www.TripleEnjoy.com
by Double Enjoy Travel Co., Ltd.

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, BKK 10240
Tel: 02-379-2955  Hotline: 099-130-6886  Fax: 02-379-1163 (Auto)

 Website: www.tripleenjoy.com   E-mail: [email protected]


 

Juristic Identification No. 0125554005216                                                              TAT License No. 11/05307


TE008 : ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นสกี @ ฮิดะ ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 5 วัน 3 คืน (TG)


Thai Airways (TG)
พิมพ์   ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

NAGOYA INTERNATION

RESOL GIFU HOTEL

TAKAYAMA GREEN HOTEL
TE008 : ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นสกี @ ฮิดะ ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 5 วัน 3 คืน (TG)

                    ปราสาทกิฟุ … อดีตเคยใช้เป็นกองบัญชาการในการรวมชาติญี่ปุ่น

                            หมู่บ้านชิราคาวาโกะ … หมู่บ้านมรดกโลกแห่งเมืองกิฟุ หมู่บ้านสามเหลี่ยมทรงโบราณเรียกว่า สไตล์กัสโซ่

                          ซัมมาชิซูจิ ... แหล่งช้อปปิ้งพื้นเมืองชื่อดังของทาคายาม่า

                            ทาคายาม่าจินยะ ... อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายามา

                            เล่นสกี @ ฮิดะ .... สนุกสุดมันกับลานสกีขนาดใหญ่ 

                            ปราสาทนาโกย่า ... ป้อมปราการของปราสาทมีปลาคาร์ฟทองคำ ซึ่งมีหัวเป็นสิงโตประดับอยู่

                            แหล่งช้อปปิ้ง ... OASIS21  แลนด์มาร์คของย่าน “ซากาเอะ”  ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองนาโกย่า

                             HI-LIGHT !! ทานเนื้อฮิดะ และ หมูหมักซอสขึ้นชื่อเมืองนาโกย่า 
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ (นัดพบกันเวลา 21.00 น.) ประตู 2 เคาร์เตอร์ D
21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
วันที่สอง สนามบินนาโกย่า – ปราสาทกิฟุ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ช้อปปิ้งเมืองเก่าซัมมาชิซูจิ
00.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644
08.00 น. ถึงสนามบินนาโกย่า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ปราสาทกิฟุ ปราสาทกิฟุเป็นที่มั่นของโอดะ โนะบุนะกะ นักรบผู้มีชื่อเสียงใน.ยุคสงครามเซงโงะกุ ตั้งสูงตระหง่านบนยอดเขาคินคะ ที่กล่าวกันว่าไม่เคยมีใครทำอันตรายได้ เกราะและดาบญี่ปุ่นที่ถูกจัดแสดงไว้ในปราสาทก็ล้วนน่าเกรงขามในปัจจุบัน การเดินทางไปชมนั้นสามารถไปโดยกระเช้าลอยฟ้าคินคะซังจากสวนกิฟุ และที่ปราสาทนั้นท่านสามารถจะเห็นทิวทัศน์ของเมืองกิฟุและมองทิวทัศน์ของที่ผู้ปกครองเมืองสมัยก่อนมองลงมาเพื่อชื่นชมได้อย่างเต็มตา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น

หลังจากรับประทานอาหารการวัน นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ.1995 ภาพหมู่บ้านที่สวยงามและเป็นแบบญี่ปุ่นแท้ดั้งเดิมนั้น มีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากไปเยือน เรียกว่าเป็นจุดสำคัญที่ต้องไปให้ได้ในการท่องเที่ยวทาคายาม่า

จากนั้นนำท่านสู่ ซันมาชิซูจิ (Sanmachi-suji) หรือลิตเติ้ลเกียวโต(Little Kyoto) คำว่า San แปลว่า สาม machi แปลว่า เมือง suji แปลว่า ถนน ย่านมาชิซูจิเป็นย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ไว้ได้เป็นอย่างดี ตัวเมืองล้อมรอบด้วยคูน้ำและถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานในช่วงที่ไม่มีหิมะตกร้านค้าจะเปิดให้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก รวมทั้งสาเกที่ขึ้นชื่อด้วย คนที่อาศัยอยู่แถวนี้ ดัดแปลงบ้านเป็นร้านขายของต่างๆ เพื่อรับนักท่องเที่ยว ขายสินค้าพื้นเมืองหลายอย่าง เช่น เกี๊ยะกระดาษญี่ปุ่น ของที่ระลึก ชาม ตุ๊กตา ฯลฯ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น
ที่พัก TAKAYAMA GREEN HOTEL **** หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ทาคายาม่าจินยะ – เล่นสกี @ HIDA SKI RESORT
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

หลังจากรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ ทาคายามาจินยะ หรืออดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายามา(Takayama Jinya) เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ  ภายในจวนฯ กว้างขวางและแบ่งเป็นห้องต่างๆ มากมาย ทั้งห้องทำงานของข้าราชการชั้นสูง ห้องรับแขก ห้องเก็บส่วย ห้องน้ำ แม้แต่ห้องที่แสดงเครื่องมือทรมานก็มีให้ชม ห้องที่ดีที่สุดในบ้านมักเป็นห้องแบบ garden view คือเห็นวิวของสวนแบบญี่ปุ่นที่สวยเรียบ ในช่วงฤดูหนาวสวนจะเต็มไปด้วยหิมะ จะมีก็แต่ต้นสนที่ไม่ผลัดใบ ทำให้ได้เห็นฟอร์มสวยๆ ของต้นสน ถ้าเป็นฤดูใบไม้ผลิ สวนนี้คงสวยดีทีเดียว ส่วนของข้าวของเครื่องใช้ที่จัดแสดงก็ไม่มีอะไรมาก จะมีเอกสารเก่า อาวุธ ชุดของข้าราชการสมัยโบราณ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น

นำท่านสู่ลานสกี ฮิดะ สกีอยู่ทางตอนเหนือ ของ จังหวัดกิฟุ มีลานสกี ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ตาม เขตพื้นที่โอคุมิโนว และ เขตพื้นที่ ฮิดะ นับตั้งแต่ถนนสายโทไคฮกกุริกุจิโดชะโด ได้เปิดบริการทําให้สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยตรงกับเส้นทางที่มาจาก โทยามา และ นาโกย่า เมื่อเทียบกับสมัยก่อนแล้ว การเดินทางสะดวกสบายขึ้นเป็นอย่างมาก ถือว่า เป็นสิ่งที่ลานสกี และ สโนว์บอร์ดในพื้นที่เขตจูเคียว ขาดไม่ได้ ด้วยความหลากหลายรูปแบบของลานสกี และปริมาณหิมะที่ตกทับถมกันในจํานวนที่พอดีเหมาะในการเล่นสกี ทําให้สามารถเลือกเล่น ลานสกีที่ชื่นชอบ และเหมาะกับระดับความสามารถของตนเองได้
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น **เมนูพิเศษสุด 1 HI-LIGHT ทานเนื้อฮิดะ**
ที่พัก RESOL GIFU HOTEL **** หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ปราสาทนาโกย่า – ช้อปปิ้ง โทกิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

หลังจากรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนาโกย่า เป็นสัญลักษณ์ของนาโกย่า ก่อสร้างโดยโชกุน โทกุงาวะ อิเอะยาสุในปีค.ศ. 1612 มีรูปสลักปลาหัวเสือทองคำ “คินชะจิ” ที่มีชื่อเสียง (เป็นรูปสลักชะจิหุ้มทองเพียงหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น) ตัวปราสาทถูกบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1959 เพิ่มความงดงามภายนอกและจัดแสดงสิ่งของมากมาย พื้นที่บางส่วนของ “วังฮมมารุ โกะเต็น” ซึ่งเป็นที่พักของเจ้าของปราสาทและใช้ต้อนรับแขกในสมัยก่อน ได้ถูกบูรณะใหม่และเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปีค.ศ. 2013 เป็นสถาปัตยกรรมไม้แบบดั้งเดิม มีภาพวาดบนผนังห้องแต่งแต้มสีสันให้วิจิตรเปี่ยมด้วยความสง่างาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น **เมนูพิเศษ 2 หมูหมักซอสขึ้นชื่อแห่งเมืองนาโกย่า**

นำท่านเดินทางสู่ โทกิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต เอ้าท์เลตที่จำลองแบบจากเมืองโคโรลาโดของสหรัฐอเมริกา ที่นี่มีร้านค้ามากกว่า 110 ร้านให้ท่านได้อิสระเลือกจับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลินจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองนาโงย่า เมืองใหญ่อันดับ 3 ของญี่ปุ่นรองจากโอซาก้า เป็นเมืองที่เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย นำท่านเดินทางสู่ ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ นอกจากนั้นยังมีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ได้ท่านได้อิสระเลือกซื้อกันอย่างมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น
ที่พัก? NAGOYA INTERNATION **** หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า สนามบินนาโกย่า – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
07.00 น. นำท่านเดินทางออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า
08.00 น. ถึงสนามบินนาโกย่า เพื่อเช็คอินและเช็คสัมภาระ
11.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาโกย่า โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG645
15.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจดาวน์โหลดใบจอง
   
                 

เงื่อนไขในการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินตามที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะกรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ   
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี  
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 30  กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าทริปไกด์และคนขับรถ 2,000 เยน/ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
หมายเหตุ :
 • จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 25 ท่าน ขึ้นไป
 • เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
  ในกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและญี่ปุ่น อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทนั้นๆ
กรณียกเลิกการเดินทาง
 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกเลิกการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
 • ยกเลิกเลิกการเดินทาง 6-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกเลิกการเดินทาง 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมืองจะ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองทางบริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 5,000 บาท และอื่นๆ
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 • กรุณาจองล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง  พร้อมชำระงวดแรก 10,000  บาท  ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่อาจเดินทางด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องแจ้งให้ทราบ อย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

คำค้น
ช่วงเวลา
รายการทัวร์