รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์จีน

TE060 : โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ ดาวน์โหลดโปรแกรทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
GUAN GUANG HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
LONGWAY HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Z MAX HOTE
TE060 : โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (TG)

ชมเมืองโบราณต้าหลี่ และกำแพงเมืองโบราณต้าหลี่


ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)


ชมเมืองโบราณลี่เจียง...เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม

พักโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว 


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าลี่ - เมืองโบราณต้าลี่
08.00 น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
10.50 น.ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG612
14.05 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย รถโค้ชปรับอากาศรอรับ

นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร เพื่อรับประทานอาหารอาหารกลางวัน

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองต้าลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักGRAND BAY VIEW HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2เจดีย์สามองค์ (รวมรถกอล์ฟ) - เมืองโบราณต้าลี่ - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - หุบเขาเสือกระโจน - เมืองจงเตี้ยน
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่าน ชม เจดีย์สามองค์ แห่งเมืองต้าหลี่  ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าหลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ.836 ในสมัยราชวงศ์ถัง โดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 40 ปี จึงสร้างเสร็จเรียบร้อยปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ ...

จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณต้าลี่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรหนานเจ้า มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี มี กำแพงเมืองที่สวยงามบนกำแพงยังมีหอ ซึ่งมีป้ายหินแกะสลักคำว่า ต้าลี่ ถ้าท่านได้มาถึงจุดนี้เสมือนว่ามาถึงอาณาจักรหนานเจ้า
กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่ายออกเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน ระหว่างทางแวะชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซี เป็นจุดหักโค้งที่ได้เป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมสือกู่  ที่เคยเป็นจุดแวะพักของกองคาราวาน บนเส้นทางค้าขาย เส้นทางสายไหมในสมัยโบราณ  ...

จากนั้นออกเดินทางต่อ แวะชมธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ และสายน้ำที่เชี่ยวกรากแห่ง หุบโตรกเสือกระโจน ซึ่งเป็นบริเวณหุบเขาที่ลึก และเป็นช่องแคบที่ลื่อชื่อของแม่น้ำจินซาเจียง ลือกันว่ามีเสือกระโจนข้ามฟากโดยใช้โตรกหินกลางแม่น้ำ ...

จากนั้นออกเดินทางเข้าสู่เขตแชงกรีล่า ชมทุ่งหญ้า จามรี และบ้านเรือนชาวธิเบตที่สร้างด้วยดินและอิฐ ผ่านเขตจงเตี้ยนน้อยเข้าสู่ เมืองจงเตี้ยน
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ที่พักTHE 5th METEORITE LIGHT YEAR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3วัดซงจ้านหลิง - เมืองเก่าจงเตี้ยน - วัดจ้วนจิง - เมืองโบราณลี่เจียง
เช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

จากนั้นพาท่านสู่ วัดซงจ้านหลินซื่อ หรือ วัดกุยหยวน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1679 ใช้เวลาสร้าง 3 ปี ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมจำลองมาจากพระราชวังโปตาลา แห่งเมืองลาซา ของทิเบต จึงมีชื่อเรียกกันว่าโบตาลาน้อยแห่งแคว้นคาม ปัจจุบันมีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป

นำท่านเดินขึ้นสู่ ด้านบนเพื่อชมจุดสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ภายในบริเวณวัด พร้อมฟังบรรยายเกร็ดความรู้จากมัคคุเทศก์ และเลือกหามุมสวย ๆ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นระลึก ...

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าจงเตี้ยน บริเวณวัดจ้วนจิง ชมกงล้อมนตรา สีทอง ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึงต้องใช้แรงคนหลายคนจึงจะหมุนได้ พร้อมชมวิวเมืองเก่าจากบนเนินเขา
กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายออกเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง ระหว่างทางชมทัศนีย์ภาพที่สวยงามของขุนเขาที่ยิ่งใหญ่สุดสายตา (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดิน อิสระให้ท่านเดินชมบริเวณ เมืองโบราณลี่เจียง  ที่ยังคงรักษาสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ถ่ายรูปกับซุ้มป้ายทางเข้า กังหันน้ำโบราณ ชมวิถีชีวิตของชนเผ่านาซี สัมผัสบรรยากาศที่ชาวบ้านออกมารวมตัวเต้นรำกันเป็นวงกลม บริเวณลานหิน แล้วช้อปปิ้งในตลาด "สี่เหลี่ยม" ต้าเอี้ยนเจิ้ง เลือกซื้อของที่ระลึก พร้อมลองลิ้มชิมรสอาหารพื้นเมือง ในภายบริเวณ
ที่พักXIANG TAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4​ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) - โชว์จางอี้โหม่ว - หมู่บ้านน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - ต้าหลี่
เช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสถานีกระเช้า นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ เขาหิมะมังกรหยก สัมผัสหิมะอย่างใกล้ชิด บนยอดเขาที่มีความสูง 4,506 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งถึงเป็นภูเขาศักสิทธิ์ที่เป็นนับถือของชาวพื้นเมือง และมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี ...

จากนั้นนำท่านชมโชว์ชุด IMPRESSION LIJIANG สุดยอดโชว์ที่ดีที่สุดของเมืองลี่เจียงการันตีโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอิ้โหม่ว ซึ่งได้เป็นผู้ออกแบบโรงละครไว้อย่างอลังการ โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะมังกรหยก กับการคัดเลือกนักแสดงซึ่งเป็นชนเผ่าท้องถิ่นกว่า 500 คน มาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวตำนานพื้นเมือง ได้อย่างน่าประทับใจ
กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเดินทางสู่ หมู่บ้านน้ำหยก (วี่สุ่ยจ้าย) สถานที่บูชาเทพแห่งธรรมชาติของชาวน่าซี ชมน้ำตกมังกร กับน้ำใสสะอาดซึ่งเป็นตาน้ำที่ละลายมาจากยอดภูเขาหิมะ ชมบ่อน้ำศักสิทธิ์ และต้นไม้เทวดา

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สระน้ำมังกรดำ อยู่ห่างจากเมืองลี่เจียงประมาณ 8 กม. ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีบึงน้ำขนาดใหญ่ ใส สะอาด ซึ่งเป็นน้ำที่ละลายจากภูเขาหิมะ บริเวณภูเขาหิมะมังกรหยกที่ซึมลงในทะเลทราย และมาผุดที่บึงมังกรเป็นตาน้ำนับร้อยตา ให้ท่านถ่ายรูปบริเวณริมสระน้ำฯ และมียอดภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักXIANG TAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 5ลี่เจียง (รถไฟความเร็วสูง) คุนหมิง - ตำหนักทอง - อิสระช้อปปิ้ง
เช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง โดย รถไฟความเร็วสูง D8784 (08.25-11.23) (2.58Hrs.)
กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านชม ตำหนักทองจินเตี้ยน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย หรือฉายาว่า ขุนศึกผู้ขายชาติ และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตำหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองสัมฤทธิ์หนักถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทองจึงได้ชื่อว่า " ตำหนักทอง " นำท่านเดินชมจุดสำคัญ ๆ ภายในบริเวณอันร่มรื่น

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโรงแรม และอิสระช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าบริเวณโรงแรม ที่พัก อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง เสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและ ต่างประเทศ เครื่องประดับอัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และ ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ
​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ SOLUXE HOTEL  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 6วัดหยวนทง - คุนหมิง - กรุงเทพฯ
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านไปยัง วัดหยวนทง วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตากว่าวัดอื่นๆ ในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา แต่วัดหยวนทงสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรง แต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน วัดหยวนทงที่เราเห็นอยู่นี้เป็นลักษณะของวัดในสมัยราชวงศ์ชิง เนื่องจากวัดนี้ได้ถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอู๋ซานกุ้ย ในสมัยที่อู๋ซานกุ้ยมาปกครองที่คุนหมิง
​เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
​15.20 น. ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613
​16.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร สายการบินไทย (TG) ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าวีซ่า และภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม หรือตามที่สายการบินกำหนด ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
  ที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นเครื่องดื่มค่าอาหารค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่ากระเช้าขึ้น-ลงที่อุทยานหวงหลง
 • ค่าทิปไกค์และคนขับรถรวมวันละ 40 หยวนต่อท่านสำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความสมัครใจของลูกค้า
 • ค่า VAT 7 % หักภาษีณที่จ่าย 3 %ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องจะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและหักณที่จ่าย
  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้นและโปรดแจ้งทางบริษัทฯจะออกให้ภายหลังขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
   
เงื่อนไขการให้บริการ
 • ในการจองครั้งแรกมัดจำท่านละ 20,000 บาทหรือทั้งหมดส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน

 • เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้นจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้นถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

 • คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะหรือบริษัทฯอาจจะพิจารณาในแต่ละกรณีไป

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นและทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200หยวน/คน/วัน

 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 • การยกเลิก
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไปเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วันเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
  • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน

   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTERFLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
 • จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปเที่ยวบินราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบินภัยธรรมชาติปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่อเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการเจ็บป่วยการถูกทำร้ายการสูญหายความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบินการประท้วงการนัดหยุดงานการก่อจลาจลหรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้อันเนื่องมาจากธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบันหากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้นบริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบอาทิไม่เที่ยวบางรายการไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษเมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี 2 นิ้ว 2 ใบมีพื้นหลังสีฟ้าหรือสีขาวเท่านั้นอัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้นและต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่ากรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
 • กรณีหนังสือเดินทางที่นำมาให้เป็นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วยเนื่องจากสถานทูตต้องการดูว่าตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปีปัจจุบันผู้เดินทางเคยเข้าประเทศจีนมาแล้วหรือไม่
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำหรือเท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุดณเดือนที่เดินทาง) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้เดินทางถ่ายสำเนาทุกหน้าทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงิน 20,000 บาทขึ้นไป**ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป** ***บัญชีกระแสรายวันและเดินสะพัดไม่สามารถใช้ได้กับสถานฑูตจีน***
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทาง
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีนักเรียนนักศึกษาต้องแนบสำเนาสูติบัตรของเด็กหนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไรสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่ายและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำหรือเท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุดณเดือนที่เดินทาง) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ถ่ายสำเนาทุกหน้าทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้**ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**
 • กรณีผู้เดินทางไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารผู้เดินทางต้องมีผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้โดยแนบหนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไรสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่ายและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำหรือเท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุดณเดือนที่เดินทาง) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ถ่ายสำเนาทุกหน้าทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้**ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**
 • เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
 • ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทำงานตำแหน่งงานที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ทำงานญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จอาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา(สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 • เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่าดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์อย่างน้อย 5-7 วันทำการ(ก่อนออกเดินทาง)
 • โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสารเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูตและบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการหรือใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีนท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเองเนื่องจากบริษัทฯไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า/ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเองหากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทางท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์

 • กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
  - ทางบริษัทฯสามารถขอวีซ่าให้ได้เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยและมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
  - หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทยผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
  - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเองเนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
  - หนังสือเดินทางของคนอเมริกันจ่ายเพิ่ม 3,560 บาทและหนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆจ่ายเพิ่ม 100 บาท
  - เอกสารที่ต้องเตรียม
  1. พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
  2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 ใบรูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
  3. ใบอนุญาตการทำงาน
  4. หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
  5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy