รายละเอียดทัวร์

www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                               TAT License No. 11/05307


ทัวร์คุนหมิง

TE060 : โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์ พิมพ์ คัดลอก URL คัดลอก URL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
GUAN GUANG HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
LONGWAY HOTEL
เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม เรทโรงแรม
Z MAX HOTE
TE060 : โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (TG)

ชมเมืองโบราณต้าหลี่ และกำแพงเมืองโบราณต้าหลี่


ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)


ชมเมืองโบราณลี่เจียง...เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม

พักโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว 


 
รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าลี่ - เมืองโบราณต้าลี่
08.00 น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
10.50 น.ออกเดินทางสู่ นครคุนหมิง โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG612
14.05 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย รถโค้ชปรับอากาศรอรับ

นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร เพื่อรับประทานอาหารอาหารกลางวัน

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองต้าลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักGRAND BAY VIEW HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2เจดีย์สามองค์ (รวมรถกอล์ฟ) - เมืองโบราณต้าลี่ - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - หุบเขาเสือกระโจน - เมืองจงเตี้ยน
เช้าบริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่าน ชม เจดีย์สามองค์ แห่งเมืองต้าหลี่  ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าหลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ.836 ในสมัยราชวงศ์ถัง โดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 40 ปี จึงสร้างเสร็จเรียบร้อยปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ ...

จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณต้าลี่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรหนานเจ้า มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี มี กำแพงเมืองที่สวยงามบนกำแพงยังมีหอ ซึ่งมีป้ายหินแกะสลักคำว่า ต้าลี่ ถ้าท่านได้มาถึงจุดนี้เสมือนว่ามาถึงอาณาจักรหนานเจ้า
กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่ายออกเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน ระหว่างทางแวะชมโค้งแรกของแม่น้ำแยงซี เป็นจุดหักโค้งที่ได้เป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรมสือกู่  ที่เคยเป็นจุดแวะพักของกองคาราวาน บนเส้นทางค้าขาย เส้นทางสายไหมในสมัยโบราณ  ...

จากนั้นออกเดินทางต่อ แวะชมธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ และสายน้ำที่เชี่ยวกรากแห่ง หุบโตรกเสือกระโจน ซึ่งเป็นบริเวณหุบเขาที่ลึก และเป็นช่องแคบที่ลื่อชื่อของแม่น้ำจินซาเจียง ลือกันว่ามีเสือกระโจนข้ามฟากโดยใช้โตรกหินกลางแม่น้ำ ...

จากนั้นออกเดินทางเข้าสู่เขตแชงกรีล่า ชมทุ่งหญ้า จามรี และบ้านเรือนชาวธิเบตที่สร้างด้วยดินและอิฐ ผ่านเขตจงเตี้ยนน้อยเข้าสู่ เมืองจงเตี้ยน
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ที่พักTHE 5th METEORITE LIGHT YEAR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3วัดซงจ้านหลิง - เมืองเก่าจงเตี้ยน - วัดจ้วนจิง - เมืองโบราณลี่เจียง
เช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

จากนั้นพาท่านสู่ วัดซงจ้านหลินซื่อ หรือ วัดกุยหยวน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1679 ใช้เวลาสร้าง 3 ปี ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมจำลองมาจากพระราชวังโปตาลา แห่งเมืองลาซา ของทิเบต จึงมีชื่อเรียกกันว่าโบตาลาน้อยแห่งแคว้นคาม ปัจจุบันมีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป

นำท่านเดินขึ้นสู่ ด้านบนเพื่อชมจุดสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ภายในบริเวณวัด พร้อมฟังบรรยายเกร็ดความรู้จากมัคคุเทศก์ และเลือกหามุมสวย ๆ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นระลึก ...

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าจงเตี้ยน บริเวณวัดจ้วนจิง ชมกงล้อมนตรา สีทอง ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึงต้องใช้แรงคนหลายคนจึงจะหมุนได้ พร้อมชมวิวเมืองเก่าจากบนเนินเขา
กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายออกเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง ระหว่างทางชมทัศนีย์ภาพที่สวยงามของขุนเขาที่ยิ่งใหญ่สุดสายตา (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดิน อิสระให้ท่านเดินชมบริเวณ เมืองโบราณลี่เจียง  ที่ยังคงรักษาสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ถ่ายรูปกับซุ้มป้ายทางเข้า กังหันน้ำโบราณ ชมวิถีชีวิตของชนเผ่านาซี สัมผัสบรรยากาศที่ชาวบ้านออกมารวมตัวเต้นรำกันเป็นวงกลม บริเวณลานหิน แล้วช้อปปิ้งในตลาด "สี่เหลี่ยม" ต้าเอี้ยนเจิ้ง เลือกซื้อของที่ระลึก พร้อมลองลิ้มชิมรสอาหารพื้นเมือง ในภายบริเวณ
ที่พักXIANG TAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4​ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) - โชว์จางอี้โหม่ว - หมู่บ้านน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - ต้าหลี่
เช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสถานีกระเช้า นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ เขาหิมะมังกรหยก สัมผัสหิมะอย่างใกล้ชิด บนยอดเขาที่มีความสูง 4,506 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งถึงเป็นภูเขาศักสิทธิ์ที่เป็นนับถือของชาวพื้นเมือง และมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี ...

จากนั้นนำท่านชมโชว์ชุด IMPRESSION LIJIANG สุดยอดโชว์ที่ดีที่สุดของเมืองลี่เจียงการันตีโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอิ้โหม่ว ซึ่งได้เป็นผู้ออกแบบโรงละครไว้อย่างอลังการ โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะมังกรหยก กับการคัดเลือกนักแสดงซึ่งเป็นชนเผ่าท้องถิ่นกว่า 500 คน มาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวตำนานพื้นเมือง ได้อย่างน่าประทับใจ
กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเดินทางสู่ หมู่บ้านน้ำหยก (วี่สุ่ยจ้าย) สถานที่บูชาเทพแห่งธรรมชาติของชาวน่าซี ชมน้ำตกมังกร กับน้ำใสสะอาดซึ่งเป็นตาน้ำที่ละลายมาจากยอดภูเขาหิมะ ชมบ่อน้ำศักสิทธิ์ และต้นไม้เทวดา

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สระน้ำมังกรดำ อยู่ห่างจากเมืองลี่เจียงประมาณ 8 กม. ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีบึงน้ำขนาดใหญ่ ใส สะอาด ซึ่งเป็นน้ำที่ละลายจากภูเขาหิมะ บริเวณภูเขาหิมะมังกรหยกที่ซึมลงในทะเลทราย และมาผุดที่บึงมังกรเป็นตาน้ำนับร้อยตา ให้ท่านถ่ายรูปบริเวณริมสระน้ำฯ และมียอดภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักXIANG TAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 5ลี่เจียง (รถไฟความเร็วสูง) คุนหมิง - ตำหนักทอง - อิสระช้อปปิ้ง
เช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง โดย รถไฟความเร็วสูง D8784 (08.25-11.23) (2.58Hrs.)
กลางวันบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านชม ตำหนักทองจินเตี้ยน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย หรือฉายาว่า ขุนศึกผู้ขายชาติ และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตำหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองสัมฤทธิ์หนักถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทองจึงได้ชื่อว่า " ตำหนักทอง " นำท่านเดินชมจุดสำคัญ ๆ ภายในบริเวณอันร่มรื่น

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโรงแรม และอิสระช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าบริเวณโรงแรม ที่พัก อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง เสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและ ต่างประเทศ เครื่องประดับอัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และ ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ
​เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ SOLUXE HOTEL  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 6วัดหยวนทง - คุนหมิง - กรุงเทพฯ
​เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านไปยัง วัดหยวนทง วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่งนี้ดูแล้วจะแปลกตากว่าวัดอื่นๆ ในจีน เพราะปกติแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา แต่วัดหยวนทงสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรง แต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน วัดหยวนทงที่เราเห็นอยู่นี้เป็นลักษณะของวัดในสมัยราชวงศ์ชิง เนื่องจากวัดนี้ได้ถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอู๋ซานกุ้ย ในสมัยที่อู๋ซานกุ้ยมาปกครองที่คุนหมิง
​เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
​15.20 น. ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613
​16.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
            ดาวน์โหลดใบจอง (Word)       ดาวน์โหลดใบจอง (PDF)

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร สายการบินไทย (TG) ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าวีซ่า และภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม หรือตามที่สายการบินกำหนด ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
  ที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นเครื่องดื่มค่าอาหารค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่ากระเช้าขึ้น-ลงที่อุทยานหวงหลง
 • ค่าทิปไกค์และคนขับรถรวมวันละ 40 หยวนต่อท่านสำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความสมัครใจของลูกค้า
 • ค่า VAT 7 % หักภาษีณที่จ่าย 3 %ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องจะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและหักณที่จ่าย
  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้นและโปรดแจ้งทางบริษัทฯจะออกให้ภายหลังขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
   
เงื่อนไขการให้บริการ
 • ในการจองครั้งแรกมัดจำท่านละ 20,000 บาทหรือทั้งหมดส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน

 • เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้นจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้นถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

 • คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับ) ครบ 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะหรือบริษัทฯอาจจะพิจารณาในแต่ละกรณีไป

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นและทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200หยวน/คน/วัน

 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 • การยกเลิก
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไปเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วันเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
  • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน

   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTERFLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
 • จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปเที่ยวบินราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบินภัยธรรมชาติปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่อเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการเจ็บป่วยการถูกทำร้ายการสูญหายความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบินการประท้วงการนัดหยุดงานการก่อจลาจลหรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้อันเนื่องมาจากธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบันหากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้นบริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบอาทิไม่เที่ยวบางรายการไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษเมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี 2 นิ้ว 2 ใบมีพื้นหลังสีฟ้าหรือสีขาวเท่านั้นอัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้นและต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่ากรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
 • กรณีหนังสือเดินทางที่นำมาให้เป็นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วยเนื่องจากสถานทูตต้องการดูว่าตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปีปัจจุบันผู้เดินทางเคยเข้าประเทศจีนมาแล้วหรือไม่
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำหรือเท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุดณเดือนที่เดินทาง) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้เดินทางถ่ายสำเนาทุกหน้าทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงิน 20,000 บาทขึ้นไป**ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป** ***บัญชีกระแสรายวันและเดินสะพัดไม่สามารถใช้ได้กับสถานฑูตจีน***
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทาง
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีนักเรียนนักศึกษาต้องแนบสำเนาสูติบัตรของเด็กหนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไรสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่ายและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำหรือเท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุดณเดือนที่เดินทาง) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ถ่ายสำเนาทุกหน้าทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้**ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**
 • กรณีผู้เดินทางไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารผู้เดินทางต้องมีผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้โดยแนบหนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไรสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่ายและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำหรือเท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุดณเดือนที่เดินทาง) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ถ่ายสำเนาทุกหน้าทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้**ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**
 • เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
 • ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทำงานตำแหน่งงานที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ทำงานญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จอาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา(สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 • เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่าดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์อย่างน้อย 5-7 วันทำการ(ก่อนออกเดินทาง)
 • โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสารเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูตและบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการหรือใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีนท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเองเนื่องจากบริษัทฯไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า/ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเองหากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทางท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์

 • กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
  - ทางบริษัทฯสามารถขอวีซ่าให้ได้เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยและมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
  - หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทยผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
  - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเองเนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
  - หนังสือเดินทางของคนอเมริกันจ่ายเพิ่ม 3,560 บาทและหนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆจ่ายเพิ่ม 100 บาท
  - เอกสารที่ต้องเตรียม
  1. พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
  2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 ใบรูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
  3. ใบอนุญาตการทำงาน
  4. หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
  5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน

ค้นหา
คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์
ค้นหา


 

Add line Triple Enjoy