www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                              TAT License No. 11/05307


TE013 : ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน (OS)


Austrian Airlines (OS)
พิมพ์   ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Austria Trend Hotel Ananas

HOLIDAY INN SALZBURG CITY

Hotel The Old Inn

MERCURE BUDA, BUDAPEST

NH HOTEL Prague
TE013 : ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 8 วัน 5 คืน (OS)

เส้นทางนี้เต็มไปด้วยเมืองมรดกโลก UNESCO สวยและคลาสสิคมาก !!


  ล่องเรือ แม่น้ำดานูบ ในบูดาเปสต์ Budapest ที่สวยและโรแมนติกที่สุด 


  ช้อปปิ้ง เอาท์เลตที่ ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออก ! Pandorf Desighner Outlet 

 

บินตรงสบาย โดย ออสเตรียน แอร์ไลน์ 

  
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ส เคาน์เตอร์ G14-19 สังเกตุป้ายบริษัทพบเจ้าหน้าที่ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
23.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ OS 026
วันที่สอง กรุงเทพฯ – เวียนนา – หมู่บ้านฮัลสตัท Unesco – ซาลส์บวร์ก
เช้า เดินทางถึง นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ

นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮัลสตัท Hallstatt เมืองมรดกโลกเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่งและดึงดูดนักเดินทางมากมายให้มายังเมืองนี้ เมืองฮอล์สตรัทเป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบ มีประชากรอาศัยไม่ถึง 1,000 คน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Halls tatter Sea จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆตามแนวเขา นำท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมือง ฮัลสตัทและบรรยากาศริมทะเลสาบ Halls tatter Sea จากนั้นให้อิสระแก่ท่านถ่ายรูปเพื่อเก็บภาพความสวยงาม และบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกของเมืองฮอล์สตรัทแห่งนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมือง ซาลส์บวร์ก Salzburg เมืองแสนสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งตั้งอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาทุ่งหญ้าเขียวขจีและทะเลสาบมองต์เซ ซึ่งเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์เพลงชื่อก้องโลก The Sound of Music นำท่านชมและถ่ายรูป กับ สวนมิราเบล Mirabell Garden สวนอันสวยงามที่ตั้งอยู่ภายในพระราชวังเดิม ตกแต่งพันธุ์ไม้หลากหลายสีสัน

จากนั้นข้ามฝั่งสู่เมืองเก่าที่มีปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์กตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา แวะชมบ้านเกิดของศิลปินเอกผู้แต่งเพลงคลาสสิคชื่อก้องโลกชาวออสเตรียนนามว่า โมสาร์ท Mozart ผู้ซึ่งสร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย บริเวณใจกลางเมืองซาลส์บวร์กจะมีถนนเล็กๆ ที่คึกคักมากเพราะเป็นย่านธุรกิจสำคัญ ซึ่งเต็มไปด้วย ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายหนังสือ ร้านอาหาร และร้านขายของฝากมากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศและถ่ายรูปเมืองซาลส์บวร์กตามอัธยาศัย 

*** เดินทางมาถึงวันแรก เราจัดรายการให้เข้าโรงแรมที่พักไม่ดึก มีเวลาให้ท่านได้ ผ่อนคลายความเมื้อยล้าหลังจากเดินทางไกล ***
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก HOLIDAY INN SALZBURG CITY  **** หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ซาลส์บวร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ Unesco – ขึ้นชมวิวบนปราสาทครุมลอฟ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสู่เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองประวัติศาสตร์ที่สวยงามราวกับภาพวาดซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโบฮีเมีย แต่งแต้มด้วยความโรแมนติก เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากเป็นอันดับที่สองของสาธารณรัฐเช็ก และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1992 ด้วยจำนวนอาคารเก่าแก่กว่า 300 อาคารที่ได้รับการทะนุบำรุงเป็นอย่างดี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินชมความน่ารักของเมือง สถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ ได้แก่ หอหน้ากากอันมีชื่อเสียง โรงละครแบบบารอค สวน และน้ำตกแบบรอคโคโค สะพานบาร์เบอร์ บ้านนักเล่นแร่แปรธาตุ โรงเบียร์เอ็กเกนเบิร์ก พิพิธภัณฑ์งานฝีมือ และแพไม้ เมืองนี้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดปี เดินเที่ยวชมเมืองโดยรอบ ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่และยังคงใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบัน

จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง บริเวณ ลาน Courtyard ของปราสาทครุมลอฟ ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกภายนอกของปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากปราสาทปราก มีห้องต่างๆ ถึง 40 ห้องลานปราสาท 5 แห่งและอุทยานอีก 1 แห่งที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหน้าอุทยาน ภาพที่ท่านเห็นคือบ้านเรือนหลังเล็กหลังน้อยหลังคาสีส้มเรียงรายกันเป็นกระจุกๆ เหมือนบ้านตุ๊กตาที่สวยงามยิ่งนัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL OLD INN **** หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำคณะเดินทางสู่ กรุงปราก พร้อมชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ทุ่งดอกเรบซีดสีเหลืองอร่ามสลับกับไร่ปลูกต้นฮ๊อบ HOB วัตถุดิบหลักในการผลิตเบียร์ และหมู่บ้านชนบทอันเงียบสงบตลอดเส้นทางการเดินทางจนกระทั่งเข้าสู่ “กรุงปราก” เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 1.2 ล้านคน ยูเนสโก (UNESCO) ประกาศให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากกรุงปรากเป็นเมืองเก่าแก่ ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท โรมแห่งอุดรทิศ และยังมีสถานสิ่งปลูกสร้างสำคัญ ๆ ที่สวยงามมากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านขึ้นสู่ ปราสาทปราก Prague Castle หรือ Pra?ský hrad เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง สามารถมองเห็นตัวปราสาทได้จากมุมต่างๆ ของเมือง จากนั้นนำท่านชมสิ่งที่ดึงดูดและสะดุดตาที่สำคัญๆ คือ มหาวิหารเซนต์วิตัส St. Vitus cathedral มหาวิหารหลังนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยศัตวรรษที่ 14 เป็นการสร้างแบบสถาปัตยกรรมโกธีก (Gothic) ที่ได้ตกแต่งประดับประดาไปด้วยหัวสัตว์ประหลาดมากมายที่ทำด้วยหินตั้งอยู่บนหลังคาและปากท่อรางน้ำฝน ส่วนภายในของมหาวิหารจะได้พบกับความงามอันประณีตของสถานที่ฝังศพต่างๆ สามารถปีนไต่ขึ้นไปบนยอดสุดของหอระฆังได้ ซึ่งเป็นจุดที่สูงสุดของปราสาท และรอบๆปราสาทยังมีสิ่งที่น่าสนใจ

จากนั้นนำท่านเดินต่อสู่ โกลเด้น เลน Golden Lane ซึ่งเป็นห้องแถวร้านค้าเล็กๆตั้งอยู่เรียงราย ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตห้องแถวเหล่านี้เคยใช้เป็นบ้านพักของทหารยามเฝ้าพระราชวัง พระราชวังเก่ามีการสร้างหลังคาที่มีรูปทรงแหลมสูงแบบสถาปัตยกรรมโกธีกตอนปลาย หรือเรียกอีกอย่างว่าสถาปัตยกรรมโกธีกวิจิตร (late Gothic) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทที่ตั้งตระหง่านอยู่ทุกวันนี้ นำท่านเดินต่อสู่เบื้องล่าง เลาะถนนริมแมน่น้ำวัตตาวา ชม สะพานชาร์ล Charles Bridge สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของกรุงปรากที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำวัตตาวา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ เป็นสิ่งก่อสร้างจากสมัยของพระเจ้าชาร์ลที่ 4 เป็นสะพานเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในยุโรป โดยสองข้างสะพานจะประดับตกแต่งด้วยรูปปั้นนักบุญที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเช็ค 30 องค์ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน

นำท่านเดินต่อสู่ย่าน จตุรัสเมืองเก่า OLD TOWN SQUARE นำท่านบันทึกภาพกับ ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า Old Town Hall ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ Astronomical clock สร้างขึ้นกว่า 500 ปีมาแล้ว ทุกชั่วโมง กลไกจะทำงานให้ตุ๊กตาอัครสาวก 12 คนของพระเยซู ผลัดกันโผล่หน้าออกมาจากหน้าต่าง ทักทายฝูงมหาชนแน่นขนัดที่คอยชมอยู่เบื้องล่าง เมื่อ 500 กว่าปีก่อน เทคโนโลยีเหล่านี้ยังไม่พัฒนาเหมือนในปัจจุบัน การใช้กลไกที่ซับซ้อนพอที่จะทำให้ตุ๊กตาหมุนออกมาทักทายผู้คนได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างมาก ตำนานกล่าวว่าหลังจากนาฬิกานี้สร้างเสร็จ คนประดิษฐ์กลไกนาฬิกาชิ้นนี้ถูกควักลูกตาให้ตาบอด เพื่อที่จะไม่สามารถมองเห็นแล้วจะสามารถไปสร้างนาฬิกาแบบเดียวกันนี้ที่อื่น ก่อนมีเวลาอิสระให้ท่านได้เดินเล่น บันทึกภาพ หรือ เลือกเดินซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ณ ย่านเมืองเก่า

*** (เนื่องจากรายการตลอดทั้งช่วงบ่ายนี้ จะต้องเดินทั้งหมด จึงรบกวนทุกท่านใส่รองเท้าที่สามารถเดินสบายๆ ไม่แนะนำมีส้น และควรฟิตร่างกายไว้ให้พร้อม ระยะทางเดินประมาณ 3 กม. หากร่างกายไม่พร้อม กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ครับ) ***
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก NH HOTEL Prague **** หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า บราติสลาวา – ชมวิวบนปราสาทบราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ล่องเรือดานูบ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำคณะเดินทางสู่ บราติสลาวา BRATISLAVA นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวาเกีย เมือง บราติสลาวาเป็นเมืองหลวงที่มีอาณาเขตติดต่อกับ2ประเทศ คือออสเตรียและฮังการี เป็นเมือง เป็นที่ตั้งของรัฐสภา, มหาวิทยาลัย,  พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งโรงละครอันเก่าแก่ นำท่าน ชมภายนอก ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบโกธิค, เรเนอซองส์ และบารอค ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาเบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ ท่านสามารถชมวิวของตัวเมืองได้กว้างไกลสุดสายตา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฮังการี สู่เมืองบูดาเปสต์ Budapest เมืองที่มี “แม่น้ำดานูบ” ไหลผ่านกลางเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ “บูดา” และฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ “เปสต์” อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้

นำคณะลงเรือ ล่องแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายโรแมนติค มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย ซึ่งนอกจากจะแบ่งประเทศฮังการีทั้งประเทศแล้ว ยังได้แบ่งนครหลวงแห่งนี้ออกเป็น 2 ซีกด้วย ภายในตัวนครหลวงทั้งสองฝั่งมีสะพานที่สร้างอย่างงดงามทอดข้ามแม่น้ำดานูบเชื่อมติดต่อระหว่างนครหลวงทั้งสองฝั่งเป็นจำนวน 8 แห่งนครหลวง ส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณย่านภูเขาที่เป็นฉากธรรมชาติประดับตัวนครให้เป็นภาพอันน่าประทับใจ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของธรรมชาติ และเรือแล่นผ่าน “อาคารรัฐสภา” เป็นอาคารแบบนีโอโกธิคที่โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในยุโรป  ตลอดจนอาคารบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบในยามอาทิตย์อัศดงของกรุงบูดาเปสต์ จากนั้นนำท่านขึ้นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของบูดาเปสต์ที่ ชิตทาเดลล่า (Cittadella) บนเนิน Gellert Hill ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 140 เมตร ที่จะทำให้ท่านได้ประทับใจกับความสวยงามของเมืองบูดาเปสต์ได้ไม่รู้ลืม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก MERCURE BUDA Hotel **** หรือเทียบเท่า
วันที่หก จตุรัสวีรบุรุษ – ป้อมชาวประมง – เอาท์เลตพาร์นดอฟ – เวียนนา 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำชม จัตุรัสวีรบุรุษ Hero’s Square บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ Millenary Monument อนุเสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปีแห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์ จากนั้นนำชมบริเวณ Castle Hill ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอก กับ โบสถ์แมทเธียส Matthias Church ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฏให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมือง  หลวงต่างๆ อีกมากมาย สร้างในสไตล์ นีโอ-โกธิค หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุเสาวรีย์ของ พระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง Fishermen’s Bastion จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้อย่างดี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนกลับเข้าสู่ประเทศออสเตรีย สู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้ อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก AUSTRIA TREND HOTEL ANANAS  **** หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – Ring Road – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ – สนามบิน - เวียนนา – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านชมความงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสตศตวรรษที่ 16 และต่อมาจักพรรดินี พระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้อง ในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรง และพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส

จากนั้นนำท่านผ่านชม ถนนสายวงแหวน Ringstrasse ซึ่งป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนา ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันงดงาม ผ่านชม โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1863-1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกทำลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิดใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1955 ผ่าน พระราชวังฮอฟบูร์ก Hofburg Palace  ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสตศตวรรษที่ 20 ผ่านชม ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1873-1883 เคยถูกใช้เป็นที่ทำการของสภาจักรวรรดิออสโตร – ฮังกาเรียนมาก่อน
เช้า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ให้ท่านอิสระเดินเล่นย่านใจกลางเมือง ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่  ที่มีร้านค้านานาชนิด และยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค หรือท่านอาจใช้เวลาว่างซื้อซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลตชื่อดังของเวียนนามาทดลองชิมหรือจะซื้อเป็นของฝากทางบ้าน เลือกซื้อสินค้ามากมายในย่านช้อปปิ้งชื่อดังอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น GUCCI, LOUIS VUITTON, ROLEX, COACH, NESPRESSO, H&M, SWAROVSKI และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นต้น

ได้เวลาอันสมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ค่ำ *** อิสระอาหารค่ำ *** เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งและเดินทางสู่สนามบิน 
18.00 น. เดินทางสู่สนามบิน เวียนนา พร้อมมีเวลาให้ท่านกระทำภาษีคืน TAX REFUND
23.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 025
วันที่แปด กรุงเทพฯ
14.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 2 โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
                 

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามเส้นทางและสายการบินที่รายการระบุไว้ 
 • ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ 
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2 ท่าน) ในระดับดาวมาตรฐานตามโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า หากวันเข้าพักตรงกับช่วงเทศกาลหรืองานจัดแสดงสินค้า อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง แต่จะคำนึงถึงเส้นทางและความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ขนาด 49 ที่นั่ง นำเที่ยวตามสถานที่ระบุในรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินประกัน
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ระยะเวลาตามวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมทิป  คนขับรถต่างประเทศ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กรณีไม่มีบริการยกกระเป๋า ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ (ตามอัธยาศัย)
 • ค่าปรับน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าที่ทางสายการบินกำหนด
วิธีการจองทัวร์
 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 2 วัน จากวันจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 20 วัน หรือ เมื่อทางสายการบินมีการเรียกออกตั๋ว โดยทางบริษัททัวร์ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน
เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ
 • ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน) 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจำ 50% ของเงินมัดจำ + ค่าวีซ่า
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของเงินมัดจำ
 • ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • หากมีการออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
 • หากทางบริษัทฯต้องออกตั๋วเครื่องบินก่อนได้รับวีซ่า ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากวีซ่าของผู้เดินทางไม่ผ่าน ทางบริษัทฯจะทำการ REFUND กับทางสายการบิน หรือ ขึ้นอยู่กับ CONDITION ของทางสายการบิน
หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง และยินดีจะจัดหาคณะอื่นหากท่านต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 • ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากสายการบินมีการปรับราคาน้ำมันของสายการบิน โดยมีเอกสารยืนยัน
 • กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศเพื่อร่วมมาเดินทางกับกรุ๊ป กรุณาแจ้งฝ่ายขายเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นสามารถออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

  ***เมื่อท่านจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว***

คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์