ่อฉีสือเหออันยาวไกลสุดสายตา เมื่อยามที่ต้องแสงสุริยาเพลาบ่ายจะระยิบระยับพริบพรายไปยาวไกลจนเห็นหลากสีสันดูคล้ายอัญมณีอย่างน่าอัศจรรย์ใจ 
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

หลังอาหาร นำท่านเดินเล่นที่ ตลาดนัดกลางคืนเมืองปู้เอ่อจิน ชมปลาท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของที่นี่ ปลาย่างแม่น้ำอีเฮซึ่งใช้ "ปลาแดงตัวใหญ่" เมนูบาร์บีคิวพิเศษในท้องถิ่น
ที่พักNightlight Town Hotel 4*, Burqin หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เมืองปู้เอ่อจิน - คานาสือ - สามโค้งงามแห่งคานาส (เย้เลี่ยงวาน)
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ คานาสือ ดินแดนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์ที่เป็นแหล่งสุดท้ายของมวลมนุษย์ที่ปราศจากมลภาวะและสวยงามที่สุดที่หลงเหลืออยู่ในโลกใบนี้ พร้อมสัมผัสกับกลิ่นอายของความบริสุทธิ์ของธรรมชาติรอบกายโอบล้อมด้วยภูเขาโดยรอบ

ระหว่างทาง ท่านสามารถพบเห็น รูปปั้นหินกลางทุ่งหญ้า ส่วนใหญ่เป็นหินแกะสลักรูปปั้นคนที่เสมือนจริง เป็นภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของซิน เจียงที่วางกระจัดกระจายในทุ่งหญ้าโดยส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับสุสาน พวกเขาบ้างถูกฝังอยู่ในหลุมฝังศพหรือตั้งไว้เฝ้าหลุมฝังศพ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นทิศของพระอาทิตย์ขึ้น เป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นของชีวิตและความแข็งแรง
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่ายออกเดินทางต่อสู่ เขตทิวทัศน์คานาสือ เปลี่ยนใช้รถอุทยาน นำชม ทะเลสาบเทวดา เป็นทะเลสาบที่มีจุดเด่นอยู่ที่ความใสของน้ำและภูเขาที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ฉากหลังของทะเลสาบแห่งนี้

มีตำนานเล่าขานว่าทะเลสาบนี้มีรอยเท้าของเจงกิสข่านเป็นรอยเท้าก่อนที่ท่านจะขึ้นสู่สรวงสวรรค์ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จะมีหลากหลายสีสัน สีของน้ำนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิกับลักษณะของท้องฟ้าในแต่ละช่วง ถ้าท้องฟ้ามีลักษณะครึ้ม สีของทะเลสาบจะมีสีฟ้าคราม และในคราวที่ท้องฟ้าแจ่มใส ลักษณะของน้ำจะมีสีฟ้าใส แต่ความน่าอัศจรรย์ของทะเลสาบนี้จะอยู่ที่ทะเลสาบนี้แบ่งเป็น 2 สีในเวลาเดียวกัน นำชมความสวยบรรเจิดของ สามโค้งงามแห่งคานาส (เย้เลี่ยงวาน) หรือ ทะเลสาบวงพระจันทร์
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
ที่พักHongfu Lake Kanas Resort Altai 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เขตทิวทัศน์คานาสือ ครั้งที่ 2 - ศาลาปลา - เมืองปู้เอ่อจิน - เมืองคาลามาอี้
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

เดินทางเข้าสู่ อุทยานคานาสือ ครั้งที่ 2 นำชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบคานาสือที่จุดชมวิวคานาสือ เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดที่ ศาลาชมปลา ณ ระดับความสูง 2,030 เมตร ศาลานี้อยู่บนยอดเขาเป็นสถานที่ชมวิวที่ดีที่สุด สามารถมองเห็นทะเลสาบคานาสือได้กว้างไกลและวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ผืนป่า ทุ่งดอกไม้ ป่าสนเขา หากในวันฟ้าใสกระจ่างจะสามารถเห็นยอดเขาหิมะโหย่วอี้เฟิง ปราการกั้นพรมแดนจีน-รัสเซียได้ พร้อมกับผืนน้ำทะเลสาบสีครามในอ้อมกอดของภูเขาอัลไตอันทอดยาวไกลลิบ ตัดกับทิวทัศน์ของป่าสนไซเปรส ป่าเบิกซ์ และหลากพันธุ์ไม้เมืองหนาวที่ปกคลุมด้วยสีเขียวขจีสดใส 
(ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฏาคมที่คานาสือจะมีทุ่งดอกไม้ป่าบาน บนยอดเขามีหิมะ อากาศเย็นสบาย และช่วงเดือนปลายเดือนกันยายน ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ผืนป่าเปลี่ยนสีและยอดเขาเปลี่ยนสี)
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่ายออกเดินทางสู่ ปู้เอ่อจิน (Burqin) มีความหมายว่าคนที่เลี้ยงอูฐ ตั้งอยู่ในเขตซินเจียง เป็นเทศมณฑลเล็กๆ แห่งเดียวในจีนตะวันตกที่มีพรมแดนติดกับรัสเซีย คาซัคสถาน และมองโกเลีย ตั้งอยู่ที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเทือกเขาอัลไตและทางตอนเหนือของลุ่มน้ำจุงการ์ ได้ชื่อเมืองมาจากแม่น้ำ Burqin ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำ Ertix แม่น้ำสายนี้เป็นเพียงแม่น้ำสายเดียวที่ไหลไปทางทิศตะวันตกก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบในคาซัคสถาน จากนั้นไหลไปย้อนทางเหนือเพื่อบรรจบกับแม่น้ำออบ และไหลลงสู่มหาสมุทรอาร์กติกในที่สุด เป็นแม่น้ำสายเดียวในจีนที่ไหลลงสู่มหาสมุทรอาร์กติก ระหว่างทางผ่าน อิสระให้ท่านได้แวะถ่ายรูปจุดชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามตระการตาตามจุดต่างๆ
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

หลังอาหาร เดินทางต่อสู่ เมืองคาลามาอี้ ที่ร่ำรวยขึ้นมาด้วยทรัพยากรใต้ดิน ทองคำสีดำ มีแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบอันมหาศาลกระจัดกระจายอยู่กลางผืนทะเลทรายอันแสนเวิ้งว้างและเปล่าเปลี่ยวทางตะวันตกของแอ่งที่ราบจุนการ์ คำว่า “คาลาเมย์” เป็นภาษาเหวยหวูเอ่อร์ หมายถึง “น้ำมันสีดำ”
ที่พักBoda hotel 4*, Karamay หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เมืองคาลามาอี้ - เมืองขุยถุน - แกรนด์แคนยอนอันจี้ไห่ - เมืองจิงเหอ
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ เมืองขุยถุน ระหว่างทางนั่งรถผ่านชม แหล่งน้ำมันคาลามาอี้ ในปีค.ศ.1955 มีการค้น พบแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีน ที่นั่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เมืองคาลามาอี้ก็พัฒนาเติบโตขึ้นจนกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและการกลั่นน้ำมัน
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่ายนำท่านชม แกรนด์แคนยอนอันจี้ไห่ หรือที่รู้จักในฐานะ ภูเขาสีแดง เป็นดินแดนที่ธรรมชาติจัดสรรสร้างขึ้นมาหลายล้านปี อันเนื่องจากการไหลเซาะของน้ำหิมะที่ไหลผ่านจากภูเขาเทียนซาน ใต้จรดเหนือมีความยาว 20 กิโลเมตร ส่วนเว้าของหุบเขาลึก 100-400 เมตร กว้าง 800-1,000 เมตร สูง 200 กว่าเมตร ผาหินตั้งตระหง่านสูงๆต่ำๆราวกับป่าหินที่ถูกเสริมสร้างจากสวรรค์ เรียงรายเป็นชั้นๆ บ้างคล้ายภูเขาหิมะ ช่องแคบ สนามหญ้า และลำห้วยไหลผ่านส่องสะท้อนสีสันสวยงามอีกภาพหนึ่ง

แล้วเดินทางต่อสู่ เมืองจิงเหอ 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
ที่พักJinghe Ying Hotel 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ 6เมืองจิงเหอ - ทะเลสาบไซลีมู - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - เมืองเท่อเค่อซือ
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบไซลีมู (Sayram) ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซานด้านตะวัน ตกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่บนความสูง 2,073 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล น้ำลึกสุด 86 เมตร เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดในเขตซินเจียง เกิดจากการบิดตัวของแนวเทือกเขาหิมาลัยทำให้บริเวณนี้มีการยุบตัวและเกิดเป็นทะเลสาบ

นำท่านชม ทะเลสาบไซลีมู น้ำสีฟ้าใสตัดกับท้องฟ้าสีสวยสดทำให้ทั่วบริเวณดูสว่างกระจ่างตา ในฤดูร้อนทิวทัศน์รอบทะเลสาบเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี มีดอกไม้ป่าสีเหลือง สีชมพู สีม่วง ดารดาษอยู่ทั่วไป ในช่วงฤดูหนาว ขุนเขารอบทะเลสาบจะปกคลุมด้วยหิมะ เมื่อแสงอาทิตย์สาดกระทบกับผิวน้ำจะทำให้เกิดเงาสะท้อนดูเสมือนว่ามีภูเขาหิมะอยู่บนผิวน้ำ ความงดงามที่กล่าวมาทำให้ทะเลสาบไซลีมูถูกขนานนามว่า “ทะเลสาบสรวงสวรรค์”
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ายนำท่านชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ตื่นตาไปกับท้องทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่เบ่งบานสะพรั่งไปตามหุบเขาแม่น้ำอีหลี ส่งผลให้เมืองอีหลีกลายเป็นผู้ผลิตดอกลาเวนเดอร์รายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้แล้วเมืองอีหลียังโดดเด่นไปด้วยทัศนียภาพของทุ่งหญ้าที่เปลี่ยนสีสันไปตามฤดูกาล จึงส่งผลให้เมืองอีหลีกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เริ่มมีความคึกคักและได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้นทุกๆ ปีอีกด้วย

จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองเท่อเค่อซือ (Tekesi) เป็นเมืองที่ได้รับการออกแบบผังเมืองรูป “ปาถั่ว” หรือสัญลักษณ์แปดเหลี่ยม
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักShang Cheng Tekesi Hotel 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ 7เท่อเค่อซือ - ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น - ผ่านชมแม่น้ำคูเนส - แกรนด์แคนยอนคั่วเค่อซู
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

วันนี้คณะออกเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น (ฝั่งตะวันออก) ทุ่งหญ้าแห่งนี้ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลราว 1,600-2,000 เมตร จึงทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี คำว่า “คาลาจุ้น”(Kalajun) เป็นภาษาคาซัค แปล ว่า ทุ่งหญ้าสีดำ โดยเหตุที่ว่าทุ่งหญ้าแห่งนี้มีเนินสูงๆต่ำๆสลับกันไป มองแล้วเหมือนดั่งคลื่นในมหาสมุทร โดยเฉพาะในเวลาพลบค่ำ เราจะเห็นได้ชัดว่าเป็นระลอกคลื่นสีดำทะมึนปรากฎตรงหน้าเรา คนจีนเขาได้กล่าวไว้ว่าเสมือนหนึ่งมหาสมุทรดอกไม้ ซินเจียงจึงได้ชื่อว่าเป็นสวนหลังบ้านของประเทศจีน ซึ่งเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วก็ไม่สามารถปฎิเสธได้จริงๆว่ามันคือสวนสวรรค์ของประเทศจีนทีเดียว ท่านสามารถถ่ายภาพดอกไม้ป่าในบริเวณภูเขาและทิวทัศน์ที่สวยงาม มีดอกไม้ป่านานาชนิดเต็มเทือกเขาและแนวที่ราบสูง
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่ายนำท่านชม แกรนด์แคนยอนคั่วเค่อซู (Kuokesu Grand Canyon) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองเท่อเค่อซือ ด้วยชั้นหินที่ทับถมกันและมีน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาเทียนซานกัดเซาะหลายร้อยล้านปี มีแม่น้ำกว้างลักษณะคดเคี้ยวในผาสูงชัน ล้อมรอบด้วยภูเขาที่สลับทับซ้อน เกิดเป็นแคนยอนที่มีภูมิทัศน์อันงดงามยิ่ง อาทิเช่น น้ำตกหูโข่ว โค้งน้ำจระเข้ เก้าเลี้ยวสิบแปดโค้ง เป็นจุดชมวิวจากด้านบนตั้งอยู่บนเนินเขาขนาดเล็กที่ต้องเดินผ่านขึ้นไปตามทางเดินไม้ เมื่อถึงจุดชมวิว เบื้องล่างของท่านก็คือแม่น้ำที่มีโค้งวกไปวนมาที่ได้รับการขนานนามว่า เก้าเลี้ยวสิบแปดโค้ง เป็นทิวทัศน์อันงดงามโดยเฉพาะยามเย็นที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดิน ฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงและแม่น้ำก็สะท้อนแสงสีแดงนั้นเป็นภาพที่ตราตรึงใจชวนหลงใหลต่อผู้ที่มาพบเห็น

จากนั้นเดินทางกลับสู่ เมืองเท่อเค่อซือ ระหว่างทาง ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของป่าเขา ตื่นตาไปกับดอกไม้ป่าที่บานสะพรั่ง ผ่านชม แม่น้ำคูเนส (Kunes River) ซึ่งเป็นแม่น้ำช่วงตอนบนของแม่น้ำอีหลี ไหลผ่านทุ่งหญ้านาราถี ครั้นเดินทางถึง เมืองเท่อเค่อซือ  
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักShang Cheng Tekesi Hotel 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ 8เมืองเท่อเค่อซือ - เมืองอี้หนิง - เมืองอูรูมูฉี (บินภายใน)
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม แบบ Breakfast Box 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอี้หนิง (ใช้เวลาเดินทางราว 2.5 ชั่วโมง) ระหว่างทาง ผ่านชมทิวทัศน์ที่สวยงาม ตลอดสองข้างทาง จนถึงเมืองอี้หนิง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น "เมืองแห่งสวนดอกไม้" เป็นเมืองการค้าสำคัญอีกแห่งหนึ่งของซินเจียง
08.45 น.เดินทางถึงสนามบินอี้หนิง เตรียมตัวเช็คอินสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศเพื่อกลับสู่ เมืองอูรูมูฉี 
11.10 น.เหินฟ้าสู่ เมืองอูรูมูฉี ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ CZ6853 (YIN-URC 1110-1225) (ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง 15 นาที)
12.25 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอูรูมูฉีเตอวัวเป่า เมืองอูรูมูฉี 
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่ายพาท่านเดินชม ตลาดต้าปาจา (Grand Bazaar) เป็นย่านคึกคักที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองอูรูมูฉี ไม่ว่าชาวฮั่น ชาวอุยกูร์ หรือชนชาวเผ่าอื่นๆ ก็ชอบมาเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ที่นี่ท่านยังจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเมือง

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภูมิภาคซินเจียง (Xinjiang Regional Museum) ที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างเสร็จในปีค.ศ. 2005 เป็นพิพิธภัณฑ์ครบวงจรชั้นนำระดับชาติที่มีคอลเล็กชันวัฒนธรรม มากกว่า 31,000 รายการ นักท่องเที่ยวสามารถชมศิลปวัตถุโบราณต่างๆ ที่ได้รวบรวมเก็บรักษาไว้อย่างดีตั้งแต่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ผ้าขนสัตว์ หนังสือโบราณ ประติมากรรมไม้ ตุ๊กตาดินเผา ภาพวาด สัมฤทธิ์ไปจนถึงเครื่องแต่งกายประจำชาติและสิ่งของมีชีวิต ตลอดจนซากศพและฟอสซิลโบราณบางส่วน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พักSheraton Urumqi Hotel 5* หรือเทียบเท่า
วันที่ 9เมืองอูรูมูฉี - เมืองกวางเจา - กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอูรูมูฉีเตอวัวเป่า เตรียมตัวเช็คอินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เพื่อ เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 
10.45 น.เหินฟ้าสู่ เมืองกวางเจา ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ CZ6895 (URC-CAN 1045-1550) (ใช้เวลาบิน 5 ชั่วโมง 5 นาที) (บริการอาหารบนเครื่อง)
15.50 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกวางโจวไปหยุ่น รอเปลี่ยนเครื่อง 
19.55 น.เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ CZ361 (CAN-BKK 1955-2200) (ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง 5 นาที) (บริการอาหารบนเครื่อง)
22.00 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 07 - 15 กันยายน 2567 79,900 บาท
 TE358-001: โปรแกรมทัวร์จีน ซินเจียง อูรูมูฉี 9 วัน 8 คืน (CZ)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการรวม 
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว ห้องละ 2 ท่าน 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและภายในประเทศชั้นประหยัด พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 1 ชิ้นไม่เกิน 20 กิโลกรัม รวม 3 เที่ยวบินตลอดเส้นทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) 
 • ค่าหัวหน้าทัวร์คนไทยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงิน 1 ล้านบาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตราดังกล่าวไม่รวม
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้าออก กรณีคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารนอกรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน (Free Visa for Thai Tourists)  
เงื่อนไขการให้บริการการจองและการชำระเงิน
 • บริษัทฯเรียกเก็บเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) พร้อมกรอกรายละเอียดในใบแบบฟอร์มการจองทัวร์ และส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของท่าน และชำระเงินมัดจำภายใน 3 วัน 
 • บริษัทฯเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วัน
 • กรณีท่านได้รับส่วนลดพิเศษตามโปรโมชั่น หรือกรณีหักค่าวีซ่า (ถ้ามี) ค่าส่วนลดดังกล่าวจะถูกหักออกจากค่าทัวร์ส่วนที่เหลือในงวดสุดท้าย
การยกเลิกการเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้น กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้อง มัดจำกับทางสายการบินหรือมีการมัดจำค่าที่พักทั้งโดยทางตรง หรือ โดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอเรียกคืนเงินได้ หรือกรณีออกตั๋วเดี่ยว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน คืนเงินมัดจำบางส่วน แต่หักค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง (ถ้ามี)  
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 30,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายค่าทัวร์เต็มจำนวนทั้งหมด 100%

  ** กรณีคณะส่วนตัวหรือกรุ๊ปเหมา หลังจากยืนยันการจองและชำระเงินค่ามัดจำแล้ว หากยกเลิกทัวร์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำในทุกกรณี 
  ** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากทางบริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว 
  ** เมื่อท่านได้ตกลงจองทัวร์กับบริษัทแล้ว ถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับในเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวข้างต้นแล้วทุกประการ 
เงื่อนไขการให้บริการ
 • กรณีผู้เดินทางต้องการผู้ดูแลพิเศษ อาทิเช่น นั่งรถเข็น (wheelchair) เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการนั่งรถเดินทางท่องเที่ยวเป็นเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดกัน ผู้เดินทางจำต้องหาผู้ดูแลส่วนตัวร่วมเดินทางไปด้วย เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมดเป็นหลัก
 • กรณีผู้เดินทางมีอายุไม่ถึง18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดามารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
ข้อมูลเบื้องต้นเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
 • เมื่อบริษัทฯได้ทำการสำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินตามจำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
 • เมื่อบริษัทฯได้ทำการสำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินแล้วในกรณีออกตั๋วเครื่องบินแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม หากท่านยกเลิกทัวร์หรือไม่สามารถเดินทางได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน แบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ตามจำนวนเงินที่มีค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และจะต้องรอจากทำรีฟันด์จากทางสายการบินซึ่งใช้เวลาดำเนินการ 60-90 วันหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบินและเงื่อนไขของการซื้อตั๋วนั้นๆ
 • ที่นั่งแบบ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน ผู้นั่งบริเวณดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินประสบปัญหา ท่านสามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย อำนาจในการตัดสินใจให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินในขณะตอนเวลาเช็คอินเท่านั้น
 • การระบุเลือกที่นั่งล่วงหน้า ปัจจุบันทางสายการบินส่วนใหญ่เปิดให้เลือกที่นั่งได้โดยมีค่าธรรมเนียม หากท่านต้องการเลือกที่นั่งล่วงหน้า โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่บริษัททราบเพื่อดำเนินการ
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
 • บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิเช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย  ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
 • รายการท่องเที่ยวอาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ  
 • เนื่องจากรายการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีไป บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่าที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว บริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy