www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                              TAT License No. 11/05307


TE021 : ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์   ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX

HOTEL ASTORIA LUZERN

HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN

HOTEL LES AIGLONS CHAMONIX RESORT & SPA

POLLUX HOTEL ZERMATT
TE021 : ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (TG)
SWITZERLAND GRAND TOUR

สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามของ สวิตเซอร์แลนด์ ที่มีวิวทิวทัศน์รายล้อมไปด้วย หุบเขาแสนสุดสวย

เส้นทางท่องเที่ยวสายโบราณ St.Gotthard อุโมงค์ที่ลึกที่สุดในยุโรป

นั่งรถไฟ Glacier Express รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก

สัมผัสภูมิประเทศที่งดงามของ เทือกเขาแอลป์

นั่งกระเช้าไฟฟ้า Matterhorn Paradise ชมความงดงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น

นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ Jungfraubahn ขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา

สัมผัสเพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx

โรงแรมที่พักที่มีบรรยากาศกลิ่นอายแบบสวิสแท้ๆ

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE021-084 11-18 ก.พ. 60 Thai Airways (TG) 105,000 จองด่วน
TE021-086 25 ก.พ.-04 มี.ค. 60 Thai Airways (TG) 105,000 จองด่วน
TE021-087 04-11 มี.ค. 60 Thai Airways (TG) 105,000 จองด่วน
TE021-091 01-08 เม.ย. 60 Thai Airways (TG) 105,000 จองด่วน
TE021-093 11-18 เม.ย. 60 Thai Airways (TG) 113,000 จองด่วน
TE021-094 22-29 เม.ย. 60 Thai Airways (TG) 106,000 จองด่วน
TE021-095 29 เม.ย.-06 พ.ค. 60 Thai Airways (TG) 106,000 จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)
21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

**หมายเหตุ : ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้**
วันที่สอง ซูริค - เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - อินเทอลาเก้น
00.35 น. เดินทางสู่นครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG970
06.55 น. คณะถึงสนามบินนครซูริค รถโค้ชรอรับแล้วเดินทางสู่กรุงเบิร์น นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน เบิร์น ถูกสร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเบิร์นเป็นเมืองมรดกโลก ชมหอนาฬิกาที่มีหน้าปัดขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นประตูโบราณตั้งคร่อมอยู่ครึ่งถนน ผ่านชมโบสถ์  จัตุรัสรัฐสภา และย่านเมืองเก่าที่มีร้านค้าเรียงรายมากมาย ผ่านชมน้ำพุที่ตั้งอยู่กลางถนนเป็นระยะๆ อย่างสวยงาม มีถนนคนเดินที่สวยงามอีกเส้นหนึ่งของยุโรป สมกับเป็นเมืองหลวงของประเทศ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้น อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีความ สำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบรนเนอร์โอเบอลันด์ ตัวเมืองถูกขนาบด้วยทะเลสาบสองแห่งคือทะเลสาบ Thunersee และ Brienzersee  มีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์  อิสระให้ท่านได้มีเวลาในการช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีของสวิส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำสไตล์สวิส
ที่พัก HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN  **** หรือเทียบเท่า
วันที่สาม รถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรายอค - ชาโมนีซ์ (มงต์บลังค์)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่เมืองกรินเดอวาลด์ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟราโดยรถโค้ช ปี  2001  UNESCO  ประกาศให้ยอดเขายูงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางนำท่านสู่ยอดเขา แวะชมกลาเซียร์หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป 
เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร  ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด โดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย นำคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ้ำเส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวยผ่านเมืองปลอดมลพิษที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งจนถึงเลาเทรอบรุนเน่น แล้วเปลี่ยนขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางสู่เมืองชาโมนีซ์ (Chamonix-Mont-Blanc) เป็นเมืองสกีที่ขึ้นชื่อในฤดูหนาวและที่นี่ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามงต์บลังก์ (Mont Blanc) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความสูง 4,807 เมตร มีความหมายว่า "ภูเขาสีขาว" เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของอิตาลีและฝรั่งเศส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL LES AIGLONS CHAMONIX RESORT & SPA  **** หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (I’Aiguille Du Midi) - เจนีวา - โลซานน์ - มงต์เทรอซ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. นำคณะขึ้นกระเช้า (Cable Car) สู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (l'Aiguille du Midi) เพื่อสัมผัสธรรมชาติและยอดเขาน้ำแข็งที่ความสูง 3,842 เมตร ที่นี่ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามงต์บลังค์ ที่สูงที่สุดในยุโรปแบบพาโนรามา 360 องศา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านลงจากยอดเขา แล้วเดินทางสู่เมืองเจนีวา พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิส ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา (Lac Laman) เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนา และเป็นที่ตั้งของธนาคารจำนวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวาและน้ำพุจรวด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร ชมนาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) บ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา เยี่ยมชมเมืองโลซานน์ เมืองที่คนไทยรู้จักดีในสวิสนอกจากเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่าแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วย ผ่านชมเมืองเวเว่ย์ ที่แม้แต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด “ชาลี แชลปปลิ้น” ยังหลงใหลและได้อาศัยอยู่ที่นี่ในบั้นปลายชีวิต สู่จุดหมายปลายทางที่เมืองมงต์เทรอซ์ เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อนและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็นไข่มุกของริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX  **** หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า มงต์เทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. เดินทางสู่เมืองแซร์มัท เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก  ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์  สิ้นสุดการเดินทางด้วยรถโค้ช พาคณะนั่งรถไฟสู่หมู่บ้านแซร์มัท
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่สถานีเคเบิ้ลคาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (นั่งได้ 6 ท่าน) ไต่ความสูงเหนือลานสกีอันกว้างไกลสุดสายตา แล้วเปลี่ยนเป็น Cable Car ใหญ่จุได้กว่า 80 คน ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สูงกว่ายอดเขายูงเฟรา และยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงต์บลังก์ ชมถ้ำน้ำแข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงาม ลานหิมะกว้างให้ท่านได้สัมผัสอย่างจุใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก POLLUX HOTEL ZERMATT **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่หก แซร์มัท - รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูเซิรน์ - ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ - ช้อปปิ้ง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. นำท่านนั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์จนเข้าสู่เมืองอันเดอร์แมท
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย รถรอรับท่านแล้วเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ เป็นเวลานับศตวรรษมา แล้วที่นักท่องเที่ยวและบุคคลผู้มีชื่อเสียงพากันมาเยือนเมืองนี้ ถ่ายรูปคู่กับสะพานคาเปล ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ เป็นภาพที่ถูกใช้ในการโปรโมตเมือง แล้วไปชมสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือ รูปสลักสิงโตหินบนหน้าผา ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิส ที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส 

นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศของทะเลสาบลูเซิรน์ หรือ ทะเลสาบสี่พันธรัฐ ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ ความงดงามของทัศนียภาพที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตุส ทำให้วิวทิวทัศน์ดูงดงามยิ่งขึ้น แล้วอิสระให้ช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีของชาวสวิส ในเขตคนเดิน ย่านเมืองเก่า อาทิ นาฬิกาชั้นดี, มีดพับวิคตอรีน็อกซ์, นาฬิกากุ๊กกู, ช็อกโกแล็ตและอื่นๆ อีกมากมายตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ASTORIA LUZERN  **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด ลูเซิรน์ - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. นำท่านสู่เมืองซูริค ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของสวิส เป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำที่ใหญ่ที่สุด และเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก
13.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971
วันที่แปด เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
06.10 น. สายการบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

**หมายเหตุ : โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น**


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2560 105,000 บาท
 TE021-084: ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) 8 วัน 5 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2560 105,000 บาท
 TE021-086: ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) 8 วัน 5 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 04 มีนาคม 2560 105,000 บาท
 TE021-087: ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) 8 วัน 5 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 01 เมษายน 2560 105,000 บาท
 TE021-091: ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) 8 วัน 5 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 11 เมษายน 2560 113,000 บาท
 TE021-093: ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) 8 วัน 5 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 22 เมษายน 2560 106,000 บาท
 TE021-094: ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) 8 วัน 5 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 29 เมษายน 2560 106,000 บาท
 TE021-095: ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (สวิส) 8 วัน 5 คืน (TG)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
                 

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่ารถไฟสาย 2nd class Glacier Express, ค่ากระเช้าขึ้น Matterhorn Glacier Paradise, ค่ารถไฟสายภูเขา Jungfraubahn, ค่ากระเช้าขึ้นยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (l'Aiguille du Midi), ค่าเรือล่องทะเลสาบลูเซิรน์
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น)
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST LANE TRIPPER PLAN. คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหาย ตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation) เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
 • เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
 • บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจำ 30,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง หัก 90% ของค่าทัวร์
 • ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
 • หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้นๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
 • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 • การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 • ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
 • หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ใช้เวลายื่นประมาณ 10 วันทำการ

(การขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ยกเว้นผู้ที่เคยสแกนลายนิ้วมือที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน)
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รูปถ่ายเน้นช่วงใบหน้ามาถึงหัวไหล่) จำนวน 2 ใบพื้นหลังเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำและห้ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส, หย่า, ใบมรณะบัตร / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทางย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทถึงเดือนปัจจุบัน ที่ออกจากธนาคาร ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา เนื่องจากสถานทูตสวิตเน้นดูเรื่องการเงินเป็นหลักหากลูกค้ามีบัญชีฝากประจำ/ใบหุ้น/สลากออมสิน โปรดแสดงเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว (เป็นภาษาอังกฤษ) ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** / ***หนังสือรับรองจากทางธนาคารไม่จำเป็นต้องใช้ ยกเว้นกรณีที่ต้องรับรองการเงินให้กับบุคคลอื่นๆในครอบครัวจึงจะขอ***
 • กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 - 6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

  **หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ**

คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์