รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์จอร์เจีย

TE025 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย เทือกเขาคอเคซัส 6 วัน 4 คืน (QR)


Qatar Airways (QR)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel Green Ship
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel Penthouse
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Hotel Terrace Kutaisi
TE025 : โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย เทือกเขาคอเคซัส 6 วัน 4 คืน (QR)
 

 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - โดฮา - ทบิลิซี - ย่านเมืองเก่าทลิบิซี - มหาวิหารศักสิทธ์บิลิซี-พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านโบราณ
00.00 น. พร้อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้นที 4 ประตูที่ 8-9 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว Q เจ้าหน้าทีรอต้อนรับอำนวยความสะดวก
02.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดย สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR837 (ใช้เวลาบินประมาณ 07.10 ชั่วโมง)สายการบินฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
05.45 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา(DOH) เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 1.30 ชั่วโมง
07.10 น. ได้เวลานําท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานทบิลิซิ เมืองทบิลิซิ ประเทศจอร์เจียโดย สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR355 (ใช้ระยะเวลาประมาณ 03.15 ชั่วโมง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
11:30 น.  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี เมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว

จากนั้นนำท่านเข้าชม โบสถ์เมเตคี (Metekhi Church)โบสถ์เก่าแก่อายุราว 800 ปีซึ่งสร้างอุทิศให้แก่พระแม่มารี

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ (Peace bridge) สะพานความยาว 150 เมตรซึ่งเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010  จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงามชิ้นหนึ่งซึ่งพาดผ่านแม่น้ำคูรา

จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชม ป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 ซึ่งนักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด จากนั้นนำท่านชมน้ำตกเลกทากิวี (Leghvtakhevi Waterfall) เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็มีน้ำตลอดทั้งปี

จากนั้น ชม โรงอาบน้ำแร่ เก่าแก่ (Bath Houses) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring Water)

จากนั้นนำท่านชม Meidan Bazar, Shardeni Street, Anchiskhati.

บ่าย มหาวิหารศักสิทธ์บิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์Sameba เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย

จากนั้นพาทุกท่านชม Museum Of Ethnography พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านโบราณ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) พร้อมด้วยการชมโชว์ Georgia Dance show
ที่พักโรงแรม Hotel Penthouse หรือเทียบเท่า
วันที่ 2วิหารจวารี - ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำซินวารี - อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย - จอร์เจีย - คัซเบกี
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่2)

นำท่านเดินทางไปชมความงามที่ วิหารจวารี Jvari monastery ตั้งอยู่บนยอดเขาหินที่บรรจบกันของ แม่น้ำ Mtkvari และ Aragvi ซึ่งสามารถมองเห็นเมือง Mtskheta ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของ อาณาจักรแห่งไอบีเรียตามบัญชีดั้งเดิมในสถานที่แห่งนี้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 4 นักบุญนีโญผู้ให้กำเนิดสตรีผู้ให้กำเนิดเครดิตกับการแปลงพระมหากษัตริย์เมียร์ที่ 3 ให้กับ ศาสนาคริสต์สร้างไม้กางเขนขนาดใหญ่บนไซต์ของวิหารนอกรีต ไม้กางเขนมีรายงาน  ว่าสามารถทำงานปาฏิหาริย์ได้จึงได้ดึงดูดผู้แสวงบุญจากทั่วทุกแห่ง คอเคซัส คริสตจักรเล็ก ๆ ถูกสร้างขึ้นที่เศษไม้ครอสใน c.545 ชื่อ "โบสถ์เล็ก ๆ แห่ง Jvari"อาคารปัจจุบันหรือ "โบสถ์ใหญ่ของ Jvari" โดยทั่วไปถือได้ว่าถูกสร้างขึ้นระหว่าง 590 และ 605 โดย ErismtavariStepanoz I นี่คือพื้นฐานของ จารึก Jvari บนซุ้มซึ่งกล่าวถึงผู้สร้างหลักของโบสถ์: Stephanos the patricius, Demetrius the hypatos และ Adarnase the hypatos ศาสตราจารย์ไซริลToumanoff ไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้ระบุบุคคลเหล่านี้เป็น Stepanoz II , Demetre (พี่ชายของ Stepanoz I) และ Adarnase II (บุตรของ Stepanoz II) ตามลำดับ

นำท่านขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชียประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย

ระหว่างทางนำท่านแวะ ชม ป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) ป้อมปราการอันเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์2 หลังที่ตั้งอยู่ภายในซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้ จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้า ชินวารี(ZHINVALI)ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน Georgia Dumpling ณ ภัตตาคาร (มื้อที่3)
บ่าย จากนั้นออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝั่งแม่น้ำ Aragvi ผ่าน Jvari Pass ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ่เพื่อเดินทาง สู่ เมืองคัสเบกิ (KAZBEGI) ความสูงที่ 1,700เมตร หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา(Stepansminda) ชื่อนี้ เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 นี้ แต่คนมักจะเรียกติดปากกันอยู่ว่า คัสเบกิอยู่ เมืองนี้ อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่สำคัญของประเทศจอร์เจียมีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกด้วย

จากนั้นนําท่านชม อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย - จอร์เจีย สร้างขึนใน ค.ศ. 1983 ซึงแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ และภายในตกแต่งภาพประวัติศาสตร์ของทั้ง 2 ประเทศ ท่านจะได้ชมวิวหุบเขาเดวิลจากจุดนี้ให้ท่านถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่4)
ที่พักโรงแรม Hotel Green Ship หรือเทียบเท่า
วันที่ 3โบสถ์เกอเกติ - น้ำตก Gveleti - ชิมไวน์ - คูไตซี
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่5)

จากนั้นนำท่านสู่ ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถ์เกอเกติ (GERGETI TRINITY CHURCH) คือโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์เก่าแก่นี้ สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ Metekhi St, Tbilisi, จอร์เจีย14 บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและโบสถ์เล็กๆ ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาจึงทำให้ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยที่จอร์เจียยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตซึ่งตั้งอยู่อย่างสวยงามและโดดเด่น บนเนินเขาซึ่งล้อมรอบไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ที่ระดับความสูง 2,170 เมตร

หลังจากนั้นนำท่านเดิน เทรคประมาณ 2 ชั่วโมงเพื่อไปเยี่ยมชม น้ำตก Gveleti 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่6)
บ่าย นำท่านเดินทาง สู่ เมืองคูไตซี (KUTAISI) ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย พาท่านย้อนกลับไปเมื่อสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 เมืองนี้ เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ ของอาณาจักรโคลซิส (Colchis) หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณนั่นเอง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ พร้อมด้วยชิมไวน์ (มื้อที่7)
ที่พักโรงแรม Hotel Terrace Kutaisi หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เขตสงวนธรรมชาติสตาเพีย - ถ้ำโพมีธีอุส - มาร์ทวิลิแคนยอน
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่8)

นำท่านเยี่ยมชม เขตสงวนธรรมชาติสตาเพีย (Sataplia Nature Reserve) ที่แห่งนี้จะมีส่วนที่จำลองผืนป่าให้เป็น Jurassic Park และมีส่วนของที่เป็นพื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผาให้มองวิวด้านล่างได้

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ถ้ำโพรมิธีอุส (Prometheus Cave) หนึ่งในถ้ำอันน่าอัศจรรย์ของชาวจอร์เจีย ถูกค้นพบครั้งแรกปี ค.ศ.1984 และถูกตกแต่งใหม่เมื่อปี ค.ศ.2012 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมมากมายในแต่ละปี พบความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่สะท้อนแสงสีตระการตาภายในตัวถ้ำ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่9)
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ Martvili Canyon ตั้งอยู่ในเขต Samegrelo ทางตะวันตกของประเทศ เดิมที่นี่เคยเป็นที่อาบน้ำของเจ้าหญิงในอดีต ปัจจุบันโตรกผานี้เปิดให้ท่องเที่ยว โดยล่องเรือยางในระยะทางสั้นๆ ราวๆ 300 เมตร ให้ท่านได้ชมธรรมชาติอย่างเต็มที่ 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่10)
ที่พักโรงแรม Hotel Terrace Kutaisi หรือเทียบเท่า
วันที่ 5ตลาดผลไม้ - โบสถ์บากาติ - บอร์โจมี - สนามบินทบิลิซี - กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่11)

นำทุกท่านเดิน ชม ตลาดผลไม้ ของเมืองเพื่อชมวิถีชีวิตของ

จากนั้นนำทุกท่านชม โบสถ์ (BAGATI CATHEDRAL) สร้างในปีศตวรรษที่ 11 สะท้อนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางอย่างเด่นชัด แม้ว่าตัวโบสถ์จะได้รับความเสียหายทั้งจากศัตรูผู้รุกรานและภัยธรรมชาติมาหลายศตวรรษ แต่ก็ได้มีการบูรณะมาโดยตลอด ทุกท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบเนื่องจากโบสถ์ตั้งอยู่บนเนินเขา Ukimerioni ทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้โดยรอบ 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่12)
บ่ายนำท่านเที่ยวชม เมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่ โดยน้ำแร่ยี่ห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ ท่านสามารถลิ้มลองน้ำแร่จากธรรมชาติของเมืองบอร์โจมี หรือสามารถซื้อขวดที่ขายบริเวณใกล้เคียงเพื่อบรรจุน้ำเพื่อดื่มได้

นำท่านเข้าชม สวนบอร์โจมี (Borjomi city park) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมี ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงทบิลิซิ
เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่13)
19.30 น.ถึงเวลาสมควรนำคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซิ เพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ
21.25 น. นําท่านออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินเตอร์การ์ตาร์แอร์เวย์ เทียวบินที QR358 (ใช้ระยะเวลาประมาณ 03.05 ชั่วโมง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
23.30 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา(DOH) เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 2.40 ชั่วโมง
วันที่ 6กรุงเทพฯ  
02.10 น.  นําท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ เทียวบินที QR834 (ใช้ระยะเวลาประมาณ 06.30 ชั่วโมง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
12.40 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น 
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน สายการบินเตอร์การ์ต้าร์แอร์เวย์ 30 กิโล/ท่าน 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ 
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ทิปไกด์ขึ้นอยู่กับความประทับใจการให้บริการของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 • กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
เงื่อนไขการเดินทาง
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง 
 • บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวประเทศจอร์เจียเท่านั้น
 • เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • โรงแรมที่พักในประเทศจอร์เจียมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศจอร์เจียตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศจอร์เจียโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน 
 • กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะส่วนตัว
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทางบริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
เงื่อนไขการยกเลิก
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ   หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  **สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศจอร์เจียโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและจอร์เจีย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  
  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy