www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                              TAT License No. 11/05307


TE010 : ทัวร์ญี่ปุ่น เกาะคิวชู สวนสนุกเฮ้าเทนบอช 6 วัน 4 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์   ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

BEPPU KAMENOI HOTEL

HILTON FUKUOKA SEA HAWK HOTEL

KUMAMOTO VERDE HOTEL

WATERMARK HUIS TEN BOSCH HOTEL
TE010 : ทัวร์ญี่ปุ่น เกาะคิวชู สวนสนุกเฮ้าเทนบอช 6 วัน 4 คืน (TG)

พักโรงแรมในเปบปุ พร้อมแช่ออนเซ็น

พักโรงแรมใกล้สวนสนุกเฮ้าเทนบอช

สักการะศาลเจ้าดาไซฟุ ที่โด่งดังด้านการศึกษา

ชมหมู่บ้านยูฟุอิน หมู่บ้านหัตถกรรม สายน้ำและขุนเขา

เที่ยวปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทที่สวย 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น

อาบทรายร้อนแบบต้นตำรับ หนึ่งเดียวในญี่ปุ่น

เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งที่เท็นจินมอลล์


  
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ
21.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง
วันที่สอง ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ–  เบปปุ – อาบทรายร้อน – ออนเซ็น
00.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองฟุคุโอกะ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เกาะที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย นำท่านสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนักปราชญ์มิจิซาเนะ สุงาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่และมีผู้คนหลั่งไหลไปสักการะกันอย่างเนืองแน่น รอบบริเวณท่านจะตื่นตากับต้นบ๊วยกว่า 6,000 ต้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ เมืองเบปปุ ซึ่งเป็นเมืองสำคัญแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องน้ำแร่ ที่นี่มีบ่อน้ำแร่มากมาย และแต่ละพื้นที่ก็จะมีลักษณะขององค์ประกอบในน้ำแร่ไม่เหมือนกัน คุณสมบัติที่ช่วยเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายในด้านต่างๆ ก็แตกต่างกันไปด้วย เชิญท่าน อาบทรายร้อน ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบทรายร้อนที่เลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าในทรายร้อนนั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่าง ๆ ได้อีกด้วย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก BEPPU KAMENOI HOTEL **** หรือเทียบเท่า

** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น **
วันที่สาม เปปปุ – บ่อน้ำแร่จิโคกุเมกุริ  – โออิตะ  – หมู่บ้านยูฟุอิน – ซากะ – โทสึ เอาท์เล็ต  – คุมาโมโต้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำแร่จิโคกุเมกุริ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสันตระการตา มีทั้งสีแดง สีฟ้า (หรือเรียกว่า บ่อทะเล) และสีเขียว เป็นบ่อโคลนเดือดที่อัดแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ส่งกลิ่นแร่อบอวลไปทั่วหุบเขา มีควันพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหิน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ท่านจะหาชมได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น  หลังจากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในจังหวัดโออิตะ (Oita) เมืองที่มีเสน่ห์น่าหลงไหล เป็นหมู่บ้านหัตถกรรม ที่รวบรวมเอาบ้านในประเทศญี่ปุ่นจากทั่วทั้งประเทศที่มีอายุตั้งแต่ 120 – 180 ปี มารวมกันไว้ที่นี่ จนถูกจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โทสึ เอาท์เล็ต พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต ในจังหวัด ซากะ เปรียบเสมือนสวรรค์สำหรับนักช้อปปิ้ง โทสุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ตยังมีการลดราคาตลอดทั้งปี คุณจะซื้อสินค้าแบรนด์เนมได้เต็มที่กว่า 180 ร้านค้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองที่มีบรรยากาศความร่มรื่นทางธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่นปี ค.ศ.1887
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก KUMAMOTO VERDE HOTEL **** หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ คุมาโมโต้ – ล่องเรือเฟอร์รี่– ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ  –นางาซากิ – โกลฟเวอร์แมนชั่น – สะพานมากาเนะบาชิ – สวนสันติภาพ – นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาอินาเสะ  – เฮ้าส์เทนบอช
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านมุ่งหน้าสู่ท่าเรือ ล่องเรือเฟอร์รี่จากท่า คุมาโมโต้ สู่ท่าเรือ ชิมาบาระ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) ระหว่างนั้นท่านสามารถเพลิดเพลินกับการให้อาหารนกนางนวลระหว่างการล่องเรือ  นำท่านมุ่งหน้าสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริสร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูลนาเบะชิมะผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยธรรมต่างๆกับโลกตะวันตกซึ่งมาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น  นำท่านสู่ โกลฟเวอร์แมนชั่นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปอันล้ำค่าที่สุดของเมืองนางาซากิสร้างโดย โทมัส โกลฟเวอร์ พ่อค้าชาวอังกฤษที่เข้ามาเปิดตลาดการค้ากับญี่ปุ่นเมื่อสมัยเมจิและยังเคยเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์อันเลื่องชื่อ มาดามบัตเตอร์ ฟลาย  นำท่านชม สะพานมากาเนะบาชิ  ซึ่งเป็นสะพานหินแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น  ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1634 เพื่อข้ามแม่น้ำนาคาจิมะด้วยลักษณะที่เป็นรูปครึ่งวงกลม 2 วงติดกัน เมื่อมองสะท้อนน้ำจะเห็นเป็นวงกลมเต็มวง 2 วง ซึ่งเป็นเรื่องน่าตื่นตาสำหรับคนในสมัยนั้นชมความงามของ สวนสันติภาพ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า สงครามมหาเอเชียบูรพา ภายในมีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามที่ผ่านมาและการมองให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็นที่มาแห่งความสงบร่มรื่นต่อไป นำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาอินาเสะ ซึ่งตั้งอยู่ที่ความสูง 333 เมตร  มองเห็นเมืองนางาซากิทั้งเมือง  โดยเฉพาะทิวทัศน์บริเวณท่าเรือและอ่าวนางาซากิบ้านเรือนตั้งเรียงรายลดหลั่นกันไปบนภูมิประเทศซึ่งเป็นภูเขา

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาเซโบะ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก WATERMARK HUIS TEN BOSCH HOTEL **** หรือเทียบเท่า

NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL **** หรือเทียบเท่า (สำหรับคณะที่เดินทางวันที่ 19 - 24 ต.ค. 59)
วันที่ห้า เฮ้าส์เทนบอช (ครึ่งวัน) – ฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้งเท็นจิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เชิญท่านดื่มด่ำกับ เฮ้าส์เทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด์” ของประเทศญี่ปุ่น ที่รวมสถาปัตยกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวฮอลแลนด์และดัชท์รวมไว้ด้วยกัน พร้อมสนุกสนานตื่นเต้นกับสิ่งอำนวยความสะดวก ท่านสามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆ ได้อย่างสนุกสนาน ทั้งกังหันแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่งดอกกุหลาบ หรือแม้กระทั่งลองเรือชมบรรยากาศของเฮ้าส์เทนบอชได้อย่างสบายใจ หรือท่านที่ชอบความตื่นเต้นเชิญที่ โรงภาพยนตร์ และสวนสนุกแบบตะวันตก เช่น HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน้ำท่วมใหญ่ ฟ้าผ่าที่ทำได้เหมือนจริงอย่างน่าทึ่ง พร้อมชมทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองนี้, FUTURE CAST THEATER / GRAND ODYSSEY ให้ท่านร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่มีท่านเป็นดารานำแสดงด้วย รับรองได้เลยว่าท่านจะประทับใจไปอีกนาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภายใน เฮ้าส์เทนบอช (คูปองเงินสด 1500 เยน)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ช้อปปิ้งย่านการค้าที่มีชื่อเสียง เท็นจิน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับ ร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ชั้นนำนานาชนิด อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก HILTON FUKUOKA SEA HAWK HOTEL **** หรือเทียบเท่า
วันที่หก สนามบินฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
11.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649
14.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
                 

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และเส้นทางตามระบุใน รายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 08 มกราคม 2559
 • หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • สายการบินไทย กำหนดให้ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแล  ของท่านเอง น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
 • หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบน้ำหนักของสัมภาระอีกครั้งกับพนักงานขาย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด,
 • ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯจัดให้เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บเพิ่ม
เงื่อนไขการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน
 • การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข ดังนี้
 • ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ในช่วงปกติ
 • ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)
ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็น ผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอREFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหาก ท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถ ทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน
 • การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% , ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %,ส่วนสายการบิน ฟินแอร์ , ลุฟฮันซ่า , สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ , สิงคโปร์แอร์ ไลน์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนั้น ๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมด เป็นสิทธิ์ของสายการบินเท่านั้นการเดินทางของสายการบินอื่นๆ สามารถสะสมไมล์ได้ตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ
 • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ล่าสุดที่มีการปรับค่าธรรมเนียมหากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณวันที่ออกตั๋ว
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง
 • น้ำหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้ 
 • กระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานขายด้วยตัวเอง
การชำระเงิน
 • ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง
 • ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ต้องชำระล่วงหน้า21 วันก่อนการเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์