www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                              TAT License No. 11/05307


TE020 : ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 9 วัน 6 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์   ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

CARDIFF MARRIOTT HOTEL

HILTON YORK HOTEL

LOW WOOD HOTEL WINDERMERE

MINLLENNIUM GLOUCESTER HOTEL

RADISSON BLU HOTEL EDINBURGE
TE020 : ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 9 วัน 6 คืน (TG)

ลอนดอน - ซาลส์บัวรี่ - สโตนเฮ้นจ์ - บาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - คาร์ดี๊ฟเมืองหลวงแห่งเวลส์

คาร์ดี๊ฟ - คอตสโวลส์ - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด - บ้านเกิดเชคสเปียร์ - ยอร์ค

รถไฟด่วน อีสต์ โคสด์ เรลเวย์ - เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์) - ช้อปปิ้งถนนปริ้นเซส

อนุสาวรีย์บ๊อบบี้ - พระตำหนักโฮลีรู๊ด - ปราสาทเอดินเบิร์ก - วินเดอร์เมียร์ - เลคดิสทริค

แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - BICESTER VILLAGE OUTLET

พระราชวังวินด์เซอร์ - เวสต์มินเตอร์ - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ลอนดอนอาย - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน

วอร์เนอร์สตูดิโอทัวร์ลอนดอน  - ห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด - ช้อปปิ้งย่านอ๊อกฟอร์ด


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE020-081 03-11 ก.พ. 60 Thai Airways (TG) 106,900 จองด่วน
TE020-082 10-18 ก.พ. 60 Thai Airways (TG) 106,900 จองด่วน
TE020-083 17-25 ก.พ. 60 Thai Airways (TG) 106,900 จองด่วน
TE020-084 24 ก.พ.-04 มี.ค. 60 Thai Airways (TG) 106,900 จองด่วน
TE020-085 03-11 มี.ค. 60 Thai Airways (TG) 106,900 จองด่วน
TE020-086 10-18 มี.ค. 60 Thai Airways (TG) 106,900 จองด่วน
TE020-087 17-25 มี.ค. 60 Thai Airways (TG) 106,900 จองด่วน
TE020-088 24 มี.ค.-01 เม.ย. 60 Thai Airways (TG) 106,900 จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ–นครลอนดอน (อังกฤษ)
21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
วันทีสอง ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - คาร์ดี๊ฟ (เวลส์)
00.15 น. ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 910 

** หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ **
06.20 น. คณะถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับ

นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลส์บัวรี่ นำชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมืองบาธ  ในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่เมื่อครั้งโรมันเรืองอำนาจจากหลักฐานบ่อน้ำพุร้อนและซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทำให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath และให้ท่านได้ชิมน้ำแร่ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้นจากนั้นเที่ยวชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึ้นในยุคจอร์เจียน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัล เครสเซ่น กลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา ทำให้เมืองบาธมีเสน่ห์ไม่น้อย แล้วเดินทางต่อสู่เมืองบริสตอล เมืองในอังกฤษที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเวลส์เพียงแค่ช่องแคบกั้นข้ามสะพานเชเวิร์น ผ่านช่องแคบบริสตอลเข้าสู่ เมืองคาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์  หนึ่งในเครือจักรภพกลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ เดิมเป็นที่พำนักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโบราณ จากนั้นชม ศาลาว่าการเมือง และ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทำการของรัฐ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CLAYTON HOTEL CARDIFF  **** หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ค
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านสู่ เขตคอตสโวลส์ บริเวณเล็ก ๆ ทางตะวันตกของอังกฤษ หมู่บ้านแสนสวยเงียบสงบ และเมืองเล็ก ๆ ที่มีร้านค้าตกแต่งแบบชนบท สลับกับทุ่งหญ้าสีเขียวขจี คอตสโวลส์ เป็นศูนย์กลางการค้าขนแกะและเลี้ยงแกะมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-15  พาท่านเที่ยวชม เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตส์โวลส์ ดูเงียบสงบมีลำธารสายเล็ก ๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำเป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำ เมืองนี้มีร้านอาหารและโรงแรมรวมทั้งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์ แล้วเดินทางต่อสู่เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอนอันเป็นบ้านเกิดของวิลเลี่ยมเช็คสเปียร์กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย อิสระเดินเล่นชมเมือง หาซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับวิลเลียม เชคสเปียร์ กวีเอกที่โด่งดังของโลก หลังจากนั้นออกเดินทางสู่เมืองยอร์ค (York) เขตแดนที่ครั้งหนึ่งกองทัพโรมัน ได้สร้างแนวกำแพงป้องกันการบุกรุกของข้าศึก ซึ่งก็คือชาวสก็อตผู้ป่าเถื่อน ระหว่างเส้นทางผ่านเขตยอร์คเชอร์เดลส์ ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ จนเข้าสู่เขตเมืองยอร์คซึ่งเป็นศูนย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักรมาตั้งแต่ ค.ศ.ที่ 19
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก YORK MARRIOT HOTEL  **** หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ยอร์ค - ยอร์คมินสเตอร์ - นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ - เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์) - ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

พาเที่ยวชมคลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ สิ่งก่อสร้างโบราณเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่ยุคโรมัน เมื่อครั้งการเข้ายึดครองของจักรพรรดิ์คอนสแตนติน ใกล้กันเป็นอาคารของพิพิธภัณฑ์ปราสาทยอร์ค กำแพงเมืองโบราณทอดแนวยาวสู่ตัวเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้ง มหาวิหารยอร์คมิน สเตอร์ จัดเป็นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ และครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคียงของเมืองยอร์ก ซึ่งเป็นเมืองแห่งยุคกลาง เมืองแห่งนี้มีบิช็อปประจำเมืองในราวปี 314 ทำให้เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อคริสต์ศาสนาแห่งแรก ๆ ของอังกฤษอีกทั้งยังเป็นโบสถ์แบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเหนืองดงามด้วยการตกแต่งด้วยกระจกสี  แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นในเขตเมืองเก่าและตามอัธยาศัยกับการหาซื้อของที่ระลึก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางโดยรถไฟด่วนสู่ดินแดนของสก๊อตแลนด์ที่เมืองเอดินเบิร์ก เมืองหลวงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งบนถนนปริ้นเซส ที่มีห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมและร้านขายของที่ระลึก โดยเฉพาะปี่สก็อตเครื่องดนตรีประจำชาติสก็อตที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทั้งผ้า WOOLและผ้าแคชเมียร์ และผ้าตาร์ตันผ้าลายสก็อตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL NOVOTEL EDINBURGH CENTRE  **** หรือเทียบเท่า

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักในเมืองใกล้เคียง หากวันที่เข้าพักตรงกับเทศกาลต่างๆ ดังนี้ (ซึ่งยังไม่ระบุวันจัดงานที่แน่ชัด) **


-เดือนมิถุนายน (Edinburgh International Film Festival / Leith Festival / Royal Highland Show / Edinburgh International Jazz and Blues Festival )
-เดือนสิงหาคม (Edinburgh Festival Fringe / The Royal Edinburgh Military Tattoo / Edinburgh International Festival)
-เดือนตุลาคม (The Ani Motion Show)
วันที่ห้า ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตำหนักโฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึ้นสู่ ยอดเขาแคลตัน ที่จะทำให้ท่านประทับใจไปกับเมืองที่ถูกแบ่งเป็นสองฝั่งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์นอกจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแล้ว บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน ที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่านชมอนุสาวรีย์บ็อบบี้ สุนัขพันธุ์สกายเทอเรียร์ที่โด่งดังที่สุดตัวหนึ่งของโลก จากความซื่อสัตย์ และจงรักภักดี  แล้วเดินทางสู่ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญที่เชื่อมสู่พระตำหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyrood House) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย

นำท่านเข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อตเคยถูกทำลายลงหลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็ได้รับการบูรณะ และสร้างใหม่ให้กลับคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครั้งสุดท้ายในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลเตอร์ สก็อต นักปราชญ์ ชาวสก็อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชม อาทิส่วนของป้อมปราการและกำแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อรำลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชั้นในส่วนที่เป็น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทับ และห้องมหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็นทั้งห้องจัดเลี้ยง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหารและโรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยุคสมัยปัจจุบัน จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสงครามบันทึกภาพสวยตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองวินเดอร์เมียร์ สู่เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดี  และสวยที่สุดของอังกฤษที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก LOW WOOD HOTEL **** หรือเทียบเท่า
วันที่หก เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – มหานครลอนดอน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชมบรรยากาศของเลคดิสทริค เขตอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศเพื่อการพักผ่อนตากอากาศท่ามกลางความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบและหุบเขางดงามประดุจหนึ่งภาพวาด

นำท่านเดินทางต่อสู่แมนเชสเตอร์ เมืองอุตสาหกรรม ที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก คือ แมนยูหรือ ปีศาจแดง นำคณะเข้าชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด ที่สร้างนักเตะเก่ง ฝีเท้ายอดของปีศาจแดงมาหลายสมัย สนามฟุตบอลของสโมสรแมนยูฯ ที่จัดว่ารวยที่สุดในโลก อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล (หมายเหตุ การเข้าชมสนามฟุตบอลและมิวเซียมจะงดให้บริการในวันทำการแข่งขัน)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชั่น และศิลปะและเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก หากการจราจรไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าเมือง เวลาที่เหลือจะนำท่านแวะห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อดที่มีชื่อเสียง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น – ต้นตำหรับเป็ดอันโด่งดัง เพิ่ม หอยเชลล์ + กุ้งมังกรและหลากหลายเมนูความอร่อย
ที่พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON  **** หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด เวสต์มินเตอร์ - ลอนดอนอาย – ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – มาดามทุสโซ่ด์ - ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยายและนำชมโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ผ่านจัตุรัส ทราฟัลก้าร์ ผ่านจตุรัสรัฐสภา, พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษ, หอนาฬิกาบิ๊กเบน ที่มีความสูง 320 ฟุต เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก ผ่านชมลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์แห่งแรก มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก จากนั้นเดินทางสู่ทาวเวอร์บริดจ์ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง เพื่อเข้าสู่ทาวเวอร์ออฟลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือดหรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง ชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1” ขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย กระเช้าไฟฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม

จากนั้นรถโค้ชนำท่านผ่านไปชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นมากว่า 800 ปี, เสาอนุสรณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ แล้วเข้าสู่ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทำการของรัฐในปัจจุบัน, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ จัตุรัสพิคคาดิลลี่ เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลางเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่งพลอดรักกัน เดินทางต่อสู่พระราชวังบั้คกิ้งแฮม ที่ประทับของพระเจ้าอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่ด์ แต่ละห้องล้วนจัดไว้อย่างน่าชมอาทิ ห้องบุคคลสำคัญๆ จากทั่วโลกและมีชื่อเสียงนักกีฬา, ศิลปินเอก, นักการเมือง ตลอดจนผู้นำประเทศต่างๆ รวมทั้งราชวงศ์แห่งอังกฤษ แล้วให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับลอนดอนแท็กซี่ ผ่านห้องต่างๆ ที่ล้วนแต่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยย่านถนนอ๊อกฟอร์ด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGTON **** หรือเทียบเท่า
วันที่แปด พระราชวังวินด์เซอร์ - ช้อปปิ้ง Outlet - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำคณะเดินทางสู่พระราชวังวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็นผู้เลือกทำเลก่อสร้างพระราชวังแห่งนี้ซึ่งอยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่น้ำเทมส์อยู่เบื้องล่าง พระราชวังวินด์เซอร์ เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่มีผู้พำนักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก เข้าชมภายใน โดยผ่าน Jubilee Gardenก่อนเข้าสู่อาคารจัดแสดงประวัติความเป็นมาของพระราชวัง สิ่งที่น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือเขตพระราชฐานชั้นใน State Apartment  ถือเป็นหัวใจของพระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูกประดับประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์อันประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนฝีมือ, ม่านปักประดับ ผนัง, เครื่องลายคราม, รูปปั้น, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยุคต่างๆ The King's Chamber อันมีภาพเขียนเป็นจุดเด่นนอกเหนือจากเตียงไม้สลักปิดทองสไตล์ฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางห้อง และห้องที่โดดเด่นที่สุด St.George's Hall ท้องพระโรงแห่งนี้มีความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ในงานพระราชพิธี 
เช่นงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะในพระนางเจ้าอลิซาเบซ ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบโกธิกประดับประดาด้วยอาวุธชุดเกราะและตราประจำราชวงศ์ และไม่พลาดกับการเข้าชม St. George's Chapelถือเป็นอาคารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สุดในประเทศอังกฤษ อาคารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้เวลากว่า 50 ปีจนสำเร็จลุล่วง
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ? ภัตตาคาร
บ่าย รถโค้ชนำท่านสู่ BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งสินค้าภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนมให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ

สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชั่น และศิลปะและเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก จนได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับมีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund พร้อมช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
21.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG917
วันที่เก้า กรุงเทพฯ
16.00 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

** หมายเหตุ  โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น **


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 03 กุมภาพันธ์ 2560 106,900 บาท
 TE020-081: ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 9 วัน 6 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2560 106,900 บาท
 TE020-082: ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 9 วัน 6 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2560 106,900 บาท
 TE020-083: ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 9 วัน 6 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 106,900 บาท
 TE020-084: ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 9 วัน 6 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 03 มีนาคม 2560 106,900 บาท
 TE020-085: ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 9 วัน 6 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 10 มีนาคม 2560 106,900 บาท
 TE020-086: ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 9 วัน 6 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 17 มีนาคม 2560 106,900 บาท
 TE020-087: ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 9 วัน 6 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 24 มีนาคม 2560 106,900 บาท
 TE020-088: ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 9 วัน 6 คืน (TG)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
                 

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี 
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ให้ท่านได้เลิศรสในแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวดและอาหารเช้าแบบกล่อง “เมนูหมูทอดมหัศจรรย์” ในวันที่สองของโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (Tour Leader) : ผู้คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจำเป็นในเรื่องทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์เป็นเรื่องที่คาดหวัง หากการบริการนั้นเป็นที่ประทับใจของท่าน
การชำระเงิน
 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง
 • ชำระส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง หรือในกรณีสายการบินให้ออกตั๋วก่อนกำหนดปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน
เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกหลังการจอง หักค่ามัดจำ 1,000 บาท (ค่าบริการของพนักงาน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • ในกรณีออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
โปรดทราบ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารในการยื่นวีซ่า
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่นหรือไม่ ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด 45มม.x35มม. จำนวน 2 ใบ พื้นหลังต้องเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำ) และเหมือนกันทั้ง 2 รูป ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และไม่เคยใช้ขอวีซ่าประเทศอื่นๆ มาก่อน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า /สำเนาสูติบัตร (ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือสังกัดที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบจดทะเบียนการค้า, สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษี และสำเนาหลักฐานการเงินของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน
 • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบับจริง (กรุณานำมาด้วยในวันที่มาขอวีซ่า)
 • หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ เป็นภาษาอังกฤษ (BANK CERTIFICATE) ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือนอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอและมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายเป็นภาษาอังกฤษในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริง
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางกับบิดาหรือมารดา “ท่านใดท่านหนึ่ง” จะต้องมีหนังสือยินยอมจากที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยที่บิดาหรือมารดา ต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และกรุณาแต่งกายชุดสุภาพ ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯไปอำนวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวเช่นกัน
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าได้
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับพิจารณาวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพื่อทำการยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์