www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                              TAT License No. 11/05307


TE005 : ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 6 วัน 4 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์   ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Hotel Daiheigen

Kitahiroshima Classe Hotel

Sahoro Resort

Sapporo Park Hotel
TE005 : ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 6 วัน 4 คืน (TG)

   

ชมดอกไม้นานาพันธุ์ที่ “โทคาจิ ฮิลล์”

ชมดอกลาเวนเดอร์ที่ “ฟาร์มโทมิตะ”

ชมบ่อน้ำสีฟ้าสดใส ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ชมโรงงานช็อกโกแลต ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด

ชมเมืองเก่าโอตารุ เมืองที่สุดแสนโรแมนติก

ช้อปปิ้งจุใจ ที่ย่านซูซูกิโนะ

อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่ 
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ซึ่งพบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
และสัมภาระแก่ท่าน
23.45 น. เหินฟ้าสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
วันที่สอง ชิโตเซ่ – เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – เมืองคามิกาว่า – ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า – หุบผาโซอุนเคียว 
08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเมืองซัปโปโรเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามที่มีความอุดมสมบูรณ์และแวดล้อมไปด้วยขุนเขา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Ramen Village ให้ท่านได้เลือกชิมราเมนต้นตำรับ
บ่าย นำท่านเข้าชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่นในแต่ละปีจะมีผู้เข้าชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆที่ไม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทั่วๆไปถึงกว่าปีละ 3 ล้านคนจากทั่วโลกโดยสวนสัตว์แห่งนี้ได้มีแนวความคิดที่ว่าสัตว์ต่างๆควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆ ให้ทุกท่านสัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิ หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ และลิงอุรังอุตังแสนรู้

นำท่านเดินทางสู่เมืองคามิกาว่า เมืองเล็กๆ ทางตะวันออกของเมืองอาซาฮิคาว่าซึ่งอยู่ห่างออกมาประมาณ 54 กิโลเมตร และเป็นทางเดียวกับทางไปเมืองอะบาชิริ เมืองอันหนาวเหน็บที่อยู่ทางตะวันออกสุดของเกาะฮอกไกโด โด

จากนั้นนำท่านชมถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ทางเดินเข้าจะถูกประดับด้วยแสงไฟ หลากสี เรื่อยไปจนถึงอุโมงค์ถ้ำน้ำแข็งที่คดเคี้ยวไปมาภายในอุโมงค์น้ำแข็งนั้น ท่านจะได้ชมความงามของหยดน้ำแข็งรูปร่างสวยงามต่างๆ ที่อุณหภูมิ -20 องศา และต่ำสุด -41 องศา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หุบผาโซอุนเคียวที่ตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีพื้นที่ตั้งแต่ทางใต้ของเมืองอาซาฮิคาว่า-คามิกาว่า ไล่ลงไปทางบิเอะจนถึงฟูราโน่ประกอบด้วยแนวเทือกเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะแทบตลอดทั้งปี โซอุนเคียวเป็นหุบเขาที่ได้ชื่อว่าสวยงามและตระการตาที่สุดในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึ มีทั้งน้ำตกที่ไหลลงมาจากโตรกผาอันสูงชันและมีธารน้ำท่ามกลางป่าร่มครึ้มล้อมรอบด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ)
ที่พัก Sounkyo Kankou Hotel   **** หรือเทียบเท่า

** หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น **
วันที่สาม เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – สวนชิคิไซ โนะ โอกะ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองฟูราโน่ อาณาจักรแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางเกาะฮอกไกโดถัดจากเมืองบิเอะ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันของต้นไม้ดอกไม้หลากสีหลายชนิดที่จะสามารถชมได้ในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะเป็นที่นิยมสำหรับการเล่นสกี ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี

จากนั้นนำท่านชมทุ่งดอกไม้หลากสีที่ฟาร์มโทมิตะ ชมทุ่งลาเวนเดอร์(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในการผลิดอกของลาเวนเดอร์)ที่มีอยู่มากมายนับไม่ถ้วน ทุ่งลาเวนเดอร์ มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี 1985 ลุงโทมิตะเป็นผู้บุกเบิกและก่อร่างสร้างฟาร์มลาเวนเดอร์เป็นที่แรกๆ ด้วยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อแม้จะประสบกับมรสุมชีวิตและอุปสรรคมากมาย ประกอบกับความรักและหลงไหลในเสน่ห์ของดอกไม้สีม่วงอย่างลาเวนเดอร์ จนในที่สุดฟาร์มโทมิตะของลุงโทมิตะก็ประสบความสำเร็จ กลายมาเป็นทุ่งลาเวนเดอร์อันโด่งดังที่สุดในปัจจุบัน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทุ่งที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และดอกลาเวนเดอร์ที่บานสะพรั่งเต็มพื้นดินอย่างน่ามหัศจรรย์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ และเมลอนแบบไม่อั้น **
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆที่เงียบสงบใบแบบชนบท แต่แฝงด้วยความงาม พาท่านชมบ่อน้ำสีฟ้า (Blue Pond) บ่อน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรร มชาติที่เริ่มมีชื่อเสียงได้ไม่นานของเกาะฮอกไกโด ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองบิเอะ ชื่อเสียงที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนสนใจมาเที่ยวชมนั้นเป็นเพราะน้ำสีฟ้าสดใสกว่าบ่อน้ำตามธรรมชาติทั่วไป และตอไม้สูงจำนวนมากที่สะท้อนให้เห็นความใสแปลกตาของน้ำในบ่อ

จากนั้นนำท่านชมสวนชิคิไซ โนะโอกะ ให้ท่านเดินชมความสวยงามของสวนดอกไม้นานาชนิด ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาลดหลั่นกันอย่างสวยงาม หรือเรียกว่า “Hill of Shikisai” มีขนาดประมาณ 42 ไร่ อิสระ ให้ทุกท่านเที่ยวชมความงามและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับสวนดอกไม้ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “Flower Paradise” พบกับความงามของเหล่าดอกไม้ที่อวดสีสันกันเหมือนพรมหลากสีที่เบ่งบานพร้อมกันในฤดูร้อนของฮอกไกโด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ซาโฮโระ รีสอร์ท
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ )
ที่พัก โรงแรม Sahoro Resort   **** หรือเทียบเท่า

** หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น **
วันที่สี่ โรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – เมืองซัปโปโร 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถชมสายการผลิตและเลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ได้เลยคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” (Shiroi Koibito) ซึ่งเป็นช็อกโกแลต ที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงามสไตล์ยุโรป
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ชุดอาหารญี่ปุ่น )
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกรวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป และพาท่านชมคลองโอตารุ อันสวยงามน่าประทับใจคลองโอตารุเป็นคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่งเป็นถนนสำหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนั่นเอง

จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ท่านจะได้ชมผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองโอตารุ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเครื่องแก้วที่สวยงามมากมาย เพื่อเป็นของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดที่เป็นศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นโดยการจัดการและการพัฒนาได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานวางผังเมืองของอเมริกา
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ** บุฟเฟ่ต์ชาบู และขาปูยักษ์แบบไม่อั้น **
ที่พัก โรงแรม Sapporo Park Hotel  **** หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ซูซูกิโนะ – มิตซุยเอาท์เลท 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นำท่านชมตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโรซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นกองอำนวยการของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมืองโดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐแดงเป็นวัสดุในการก่อสร้างทำให้ดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบันภายในตึกได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวบเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆ บนเกาะฮอกไกโดอีกด้วย นำท่านชมหอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาเที่ยงตรงแล้ว ยังเปรียบเสมือนสถานที่บอกเล่าเรื่องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ชุดอาหารญี่ปุ่น )
บ่าย นำท่านชมสวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจหรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่างๆ ที่สวนแห่งนี้

นำท่านเดินทางสู่ ซูซูกิโนะ ย่านช้อปปิ้งที่แสนคึกครื้นของเมืองซัปโปโร มีห้างร้านต่างๆมากมาย มีทั้งร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดัง ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นและร้านอาหารสไตล์ตะวันตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่น อีกทั้งยังเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งด้วย ท่านสามารถเที่ยวชมได้อย่างไม่รู้จักคำว่าเบื่อกันเลยทีเดียว จากนั้นพาทุกท่าน    ช้อปปิ้งที่มิตซุยเอาท์เลท แหล่งเลือกซื้อสิ่งของและเสื้อผ้าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็นร้านค้าต่างๆ มากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อ 
ค่ำ ** อิสระอาหารเย็น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซื้อสินค้า **
ที่พัก โรงแรม Kitahiroshima Classe Hotel   **** หรือเทียบเท่า
วันที่หก ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ   
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ 
10.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ด้วยเที่ยวบิน TG 671 
16.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพดาวน์โหลดใบจอง
   
                 

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย
 • ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข
 • คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 25 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
การสำรองการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 2 วัน
 • ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ
กรณียกเลิกการเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริการ 1,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่    
  มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 • ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย

คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์