www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                              TAT License No. 11/05307


TE023 : ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์   ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

HOTEL DVORAK CESKY KRUMLOV

HOTEL HILTON BUDAPEST

HOTEL HILTON PRAGUE

MUNICH MARRIOTT HOTEL

RENAISANNCE WIEN HOTEL

SCALARIA ST. WOLFGANG HOTEL
TE023 : ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (TG)

EASTERN EUROPE GRAND TOUR

เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 


 คาร์โลวีวารี บ่อน้ำพุร้อนแห่งโบฮีเมีย

ปราก เมืองมรดกโลก เมืองร้อยปราสาท

บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ

เวียนนา ดินแดนแห่งดนตรีโมสาร์ท 

เชสกี้ครุมลอฟ บรรยากาศสุดคลาสสิค
 
ซาลส์บวร์ก แสนโรแมนติก 

มิวนิค มากด้วยสถาปัตยกรรมแห่งบาวาเรีย


เข้าชมสนามฟุตบอลทีมยักษ์ใหญ่ สนามอลิอันซ์ อารีน่า


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาเริ่มต้นสถานะ
TE023-084 28 ม.ค.-05 ก.พ. 60 Thai Airways (TG) 85,900 ออกเดินทางแล้ว
TE023-085 04-12 ก.พ. 60 Thai Airways (TG) 85,900 จองด่วน
TE023-086 11-19 ก.พ. 60 Thai Airways (TG) 85,900 จองด่วน
TE023-087 18-26 ก.พ. 60 Thai Airways (TG) 85,900 จองด่วน
TE023-088 25 ก.พ.-05 มี.ค. 60 Thai Airways (TG) 85,900 จองด่วน
TE023-089 04-12 มี.ค. 60 Thai Airways (TG) 85,900 จองด่วน
TE023-090 11-19 มี.ค. 60 Thai Airways (TG) 85,900 จองด่วน
TE023-091 18-26 มี.ค. 60 Thai Airways (TG) 85,900 จองด่วน
TE023-092 25 มี.ค.-02 เม.ย. 60 Thai Airways (TG) 85,900 จองด่วน
 
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพมหานคร (สุวรรณภูมิ)
21.00 น. พร้อมคณะที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
วันที่สอง เมืองมิวนิค–คาร์โลวีวารี (เชค)–เมืองน้ำแร่–บ่อน้ำพุร้อน–ปราก–เที่ยวชมเขตเมืองเก่า
00.50 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG924
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินมิวนิค ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสัมภาระและด่านศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะ พร้อมบริการน้ำดื่มและอาหารเช้าแบบกล่องด้วยเมนู “ข้าวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย์”

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวีวารี (Karlovy Vary) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เมืองคาร์ลบาดแห่งสาธารณรัฐเชค เป็นเมืองที่มีการค้นพบน้ำแร่ โดยพระเจ้าคาร์ลที่ 4 ที่ดำรงตำแหน่งเป็นพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองนํ้าแร่ แสนสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้ำเทปลา ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติและมีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง บ่อที่ร้อนที่สุดอยู่ในศูนย์นิทรรศการมีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียสที่มีชื่อว่า วาลิดโล (Vridlo) ภายในจัดแสดงสายน้ำแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมน้ำแร่ด้วยถ้วยชามเฉพาะพิเศษที่ทำจากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านั้น เมืองนี้เป็นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปาเพื่อรักษาสุขภาพ และยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงามเหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง อาทิ โบสถ์ของแมร์ เมดิลีน และโบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์ วิหารของเซนต์ปีเตอร์และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างในสถาปัตยกรรมทูโอดอร์

จากนั้นอิสระให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย หรือหาซื้อเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง “Becherovka” โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพรเป็นของขวัญของฝากสำหรับคนที่ท่านรัก จากนั้นนำท่านเดินสู่ กรุงปราก (Prague) เที่ยวชมบริเวณ จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต (Stara Mesto Square) ในพื้นที่กว่า 8 ตร.กม. ที่องค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลก เป็นสถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี

สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามของ สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของปรากที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆ นำผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ เดินเล่นย่านจัตุรัสเมืองเก่าที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลาเพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัลซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่วยุโรป แม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆ ก็นิยมนำไปเป็นเครื่องประดับหรือช่อโคมระย้าที่งดงาม รอชมนาฬิกาโบราณที่จะมีตัวตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกๆ ชั่วโมง   
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก HOTEL HILTON PRAGUE  **** หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ปราก–ปราสาทปราก–เดอะโกลเด้นเลน–มหาวิหารเซนต์วิตุส–เวียนนา-ช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านชมความสวยงามของ ปราสาทปราก (Prague Castle) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ตั้งอยู่บนเนินเขา ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล ชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปรากที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆ อีกด้วย เดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสำคัญๆ อีกมากมาย

จากนั้นเดินทางสู่บริเวณ เดอะโกลเด้นเลน (Golden Lane) สถานที่ที่เคยเป็นร้านขายของในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ์ มหาดเล็ก และปัจจุบันเป็นแกลเลอรี่ ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ

นำท่านชม มหาวิหารเซนต์วิตุส (St. Vitus Cathedral) วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีแบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม แล้วยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลสที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุด ให้ท่านถ่ายภาพจากภายนอกของปราสาทอันสวยงาม
เที่ยง บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย นครแห่งการดนตรี ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้ผ่าน ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนาที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันงดงาม ผ่านชม โรงละครโอเปร่า (Opera House) ที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกทำลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิดใหม่อีกครั้งในปีค.ศ.1955

จากนั้นเดินทางสู่ย่านถนนช้อปปิ้ง Kartner Street ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก RENAISANNCE WIEN HOTEL  **** หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ พระราชวังเชินบรุนน์ - บูดาเปสต์–เที่ยวชมกรุงบูดาเปสต์–Castle Hill – ล่องแม่น้ำดานูป
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรียเทเรซ่าให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างาม ด้วยจำนวนห้องถึง1,441 ห้อง ในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (Danube Cruises) อันลือชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมของฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้ว ที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง "บูดา" และ "เปสต์"ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา (Orszaghaz) ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ำลือด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคบนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชมสะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ โดยนาย William Tierney Clark วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้นำมาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL HILTON BUDAPEST  **** หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า บูดาเปสต์ – บราติสลาวา (สโลวัก)–เชสกี้ครุมลอฟ (เชค)–ปราสาทครุมลอฟ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ หรือที่ชาวฮังกาเรียนเรียกขานว่า “ดูนา” ตามชื่อแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านกลางเมือง เมืองบูดาเปสต์แบ่งเป็นสองเมืองคือ เมืองบูดา ที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณและศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และเมืองเปสต์ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรูหราและสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ นำชมบริเวณ Castle Hill ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปจากภายนอกของอาคารพระราชวังโบราณ ชมบริเวณรอบ โบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียสซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 ที่อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (Fishermen’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้เป็นอย่างดี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน นำชม จัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ Millenary Monument อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปีแห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บราติสลาวา ประเทศสโลวัก สโลวาเกีย (อังกฤษ: Slovakia) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic) เป็นสาธารณรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในภูมิภาคยุโรปกลาง มีอาณาเขตทางตะวันตกเฉียงเหนือติดต่อกับสาธารณรัฐเช็ก ทางเหนือติดต่อกับโปแลนด์ ทางตะวันออกติดต่อกับยูเครน ทางใต้ติดต่อกับฮังการี และทางตะวันตกเฉียงใต้ติดต่อกับออสเตรีย เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศคือเมืองหลวงบราติสลาวา ปัจจุบันสโลวาเกียเป็นรัฐสมาชิกรัฐหนึ่งของสหภาพยุโรป และได้เปลี่ยนสกุลเงินของประเทศจากโครูนาสโลวักมาเป็นยูโรเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชมกรุงบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา (bratislava castle) ซึ่งเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์ริมฝั่งแม่น้ำดานูบสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 – 18 ซึ่งเคยถูกเพลิงไหม้เสียหายจากนั้นมีการก่อสร้างเรื่อยมา และมีการก่อสร้างใหม่อีกครั้งในปี 1956-1964  ซึ่งท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg  และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ตั้งแต่ปีค.ศ.1992
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL DVORAK CESKY KRUMLOV **** หรือเทียบเท่า
วันที่หก เชสกี้คลุมลอฟ - ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย) - เที่ยวชมเมือง - ถนนเกรไทรเด้ - ฮัลสแตท - เที่ยวชมเมือง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใช้สถานที่ต่างๆ ของเมืองในการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อก้องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค (The Sound of Music)”
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมเมืองที่แสนโรแมนติกที่มีทะเลสาบและภูเขาเป็นฉากสวย เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซ่า เข้าชม สวนมิราเบล (Mirabel Garden) ที่อยู่ภายในพระราชวังเดิม ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายสีสัน ข้ามฝั่งสู่เมืองเก่าที่มี ป้อมปราการโฮเฮนซาลส์บวร์ก (Fortress Hohensalzburg) ตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา แล้วผ่านไปชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โมสาร์ท” ที่สร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย

ชมมหาวิหารประจำเมือง มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก (Salzburg Cathedral) ที่สร้างขึ้นจากความร่ำรวยที่เกิดจากการทำเหมืองเกลือ ถนนเกรไทรเด้ (Getreidegasse) ที่มีชื่อเสียงประดับประดาไปด้วยป้ายบอกชื่อร้านค้าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสแตท (Hallstatt) เป็นเมืองแรกๆในประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งของเหมืองเกลือ ซึ่งในยุคเหล็กและยุคกลาง เกลือถือเป็นสินค้าที่มีค่ามาก ผ่านชมทิวทัศน์ที่แสนงดงามและขุนเขาตลอดสองข้างทาง เมืองฮัลสแตทเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก สัมผัสความมหัศจรรย์ ภาพของหมู่บ้านที่มีองค์ประกอบของเทือกเขาอยู่ด้านหลังเสมือนราวกับภาพวาด ทำให้เมืองนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ปีก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก SCALARIA ST. WOLFGANG HOTEL **** หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด มิวนิค (เยอรมัน) - สนามฟุตบอลอลิอันซ์ อารีน่า - เมืองมิวนิค - ช้อปปิ้งแม็กซิมิเลียน สตาร์เช่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นประตูของยุโรป เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ตั้งอยู่ในแถบแม่น้ำไอซาร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากเบอร์ลิน และฮัมบูร์ก ปัจจุบันมิวนิคเป็นศูนย์กลางทางด้านการสื่อสารและการเงินของประเทศเยอรมัน

จากนั้นนำท่านเข้าชม สนามฟุตบอลขนาดยักษ์ สนามอลิอันซ์ อารีน่า (Allianz Arena) ชื่อเล่นว่าเรือยาง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองมิวนิค เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 แล้วเสร็จสมบูรณ์เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 รวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด 340 ล้านยูโร หรือราว 13,000 ล้านบาทไทย ปัจจุบันทีมที่ใช้สนามได้แก่ สโมสรฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิค และเทเอาเฟา 1860 มิวนิค **หมายเหตุ สนามฟุตบอลอลิอันซ์ อารีน่า จะงดให้บริการในวันที่มีการแข่งขัน**
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนี้เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค และพัฒนาเมืองให้มีความสำคัญที่สุดทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็นแหล่งผลิตเบียร์ ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW บันทึกภาพกับพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (Nymphenburg Palace) หรือพระราชวังฤดูร้อน

เที่ยวชมสิ่งปลูกสร้างในเขตเมืองเก่าเรียกว่า จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (Marienplatz) อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม, ประตูชัย, ย่านมหาวิทยาลัยเก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเด้นท์

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เริ่มจากโรงละครแห่งชาติ เป็นจุดเริ่มต้นของถนนสายสำคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน (Maximilian Strasse) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ เป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวที่มาเดินเล่นบนถนนสายนี้ อาจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก จัตุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่า นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะ ชม ตุ๊กตาเต้นรำ ที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า ในเวลา 11.00 น.และ 17.00 น.ของทุกวัน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ เมนูพิเศษ ขาหมูทอดเยอรมัน พร้อมดื่มเบียร์สด ณ โรงเบียร์
ที่พัก MUNICH MARRIOTT HOTEL  **** หรือเทียบเท่า
วันที่แปด มิวนิค - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund 
14.25 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925 นำท่านเดินทาง สู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันที่เก้า กรุงเทพมหานคร
06.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

**หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ**


อัตราค่าบริการราคา
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 28 มกราคม 2560 85,900 บาท
 TE023-084: ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 04 กุมภาพันธ์ 2560 85,900 บาท
 TE023-085: ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2560 85,900 บาท
 TE023-086: ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2560 85,900 บาท
 TE023-087: ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2560 85,900 บาท
 TE023-088: ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 04 มีนาคม 2560 85,900 บาท
 TE023-089: ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 11 มีนาคม 2560 85,900 บาท
 TE023-090: ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 18 มีนาคม 2560 85,900 บาท
 TE023-091: ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (TG)แสดง รายละเอียด
ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ : 25 มีนาคม 2560 85,900 บาท
 TE023-092: ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (TG)แสดง รายละเอียด

ดาวน์โหลดใบจอง
   
                 

เงื่อนไขในการจอง

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว 
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ให้ท่านได้เลิศรสในแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว 
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าล้อลากท่านละ 1 ใบ
 • ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวดและอาหารเช้าแบบกล่อง ในวันที่สองของโปรแกรมการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (Tour Leader) : ผู้คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจำเป็นในเรื่องทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์เป็นเรื่องที่คาดหวัง หากการบริการนั้นเป็นที่ประทับใจของท่าน
วิธีการจอง
 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง
 • ชำระส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง หรือในกรณีสายการบินให้ออกตั๋วก่อนกำหนดปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน
เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกหลังการจอง หักค่ามัดจำ 1,000 บาท (ค่าบริการของพนักงาน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • ในกรณีออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
โปรดทราบ!!!
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารในการยื่นวีซ่า (ใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ)
 • พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่นหรือไม่ ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 • รูปถ่ายสีขนาด 45มม.x35มม. จำนวน 2 ใบ พื้นหลังต้องเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำ) และเหมือนกันทั้ง 2 รูป ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และไม่เคยใช้ขอวีซ่าประเทศอื่นๆ มาก่อน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า /สำเนาสูติบัตร (ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) 
 • หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือสังกัดที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว 
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบจดทะเบียนการค้า, สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษี และสำเนาหลักฐานการเงินของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน
 • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบับจริง (กรุณานำมาด้วยในวันที่มาขอวีซ่า)
 • หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ เป็นภาษาอังกฤษ (BANK CERTIFICATE) ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือนอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอและมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายเป็นภาษาอังกฤษในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 • กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 • กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริง 
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางกับบิดาหรือมารดา “ท่านใดท่านหนึ่ง” จะต้องมีหนังสือยินยอมจากที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยที่บิดาหรือมารดา ต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และกรุณาแต่งกายชุดสุภาพ ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯไปอำนวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวเช่นกัน
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าได้
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับพิจารณาวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพื่อทำการยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์